Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения
ИмеДипломни работи за специалност „Международни икономически отношения
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер88.91 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.vfu.bg/darjavni_izpiti_i_diplomni_raboti/files/DR_MIO_2009.doc

ВСУ „Черноризец Храбър”, МИО, 2009-2010 г.


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХАБЪР”

С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т

КАТЕДРА „ИКОНОМИКА”


ПРИМЕРНИ ТЕМИ И ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ ЗА ДИПЛОМНИ РАБОТИ


за специалност „Международни икономически отношения


I. Проф.д.ик.н. Лилия Каракашева

Раздел „Основи на маркетинга”

 1. Основни промени в маркетинг стратегията и тактиката на крупните компании в съвременните условия за бизнес.

 2. Еволюция на маркетинг инструментариума на фирмата в съвременните условия на изостряща се конкуренция.

 3. Място и роля на информацията за оптимизиране на маркетинг дейността на фирмата.

 4. Анализ и оценка на пазарните възможности – на примера на конкретен пазар и конкретен продукт (продуктов ред).

 5. Изработване на ефективни и стойностни пазарни предложения.

 6. Сравнителен анализ на ефективността на традиционния и модерния маркетинг инструментариум.

 7. Управление на взаимоотношенията на фирмата с нейните партньори (доствчици, посредници и др.).

 8. Марекетинг на пазара за инвестиционни стоки.

 9. Маркетинг на инженерноконсултационни услуги.

 10. Маркетинг на пазара за инженерно-строителна дейност.

 11. Маркетинг на пазара на финансовите услуги (по избор – банков маркетинг; маркетинг на застрахователни услуги).

 12. Маркетинг на пазара на интелектуални услуги.

 13. Директен маркетинг в условията на дигиталната икономика.

 14. Управление на взаимоотношенията с клиентите.

Раздел „Международен маркетинг”

 1. Иновационна политика на фирмата – фактор на кокурентноспособността на международния пазар.

 2. Влияние на културния фактор върху поведението на потребителя в условията на глобализация.

 3. Глобализация и антиглобализъм – същност, фактори за развитие и резултати.

 4. Конкурентни предимства на съвременната фирма на международните пазари (на примера на избран отрасъл или сфера на дейност).

 5. Поведение на европейския потребител в условията на глобализация.

 6. Глобални компании – основни характеристики и маркетинг практика на международния пазар.

 7. Различия и сродни характеристики на европейския и американски маркетинг.

 8. Приносът на държавната политика и регулирането на бизнеса за интернационализацията на фирмената дейност.

 9. Стратегическите съюзи като метод за повишаване на международната конкурентноспособност на съвременната фирма.

 10. Ролята на международните организации в условията на глобализация на световната икономика.

 11. Международно фирмено сътрудничество в сферата на опазване на околната среда на територията на европейския континент.Раздел „Международен бизнес”


 1. Сделка “на ишлеме” – същност, варианти, технология и техника за осъществяване в условията на международния пазар. Интереси на българските предприятия към тези операции.

 2. Свободни икономически зони – същност и характеристики. Възможностите и бъдещето на свободните икономически зони на България.

 3. Място и роля на външноикономическата дейност за развитието на българската икономика.

 4. Българският износ в условията на принадлежността ни към ЕС – възможности, перспективи и проблеми (на основата на конкретни продукти).

 5. Електронен бизнес – същност, предимства и рискове.

 6. Приложение на Интернет в сферата на международния бизнес и маркетинг – възможности, предимства и ограничения.

 7. Международна конкурентноспособност на фирмено равнище.

 8. Услугите като обект на международен обмен – същност и форми на реализация.

 9. Лицензионно съглашение – същност и специфика като международна бизнес операция за трансфер на научно-технически постижения.

 10. Франчайзинг – подход за трайно настаняване на задграничните пазари.

 11. Аукционен търг – същност, технология, предимства и рискове в условията на международната бизнес среда.

 12. Международни стокови борси – същност, организация и управление, функции и видове.

 13. Борсови операции – същност, видове, технология.

 14. Промишлени компенсации в международния бизнес – същност, особености и приложения.

 15. Международни бизнес операции за прехвърляне на право на ползване на веществени продукти.

 16. Международни бизнес операции за прехвърляне на право на ползване на интелектуални продукти.

 17. Лизингът, като форма на реализация в международния бизнес.

 18. Прехвърляне на дейности (outsorcing) в международния бизнес – форми на осъществяване, предимства и рискове за страните по операцията.Раздел „Международни инвестиционни проекти”


 1. Преки (производствени) инвестиции – форми на реализация, предимства и рискове за страната домакин.

 2. Преки инвестиции зад граница – форми, ползи и рискове за инвеститора.

 3. Основни рискове за контракторите при изпълнение на международни инвестиционни проекти.

 4. Основни рискове за България при възлагане на обществени поръчки на чужди фирми за инвестиционни проекти.

 5. Изпълнение на инфраструктурни проекти на основата на сделка В.О.Т. (Build – Operate-Transfer) и концесионни съглашения и възможности за приложението им в България.

 6. Инженерноконсултационни и управленски контракти - същност, приложение, сравнителни характеристики.

 7. Методи и техники за сравнителен анализ на тръжни оферти за инвестиционни проекти.

 8. Концесионно съглашение – същност, особености и приложение в българската практика.

 9. Международен търг за инвестиционни проекти – същност, правно регулиране, технология.

 10. Подготовка и изработване на тръжна оферта за инвестиционен проект – информационно осигуряване на процеса на изработване на тръжна оферта.

 11. Корупционни практики при възлагане на обществени поръчки.II. Доц.д-р Стефан Стефанов

 1. Многонационалните корпорации в съвременната световна търговия.

 2. Държавата и мултинационалните корпорации.

 3. Мултинационалните корпорации като източник на преки чуждестранни инвестиции.

 4. Управлението на глобалната икономика – проблеми и перспективи.

 5. Дебатът за свободната търговия – за и против.

 6. Протекционизмът в съвременната световна търговия.

 7. Световната търговска организация – проблеми и перспективи в диалога Север – Юг.

 8. Новият кръг многостранни преговори в рамките на СТО: кръгът Доха – състояние, противоречия, перспективи.

 9. Бъдещето на СТО – проблеми и алтернативи.

 10. Многостранният и регионалният подходи в глобализацията на съвременната световна икономика.

 11. Регионалната икономическа интеграция – новият регионализъм.

 12. Регионалната икономическа интеграция в отношенията между развиващите се страни – състояние, възможности, перспективи.

 13. Регионална икономическа интеграция – опитът на НАФТА (North American Free Trade Agreement).

 14. Мексико – последствия от участието на страната в НАФТА.

 15. Двустранните споразумения „север – юг” и тяхната роля в съвременната световна търговия.

 16. Външноикономическа политика на България – проблеми, алтернативи.

 17. Експортно-ориентираната стратегия на страните от Източна Азия.

 18. Търговска политика – сравнителен анализ на Латиноамериканския и Източноазиатския модели.

 19. Глобализация и развитие – перспективи за участието на развиващите се страни през погледа на УНКТАД.

 20. Актуални въпроси на съвременната световна търговска система – финансовата криза.

 21. Преходът от централно-планирана към пазарна икономика във външноикономическата сфера.

 22. Съвременната глобализация – триумф и крах на неолиберализма.
 1. Конкурентноспособността на националните икономика – подходи за измерване и сравнение.

 2. Концепцията за конкурентноспособността на Майкъл Портър – същност, значение, приложение.


IІІ. Проф.д-р Пенка Стефанова

 1. Развитието на банковата система в условията на глобализация .

 2. Мястото и ролята на Централната банка в икономиката.

 3. Мястото и ролята на търговските банки в икономиката .

 4. Банкови операции и тяхното усъвършенстване.

 5. Тенденции в развитието на обема, състава и структурата на собствения капитал

в развитите страни и в България.

 1. Кредитно посредничество и неговата роля .

 2. Общи условия и ред за кредитиране - проблеми и насоки на развитието им.

 3. Търговският кредит и неговата роля в условията на пазарна икономика.

 4. Проблеми на кредитирането на фирмите.

 5. Насоки на усъвършенстване на кредитната дейност на банките.

 6. Лизингът като форма на кредит.

 7. Мястото на безналичните разплащания при депозитната емисия на банките.

 8. Концепции и методи за управление на банковата ликвидност.

 9. Съвременни техники за управление на рентабилността на банките.

 10. Капиталова адекватност на банките и методи за нейното регулиране.


ІV. Доц.д-р Емил Панушев


 1. Икономически проблеми на страните в ЕС (макроикономическа политика и конвергенция в ЕС).

 2. Структурни политики на Европейския съюз (аграрна, регионална, социална, риболов).

 3. Индустриална и изследователска стратегия на ЕС, малки и средни предприятия.

 4. Европейска енергийна и транспортна политики, инфраструктури, трансевропейски мрежи.

 5. Външнотърговска политика на ЕС.V. Проф.д.ик.н. Станка Тонкова


 1. Икономически асиметрии в Обединена Европа и пътища за преодоляване.

 2. Локализационни аспекти на преките чуждестранни инвестиции.

 3. Индустриалните клъстери в Европа – фактор за ендогенно развитие на регионите.

 4. Еврорегионите и трансграничното сътрудничество на Балканите.VI. Доц.д-р Младен Тонев


 1. Нетрадиционни представи за производствения фактор труд.

 2. Модерни представи за структурата на капитала.

 3. Съвременни неолиберални икономически теории.

 4. Съвременни неокласически икономически теории.

 5. Съвременни неолиберални икономически теории.VII. Доц-д-р Татяна Хубенова


 1. Проблеми на хармонизацията на българския финансов пазар с изискванията на ЕС.

 2. Европейско финансово пространство и регулирането на финансовите пазари в ЕС.

 3. Ролята на секюризацията за развитието на финансовите услуги.

 4. Регулиране на финансовите пазари. Пазарни провали и типология на финансовите кризи. Мотиви за регулиране на пазарите.

 5. Актуални проблеми на регулирането и хармонизацията на стандартите за устойчиво финансово развитие и превенция на финансовите кризи. Новата роля на международните финансови институции.

 6. Капиталов пазар. Структура, функции и организация. Фондови борси и видове организация на фондовите борси.

 7. Парични пазари. Краткосрочни финансови инструменти. Пазар на съкровищни бонове и ролята на ДЦК за управлението на държавния дълг и развитието на финансовото посредничество.

 8. Видове рискове на финансовите пазари и тяхното управление. Системи и методически подходи за управление на рисковете.

 9. Видове финансови инструменти. Дългови, дялови, хибридни и дериватни. Същност и приложение на фючърси и опции.

 10. Съвременни модели за капиталонабиране и капиталонатрупване и ролята на финансовите пазари.VIII. Доц.д-р Владимир Царевски


 1. Приложение на отделните форми на плащане в практиката на българските фирми (сравнителен анализ).

 2. Въпроси на управлението на валутния риск от съвременните български външнотърговски фирми.

 3. Кредитиране на износа и гарантиране на експортните кредити (анализ на практиката на страните-членки на ОИСР).

 4. Валутно-финансови проблеми на съвременната българска икономика

 5. Възможни (положителни и отрицателни) последици след включване на България в еврозонота.

 6. Проблеми на отношенията на България с международните финансови институции.

 7. Избор на оптимален валутно-курсов режим (анализ на опита на България в периода на прехода).

 8. Проблеми на управлението на външния дълг на България.

 9. Проблеми на регулирането на търговския и платежния баланс на България.

 10. Европейска система на централните банки и Европейска централна банка. Функции, управленска структура, инструменти за провеждане на паричната политика в еврозоната.Внимание: След като изберете тематичната област от горепосочените (или по ваш избор, но близка тема до горепосочените) е необходимо да уточните заглавието с преподавателя – научен ръководител. Ако изберете тема, която не е близка до тези е хубаво да се консултирате с преподавателя, който би я ръководил в бъдеще.


Свързани:

Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения iconЗа кандидат-докторантски конкурс по специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения (Международни икономически отношения) Развитие и структура на международните икономически отношения
Световно стопанство и международни икономически отношения” (Международни икономически отношения)
Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения iconРецензи я
Международни икономически отношения и бизнес” при унсс,                                  хабилитиран по научната специалност 05....
Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения iconКвалификационна характеристика на специалност "международни икономически отношения" Образователно-квалификационна степен "бакалавър"
Квалификационна характеристика на специалност “международни икономически отношения”
Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения iconГрафик на очните занятия Специалност "Международни икономически отношения. Международен бизнес." -задочно обучение Магистри
Специалност “Международни икономически отношения. Международен бизнес.” -задочно обучение Магистри
Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения iconГрафик на очните занятия
Специалност “Международни икономически отношения. Международен бизнес.” -задочно обучение Магистри
Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения iconДо снс по икономически теории и международни икономически отношения при в а к
Финансово развитие и икономи-чески растеж (пътят на българия: 1991 – 2006)” на доц д-р Стати Василев Статев за присъждане на научната...
Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения icon1. същност на международната икономика и на международните бизнес отношения
В икономическата наука няма единодушно разбиране на същността на понятията „международна икономика”, „световно стопанство”, световна...
Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения iconПредставени за участие в конкурс за научното звание "старши научен сътрудник І степен" по научната специалност 05. 02. 10 "Световно стопанство и международни икономически отношения"
Препоръчителните научни и наукометрични, формални и акредитационни изисквания за оценка на кандидатите за научни степени и за научни...
Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения iconСпециализиран научен съвет по икономически теории и международни икономически отношения при вак

Дипломни работи за специалност „Международни икономически отношения iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (макроикономика)
Нс по икономически теории и международни икономически отношения при вак. Специализирал е в департамент “Икономикс” на Бостънския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом