План за действие за Националната стратегия
ИмеПлан за действие за Националната стратегия
страница1/21
Дата на преобразуване12.12.2012
Размер1.69 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sacp.government.bg/_images/uploads/Monitoringov_Doklad_Deinstitucionalizacia 2012_final.d
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за Националната стратегия

Визия за деинституционализация на децата

в Република България”


ВТОРИ МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД


Юни 2011 – Юни 2012 г.


РЕЗЮМЕ 3

Основни предизвикателства 4

Основни препоръки: 6

Глава първа: Планиране и създаване на структури за управление 8

1. Междуведомствена работнa група 8

2. Управляващ комитет за наблюдение (експертна група): 9

3. Техническо звено за управление на всеки един от проектите 9

4. Регионални структури в подкрепа на процеса на деинституционлизация 10

6. Комуникационна стратегия 11

С оглед цялостната визия за информиране на обществеността за процеса деинституционализация започна поредица от срещи между всички екипи на проектите и ПР специалистите, за да се координират всички усилия за качественото изпълнение както на самите дейности от проектите така и на уеднаквяване на посланията сред широката общественост и нейната подготовка за приемане на децата и младежите от институциите. 12

В подкрепа на медийното отразяване на процеса деинституционализация Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца с подкрепата на Фондация Оук реализира медиен анализ на публикациите, които засягат темата деинституционализация и начините, по които се пише за нея. 12

Глава втора: Обща информация за процеса деинституционализация 13

СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТИ ЗА ПРОЕКТИТЕ, НАСОЧЕНИ КЪМ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДОМОВЕТЕ (ПРОЕКТ за деинституционализация на ДДУИ, ДМСГД, ДДРЛГ) 20

ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРОЦЕСА: 27

ПРОЕКТ за кариерно развитие на социалните работници 29

Деинституционализацията на децата с увреждания от домовете 35

Реализирани дейности в периода юни 2011г. – юни 2012: 39

ПРОЕКТ за деинституционализация на децата от ДМСГД 52

ПРОЕКТ „Регионално планиране” 59

ПРОЕКТ за деинституционализация на деца от 3 до 18 г. в ДДЛРГ 62

ПРОЕКТ за приемна грижа 66

Глава трета: Промени в правната рамка 73

1. Предвидено бе изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -2013 г., което е изпратено чрез информационната система SFC 2007 на 28 април 2011 г. за одобрение от Европейската комисия. 89

Глава четвърта. Фази на прилагането на проектите 93

Глава пета. Напредък 94

В сравнение с предния мониторингов доклад може да се отбележи, че един от важните елементи в процеса е стартирането на останалите проекти от Плана за действие и сформирането на екипи и експерти към тях. Много съществена част от този мониторингов доклад е и стартирането на инфраструктурните елементи в проектите, които се изпълняват от общините и са свързани с изграждането на новите услуги. 95

В сравнение с предходния моноторингов доклад се наблюдават следните изводи: 95

Глава щеста. Допълнителни ресурси 96

Глава седма. Необходим ресурс за по-добро управление на процеса 104

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 109РЕЗЮМЕ


Настоящият мониторингов доклад отчита изпълнението на Плана за действие за периода от юни 2011 до юни 2012 година. Предмет на доклада е напредъкът по изпълнението на заложените в Плана за действие проекти, дейности, инициативи, както и основни резултати, изводи, предизвикателства и препоръки за бъдещи решения. Част от доклада е посветен и на реализираните дейности, посочени като нужни в Мониторинговия доклад за предходния период.

В доклада е включена и информация относно подкрепящи дейности от неправителсвени организации в рамките на цялостния процес на деинституционализация, които ще допринесат за качествено реализиране на заложените проекти и политики в Плана за действие.

Докладът отразява резултатите по всяка глава от Плана за действие с коментари и очертава основни тенденции и предизвикателства пред реформата.

Докладът акцентира върху етапите на изпълнение на всеки един проект, заложен в Плана за действие, неговите изводи, насоки и тенденции. В доклада има част, посветена на основните изводи и препоръки за процеса и неговото успешно изпълнение в рамките на стартиралите проекти и реформи в законодателната сфера.


С оглед на анализа за изпълнение на дейностите и мерките по различните глави от Плана за действие, може да се направи изводът, че към настоящия момент прилагането на Плана е в рамките на заложените инициативи и финансови средства и се реализира по начин, че да гарантира сигурност на инвестициите. Все пак, научените уроци очертават една сериозна група от предизвикателства, които трябва да се вземат в предвид и да се намери адекватното им решение с оглед на ефективното и ефикасно изпълнение на проектите, доброто планиране и развитие на бъдещите проекти и постигане на целените с Визията резултати.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Свързани:

План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие за Националната стратегия iconПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален...
План за действие за Националната стратегия iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие към Националната стратегия за околна среда 2009 2018 г
Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста енергия
План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за Националната стратегия iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие за 2003 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
План за действие за Националната стратегия iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие 2002 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
План за действие за Националната стратегия iconПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
Трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом