Национален статистически институт
ИмеНационален статистически институт
страница1/106
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер5.86 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.account-bg.info/tablici/12.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Национална

класификация на икономическите дейности

(НКИД - 2003)

2003

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И ЕПравилник за прилагане на Национална класификация на икономическите дейности - версия 2003……………………………………

3

Методологични бележки……………………………………………………..

6

Национална класификация на икономическите дейности - структура…...

19
Сектори и подсектори…………………………………………………….

20
Раздели…………………………………………………………………….

21
Сектори, подсектори, раздели, групи и класове………………………..

23

Национална класификация на икономическите дейности - обяснителни бележки……………………………………………………….……………….

43

Кодова таблица на преход НКИД - 2001 - НКИД - 2003…………………..

201

Кодова таблица на преход НКИД - 2003 - ISIC Rev. 3.1…………………...

207Утвърден със Заповед № РД-07-242 от 13.12.2002 година на Председателя на НСИ (обнародвана в “Държавен вестник”, брой 1 от 3.01.2003 година)

ПРАВИЛНИК


ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - версия 2003 (НКИД - 2003)

ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този правилник се уреждат редът и начините за прилагане (използване, актуализиране и поддържане) на Националната класификация на икономическите дейности - версия 2003, за краткост наричана “НКИД - 2003”, а за международно използване “NACE.BG - 2003”, чрез която се осигурява прякото приложение на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE Rev. 1.1) като национална.

ГЛАВА 2. Същност и предназначение на НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

Чл. 2. (1) НКИД - 2003 осигурява национално единство и съвместяване с европейските и международните стандарти при статистическите и други икономически изследвания и анализи на структурата на икономиката по икономически дейности.

(2) Чрез НКИД - 2003 се дефинират основните групировки по икономически дейности на създадената и утвърдена от Европейския съюз статистическа класификация на икономическите дейности, в съответствие със законодателството на Република България.

(3) НКИД - 2003 осигурява прякото приложение в икономическата практика на Република България на Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност, ревизия 1.1 (NACE Rev. 1.1)1.

Чл. 3. (1) НКИД - 2003 се отнася до всички дейности в икономиката: производство на стоки и услуги с пазарен и непазарен характер (вкл. услугите, извършвани от държавата и услугите на нетърговските организации, обслужващи домакинствата).

(2) Чрез НКИД - 2003 се дефинира структура на икономиката по икономически дейности, обхваната в пет йерархични равнища, като всяко равнище с по-висока степен на агрегация съдържа точно отнасящите се към него позиции на следващото го равнище с по-ниска степен на агрегация. Петте йерархични равнища носят наименования и имат кодови означения, както следва:

сектор: еднозначен буквен код;

подсектор: двузначен буквен код;

раздел: двузначен цифров код;

група: тризначен цифров код;

клас: четиризначен цифров код.

(3) Елементарна структурна единица в НКИД - 2003 е класът. Класът се характеризира чрез описание на характерните за икономическата дейност стопански дейности и от списъка на продукти и услуги, които могат да бъдат произведени при тази икономическа дейност.

ГЛАВА 3. ИЗПОЛЗВАНЕ


Чл. 4. (1) НКИД - 2003 се използва задължително, когато се прилагат групировки по икономически дейности:

1. при статистическата дейност на държавата;

2. в национални статистически и информационни системи;

3. при организацията и осъществяването на аналитично счетоводно отчитане по икономически дейности.

  1. Единиците от национални регистри задължително се характеризират по икономическа дейност чрез класа и съответния четирицифров код на НКИД - 2003.

  2. Органите на статистиката разработват крайните резултати по икономически дейности от проведените от тях статистически изследвания съгласно НКИД - 2003.

(4) Използването на специфични номенклатури по икономически дейности с национален статут, различни от НКИД - 2003 е възможно, само ако при тяхното изграждане са спазени следните изисквания:

1. номенклатурите да съдържат равнища, съответстващи на тези от НКИД - 2003, така че всяко от нивата да се състои или от същите позиции и наименования като съответстващите в НКИД - 2003, или от позиции и наименования, представляващи точна разбивка и заменящи съответните в НКИД - 2003;

2. въведените допълнителни нива да се включват точно в следващото по-високо ниво на НКИД - 2003;

3. всяко от нивата, с изключение на най-високото, да се включва точно в следващото по-високо ниво на НКИД - 2003;

4. при наличие на кодова система, различна от тази на НКИД - 2003, задължително да се изгражда кодова таблица на преход от специфичната номенклатура към НКИД - 2003;

5. използването на наименование на икономическа дейност, дефинирана в НКИД - 2003, да става само ако има пълно съвпадение с нея;

6. едно и също наименование не може да се среща в две различни групировки по икономически дейности на едно и също йерархично ниво на класификацията.

Чл. 5. Националният статистически институт използва НКИД - 2003 пряко или като разработва номенклатури по икономически дейности за конкретни статистически изследвания, в съответствие с изискванията на настоящия правилник и Закона за статистиката.

ГЛАВА 4. АКТУАЛИЗИРАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ


Чл. 6. (1) НКИД - 2003 се актуализира и поддържа от Националния статистически институт, като се спазват процедурите, описани в чл. 7.

(2) Националният статистически институт изготвя и поддържа в актуално състояние комплекта от методологични и методични материали по използването на НКИД - 2003, дава консултации по възникнали въпроси, по същността и използването на понятията на НКИД - 2003.

(3) Комплектът методологични и методични материали по НКИД - 2003 съдържа:

1. НКИД - 2003 и Правилник за нейното прилагане;

2. методологични бележки за същността на използваните в класификацията понятия;

3. обяснителни бележки по обхвата и съдържанието на позициите в НКИД - 2003;

4. кодови таблици за преход от НКИД - 2003 към досега използваната Национална класификация на икономическите дейности, версия 2001 (НКИД - 2001).

(4) Информационната база на НКИД - 2003 се изгражда и поддържа от Националния статистически институт.

Чл. 7. (1) НКИД - 2003 се актуализира и поддържа при спазване на следните процедури:

1. Промени на високите равнища - сектор, подсектор, раздел и група, се правят при настъпили промени в съответните класификации на Европейския съюз и ООН (NACE Rev. 1.1 и ISIC Rev. 3.1) или в законодателството на Република България;

2. Промени в класовете на НКИД - 2003 се правят не по-често от един път годишно, като влизането им в сила става от 1 януари на годината, следваща тяхното приемане и се допускат в следните случаи:

а) ако са в съответствие с изискванията на НКИД - 2003;

б) ако не водят до промени в по-високите равнища на НКИД - 2003;

в) ако се отнасят до по-добра редакция на наименованието на позицията;

3. Промени в описанието на класовете на НКИД - 2003 се осъществяват:

а) при установяване на неточност в описанието, която води до неправилно тълкуване;

б) при промени в обяснителните бележки за обхвата на класовете в NACE Rev. 1.1;

в) при промени в законодателството, нормативната база и стандартите на Република България;

4. Промени на допуснати технически грешки в описанието на равнищата по т. 1 се извършват от НСИ само едновременно с промените по т. 1, 2 или 3.

(2) Промени в класовете на НКИД - 2003 се извършват от Националния статистически институт по предложение на структурни звена на НСИ, на органите на статистиката или на физически и юридически лица, след съгласуване със заинтересованите министерства и ведомства.
Преходни и заключителни разпоредби

§1. Настоящият правилник е разработен на основание на чл. 7, т. 6 и чл. 10 от Закона за статистиката и в съответствие с чл. 95 от Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни-членки, от една страна, и България, от друга.

МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

ПО НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - версия 2003 (НКИД - 2003)2

Националната класификация на икономическите дейности - версия 2003, за краткост наричана “НКИД - 2003”, а за международно използване - “NACE.BG - 2003” формулира такава структура на икономиката по икономически дейности, чието изследване би позволило съвместяването на изследванията на национално, европейско и международно ниво.

Изходна база при изграждането на НКИД - 2003 са: Статистическата класификация на икономическите дейности на Европейската общност (NACE Rev. 1.1) и Национална класификация на икономическите дейности - версия 2001, използвана до 31.12.2002 година.

НКИД - 2003 осигурява прякото приложение на NACE Rev. 1.1 в практиката на Република България. Изискванията, дефинирани в Регламенти на Съвета и на Комисията на Европа: Council Regulation Nо 3037 от 09.10.1990 година, Commission Regulation Nо 761 от 24.03.1993 година и Commission Regulation (ЕС) Nо 29/2002 от 19.12.2001 година за отрасловата класификация NACE Rev. 1.1, са приложени при разработването на НКИД - 2003. В Правилника за прилагане на НКИД - 2003 са включени клаузите от регламентите и изискванията на чл. 7, т. 6 и чл. 10 от Закона за статистиката.

Понятието “икономическа дейност” по смисъла на НКИД - 2003 е икономическа категория, свързана с групирането на относително еднородни производства и услуги, като критериите за еднородност са: сходство в технологията на производството; сходство в използваните суровини и материали; сходство в икономическото предназначение на продукцията; възможности за комбиниране на производството или услугите по вертикалата; сходство в количеството и качеството на извършвания труд при производството или при оказване на услугата.

В зависимост от приложението на един или повече от споменатите критерии се формират съвкупности (групировки) на различните йерархични равнища на структурата по икономически дейности.

Структурите по икономически дейности по същество представляват групировки на единици с едно и също отнасяне по икономически дейности. За целта, при икономическите изследвания, в зависимост от задачите им, се използват различни видове статистически единици. В икономическата практика на Европейския съюз чрез Council Regulation No 696/93 от 15.03.1993 година са утвърдени осем вида статистически единици за наблюдение и анализ на производствената система на Общността: предприятие (enterprise), институционална единица (institutional unit), група предприятия (enterprise group), единица по вид дейност (kind-of-activity unit), единица с еднородна продукция (unit of homogeneous production), местна единица (local unit), местна единица по вид дейност (local kind-of-activity unit), и местна единица с еднородна продукция (local unit of homogeneous production). Дефинирането на вида на единиците при конкретното стопанско законодателство на страната се базира на степента на икономическа самостоятелност на стопанските субекти.

Формирането на структури по икономически дейности при използване на различни видове статистически единици става с използването на една и съща класификация на икономическите дейности. В този смисъл обхватът на съвкупностите по икономически дейности, образувани с използването на различните статистически единици, не зависи от класификацията по икономически дейности, а само от степента на еднородност на продукцията и от степента на повторно броене на тази продукция, характерни за вида на статистическата единица като стопанска структура с определени производствено-технологични и икономически характеристики. Това дава възможност структурите по икономически дейности в НКИД - 2003 да бъдат дефинирани еднозначно и те да имат относително постоянен характер.

Единиците от национални регистри задължително се характеризират по икономическа дейност чрез класа и съответния четирицифров код на НКИД - 2003.

НКИД - 2003 е изградена на пет йерархични равнища, като всяко равнище с по-висока степен на агрегация съдържа точно отнасящите се към него позиции на следващото го равнище с по-ниска степен на агрегация. Петте йерархични равнища носят наименованията и имат кодови означения, както следва:

сектор: съдържа позиции, идентифицирани с еднозначен буквен код;

подсектор: съдържа позиции, идентифицирани с двузначен буквен код;

раздел: съдържа позиции, идентифицирани с двузначен цифров код;

група: съдържа позиции, идентифицирани с тризначен цифров код;

клас: съдържа позиции, идентифицирани с четиризначен цифров код.

Структурата на кода на позициите в НКИД - 2003 е:

L

L
подсектор


сектор
ХХ Х Х
клас


група


раздел
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

Свързани:

Национален статистически институт iconНационален статистически институт указани я за попълване на анкетните карти
То се провежда въз основа на Националната програма за статистически изследвания, Регламент на Европейския Съвет №577/98 от 9 март...
Национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт статистически
Интрастат декларациите, както и определени клетки от еад при осъществяване на търговски операции по внос или износ на стоки със страни...
Национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
В отговор на Ваше Заявление за предоставяне на статистическа информация с Вх.№487 от 19. 11. 2012г
Национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт 1
Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация и гаранционен сервиз на технически средства за
Национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За дейностите и резултатите от проведеното пробно преброяване на населението 1-14 септември 2010 година
Национален статистически институт iconПриложение №7 споразумени е за сътрудничество и стратегическо партньорство при обмен на информация между Националния статистически институт и
Националния статистически институт (нси), с адрес: гр. София 1038, ул. “Панайот Волов” №2, представляван от д-р Ренета Инджова, Председател,...
Национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
Проектиране, разработване, внедряване в експлоатация и поддръжка на Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”
Национален статистически институт iconНационален статистически институт
Европейския съюз, да се оценят здравния статус, начина на живот (здравни детерминанти) и ползването на здравни услуги от населението...
Национален статистически институт iconНационален статистически институт териториално статистическо бюро шумен преброяване 2011
ПУ: ул.”Никола Вапцаров”, ул.”Тимок”, ул.”Средец”, ул.”Плиска”, ул.”Г. С. Раковски”, ул.”В. Петлешков”- калушка Иванова Ангелова...
Национален статистически институт iconРепубликабългари я национален статистически институт
За определяне на наемател на част от недвижим имот публична държавна собственост, включваща 4,5 М2 за монтиране и поддръжка на 3...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом