Общи положения
ИмеОбщи положения
страница2/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/bills/40/702-01-20.rtf
1   2   3

ЗАДГРАНИЧНО НАЗНАЧЕНИЕ. ДЪЛГОСРОЧНО КОМАНДИРОВАНЕ В ЧУЖБИНАРаздел І

Задгранично назначение


Условия и ред за задгранично назначение

Чл. 64. (1) За осъществяването на дейността на дипломатическата служба в чужбина служителят в нея получава задгранично назначение и се командирова дългосрочно при условия и по ред, определени в този закон.

(2) Задграничното назначение на служителя от дипломатическата служба е преназначаване с негово писмено съгласие за определен срок на друга длъжност от единното длъжностно разписание, определена за дългосрочно командироване.

(3) Задграничното назначение на служител от друго ведомство се извършва от съответния министър или ръководител със съгласието на министъра на външните работи или от министъра на външните работи по предложение на съответния министър или ръководител.

(4) Задграничното назначение се извършва при спазване изискванията на чл. 33 и 48.


Задграничен мандат

Чл. 65. (1) Задграничният мандат е срокът, за който служителят се командирова дългосрочно в задгранично представителство.

(2) Задграничният мандат е 3 години за служителите и 4 години за ръководителите на задгранични представителства, като по изключение той може да бъде продължен с една година.

(3) При липса на конкурентни кандидати задграничният мандат може да бъде продължаван и извън сроковете по ал. 2.

(4) Подлежащите на ротация длъжности в задграничните представителства се обявяват поне веднъж годишно.


Назначаване на ръководител на задгранично представителство

Чл. 66. (1) Министърът на външните работи внася в Министерския съвет предложения за назначаване на извънредни и пълномощни посланици, постоянни представители при международните организации и генерални консули.

(2) Извънреден и пълномощен посланик и постоянен представител при международните правителствени организации се назначават от Президента на Република България по предложение на Министерския съвет.

(3) Министърът на външните работи иска агреман от приемащата държава за назначаването на извънреден и пълномощен посланик след приемането на решението на Министерския съвет по ал. 2. Агреман за назначаване на постоянен представител се иска в случаите, когато съществува такова изискване.

(4) Президентът на Република България издава указ за назначаване след получаването на агремана по ал. 3.

(5) Генерален консул се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи.

(6) Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 2,
т. 1 - 3 и 5 се назначава от министъра на външните работи.


Освобождаване от длъжност на ръководител на задгранично представителство

Чл. 67. (1) Извънреден и пълномощен посланик и постоянен представител на Република България при международните организации се освобождават от длъжност с указ на Президента на Република България по предложение на Министерския съвет.

(2) Генерален консул се освобождава от длъжност с решение на Министерския съвет.

(3) Ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 2,
т. 1-3 и 5 се освобождава от министъра на външните работи.


Раздел ІІ

Дългосрочно командироване


Условия и ред за дългосрочно командироване

Чл. 68. (1) Служителите в задграничните представителства осъществяват дейността си въз основа на заповед за дългосрочно командироване, която се издава след получаване на задгранично назначение.

(2) Дългосрочното командироване на служителите от дипломатическата служба се предхожда от най-малко две години работа в Министерството на външните работи. По изключение те могат да бъдат командировани и преди изтичане на двегодишния срок с решение на атестационната комисия.

(3) Служител в задгранично представителство може да бъде дългосрочно командирован и от друг ръководител на ведомство с разрешението на министъра на външните работи.

(4) Условията за изпълнението на задачите в задграничното представителство се определят в заповедта за дългосрочна командировка.


Преместване на служител

Чл. 69. В рамките на задграничния мандат министърът на външните работи може да премести командирован служител от дипломатическата служба или от друго ведомство в друго задгранично представителство с негово предварително писмено съгласие. Служителят от другото ведомство се премества със съгласието на ръководителя на ведомството.


Дългосрочно командироване на ръководител на задгранично представителство

Чл. 70. (1) Извънреден и пълномощен посланик и постоянен представител на Република България при международни правителствени организации се командирова дългосрочно със заповед на министъра на външните работи въз основа на указ на Президента на Република България за назначаването му.

(2) Генерален консул се командирова със заповед на министъра на външните работи въз основа на решение на Министерския съвет за назначаването им.

(3) Министърът на външните работи определя на лицата по ал. 1 и 2 разумен срок за заемане на длъжността, който не може да бъде повече от два месеца от издаването на указа на Президента на Република България и решението на Министерския съвет по ал. 1 и 2.


Предсрочно прекратяване на дългосрочната командировка на служител

Чл. 71. (1) Дългосрочната командировка на служител може да бъде прекратена предсрочно от министъра на външните работи в следните случаи:

1. по молба на служителя;

2. по мотивирано предложение на постоянния секретар след решение на атестационната комисия и като се вземе мнението на ръководителя на задграничното представителство;

3. когато служителят бъде обявен за персона нон грата от приемащата държава.

(2) Предсрочното прекратяване на дългосрочната командировка на служител по чл. 68, ал. 3 се извършва от ръководителя на съответното ведомство по негова преценка или по мотивирано искане на министъра на външните работи.


Прекратяване на дългосрочната командировка на ръководител на задгранично представителство

Чл. 72. (1) Министърът на външните работи издава заповед за прекратяване на дългосрочната задгранична командировка на извънреден и пълномощен посланик или на постоянен представител на Република България при международните правителствени организации след издаване на указ на Президента на Република България за освобождаването му. По изключение при доказана служебна целесъобразност министърът на външните работи може временно да прекрати дългосрочната командировка на извънреден и пълномощен посланик или на постоянен представител на Република България при международните организации преди издаването на указа.

(2) Министърът на външните работи издава заповед за прекратяване на дългосрочната задгранична командировка на генерален консул след приемане на решение на Министерския съвет за освобождаването му.

(3) В заповедта по ал. 1 и 2 се определя краен срок на дългосрочната командировка не по-дълъг от два месеца от издаването на указа на Президента на Република България и на решението на Министерския съвет.

Дългосрочно командироване на член на семейството на служител

Чл. 73. (1) При необходимост министърът на външните работи може да сключи трудов договор за определен срок, не по-дълъг от срока на задграничния мандат, с член на семейството на дългосрочно командирован служител в задгранично представителство, който го придружава, и да го командирова дългосрочно в същото представителство по предложение на ръководителя на представителството и с писменото съгласие на лицето.

(2) Министърът на външните работи може да командирова дългосрочно по реда на ал. 1 член на семейството на дългосрочно командирован служител, който е служител от Министерството на външните работи, след получаване на задгранично назначение по реда на чл. 64.


Командировъчни средства

Чл. 74. (1) За времето на задграничния мандат служителят получава освен възнаграждението си и командировъчни средства.

(2) Размерът и начинът на определяне на командировъчните средства се регламентират с наредба на Министерския съвет в зависимост от дипломатическия ранг, длъжността, на която е командирован служителят, и броя на членовете на семейството му, които го придружават в приемащата държава.

(3) Дългосрочно командированият служител има право на допълнителни командировъчни средства по време на задграничния му мандат за покриване на учебните такси за основно и средно образование на децата му в приемащата държава при условия и в размер, определени с наредбата по ал. 2.

(4) Размерът на командировъчните пари се актуализира на всеки две години от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи.


Пътни пари

Чл. 75. Дългосрочно командированият служител и членовете на семейството му, които го придружават в приемащата държава, имат право на пътни пари при условия и в размер, определени с наредбата на Министерския съвет по чл. 74, ал. 2.


Битови условия

Чл. 76. Изпращащата администрация осигурява на дългосрочно командирования служител за времето на командировката подходящо жилище или средства за наем при условия, по ред и по нормативи, определени с наредбата на Министерския съвет по чл. 74, ал. 2.


Разходи при смърт

Чл. 77. При смърт на дългосрочно командирован служител или на пребиваващ заедно с него член на семейството му всички разходи, включително за транспортирането на тленните останки до Република България, както и за завръщане на пребивавалите заедно с него в приемащата страна членове на семейството му са за сметка на изпращащото ведомство.


Здравно осигуряване

Чл. 78. (1) Изпращащото ведомство осигурява на дългосрочно командирования служител и на всеки член на неговото семейство, пребиваващ заедно с него, средства за медицинско обслужване и здравно осигуряване в приемащата държава при условия и в размер, определени с наредбата на Министерския съвет по чл. 74, ал. 2, освен когато е осигурено безплатно медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава.

(2) Дългосрочно командированият служител и членовете на неговото семейство могат да сключват договор за здравна осигуровка в приемащата страна по време на задграничния му мандат в рамките на определените им средства по ал. 1.

(3) Изпращащото ведомство задължително осигурява за своя сметка на дългосрочно командирования служител и членовете на неговото семейство медицинска застраховка за дните на пътуване при първоначално заминаване и окончателно завръщане, както и при преместване по установения ред.


Заплаха за живота и сигурността

Чл. 79. Когато в приемащата страна възникне заплаха за живота и сигурността на дългосрочно командировани служители в задгранично представителство, Министерският съвет по предложение на министъра на външните работи може да разреши временно изплащане на служителите на допълнително възнаграждение в размер, определен с наредбата на Министерския съвет по чл. 74, ал. 2.


Неплатен отпуск на съпруг на дългосрочно командирован служител

Чл. 80. (1) Съпругът на дългосрочно командирован служител има право на неплатен отпуск по време на задграничния мандат на служителя, когато работи в държавната или общинската администрация в Република България, в организации на бюджетна издръжка или в търговски дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие, както и в търговски дружества със златна акция на държавата.

(2) Времето на ползване на неплатен отпуск от лицата по ал. 1 се признава за трудов или служебен стаж.

(3) Вноските за здравно осигуряване на лицата по ал. 1 за времето, през което са в неплатен отпуск, са за тяхна сметка.


Осигуряване на съпруг на дългосрочно командирован служител

Чл. 81. (1) Съпругът на дългосрочно командирован служител може да се осигурява по свое желание и за своя сметка по време на задграничния мандат на служителя за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурителни рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица върху избран от него месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.

(2) При условията на ал. 1 се осигурява само лице, което не подлежи на осигуряване по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна.


Работа на член на семейството на дългосрочно командирован служител

Чл. 82. (1) Член на семейството на дългосрочно командирован служител има право да работи в приемащата страна само след предварително писмено съгласие на министъра на външните работи относно мястото и характера на работата.

(2) Член на семейството на дългосрочно командирован служител няма право да осъществява стопанска дейност в своя или в чужда полза от свое или от чуждо име на територията на приемащата държава.


Договор с местно лице

Чл. 83. Ръководителят на задгранично представителство може да сключи договор за работа с местно лице в съответствие с местното законодателство след писмено разрешение на министъра на външните работи, дадено въз основа на мотивиран доклад.
1   2   3

Свързани:

Общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи положения iconПърви общи положения
Чл. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността...
Общи положения iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
Общи положения iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
Общи положения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Първа. Общи положения
Общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом