Догово р
ИмеДогово р
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер145.81 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.maksoft.net/web/pub/aureus/1.doc
Д О Г О В О Р


№ ......................


Днес ........................................г. в гр. София се сключи настоящият договор между:


............................, гр. София, ............................................., Ф.Д. № ........................г. ЕИК по БУЛСТАТ ......................................, представлявано от ......................................, ЕГН .................................

наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ,


от една страна и от друга страна,


АУРЕУС - Г" ООД, с адрес на управление : гр. София,ж.к. „Младост 1 А” , бл.506 А, вх.А, Ф.Д. № 4337/2004 г., ЕИК по БУЛСТАТ 131241153, представлявано от Борислав Василев Георгиев, наричана накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ


Страните се споразумяха за следното:


Раздел I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРАЧл. 1. С настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва абонаментно счетоводно обслужване описано подробно в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, както и да представлява и защитава интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пред служителите на следните институции: Национална Агенция за Приходите, Национален осигурителен институт, Национален статистически институт, Инспекция по труда, Агенция за защита на личните данни, Агенция за финансово разузнаване, Българска народна банка, Агенцията по вписванията, Общинската администрация и пред когото потрябва във връзка с изпълнение на задълженията по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.


Раздел II.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕЧл. 2. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

/1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на своевременна информация за промените в данъчната, осигурителната и трудовата нормативна уредба на Република България, която касае пряко неговата дейност.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на достъп до собствената си документация, предоставена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ справки относно финансовото състояние на фирмата, декларации и други документи, които да му бъдат предоставени в определен от страните подходящ срок (от няколко часа до няколко дни), в зависимост от времето необходимо за изготвянето им.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предостави своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, справки и обяснения, свързани с изпълнението на задълженията по този договор по ред и начин определени в Раздел IV от настоящия договор.

/5/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва пълно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на неговите задължения.

/6/ За извършената съгласно този договор работа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, в сроковете, по начина и съгласно условията определени в раздел V на настоящия договор


Чл. 3. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава документите и информацията, необходими за извършване на счетоводната дейност, както и да получава необходимото за извършването на счетоводната дейност съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите служители

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи в срок уговореното по този договор възнаграждение.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя своевременна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промените в данъчната, осигурителната и трудовата нормативна уредба на Република България, които касаят пряко неговата дейност.

/4/ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява документацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се намира при него и при поискване да му предоставя достъп до нея.

/5/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справки относно финансовото състояние на фирмата, декларации и други документи в определен от страните подходящ срок (от няколко часа до няколко дни), в зависимост от времето необходимо за изготвянето им.

/6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опазва търговските тайни на възложителя, както и да не разпространява информация, касаеща дейността му, освен когато това е необходимо за изпълнение на задълженията към институции, упоменати изрично в чл.1. Начинът и редът за изпълнение на тази алинея се определя в раздел III на този договор.

/7/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото при увеличаване на документооборота на фирмата, управлявана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да промени уговореното при подписването на настоящия договор възнаграждение, като предварително в писмена форма уведоми последния за това.

/8/ За изпълнението на настоящия договор се упълномощава лицето:, което ще извърши цялостното завеждане на предоставените документи в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да поеме всички командировъчни разходи направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на този договор.

/9/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на този договор, които са произтекли от неспазване на закон или друг нормативен акт от страна на последния, при надлежно предупреждение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


/10/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да нарушава оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Раздел III.

ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНА И НЕ РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯЧл. 4 /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да определи лице или лица за контакт, с което/които може свободно да се обменя информация. Лицата не могат да бъдат повече от три.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с лицата по ал./1/, както и с ограничения отнасящи се до обмена на информация с тях. Списъкът следва да се датира и подпише от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/ В случай на неизпълнение на задълженията по чл. 3, ал.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност до размера на пряко причинените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди.

/4/ Ал. /3/ не се прилага при неизпълнение на ал./1/ и /2/


Раздел IV.

ОБМЕН И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИЧл. 5 /1/ За целите на настоящия раздел “Документ” е всеки хартиен носител на информация, необходима за счетоводната отчетност

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изготви списък с документите в два екземпляра по ал./1/, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да датира, провери и удостовери с подписа си съответствието на списъка с предоставените документи. Единият екземпляр остава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а другият за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/ Връщане на документи на възложителя става след приключена финансова година или след прекратяване на настоящия договор. Връщането на документи се отразява в изготвен от комисия акт за приемане – предаване. В комисията задължително трябва да участват лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне освен документите по ал./1/ и всички документи, изготвени от него във връзка с задълженията си по ПРИЛОЖЕНИЕ №1, както и разпечатка на оборотни ведомости и счетоводни регистри, касаещи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/4/ Връщане на документи извън случаите по ал./4/ може да става само по изключение и на отговорност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след направено копие на документа, чието връщане се иска, което да бъде подписано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и оставено за съхранение при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/5/ В случай на съществуващи не погасени задължения по този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да упражни право на задържане върху документите по ал./3/ съгласно чл. 315 от ТЗ.

/6/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при повреда или унищожаване на документите по ал./3/ в случай на пожар, наводнение, кражба или други стихийни бедствия.

/7/ Не потърсени и не върнати документи по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се съхраняват от изпълнителя не повече от една година след приключване на финансовата година, за която се отнасят.


Раздел V

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯЧл. 6./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер определен в ПРИЛОЖЕНИЕ №2, неразделна част от настоящия договор.

/2/ ПРИЛОЖЕНИЕ №2 може да се променя по взаимно съгласие на страните с отправяне на едномесечно писмено предизвестие.

/3/ За услуги, извън упоменатите в ПРИЛОЖЕНИЕ №1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размери и в срок, допълнително уговорени между страните.

/4/ Възнаграждението по чл.6 ал.1 се заплаща ежемесечно до 10-то число на месеца следващи месеца, за който се отнасят услугите, извършени по ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

/5/ Възнаграждението за обработка на документи, с дата предхождаща датата на влизане в сила на настоящия договор, се договаря допълнително.

/6/ При промяна на параметрите по ПРИЛОЖЕНИЕ №2, съгласно които се определя възнаграждението по чл. 6, ал.1 от този договор, се променя и размерът на възнаграждението, считано от първо число на месеца, през който е настъпила промяната.

/7/ След настъпване на промяна на ПРИЛОЖЕНИЕ №1 задължително следва промяна на ПРИЛОЖЕНИЕ №2, което се договаря между страните. Тази промяна се извършва без да се спазва срокът на предизвестие, уговорен в ал./2/

/8/ За целите на ценообразуването се използва следната терминология:

  1. Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански последици.

  2. Персонал е лице, което се осигурява чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по реда на Кодекса за социално осигуряванеРаздел VI

НЕУСТОЙКИЧл. 7./1/ При неизпълнение на задълженията по чл. 6, ал.1 в срока по чл.6, ал.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ наказателна лихва в размер на 2 % върху сумата на възнаграждението за всеки просрочен ден.

/2/При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият дължи неустойка в размер на глобата по Наказателно постановление или лихвата по Ревизионен акт, свързани с това неизпълнение.

/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи неустойка, ако неизпълнението е резултат от виновно поведение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не наема на работа никой от служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през времето, през което се оказват услугите по настоящия договор и за една година след това. При нарушение на тази клауза ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в 7 /седем/ дневен срок от постъпване на писмено предупреждение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да освободи наетия служител или да заплати неустойка в размер на актуалната към момента годишна заплата на такива служители, но не по-малко от 3 000,00 ( три хиляди ) евро, платими наАУРЕУС – Г „ ООД в седем дневен срок от прекратяването на договора на служителя с АУРЕУС – Г „ ООД

/5/ При неспазване срока на предизвестието, определено в чл.10, ал.1 от настоящия договор неизправната страна дължи обезщетение на изправната в размер на едномесечното възнаграждение, уговорено между страните в раздел V


Раздел VII

ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРАЧл. 8. Договорът може да бъде изменян и/или допълван само със съгласието на страните, изразено в писмена форма.


Чл. 9. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към настоящия договор може да се променя и по инициатива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при съгласие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 10. /1/ Договорът може да бъде прекратен от всяка една от страните чрез отправяне на едномесечно писмено предизвестие.

/2/ При прекратяване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи едно месечно възнаграждение, като гаранция в срок до окончателното предаване на документите по чл.5 ал./4/. Окончателното разплащане трябва да стане най-късно в деня на предаването.

/3/ При не спазване на задълженията по този договор в продължение на три поредни месеца изправната страна може да го прекрати без да спази формата и срока на предизвестието по ал.1.


Раздел VІІІ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИЧл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава най-късно до три дни от датата на влизане в сила на настоящия договор да подпише и завери нотариално пълномощно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързано с предмета на настоящия договор посочен в чл.1.


Чл. 12. Настоящият договор влиза в сила от ...............г. и се сключва за неопределено време.


Чл. 13. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, се прилага българското гражданско и търговско законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване до съответния компетентен съд.


Чл.14. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. Той се състои от 5 ( пет ) страници и Приложение № 1 и 2


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


ПРИЛОЖЕНИЕ №1


към договор № .............. от ..........................г.


Между:

............................, гр. София, .........................., Ф.Д. № ........................... ЕИК по БУЛСТАТ ............................. представлявано от ..................................................................................., ЕГН .................................. наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ,


от една страна и от друга страна,


АУРЕУС - Г" ООД, с адрес на управление: гр. София,ж.к. „Младост 1 А” , бл.506 А, вх.А, Ф.Д. № 4337/2004 г., ЕИК по БУЛСТАТ 131241153, представлявано от Борислав Василев Георгиев, наричана накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ


Страните се споразумяха за следните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


 

Счетоводство и контрол x

Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи
 x

Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство
 x

Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 x

Изготвяне на счетоводна политика
 x

Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, както и съобразени с вътрешно фирмените изисквания и потребности от информация
 x

Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ
 x

Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 x

Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия
 x

Самостоятелно междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия
 x

Консултации във връзка със счетоводното законодателство 

Счетоводно отчитане на подотчетни лица 

Консолидирани годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия
 

Консолидирани месечно или тримесечно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия
 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 

Данъчно, осигурително и трудово право

 x

Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация
 x

Изготвяне на необходими документи (декларации, справки и др.) за НАП
 x

Информиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изтичащи срокове касаещи НАП
 x

Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране
 x

Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство
 x

Представителство при провеждане на ревизии и одити
 x

Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки
 x

Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
 x

Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда
x

Попълване на трудови и осигурителни книжки
 x

Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации
 x

Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори.


 

Куриерски услуги

 x

Подаване на месечна информация на осигурените лица чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
 x

Подаване на информация за сключените трудови договори
 x

Подаване на декларации за ЗДДС
 x

Подаване на декларации справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ
 

Взимане и носене на документи до обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не повече от два пъти в месеца

Забележка: Да се счита само маркираното с “х”.


Дата: ..................... Дата на влизане в сила: ..................


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


ПРИЛОЖЕНИЕ №2

към договор № Error: Reference source not found/Error: Reference source not found
Съгласно чл. …. от договор № Error: Reference source not found/Error: Reference source not found, сключен между фирмите: АУРЕУС - Г” ООД и Error: Reference source not found, се определя следното възнаграждение:


EUR       /      ЕВРО/ или равностойността им в лева по фиксинга на Българска Народна Банка, платими в брой или по банков път на сметка:

IBAN: ………………….


BIC:

БАНКА ………………..

ул.”………..


Забележка: В горепосочената сума не е включен ДДС.


Настоящото приложение е неразделна част от договора, съставено е в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се подписа от тях както следва:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:Свързани:

Догово р iconПроекто догово р

Догово р iconДогово р
Седалище и адрес на управление :  
Догово р iconДогово р за наем на къмпираща площ

Догово р iconДогово р за абонаментна поддръжка
Днес, г в гр между
Догово р iconДогово р за покупко проджба
Днес год в гр. /с между
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за покупка/продажба на въздушна пушка
Егн л к изд на г от
Догово р iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р iconДогово р за доставка на оборудване
Булстат номер от ндр представлявано от
Догово р iconДогово р
София между: със седалище и адрес на управление
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом