Конспект за семестриален изпит по психиатрия
ИмеКонспект за семестриален изпит по психиатрия
Дата на преобразуване12.12.2012
Размер41.88 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.mu-pleven.bg/forms/Konspekt Psyhiatria.doc
КОНСПЕКТ за семестриален изпит ПО ПСИХИАТРИЯ

V КУРС

ЗА УЧЕБНАТА 2009/2010 ГОДИНА

ОБЩА ЧАСТ


 1. История, предмет и задачи на психиатрията.

 2. Основни теоретични направления в психиатрията.

 3. Възприятно-представна дейност и нейните разстройства.

 4. Сетивни измами при различните психични заболявания – видове.

 5. Интелект. Разстройства на интелекта. Олигофрения и деменции.

 6. Мислене и реч. Разстройства на мисленето и речта.

 7. Разстройства в протичането и строежа на мисленето.

 8. Разстройства в съдържанието на мисленето: налудни идеи – характеристика, видове; налудни идеи при отделните заболявания; свръхценни идеи, натрапливи идеи, ДД между тях и налудностите.

 9. Емоционална сфера: настроение, емоции, афект. Количествени и качествени разстройства. Емоционални разстройства при отделните психични заболявания (афективни разстройства, шизофрения и др.). Патологичен афект – характеристика, условия на възникването.

 10. Воля. Разстройства на волята (количествени и качествени). Кататонни разстройства.

 11. Памет и разстройства на паметовата сфера.

 12. Внимание и неговите разстройства (хиперпросексия, хипопропросексия и апросексия).

 13. Съзнание. Количествени и качествени разстройства. Изключителни състояния на съзнанието. Делир и аменция – етиология, видове.

 14. Маниакални синдроми (при кои заболявания се наблюдават?)

 15. Депресивни синдроми (при кои заболявания се наблюдават?)

 16. Хипохондрични синдроми и тяхната характеристика (при невротични разстройства, психози).

 17. Самоубийство – психопатологични причини. Профилактика.

 18. Здраве и болест, норма и абнормност в психиатрията.

 19. Изследване на болен с психично разстройство.

 20. Етиология, патогенеза, патофизиология и патологоанатомия на психичните заболявания.

 21. Систематика и класификация на психичните заболявания.

СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

 1. Органични и симптоматични психични разстройства . Етиология, патогенеза, патологоанатомия. Синдромна характеристика.

 2. Инфекциозни психози.

 3. Интоксикационни психози.

 4. Психози при общи соматични заболявания и тумори на гл.мозък.

 5. Луетични психози – общо. Прогресивна парализа – соматични, неврологични и психични симптоми. Патологоанатомия. Лечение. Особености на ликворния синдром.

 6. Разстройства свързани със злоупотреба с психоактивни вещества – видове, клинични особености, прогноза, терапия.

 7. Разстройства свързани със злоупотреба с алкохол – характеристика.

 8. Обикновено алкохолно опиване и патологично опиване.

 9. Алкохолни психози – видове.

 10. Корсакова психоза.

 11. Алкохолна промяна на личността–особености на алкохолната деградация.

 12. Травмена болест на мозъка. Остри комоционни и контузионни психози. Хронични травмени психози. Травмена деградация на личността.

 13. Психични разстройства в напреднала и старческа възраст. Класификация. Възрастовия фактор в психопатологията и патоморфозата на психичните разстройства.

 14. Деменция при Болестта на Алцхаймер.

 15. Съдова деменция.

 16. Деменции при болестта на: Пик, Кройцфелд-Якоб, Хънтингтън и Паркинсон. Клинични прояви, протичане, лечение.

 17. Шизофрения – етиология, патогенеза, симптоматика. Клинични форми. Протичане. Изход. Лечение.

 18. Афективни разстройства – етиология, патогенеза. Типове на протичане. Мания (маниен епизод) – симптоми, лечение. Депресия (депресивен епизод) – симптоми, лечение.

 19. Шизоафективни разстройства. Етиология. Видове. Клинични прояви. Протичане. Изход. Лечение.

 20. Циклотимия, дистимия, смесени състояния – клиника, лечение и профилактика.

 21. Основни психични нарушения на детско-юношеската възраст.

 22. Олигофрения. Характеристика, степени, класификация, етиология.

 23. Психореактивни заболявания: реактивни (психогенни) психози. Видове. Протичане. Изход. Лечение.

 24. Реактивна депресия. Етиология. Клинични прояви. Протичане. Изход. Лечение. Други реактивни психози.

 25. Невротични свързани със стрес и соматоформни разстройства (паническо, генерализирано, тревожно, социални фобии, обсесивно-компулсивно и др. разстройства).

 26. Личностови разстройства – определение на понятието. Класификация (по Кречмер, по Крепелин, по Ганушкин–МКБ-10). Клинични прояви.Протичане.Лечение. Профилактика.

 27. Основни принципи в лечението на психичните заболявания. Терапевтични методи.

 28. Видове шокова терапия: инсулинкоматозна, конвулсивна и др.

 29. Приложение на психофармака при лечение на психичните заболявания: невролептици, антидепресанти, транквилизатори и др.

 30. Психотерапия, видове. При кои заболявания се прилага?

 31. Спешни състояния в психиатрията: психомоторна възбуда от различно естество, епилептичен статус, алкохолен делир, ступорни състояния. Терапия на тези състояния.

 32. Социална психиатрия, консултативна и лиезон психиатрия.

 33. Съдебна психиатрия. Медицински и юридически критерии за невменяемост (вменяемост) и недееспособност (дееспособност). Принудително и задължително лечение.

 34. Психохигиена и психопрофилактика на психичните заболявания.


СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧВАНАТА ЛИТЕРАТУРА:


 1. Голдберг Д., С. Бенджамин, Ф. Крийд, Психиатрия в медицинската практика, Фондация "Невронауки и поведение", София, 1992.

 2. Каплан, Г. И., Б. Дж. Седок, "Класическая психиатрия", Москва, Медицина, 1994.

 3. МКБ - 10, Психични и поведенчески разстройства - клинични описания и диагностични указания, Център за сътрудничество със СЗО, София, 1992.

 4. Попова М., П. Съловски, Р. Стойчев, М. Александрова, Р. Марев, Д. Иванов, Остри и хронични невроинтоксикации (Клинична картина, диагностика, лечение), Под редакцията на П. Съловски и М. Попова, Плевен, 1999.

 5. Психиатрия, Под редакцията на Проф. М. Ачкова, С., "Знание", 1996.

 6. Ръководство по психиатрия, Под ред. на Хр. Христозов, Мед. и физк., София, 1987.

 7. Стоименов Й., М. Стоименова, Р. Стойчев, Г. Коев, М. Александрова, П. Попов, П. Коева, Съдебна психиатрия, С., 1999.

 8. Темков И., В. Иванов, Т. Ташев, Психиатрия, 1973.

 9. Франк В., Психиатрия, Мед. издателство "Шаров", 1995.

 10. Kaplan H. I., B. J. Sadock, Synopsis of Psychiatry (Behavioral Sciences) Clinical Psychiatry, eighth edition, 1998, USA

 11. Shaner R., Psychiatry, Williams & Wilkins, 1997.

 12. Scully J. H., Psychiatry, Williams & Wilkins, 1996.


АВТОР НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА:

Доц. д-р Р. Стойчев, д.м.

Свързани:

Конспект за семестриален изпит по психиатрия iconКонспект за семестриален изпит по „Организационно проектиране
Същност и функциониране на организациите: генезис, типологични характеристики, компоненти
Конспект за семестриален изпит по психиатрия iconКонспект за семестриален изпит по Вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Кардиология, Пулмология, Ендокринология, Клинична лаборатория 2009/2010 учебна година
Конспект за семестриален изпит по психиатрия iconКонспект за семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт редовна форма на обучение Организационна социализация на индивида
За семестриален изпит по Организационна психология, специалност „Социален мениджмънт” редовна форма на обучение
Конспект за семестриален изпит по психиатрия iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести гастроентерология, нефрология и хематология
Методи за диагностика на бъбречните заболявания – ури-нен анализ, клирънси, рентгенологични, радиоизотопни и други
Конспект за семестриален изпит по психиатрия iconКонспект за семестриален изпит по „Икономика на труда
Съвременни характеристики на трудовата дейност: технико-технологичният прогрес и промените в труда и неговото съдържание
Конспект за семестриален изпит по психиатрия iconКонспект за семестриален изпит по вътрешни болести і-ва част за ІV курс
Ибс – инфаркт на миокарда: етиология, патогенеза, клинична картина, диагноза, диференциална диагноза
Конспект за семестриален изпит по психиатрия iconКонспект за семестриален изпит по данъчно право на рб
Обща характеристика на Данъчното право. Предмет и метод на правно регулиране. Разграничение и съотношение между данъчното право и...
Конспект за семестриален изпит по психиатрия iconКонспект за провеждане на годишен семестриален изпит по "анестезиология, реанимация и интензивно лечение"
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Конспект за семестриален изпит по психиатрия iconВнимани е! за допускане до Защита на дипломна работа/ Държавен изпит е необходимо
Защита на дипломната работа/ Държавен изпит само за студенти, на които не са изтекли студентските права – до 3 години от първата...
Конспект за семестриален изпит по психиатрия iconКонспект за семестриален изпит по „Управление на човешките ресурси
Същност, обект и предмет, обхват и съдържание на „Управлението на човешките ресурси”. Дефиниране на понятията „човешки ресурс” и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом