Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията
ИмеДокументи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията
страница1/4
Дата на преобразуване12.12.2012
Размер345.71 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/images/dokum_u4astie ot4itane na trud i rabotna zaplata (1).doc
  1   2   3   4С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А

-------------------------------------------------------------------------------------


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА

Обработка на информацията:


1.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” и „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения” на Столична община и СОС;

2.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на СО -Дирекция „ПАМДТ”;

3.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на СО -Дирекция „Социални дейности”;

4.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на Заведенията за социални услуги: СУПЗ „Княз Борис І”; СОДДЛУЗ; ЦВН „Св. Димитър”; Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Подгумер; Военно инвалиден дом „Елена и Никола Иванови”; ЦВН на бездомни хора-кв."Красна поляна"; ЦВН на сираци „Св. София”; ЦВНД „Вяра, Надежда, Любов”; СОДЦСИИ; Дом за възрастни с деменция-кв."Княжево"; Дом за деца "Надежда"; Дом за деца "Св.Иван Рилски"; Дом за деца - кв. "Драгалевци"; Дом за деца "Христо Ботев"; Дом за деца "Асен Златаров"; Дневен център за хора с психични разстройства; Дневен център за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър; Център за обществена подкрепа, ул. "Пиротска" №175; Център за обществена подкрепа, ул.”Сава Филаретов” №23;

5.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на СО - Направление "Архитектура и градоустройство";

6.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на Дирекция "Логистика";

7.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на ОП "Туристическо обслужване".

КОД по КОП 72310000

СОФИЯ

2009г.


І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Обработка на информацията:

1.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” и „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения” на Столична община и СОС;

2.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на СО -Дирекция „ПАМДТ”;

3.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на СО -Дирекция „Социални дейности”;

4.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на Заведенията за социални услуги: СУПЗ „Княз Борис І”; СОДДЛУЗ; ЦВН „СВ. Димитър”; Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Подгумер; Военно инвалиден дом „Елена и Никола Иванови”; ЦВН на бездомни хора-кв."Красна поляна"; ЦВН на сираци „Св. София”; ЦВНД „Вяра, Надежда, Любов”; СОДЦСИИ; Дом за възрастни с деменция-кв."Княжево"; Дом за деца "Надежда"; Дом за деца "Св.Иван Рилски"; Дом за деца - кв. "Драгалевци"; Дом за деца "Христо Ботев"; Дом за деца "Асен Златаров"; Дневен център за хора с психични разстройства; Дневен център за социална интеграция и рехабилитация на лица с проблеми от аутистичния спектър; Център за обществена подкрепа, ул. "Пиротска" №175; Център за обществена подкрепа, ул.”Сава Филаретов” №23;

5.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на СО - Направление "Архитектура и градоустройство";

6.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на Дирекция "Логистика";

7.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на ОП "Туристическо обслужване".

КОД по КОП 72310000.

ІІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерий за оценка е икономически най - изгодната оферта, при следните показатели за определяне на комплексната оценка:

1. Предлагана цена – 65 точки;

2. Аванс – 5 точки;

3. Предложение за изпълнение на поръчката – 15 точки;

4. Срок за обработка на информацията – 15 точки ;


IIІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1.Предлагана цена – А

Най-ниската цена получава най-високата оценка – 65 точки. Оценките на останалите участници се определят по формулата:

А =

За определяне оценката по този показател цената се формира на база оферираните цени:

За обработка на информацията „Отчитане на труда и работната заплата” за един служител:

 • Редовна месечна обработка - Ц1;

 • Допълнителна обработка Ц2;

 • Преизчисляване на работна заплата за минал период, за един месец – Ц3.

За обработка на информацията „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения” за едино лице за един месец:

 • Обработка на хонорари – Ц4;

 • Изготвяне на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ – Ц5.

За поддържане на архив и изготвяне на справки:

 • Поддържане на архив за един месец – Ц6;

 • Изготвяне на регламентирани справки за едно лице за един месец – Ц7;

 • Разработка на нерегламентирани справки за едно лице за един месец – Ц8,

както следва:

Ц =0,40хЦ1+0,10хЦ2+0,10хЦ3+0,10хЦ4+0,05хЦ5+0,05хЦ6+0,15хЦ7+0,05хЦ8

2.Аванс – Б

По този показател най-висока оценка – 5 точки получава участникът с най-ниска стойност на поискания аванс. Оценките на останалите участници се определят по формулата:

Б =

При определяне оценката по този показател, авансът се определя като сума от авансите (по отделните точки от раздел І), посочени в заявлението за участие. В случай, че най-ниският предложен аванс е 0, за прилагане на методиката за изчисление на точките на останалите участници ще се ползва стойност 0,1.

3. Предложение за изпълнение на поръчката – В

По този показател оценката на участниците се определя по експертна оценка на база представеното предложение за изпълнение на поръчката.

В зависимост от предложената организация за изпълнение на поръчката, изчерпателното й описание и посочените технически и организационни мерки, за защитита на данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване, по експертна оценка се определят до 15 точки.

4.Срок за обработка на информацията – Г

Най-малкият срок за обработка на информацията получава най-висока оценка – 15 точки. Оценките на останалите участници се определят по формулата:

Г=

За определяне оценката по този показател срокът за обработка се формира на база оферираните срокове:

За обработка на информацията „Отчитане на труда и работната заплата”:

 • Редовна месечна обработка - С1;

 • Допълнителна обработка С2;

 • Преизчисляване на работна заплата за минал период С3.

За обработка на информацията „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения”:

 • Обработка на хонорари – С4;

 • Изготвяне на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ – С5.

За изготвяне на справки:

 • Изготвяне на регламентирани справки – С6;

 • Разработка на нерегламентирани справки – С7,

както следва:

С=0,30хС1+0,20хС2+0,05хС3+0,25хС4+0,05хС5+0,05хС6+0,10хС7

3. Комплексна оценка.

Комплексната оценка на офертата на всеки участник се определя като сума от оценките по отделните показатели:

Комплексна оценка = А+Б+В+Г

Максималната възможна комплексна оценка е 100 точки.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.


ІV. ИЗИСКВАНИЯ


 1. Участниците в процедурата, да имат опит в извършване на подобен вид услуги:

  1. За последните 3 години (2006, 2007 и 2008 г.) да са реализирали оборот от изпълнени подобни на настоящата поръчка услуги минимум 150 000 лв.

  2. Да са извършвала най-малко три години бработка на информация за отчитане на труда и работната заплата (по трудови и служебни правоотношения) и изплащане на суми по извънтрудови правоотношения на бюджетни организации.

  3. За последните 3 години (2006, 2007 и 2008 г.) да са изпълнили най-малко 3 (три) договора за обработка на информацията за отчитане на труда и работната заплата (по трудови и служебни правоотношения) и изплащане на суми по извънтрудови правоотношения, като задължително представят препоръки за тях и посочат за всеки договор брой на лицата, чиито данни са обработвани.

 1. Участниците трябва да притежават технически възможности и персонал за изпълнение на поръчката. Да имат възможност за бърза реакция, при искане на нерегламентирани справки.

    • персанал – минимум 6 броя с най – малко 5 (пет) години опит в областта на предмета на поръчката;

    • оборудване:

комппютри – минимум 7 броя;

принтери – минимум 3 броя;

факс апарат – минимум 1 брой.

 1. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях трябва да има опит в изпълнението на услуги, аналогични на частта от предмета на поръчката, която ще изпълнява. Трябва да е изпълнил през последните 3 години (2006, 2007 и 2008 г.) поне два договора, алогични на частта от предмета на поръчката, която ще изпълнява, като задължително представя препоръки за тях;

 2. Участниците в процедурата трябва да са програмно обезпечени - да притежават собствен или законно придобит софтуер, осигуряващ изпълнението на поръчката.

 3. Участниците трябва да са регистрирани като администратори на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

 4. Участниците трябва да предприемат необходимите технически и организационни мерки, за защитита на данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 5. Всеки участник задължително се запознава с всички условия, които биха повлияли на предложението, за което се подписва декларация № 3.

 6. Всеки участник трябва да представи предложение за организация изпълнението на услугата.

 7. Непознаване на условията и документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник.

 8. Всеки участник задължително попълва дадените в документацията образци.

 9. Участниците посочват в Ценовото предложение единичните цени на съответните видове услуги.

 10. Участниците задължително включват в посочените цени стойността на всички консумативи, които са необходими за извършване на услугата. Ако фирмата не е регистрирана по ДДС, то в единичните цени се предвижда цената на консумативите с ДДС.

 11. В случай, че в единичните цени не е включена стойността на консумативите, не се допуска допълнително заплащане на същите и ще останат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 12. За извършване на услугата за поделенията на СО (по съответните точки от раздел І) могат да бъдат сключени отделни договори.

 13. При подписване на договорите, задължително се представят документи за гаранции за изпълнение и документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП ( в т. ч. и удостоверения за липса на задължения към общината). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил ЕИК, доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър не се представят.


V. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1.Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и проверява съответствието им със списъка по чл.13, ал.1, т.12 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

2.При отваряне на офертите най – малко трима членове на комисията подписват плика с предлаганата цена и всички приложения на участника, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии.

3.Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по т.1. и т.2, както и при отваряне на ценовите оферти. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на сайта на Столична община на адрес www.sofia.bg

4.Комисията проверява съответствието на участниците и офертите им с предварително обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.

5.Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

6.Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила оценяване по показателите аванс, предложение за изпълнение на поръчката и срок за обработка на информацията, което е отразено в подписан от членовете на комисията протокол.

7. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително избрания критерий, посочен в обявлението.

8.Комисията класира участниците въз основа на резултатите, получени при разглеждане и оценяване на офертите.

9.Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се подписва от всички членове и се представя на кмета на СО заедно с цялата документация.

10.В срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участникът определен за изпълнител.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на участниците решението за класиране в 3 (три) дневен срок от издаването му.

12.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

 • не е подадена нито една оферта или не е допуснат нито един участник;

 • всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

 • всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

 • първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор;

 • отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, както и при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

 • установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

 • не сключи договор, поради наличие на някое от основанията на чл.32 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;

13.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта;

- има само един допуснат участник или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя.


VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА

/чл.13 и чл.14 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчка/

1. Всяка оферта трябва да съдържа:

1.1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице /оригинал или нотариално заверено копие/, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;

1.2. Доказателства за икономическото и финансово състояние на фирмата по чл.50, ал.1, т.т. 2 и 3 от ЗОП:

- Отчет за приходите и разходите и баланс за 2006г.

- Информация за общия оборот и за оборота от услугите, обект на поръчката, за последните 3 години.

1.3.Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51, ал.1,т.т. 1, 4, 7, 8 и 9 от ЗОП:

 • списък на договорите за услуги, подобни на предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите (с посочен брой на лицата, чиито данни са обработвани), придружен от препоръки за добро изпълнение;

 • списък на персанала за изпълнение на поръчката с посочена информация за квалификацията и годините опит в областта на предмета на поръчката.

 • документи, удостоверяващи образованието и професионална квалификация на лицата, които отговарят за извършването на услугата;

 • декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последните три години;

 • декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка;

 • доказателства за притежаване на собствен или законно придобит софтуер, осигуряващ изпълнението на поръчката;

 • удостоверение за регистрация като администратор на лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни;

Забележка: От представените документи следва да е видно, че участниците отговарят на изискванията, посочени в раздел ІV на Документацията за участие.

1.4. предложение за изпълнение на поръчката, в т. ч.:

 • подробно описание на организацията за изпълнението на услугата;

 • технически и организационни мерки, за защитита на данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

1.5.Заявление за участие - Образец №1;

1.6.Административни сведения - Образец №2;

1.7.Декларации Образец №3, №4;

1.8.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 от ЗОП;

1.9.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП;

1.10.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП

Забележка: Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП представят:

 • при дружество с ограничена отговорност - всички управители, представляващи дружеството, независимо дали го представляват заедно или поотделно;

 • при събирателно дружество - всички управляващи съдружници;

 • при командитно дружество - всички неограничено отговорни съдружници;

 • при акционерно дружество - овластените управляващи лица, ако няма такива - всички членове на управителния орган;

 • вав всички останали случаи - лицата, които представляват участника.

Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП (образец №5Б-1) представят и членовете на управителните и на контролните органи, както и временно изпълняващите такава длъжност, включително прокуристи или търговски пълномощници.

1.11. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие (процента от общата стойност и частта от предмета на поръчката, която ще изпълняват), ако участникът предвижда подизпълнители;

1.12. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях трябва да представи:

документите по т. т. 1.1, 1.8, 1.9 и 1.10

документи съгласно чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП - списък на договорите за изпълнени услуги, аналогични на частта от предмета на поръчката, която ще изпълнява, включително стойностите, датите и възложителите за последните 3 години (2006, 2007 и 2008 г.), придружен от препоръки за добро изпълнение.

Подизпълнителят трябва да има опит в изпълнението на услуги, аналогични на частта от предмета на поръчката, която ще изпълнява.

1.13.Документ за закупени книжа;

1.14.Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;

1.15.Срок на валидност на офертата;

1.16.Ценово предложение - Образец №6;

1.17.Подписан проект за договор (попълват се само данните на участника);

1.18.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

Подреждането на документите задължително трябва да следва последователността на изброяването им в приложения в офертата списък.

2. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител на ул. „Московска” №33, Столична община фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименование на процедурата.

2.1.Ценовото предложение - Образец №6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, поставен в плика с офертата.


ОБРАЗЕЦ № 1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обработка на информацията „Отчитане на труда и работната заплата на служителите” и „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения” на Столична община и СОС; КОД по КОП 72310000


Настоящото заявление е подадено от ……………....................................................

(наименование на участника)


и подписано от …………………………………………………………......................

( име, презиме, фамилия )


в качеството му на………………………………………………….......................…..


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в открития конкурс за възлагане на малката обществената поръчка за изпълнение на цитираната услуга при условията, обявени в документацията и приети от нас.

2. Приемаме, да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до изтичане на 120 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

3. Заявяваме, че до подписване на договора настоящето заявление ще представлява споразумение между нас и Столична община.

4.Заявяваме, че сме запознати с условията на финансиране и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от тях.

5. Предлагаме срок за обработка и предаване на информацията както следва: 1.Обработка на информацията “Отчитане на труда и работната заплата на служителите”:

1.1. Редовна месечна обработка - ................ /словом/ работни дни;

1.2. Допълнителни обработки - ................ /словом/ работни дни;

1.3. Преизчисляване на работна заплата за минал период

- ................ /словом/ работни дни.

2.Обработка на информацията “Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения”:

2.1. Обработка на хонорари - .............. /словом/ работни дни;

2.2. Изготвяне на справка по чл. 73 от ЗДДФЛ- ............ /словом/ работни дни.

3.Изготвяне на справки:

3.2. Изготвяне на регламентирани справки - ........... /словом/ работни дни;

3.3. Разработване на нерегламентирани справки - ....... /словом/ работни дни.

5. Предлагаме аванс (по отделните точки от раздел І) както следва:

 • по т.1.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” и „Изплащане на суми по извънтрудови правоотношения” на Столична община и СОС

………… лв. (словом )

 • по т.2.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на СО -Дирекция „ПАМДТ”

………… лв. (словом )

 • по т.3.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на СО -Дирекция „Социални дейности” ………… лв. (словом )

 • по т.5.„Отчитане на труда и работната заплата на служителите” на СО - Дирекция "Архитектура и градоустройство" ………… лв. (словом )

Общо аванс ……… лв. (словом )


Дата: Подпис и печат:

/име, длъжност/


ОБРАЗЕЦ № 2


АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ1. Наименование на участника

________________________________________________________________


2. Адрес

________________________________________________________________

/град, код, улица № /

телефон: ________________ мобилен телефон: _________________

факс: ________________

E-mail: ______________________________________

3.Паспортни данни на ръководителя /пълномощника/

________________________________________________________________

/трите имена/

лична карта № ____________________, издадена на ____________________ от

______________________________


4. Фирмени данни:

Рег. ф.д. No ______/_______ г. по описа на ___________________________

(ЕИК _______________________)

ДДС регистрация на: ________________ г.


5. Обслужваща банка

име: ___________________________________________________________

IBAN сметка: ____________________

BIC код: _______________________

титуляр на сметката: _____________________________________________


6. БУЛСТАТ _______________________

7. Идентификациотен по ДДС ___________________


Дата: Подпис и печат: ……………………

/име, длъжност/


ОБРАЗЕЦ № 3


ДЕКЛАРАЦИЯПодписаният ……………………………………………………………………

( име, презиме, фамилия )
  1   2   3   4

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията iconРешение №09-90/03. 05. 2010 г на Кмета на община Банско за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет

Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията iconКъм Документация за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Разрушаване на сгради и съоръжения във връзка с реконструкцията и модернизацията на Летище Бургас
Указания към участниците за изготвяне на оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка

Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет
Iv – Изисквания към офертите и указания за подготовката им. Необходими документи за участие

Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията iconУчастие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка
Заповед № рд-72/09. 06. 2009 г на директора на Специализирано поделение “Българска филателия и нумизматика”, за откриване на процедура...

Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията iconЗа участие в открит конкурс
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: “Ремонт и поддръжка на пътища и улици на територията...

Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Сервизни услуги...

Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка уважаеми господа
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...

Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията iconУчастие в открит конкурс
Приложение №1 –  Заповед № / г на за откриване на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект: „Други външни...

Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията iconПриложение №1 към ценовата оферта по открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с обект
Във връзка с обявената процедура за възлагане на малка обществена поръчка с горепосочения обект и след като се запознахме с документацията...

Документи за участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка за обработка на информацията iconЗа участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп с предмет
За участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на нвмоп

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом