План за действие за Националната стратегия
ИмеПлан за действие за Националната стратегия
страница10/21
Дата на преобразуване12.12.2012
Размер1.69 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sacp.government.bg/_images/uploads/Monitoringov_Doklad_Deinstitucionalizacia 2012_final.d
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

ПРОЕКТ за кариерно развитие на социалните работнициПроект „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” е одобрен при процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е с териториален обхват 28 области на територията на Република България. Целева група на проекта са служители на Агенция за социално подпомагане. Индикативен срок за изпълнение на проекта: месец септември 2011 г. – 30 септември 2014 г. Индикативен бюджет на проекта – 9 946 169,12 лева.


Обща цел на проекта е повишаване капацитета на служителите в Агенция за социално подпомагане и подобряване ефективността на социалната работа.

Специфични цели:

 • Да се създаде механизъм за оценка и управление на натовареността на служителите;

 • Да се планират мерки за превенция на професионалното изгаряне;

 • Да се задоволят професионалните интереси на социалите работници и тяхното професионално развитие;

 • Да се идентифицират индивидуалните потребности на служителите от надграждащи знания и умения;

 • Да се повиши равнището на професионална компетентност на служителите, работещи в отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”;

 • Да се създаде единен инструментариум за изследване на потребностите на хората с увреждания;

 • Да се осигурят допълнителни социални работници в отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”.


През периода на изпълнение на проекта ще бъдат реализирани следните основни дейности:

 • анализ на натовареността на социалните работници и създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността;

 • подбор и наемане в резултат на анализа на натовареността на 400 социални работници във всички дирекции „Социално подпомагане” в АСП като възнагражденията за период от 32 месеца ще бъдат осигурени от проекта;

 • анализ на потребностите от обучение и супервизия за експертите и социалните работници, работещи в отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” към всички дирекции „Социално подпомагане”;

 • изготвяне на единни методики за оценка на потребностите на хората с увреждания и разработване на механизъм за определяне и отпускане на индивидуален бюджет на хората с увреждания за ползване на съответните услуги;

 • разработване и прилагане на системи, осигуряващи надграждащи знания и умения, съобразени със специфичните грижи за отделните групи потребители на социални услуги в общността, планиране на адекватно обучение;

 • провеждане на обучения на служителите от отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”;

 • провеждане на индивидуална и групова супервизия на служителите от отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”.

В проекта са заложени следните индикатори за изпълнение и резултат:

 • брой лица, включени в обучение – най-малко 2100;

 • дял на лицата, успешно завършили обучението – най-малко 90%;

 • увеличаване на обхванатите от предоставяните социални услуги лица от целевите групи с 2%.Реализирани дейности до момента:


През периода от 25.08.2011 г. до 06.2012 г. се изпълняват първите пет дейности по Проекта., а именно:

 • организация и управление на проекта- сформиран е екип за организация и управление на проекта, който се състои от ръководител, финансист, четирима координатори и технически сътрудник, считано от 25.08.2011 г. Екипът за организация и управление организира дейностите по проекта, следи и отговаря за изпълнение на договорените срокове, постигане на заложените индикатори за изпълнение и целесъобразно разходване на средствата и осъществява непосредствен мониторинг. Дейността ще се изпълнява до 31.10.2014 г.;

 • анализ на натовареността на социалните работници и създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността;

На базата на изготвения анализ на натовареността на социалните работници се извърши разпределението на 400 социални работници по отдели и дирекции в страната, като във всяка една дирекция има най-малко по един социален работник. Създаден е и механизъм за оценка и управление на натовареността, който е предоставен на Изпълнителния директор на АСП.

 • подбор и наемане в резултат на анализа на натовареността на 400 социални работници във всички дирекции „Социално подпомагане” в АСП-;

Приети са и са оценени документи на 1934 кандидати за социални работници. Назначаването на социалните работници стартира на 01.02.2012 г. и към настоящия момент са назначени 391 от общо 400 социални работници, както следва: 220 в отделите „Закрила на детето“ и 180 в отделите „Хора с увреждания и социални услуги“. През месец април е обявен нов подбор на кандидати за дирекциите, в които нямаше достатъчно кандидати за назначаване на разпределените бройки. През месец май са назначени класираните кандидати, с което ще се достигне цялостното изпълнение на дейност 3, а именно назначени 400 социални работници в отделите и дирекциите.

 • осигуряване на възнаграждения на наетите социални работници за период от 34 месеца- период на изпълнение 02.02.2012 г.- 31.10.2014 г.;

На 14.03.2012 г. бяха изплатени заплатите на социалните работници за месец февруари 2012 г. Изплащането на възнагражденията ще се извършва непосредствено след отчитането на работата, през месеца следващ полагането на труда. Възнагражденията ще се изплащат до 31.10.2014 г., като на служителите, които са назначени през месец февруари 2012 г. ще се осигури заетост от 33 месеца.

През месец април стартира изпълнението на дейност 5 „Анализ на потребностите от обучение и супервизия за експертите и социалните работници, работещи в отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” към всички дирекции „Социално подпомагане”. Тази дейност е основа за провеждането на обученията на служителите от отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги”. Изведени са ключовите компетентности и темите, по които ще се провеждат обученията от 2 – ма експерти на АСП. Изготвени са анкетните карти, с които ще се проучат потребностите от обучение и супервизия. Изпълнението на тази дейност е през периода от месец април до месец юни 2012 г.

Също така се подготвя дейността по „Изготвяне на единни методики за оценка на потребностите на хората с увреждания и разработване на механизъм за определяне и отпускане на индивидуален бюджет на хората с увреждания за ползване на съответните услуги”. Изпълнението на тази дейност е през периода от месец май до месец юли 2012 г. Към момента се подготвя обявлението и поканата за избор на външен изпълнител на дейността чрез обществена поръчка.


Предстоящи дейности по проекта: Изготвяне на единни методики за оценка на потребностите на ХУ и разработване на механизъм за определяне и отпускане на индивидуален бюджет на ХУ; Разработване и прилагане на системи, осигуряващи надграждащи знания и умения, съобразени със специфичните грижи за отделните групи потребители на социални услуги в общността, планиране на адекватно обучение; Обучение на служителите от отделите “ЗД” и “ХУСУ” ; Индивидуална и групова супервизия на служителите от отделите “ЗД” и “ХУСУ” ; Информираност и публичност .


За периода на изпълнение на проекта екипът работи по организиране и провеждане на обществени поръчки – открити процедури по реда на ЗОП, като за две от тях процедурите са в процес на изпълнение:


Номер по ред

Предмет

Стойност

статус

1.

Изработка и доставка на печати за нуждите на Проект „ Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа ”

155.36лв.

Изпълнена

2.

Консултански услуги за изпълнение на дейност: „Анализ на натовареността на експертите и социалните работници и създаване на механизъм за оценка на натовареността” във връзка с реализацията на Проект „ Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа ”


50 000.00лв.

Прекратена

3.

Предоставяне на туроператорски услуги – наем на зали за провеждане на работни срещи по Проект „ Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа ”

10 900.00лв.

Изпълнена

4.

Избор на двама външни консултанти във връзка с реализиране на Проект „ Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа ” – разработване на методика за извършване на анализ на натовареността и създаване на механизъм за оценка и управление на натовареността на главните експерти и социалните работници в отделите „Закрила на детето” и „Хора с увреждания и социални услуги” към Д”СП” в рамките на дейност „Анализ на натовареността на социалните работници и създаване на механизъм за оценка на натовареността”

7 490.00лв.

Изпълнена

5.

Изработка и доставка на материали за публичнст на Проект „ Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа ”

15 774.00лв.

Изпълнена


6.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Проект „ Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа ”

345 888.20лв.

На предварителен контрол


7.

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Проект „ Укрепване на капацитета на АСП за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа ”

200 000.00лв.

Проведена процедура - в момента се обжалва


Изводи от проекта:

 • Една от най-важните инвестиции, които се предвиждат по Плана за действие – подкрепата за системата за закрила и повишаване качеството на социалната работа включително и бърза оценка на системата на социалната работа и изготвяне на набор от препоръки, свързани с развитието на професията и въвеждане на професионални и кариерни степени за социалните работници, система за мотивация, обучение, супервизия и стандарти за работа, ще бъде подкрепена с проект, който стартира и ще бъде изпълняван в първите години от Плана за действие;

 • Тази инвестиция ще е необходимо да се гарантира за целия период на Плана за действие с оглед на това, че процесът на деинституционализация изисква промяна в системата и преход към нови модели на работа, което от своя страна изисква повишаване на наличните компетентности и увеличаване на човешкия ресурс, ангажиран с промяната;

 • От предвидения в Плана за действие необходим допълнителен брой социални работници към втората година от изпълнение на Плана за действие ще са осигурени 90.70% от нужния брой социални работници;

 • С цел повишаване на мотивацията за работа на социалните работници и осигуряване на устойчиво повишаване на институционалния капацитет не само на дирекциите „Социално подпомагане”, но и на всички доставчици на социални услуги, са въведени промени в нормативна уредба (Единен класификатор на длъжностите, в сила от 1.01.2012 г.) за кариерно развитие и обучение на социалните работници. Предвидени са три степени на професионална квалификация (социален работник, старши социален работник, главен социален работник), както и необходимите за придобиването им механизми и базови и надграждащи обучения за получаване на съответните нива на компетентност.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Свързани:

План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие за Националната стратегия iconПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален...
План за действие за Националната стратегия iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие към Националната стратегия за околна среда 2009 2018 г
Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста енергия
План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за Националната стратегия iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие за 2003 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
План за действие за Националната стратегия iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие 2002 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
Трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом