Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
ИмеСтановище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
Дата на преобразуване12.12.2012
Размер47.18 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.mu-pleven.bg/procedures/acad/5/Stanovishte_Daskalova.doc
СТАНОВИЩЕ


От Доц. д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм

член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент”

(Заповед № 892/31.05.2011г. на Ректора на МУ – Плевен )


О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д. по процедурата за заемане на академичната длъжност „Доцент”по Биология шифър 01.06.00 при Медицински университет - Плевен


Прегледът на представените ми документи показва, че обявата на конкурса за академичната длъжност ”Доцент” по Биология за нуждите на катедра ”Анатомия, хистология, цитология и биология” при МУ- Плевен е законна и обнародвана в ДВ, бр.56/23.07.2010г., съгласно Решение на Академичния съвет на Университета от 28.06.2010 г. ( ротокол № 12, т.2). Единствен кандидат е гл. асистент Милена Атанасова Атанасова-Радева от същата катедра. Всички документи, изготвени прецизно от кандидатката, напълно отговарят на изискванията на Правилника за приложение на ЗРАСРБ (чл.53, 57 и 58) и Правилника за развитие на Академичния състав на МУ –Плевен (18.04.2011).

За конкурса Милена Атанасова е представила коректно изготвени списъци на научните си трудове, копия от научните трудове и резюмета, участие с доклади и презентации в научни форуми у нас и в чужбина, на участието си с отделна глава в учебник по Паразитология за първи курс на Висшите медицински училища у нас.

Цялостната дейност на гл. ас. Атанасова може да бъде систематизирана и оценена в следните направления :

Професионално развитие: По специалността на обявената процедура основно като преподавател – асистент и главен асистент и свързаната с нея научно-преподавателска дейност, гл. ас. Атанасова има трудов стаж 15 години. Защитата на образователната и научна степен „Доктор” по научната специалност „Имунология”, шифър 01.06.23 е показател за по-задълбочено и разширено навлизане в проблема „Биология.”

Гл. ас.Атанасова има отлична компютърна грамотност. Владее писмено и говоримо английски (подкрепен със сертификат TOEFL) и руски езици.

Научна продукция и свързаните с нея приноси: Значителна по обем и вид научна продукция, засягаща различни аспекти на Биологията. Научните интереси на гл. ас.Атанасова са в областта на търновъра на едни от основните съединително-тъканни белтъци еластин и фибрилин-1. За участие в конкурса кандидатката е представила списък с общо 58 заглавия. От тях: 1 глава от учебник по Паразитология за студенти медици І курс, 25 журнални публикации, от които 10 в чужди научни списания с импакт фактор, (две от тях свързани с дисертационния труд), 11 - в български научни списания (една в JBCR), 36 участия в научни форуми, от които: 12 - с международно участие, 4 - само с българско участие, 20 – в чужбина (Франция, Италия, Испания, Германия, Швейцария, Гърция, Македония и САЩ), един автореферат по докторантурата. Научната продукция е равномерно публикувана през годините, което е показател за системност и постоянство в проучване на конкретни аспекти от специалността. Общият импакт фактор на публикациите в чужбина е 31.308, а индивидуалният - 5,4. Кандидатката е представила и официална справка за 35 цитирания в чуждестранната научна литература и 2- цитирания у нас, което безспорно впечатлява.


Научните и научно-приложни приноси на гл.ас.Атанасова са в следните основни направления:

1. За първи път у нас се изолира съединително-тъканния протеин фибрилин-1 от нативни тъкани чрез комбинация от два метода, физикохимичен и афинитетна хроматография, което допринася за неговата висока чистота и успешно прилагане в имунологични реакции при хора за проучване на неговия метаболизъм и участие в имунния отговор. Тук се отнася докторската дисертация на гл. ас.Атанасова, посветена на изолирането, характеризирането и клинико-имунологичните наблюдения в норма и патология на фибрилин -1 (стареене и бременност).

2. Проучване на метаболизма на съединително-тъканния протеин еластин и участието му в хуморалния имунен отговор на експериментален модел (SAM-мишки, SHR-плъхове, ICR-мишки) и при контингент на хора от различни групи: нормална бременност, загуби на плода, професионално обусловена полиневропатия.

Проучването не само потвърждава, че при изброените състояния метаболизмът на еластина е повишен, но дава основание да се счита, че получените показатели биха могли да се използват като маркер за стареене на организма и подпомагане терапевтичното поведение на клинициста.

3. Провежда проучвания за ролята на съединително-тъканните протеини и по други значими в здравно отношение заболявания в нашата страна, като хроничен исхемичен инсулт, което обогатява научните знания и по този проблем.

4. Гл. ас. Атанасова за първи път в света доказва неензимно гликиране на фибрилин -1 и способноста му да образува ранни и късни продукти на гликиране, което е оригинален принос.

5. Изследва и имунния отговор срещу неензимно гликирани, дълго-живеещи протеини и връзката им с оксидативния стрес на експериментален модел и при пациенти с професионална полиневропатия. Установява корелация между анти-AGE антителата и приема на някои основни микроелементи, условие важно за превенция на организма от вредните ефекти на оксидативния стрес.

6. Като приноси с методичен и организационен характер бих посочила:

6.1. Методична помощ в разработването на две докторантури върху еластинов метаболизъм.

6.2. Участие в организационния комитет на два научни форума у нас: „Имунологични дни в Плевен-2004” с участие на водещи в областта учени от Израел, Англия, Испания, САЩ, ЮАР и Пета работна среща „Репродуктивна медицина 2010 -противоречия и консенсус”.

Гл.ас. Атанасова е участвала и в разработването на 7 научно-изследователски проекта, един от които е международен, един финансиран от МОН, останалите финансирани от МУ-Плевен (№17/2008, №8/2009, №7/2010, №2/2011, №3/2011).

Рецензент е на 2 статии за публикации в чужбина.

Комисията по атестация на академичния състав при МУ-Плевен, 2009 г. я класира на второ място по атестационни резултати за периода 2007-2009 г.

Учебно-преподавателската дейност на гл.ас. Атанасова включва лекции и практически занятия, семинари, колоквиуми, изпити със студенти медици и подготвителен курс, АЕО и БЕО, лекции със студенти по специалността ”Помощник-фармацевт” към МК при МУ-Плевен. Активно участва в разработването и актуализирането на учебните програми на АЕО и БЕО, самостоятелно разработва мултимудийни презентации, изработване на тестове за колоквиуми и изпити на студенти и набор от тестове за кандидат-студенти за специалностите към МК и ФОЗ.

Значителната учебна и практическа натовареност на гл.ас. Атанасова е отразена в приложеното към документите Удостоверение от Учебен отдел на МУ-Плевен и е средно 641,88 часа годишно при общо 3209,42 часа за последните 5 години с изключение на 2010/2011г и средно 771,7 часа годишно при общо 2315,2 часа от 2008/2009 до 2010/2011г при норматив 380 уч.часа.ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Въз основа на цялостната оценка на учебно-преподавателската дейност, научните и научно-приложните разработки на гл.ас. Атанасова (някои, от които с оригинална стойност) считам, че кандидатката напълно покрива изискванията за ”Доцент” на ЗРАСРБ (чл.24) и Правилника за неговотo приложение (чл. 53, 57). Това е основание като член на Научното жури убедено да дам положителна оценка за нейния избор за „Доцент”.


Изготвил становището:

02.08.2011 г. (Доц. д-р Милена Даскалова, дм)

Плевен


Свързани:

Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент iconСтановищ е
Вилиам Симеонов Монев, дм, член на научното жури по обявен конкурс за „доцент по епидемиология” от му-плевен (зап.№2563 от 26. 09....
Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент iconОт професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму "Н. Вапцаров", за заемане на академичната длъжност "доцент" по
Доцент” по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извънсферата на материалното производство” за катедра „Социални,...
Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент iconНаучното жури за провеждане
Доцент” по научна специалност 03. 01. 24 „Фармакология”, обявен за нуждите на Отдела по вирусология при Института по микробиология”...
Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент iconЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03. 01. 29)
Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент iconСтановище относно конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14) обявен в Д. В. бр. 35/11. 05. 2010
На конкурса за доцент по ентомология (шифър 01. 06. 14), обявен за нуждите на Националния природонаучен музей са подадени документи...
Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент iconРецензия за доц д-р Светла Тодорова Къртева-Данчева за присъждане на научното звание „професор" по обявения конкурс за „професор" по професионално направление Филология (алтайска и корейска литература и култура), обявен в дв, бр. 5 от 17. 01. 2012 г
През 2001 г придобива научното звание „доцент“ по сравнително и корейско езикознание, като и до момента заема тази академична длъжност...
Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент iconНа представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 07 Счетоводна отчетност,...
Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент iconКонкурс за получаване на научното звание
...
Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент iconРецензия
Маринова Димитрова по повод участието й в конкурс за придобиване на научното звание „доцент” по научната специалност (шифър )05....
Становище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент iconРецензи я
Йорданка Стаменкова Ангелова, участник в конкурс за научното звание "доцент" по научна специалност 05. 02. 18 "Икономика и управление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом