Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет
ИмеПриложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер66.62 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minfin.bg/tdocs/1315572292.doc
Приложение № 1


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЗАДАНИЕ)

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ


ИЗРАБОТВАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ ПРОДУКТИ - ТЕЛЕВИЗИОННИ КЛИПОВЕ, РУБРИКИ В ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИО ПРЕДАВАНИЯ, РАДИОСПОТОВЕ И ДРУГИ ФОРМИ”


І. ЦЕЛ И ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Целта на поръчката е да се разработят аудио-визуални продукти - телевизионни клипове, рубрики в телевизионни и радио предавания, радиоспотове и други форми.

Разработването на аудио-визуални продукти - телевизионни клипове, рубрики в телевизионни и радио предавания, радиоспотове и други форми е етап от цялостното провеждане на медийна кампания и допринася за постигането на целите на Комуникационния план на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и надграждат постигнатото до момента по други проекти, насочени към предоставянето на информация и осигуряване на публичност при изпълнението на програмата. С оглед спецификата на Втория етап от Комуникационния план на ОПАК в периода на изпълнение на настоящия проект ще бъде акцентирано върху популяризиране на акумулирания полезен опит чрез разпространение на разработените добри практики по проекти, финансирани от ОПАК.

Разработените аудио-визуални продукти следва да стимулират допълнително интереса към ОПАК и Европейския социален фонд (ЕСФ) както на самите потенциални бенефициенти по програмата, така и на обществото като цяло. Също така следва да допринесат за утвърждаването на създадената позитивна нагласа и активност за запознаване с механизмите за кандидатстване с проекти по ОПАК, както и с резултатите от програмата. Разработените аудио-визуални продукти трябва да способстват за налагане на визуална идентичност на Програмата. В съответствие с правилата за информация и публичност на Европейската комисия разработените аудио-визуални продукти следва да предоставят адекватна информация на широката общественост и всички заинтересовани страни за ролята на ЕСФ чрез ОПАК и на бенефициентите по ОПАК за задълженията им по изпълнение на проектите.

Разработените аудио-визуални материали следва да :

 • Поддържат високо ниво на интерес от страна на потенциалните бенефициенти, както и на обществената информираност за обхвата, целите и резултатите от ОПАК, финансирана чрез ЕСФ;

 • Утвърждават позитивна нагласа и готовност на потенциалните бенефициенти за кандидатстване с качествени проекти по ОПАК;

 • Популяризират добри практики и постигнати резултати;

 • Осигуряват прозрачност и отчетност при разходването на средствата от Структурните фондове;

 • Способстват за по-висока успеваемост на проектите при кандидатстване и усвояване на средствата от СФ.II. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА.

Изпълнението на поръчката обхваща изработването на:

 • 1 брой телевизионен клип с продължителност 30 сек.;

 • 1 брой телевизионен клип с продължителност 15 сек.;

 • 10 броя радиоспотове;

 • 1 брой радио рубрика;

 • 1 брой телевизионна рубрика;

 • 10 броя други аудио-визуални продукти (в това число заставка - 7-10 сек. и други, напр. запис, мишунг и монтаж на нов дикторски текст и надписи- поне 4 варианта за целия срок на излъчванията, шапка на предаване, както и актуализиране на създадените аудио-визуални материали в зависимост от нуждите на медийната информационна кампания на ОПАК).


В обхвата на поръчката се включва и изработване на творчески концепции за налагане на визуална идентичност на Програмата, съобразени със съществуващите лого, слоган и др., произвеждането и предоставянето на аудио-визуалните продукти във формати подходящи за директно излъчване в телевизия, радио и интернет.


IІІ. ДоПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ по договора с изпълнителя


1) Изисквания за публичност

При извършването на услугата изпълнителят трябва да спазва изискванията за публичност, съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006.

Подробна информация за необходимите изисквания се съдържа в съответно приложение, което е неразделна част от договора.

2) Изисквания към ценовото предложение и плащания

Ценовото предложение следва да съдържа детайлна разбивка на единичната стойност на всеки един аудио-визуален продукт.

Плащанията по поръчката ще се извършват периодично, след одобряването с подписването на констативен протокол на отчет за извършената дейност и съответния аудио-визуален продукт на електронен носител, на база на предложената единична цена. Плащането за съответната дейност се извършва в срок до 30 работни дни след одобрението на отчета за дейността.

3) Срок за изпълнение:


До 31.10.2011 г.:

 • 1 брой телевизионен клип с продължителност 30 сек.;

 • 1 брой телевизионен клип с продължителност 15 сек.;

 • 1 брой радиоспот;

 • 1 брой радио рубрика;

 • 1 брой телевизионна рубрика;

 • 1 брой заставка - 7-10 сек.


Текущо до 31.12. 2012 г. , в съответствие с текущите нужди на Възложителя:

 • 9 броя други аудио-визуални продукти (напр. заставка - 7-10 сек., запис, мишунг и монтаж на нов дикторски текст и надписи- поне 4 варианта за целия срок на излъчванията, шапка на предаване, както и актуализиране на създадените аудио-визуални материали в зависимост от нуждите на медийната информационна кампания на ОПАК);

 • 9 броя радиоспотове.ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


В поръчката може да участва екип от всяко физическо или юридическо лице, или обединения на такива лица, които отговарят на изискванията обявени от Възложителя.

Изпълнителят трябва да осигури като минимум участието в екипа на трима експерти със следната квалификация, като единия трябва да е ръководител на проекта:

Експерт 1: Ръководител на екип – отговорен за цялостното изпълнение на възложените задачи и е в качеството на лице за контакт с Управляващия орган на ОПАК. Ръководителят организира, координира и управлява работата на екипа от експерти.

Квалификации и умения

 • Магистърска степен в областта на икономиката, връзките с обществеността, масовите комуникации или еквивалентна специалност.

Професионален опит

 • Минимум 5 години професионален опит в областта на връзките с обществеността, работа с медиите и провеждането и координирането на информационни и рекламни кампании.Експерт 2: Рекламист

Квалификации и умения

 • Магистърска степен по маркетинг, реклама или еквивалентна специалност;

Професионален опит

 • Минимум 5 години професионален опит в областта на рекламата;

 • Доказан опит в имиджова и/или продуктова реклама.Експерт 3: Криейтив

Квалификации и умения

 • Магистърска степен в областта на рекламата, дигиталните или визуални изкуства или еквивалентна специалност;

 • Доказано творческо мислене и умение за разработване на творчески концепции.

Професионален опит

 • Минимум 5 години професионален опит в сферата на криейтива;За всеки един от експертите участникът следва да представи професионални автобиографии по образец (прилагат се автобиографиите на експертите по образец на български език, който може да се изтегли от следния Интернет адрес: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=22) и следните документи, доказващи уменията, квалификацията и професионалния опит на предложените членове на екипа за изпълнение на настоящата обществена поръчка:

 • декларация за истинността на данните;

 • декларация за съгласие и разположение от експертите;

 • диплома/и за завършено образование и/или сертификати, удостоверения и други еквивалентни документи за допълнителна квалификация или специализация и други еквивалентни документи за допълнителна квалификация или специализация;

 • заверени от участника документи, удостоверяващи наличието на опит в изискуемата област (трудова книжка, осигурителна книжка, граждански договори, трудови договори и др. еквивалентни документи);

 • референции от повече от един работодател или възложители в чието изпълнение е участвал съответният експерт;

 • опис, показващ с кои представени документи се доказва всяко от горепосочените изисквания за 1) квалификации и умения и 2) професионален опит за съответния експерт, използвайки таблица както следва:

Експерт №...: ..............

Изискване

съгласно техническото задание

Документ(и),

С който (които) се доказва

Квалификации и умения

Професионален опитПромяна в екипа по принцип е недопустима. Всяка промяна, която е наложителна от гледна точка на изпълнителя, следва да бъде съгласувана и одобрена от Възложителя.

Изпълнителят трябва да разполага с необходимия капацитет за извършване на услугата. Възложителят няма да предостави на изпълнителя база за изпълнение на дейностите по тази поръчка.
Свързани:

Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет iconПриложение №1 техническа спецификация
Публична покана по условията на глава осем „а” от зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет
Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет iconТехническа спецификация и описание на обекта на поръчката
За обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2013г...
Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет iconНастоящата техническа спецификация е част от тръжната документация и трябва да се разглежда заедно с останалите документи. Обхват на дейностите
Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от зоп, с предмет
Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет iconЗадание за малка обществена поръчка с предмет
За малка обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за обслужване на работниците и служителите в Община Бургас от служба...
Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет iconТехническа спецификация на обществена поръчка по чл. 14, ал. 3, т. 2 от зоп „Доставка на строителни и електро материали" за нуждите на „Кюстендилска вода" еоод
...
Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет iconТехническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет
Възстановяване и опазване на благоприятното състояние на защитени видове в зм „Алдомировско блато” и защитени зони в общините Сливница...
Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет iconТехническа спецификация за обществена поръчка с предмет
През IV век крепостта била завзета от хуните. По времето на Юстиниан Велики стените на крепостта били възстановени за да бъдат пак...
Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет iconРешение за откриване на конкурс
Предмет на настоящия конкурс е определяне на изпълнител на обществена поръчка за събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни...
Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет iconПриложение №2 оферта за изпълнение на обществена поръчка
Желаем да изпълним обществена поръчка с предмет: Авариен ремонт склад "Химикали и реактиви" към вма софия, съгласно публична покана...
Приложение №1 техническа спецификация (задание) на обществена поръчка с предмет iconРешение за откриване на процедурата
Предмет на обществената поръчка, пълно описание на обекта на поръчката, изисквания към изпълнението и техническа спецификация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом