Икономиче скиуниверситет варн а
ИмеИкономиче скиуниверситет варн а
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер42.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/Vapr-DI_560_1.doc
И К О Н О М И Ч Е СК И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

Катедра “Международни икономически отношения”

=================================================


ВЪПРОСНИК

за комплексен държавен изпит по специалността


 1. Съвременна структура на световното стопанство. Вътрешно разделение на центъра и периферията.

 2. Класическа теория за сравнителните преимущества.Меркантилизъм и международна търговия в светлината на трудовата теория на стойността.

 3. Неокласическа теория за сравнителните преимущества при постоянни и променливи алтернативни разходи. Теорема на Хекшер-Олин и парадокс на Леонтиев.

 4. Международна търговия с услуги и технологичен трансфер.

 5. Тарифни средства и форми на протекционистичната политика, аргументи за и против протекционизма.

 6. Нетарифни средства на протекционистичната политика.

 7. Международна миграция на капитал, същност, мотиви и фактори, ефекти.

 8. Международна трудова миграция – същност, видове, етапи, регулиране.

 9. Международни интеграционни процеси. Интеграционни общности в Европа и мястото на Република България.

 10. Световна търговска организация и членство на България в нея.

 11. Държавно и международно регулиране на международния бизнес.

 12. Видове външнотърговски фирми.

 13. Организирани стокови пазари – видове, организация на дейността, специфика на операциите.

 14. Обща подготовка на търговските сделки. Конкретна подготовка на търговските сделки.

 15. Съдържание на външнотърговския договор за покупко-продажба.

 16. Основни документи във външнотърговския стокооборот.

 17. Посреднически операции в международния бизнес.

 18. Специфични операции в международния бизнес. Реекспортни и компенсационни сделки.

 19. Нормативно регулиране на външнотърговския стокообмен.

 20. Елементи за определяне на митни сборове – митническа стойност, произход и тарифиране.

 21. Ред за деклариране на стоките с търговски характер.

 22. Основни митнически режими.

 23. Основни международни митнически конвенции.

 24. Еволюция на международната логистика. Основни направления на развитие.

 25. Организация на международния воден и въздушен транспорт.

 26. Организация на международния автомобилен транспорт.

 27. Организация на международния железопътен транспорт.

 28. Международно застраховане на товари по време на път.

 29. Международна спедиторска дейност.

 30. Основни характеристики на международната икономическа среда.

 31. Регулиране и саморегулиране на глобалната икономическа система.

 32. Класификация на международните цени според характера и вида на международните пазари.

 33. Дефиниране на конкурентноспособноста на международните пазари. Параметри на конкурентноспособността.

 34. Организационни форми за икономическо коопериране: виртуални предприемачества, стратегически алианси.

 35. Патентовани методики за икономически анализ.

 36. Предвиждане, измерване и ограничаване на риска в международната търговия.

 37. Счетоводен анализ на дейността на фирмата: показатели за финансово състояние, за капиталова структура, за платежоспособност, за рентабилност.

 38. Оценка на задграничните инвестиции. Международни рейтингови агенции.

 39. Същност и етапи в развитието на международната валутна система до края на Втората световна война.

 40. Бретънуудска влутна система и споразумението в Кингстън. Система на плаващи валутни курсове.

 41. Международни валутно-финансови организации.

 42. Валутен курс – същност и икономическа роля във външната търговия.

 43. Методи за регулиране на валутния курс и особености в България.

 44. Форми на плащане във външната търговия и средства на плащане във външната търговия.

 45. Международен валутен пазар – същност и механизми за регулиране.

 46. Валутно-финансови условия на външнотърговските сделки.

 47. Международен кредит – същност, източници, видове и стойност. Платежен баланс.

 48. Англосаксонски пазарен модел – икономическа философия, същност и характеристики. Икономически и неикономически фактори, влияещи върху особеностите на националното развитие на САЩ и Великобритания.

 49. Европейски икономически регионализъм – същност и характеристики. Френски индикативен пазарен модел.

 50. Социално пазарно стопанство – централизиран и децентрализиран вариант на социално пазарно развитие – Скандинавски модел на държавата на благосъстоянието. Германски модел на социално пазарно развитие.

 51. Азиатски корпоративизъм – същност и особености на регионалното пазарно развитие. Японски модел и неговата роля за развитието на региона.

 52. Транснационалните корпорации – основен субект на световното стопанство. Същност, класификация и отличителни особености. ТНК и преки задгранични инвестиции. Мотиви за транснационализация.

 53. ТНК и международното разделение на труда. Международно производство на ТНК: същност и показатели за измерване. Фактори на ефективност на ТНК.

 54. Влияние на ТНК върху международната търговия. Международна вътрешнофирмена търговия.

 55. Последици от дейността на ТНК. Преки задгранични инвестиции и ТНК в българската икономика.

 56. Същност на дипломацията и средства за нейното провеждане. Особености в България.

 57. Дипломатически представителства – същност и рангове.

 58. Виенска конвенция за дипломатическата дейност.

 59. Дипломатическа кореспонденция – същност и средства.

 60. Дипломатически протокол и церемониал – същност и особености на държавния протокол в България.

 61. Основни етапи в развитието на международния маркетинг.

 62. Международно маркетинг обкръжение – същност и специфика.

 63. Маркетинг планиране на равнище задгранично поделение – краткосрочно и стратегическо.

 64. Сегментиране на международен пазар – модели и технологичен цикъл.

 65. Критерии и показатели за сегментиране на международен пазар.

 66. Подходи за вземане на управленски решения в сферата на международния маркетинг.м.март 2007 г. Ръководител катедра “МИО”:

/доц.д-р Ив.Илиев/

Свързани:

Икономиче скиуниверситет варн а iconИкономиче скиуниверситет варн а
Исторически предпоставки за възникването на световното стопанство, етапи на развитие, международни икономически отношения – същност,...
Икономиче скиуниверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а
П р е д и с л о в и е
Икономиче скиуниверситет варн а iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 04. 08. 06
Увеличава се рискът от забавяне на икономическия растеж. Основната причина е слабото преструктуриране на държавните предприятия в...
Икономиче скиуниверситет варн а iconКорте н
Но все пак отделните обществени строеве или в отделни исторически етапи е различна от оста­налите селища. Това се обуславя от обществено-...
Икономиче скиуниверситет варн а iconИкономически университет варн а
Защитата ще се проведе на 10 септември 2011 г от 00 ч в каб. 427 при гл ас. Г. Луканова
Икономиче скиуниверситет варн а iconЕлком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за
Доставка на машини за обработка на метал – режещи, огъващи, пробивни по обособени позиции
Икономиче скиуниверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а правил а
За планиране, организиране, отчитане и контрол на конкурсите за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет
Икономиче скиуниверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Студентите се запознават и с основните форми на организация на счетоводството в предприятието, правата и задълженията на съставителите...
Икономиче скиуниверситет варн а iconИкономически университет варн а
Всички студенти са длъжни да представят отчетите си за стажа в кабинета по туризъм в н-108 до 16. 30 ч на 16 септември 2010 г
Икономиче скиуниверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Студентите се запознават и с основните форми на организация на счетоводството в предприятието, правата и задълженията на съставителите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом