Общи положения
ИмеОбщи положения
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.61 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/bills/40/702-01-20.rtf
  1   2   3
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Нза дипломатическата служба


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. Този закон урежда:

1. принципите, организацията и дейността на дипломатическата служба;

2. правоотношенията със служителите в дипломатическата служба;

3. правилата за професионално кариерно развитие на дипломатическите служители;

4. правоотношенията по осъществяване дейността на дипломатическата служба в чужбина.


Дипломатическа служба

Чл. 2. (1) Дипломатическата служба е специализирана държавна администрация под ръководството на министъра на външните работи, чиято дейност се осъществява от служителите в Министерството на външните работи и в задграничните представителства на Република България като негови структурни звена.

(2) Дипломатическата служба подпомага Народното събрание, Президента на републиката, Министерския съвет и министъра на външните работи при осъществяване на техните правомощия в областта на външната политика на Република България и международните отношения.


Принципи

Чл. 3. Дипломатическата служба се изгражда на кариерна основа в съответствие с принципите на законност, професионално кариерно развитие, йерархична подчиненост, лоялност, стабилност, прозрачност, отговорност, партийна необвързаност, приемственост, мобилност.


Служители в дипломатическата служба

Чл. 4. Служители в дипломатическата служба са:

1. дипломатически служители (дипломати), които са държавни служители с дипломатически ранг;

2. държавни служители без дипломатически ранг;

3. технически служители, които са служители по трудово правоотношение.


Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА


Раздел І

Органи за управление


Приложим закон

Чл. 5. Основните принципи на организация и дейността на дипломатическата служба, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им се уреждат по този закон, а по неуредените от него въпроси се прилага Законът за администрацията.


Министър на външните работи

Чл. 6. (1) Министърът на външните работи ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на външната политика на Република България и международните отношения.

(2) Министърът на външните работи ръководи дипломатическата служба.


Заместник-министри

Чл. 7. (1) Заместник-министрите подпомагат министъра на външните работи при изпълнение на функциите му по чл. 6, ал. 1 и при разработването, координацията и осъществяването на конкретни политики и програми в изпълнение на политическата програма на правителството.

(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.

(4) Заместник-министрите контролират работата на дипломати­ческите и консулските представителства във връзка с изпълнението на задачите, които са от тяхната компетентност.


Раздел ІІ

Министерство на външните работи


Постоянен секретар

Чл. 8. (1) Най-високата професионална дипломатическа длъжност в Министерството на външните работи е постоянният секретар.

(2) Постоянен секретар може да бъде само дипломатически служител, който:

1. има дипломатически ранг "посланик";

2. е заемал ръководна длъжност в Министерството на външните работи;

3. е бил ръководител на задгранично представителство по чл. 23,
ал. 1 най-малко 3 години.

(3) Постоянният секретар се назначава от министъра на външните работи чрез конкуренция, основана на професионални качества.

(4) Постоянният секретар се назначава за срок 5 години. Този срок може да бъде удължен най-много с една година.


Правомощия на постоянния секретар

Чл. 9. (1) Постоянният секретар:

1. подпомага министъра при изпълнението на неговите функции по чл. 6, ал. 2;

2. координира и контролира функционирането на дипломатическата служба и взаимодействието на нейните структурни звена;

3. осигурява спазването на принципите на професионалното кариерно развитие на служителите в дипломатическата служба;

4. организира опазването на държавната и служебната тайна в Министерството на външните работи.

(2) Постоянният секретар участва в работата на политическия кабинет на министъра на външните работи по право.


Административен секретар

Чл. 10. (1) Административният секретар подпомага министъра по административно-техническите, стопанските и финансовите въпроси.

(2) В случаите, когато дипломатически служител се назначава за административен секретар, той трябва да има дипломатически ранг не по-нисък от "пълномощен министър" и да е заемал ръководна длъжност в Министерството на външните работи.


Генерални директори

Чл. 11. (1) Министърът на външните работи определя измежду директорите генерални директори и им възлага координиращи функции.

(2) Генерален директор може да бъде само дипломатически служител, който отговаря на изискванията на чл. 8, ал. 2.

(3) Генерален директор се назначава от министъра на външните работи чрез конкуренция, основана на професионални качества.


Политически директор

Чл. 12. Политическият директор е определен от министъра на външните работи генерален директор, който отговаря за изработването на националните позиции и външнополитическата координация по линия на Общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз.


Посланици за специални поръчения.

Специални координатори

Чл. 13. (1) Министърът на външните работи назначава за изпълнение на определени външнополитически задачи:

1. посланици за специални поръчения – дипломати с ранг “посланик”, които са били ръководители на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 най-малко 3 години;

2. специални координатори – дипломати с ранг не по-нисък от “пълномощен министър”, които са били ръководители на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 най-малко 3 години.

(2) Правомощията на посланиците за специални поръчения и на специалните координатори се определят със заповед на министъра на външните работи по предложение на постоянния секретар.


Директори

Чл. 14. (1) Директорите в Министерството на външните работи се назначават от министъра на външните работи чрез конкуренция, основана на професионални качества.

(2) В случаите, когато дипломатически служител се назначава за директор, той трябва да има дипломатически ранг не по-нисък от "пълномощен министър" и опит от работа в задгранично представителство
най-малко 3 години.


Ръководител на инспектората

Чл. 15. (1) Инспекторатът се ръководи от главен инспектор, който е дипломатически служител с ранг не по-нисък от “посланик” и е бил ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 най-малко
3 години.

(2) Главният инспектор се назначава от министъра на външните работи.


Раздел IIІ

Съвещателни органи


Колегиум

Чл. 16. (1) Колегиумът е съвещателен орган към министъра на външните работи по въпросите на дипломатическата служба.

(2) Колегиумът се състои от заместник-министрите, постоянния секретар, административния секретар, генералните директори, главния инспектор и директорите на дирекции.

(3) По преценка на министъра на външните работи в заседанията на колегиума могат да участват и други служители по въпроси от тяхната компетентност.

(4) Колегиумът се свиква най-малко веднъж на 3 месеца и се председателства от министъра, а в негово отсъствие - от заместник-министър или постоянния секретар в зависимост от характера на обсъжданите въпроси.


Компетентност на колегиума

Чл. 17. Колегиумът дава предложения и мнения по:

1. актуални въпроси на външната политика;

2. организацията и дейността на дипломатическата служба;

3. работната програма и проекта на бюджет на Министерството на външните работи;

4. откриването и закриването на задгранични представителства;

5. други въпроси по преценка на министъра на външните работи или по предложение на член на колегиума.


Атестационна комисия. Състав

Чл. 18. (1) Атестационната комисия е съвещателен орган към министъра на външните работи по въпроси на кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията в дипломатическата служба.

(2) Министърът на външните работи определя със заповед състава на атестационната комисия. Членове на комисията по право са заместник-министрите, постоянният секретар, генералните директори и ръководителят на структурното звено по човешките ресурси в Министерството на външните работи.

(3) Атестационната комисия се ръководи от постоянния секретар.

(4) Министърът на външните работи издава Правилник за организацията и дейността на атестационната комисия по предложение на постоянния секретар, след като се вземе мнението на колегиума.


Заседания на атестационната комисия

Чл. 19. (1) Заседанията на атестационната комисия са законни, ако присъстват две трети от членовете й.

(2) Решенията на атестационната комисия се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) Атестационната комисия се свиква на редовни заседания най-малко два пъти годишно от постоянния секретар.

(4) В заседанията на атестационната комисия участва с право на глас директорът на дирекцията, в която работи дипломатическият служител, чието положение се разглежда.

(5) По предложение на постоянния секретар в заседанията на атестационната комисия могат да участват и други служители без право на глас.

(6) За заседанията на атестационната комисия се водят протоколи.


Компетентност на атестационната комисия

Чл. 20. (1) Атестационната комисия:

1. провежда периодичното атестиране на дипломатическите служители;

2. прави предложения за даване и повишаване на дипломатическия ранг на дипломатическите служители;

3. прави предложения за нотифициране с дипломатически ранг;

4. предлага проект за ежегодната ротация;

5. обсъжда други въпроси, свързани с положението на служителите в дипломатическата служба.

(2) Атестационната комисия осъществява дейността си, като приема решения.


Раздел ІV

Задгранични представителства


Задгранично представителство. Откриване и закриване

Чл. 21. (1) Задграничното представителство на Република България е структурно звено на дипломатическата служба, което осъществява дипломатическа и/или консулска дейност в друга държава или при международни правителствени организации.

(2) Задгранични представителства са:

1. посолствата;

2. постоянните представителства и постоянните делегации при международните организации;

3. генералните консулства и консулствата, вицеконсулствата и консулските агентства;

4. дипломатическите бюра и бюрата за връзка;

5. специалните мисии по смисъла на Конвенцията за специалните мисии.

(3) Откриването, определянето на вида и закриването на задграничните представителства се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи.


Състав

Чл. 22. (1) Задграничното представителство се състои от ръководител, дипломатически служители, административни служители, технически служители и обслужващ персонал по смисъла на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

(2) В задграничното представителство се създават служби в зависимост от неговия вид, клас, функции и състав.


Ръководител на задгранично представителство

Чл. 23. (1) Ръководител на задгранично представителство на Република България е:

1. èçâúíðåäíèÿò è ïúëíîìîùåí ïîñëàíèê;

2. ïîñòîÿííèÿò ïðåäñòàâèòåë íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ïðè ìåæäóíàðîäíèòå ïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè.

(2) Çàäãðàíè÷íîòî ïðåäñòàâèòåëñòâî íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ìîæå äà ñå ðúêîâîäè è îò:

1. óïðàâëÿâàù;

2. âðåìåííî óïðàâëÿâàù;

3. ðúêîâîäèòåë íà äèïëîìàòè÷åñêî áþðî, áþðî çà âðúçêà èëè ñïåöèàëíà ìèñèÿ;

4. ãåíåðàëåí êîíñóë;

5. êîíñóë.

(3) Ръководителят на задграничното представителство:

1. ръководи, координира и контролира дейността на задграничното представителство в съответствие с указанията на министъра на външните работи;

2. осъществява общ контрол върху дейността на всички служби и служители, дългосрочно командировани в приемащата страна от други държавни учреждения и организации;

3. спира временно изпълнението на указания, дадени от министри и ръководители на ведомства, като незабавно информира за своето решение и мотивите за него министъра на външните работи и съответния ръководител.

(4) Ръководителите на службите и служителите в задграничното представителство са подчинени на ръководителя на представителството.


Условия за назначаване на ръководител на задгранично представителство

Чл. 24. (1) За ръководители на задгранични представителства се назначават професионални кариерни дипломати, които имат минимално изискващия се дипломатически ранг и длъжностна категория съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности в дипломатическата служба по чл. 43.

(2) По изключение за ръководител на задгранично представителство по чл. 23, ал. 1 може да бъде назначено лице, което не е от състава на дипломатическата служба, само когато то:

1. е изявена личност, която се ползва с безспорно добро име и авторитет в Република България;

2. отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 1, т. 1 - 5.

(3) Броят на ръководителите на задгранични представителства по чл. 23, ал. 1, които не са от състава на дипломатическата служба, не може да надхвърля 10 на сто от общия брой на всички ръководители на задгранични представителства по чл. 23, ал. 1 във всеки момент.

(4) На ръководител на задгранично представителство, който не е от състава на дипломатическата служба, се дава временен дипломатически ранг само за времето на задграничния му мандат.

(5) Ръководителите на задгранични представителства, които не са от състава на дипломатическата служба, преминават задължителна подготовка по план, утвърден от постоянния секретар.


Почетен консул

Чл. 25. (1) Министерският съвет може да назначава почетни (нещатни) консули на Република България в други държави по предложение на министъра на външните работи при условия и по ред, определени от Министерския съвет.

(2) Почетните консули не принадлежат към състава на дипломатическата служба.

(3) Почетни консули могат да бъдат само изявени личности с доказано добро отношение към България, които се ползват с добро име и авторитет в държавата на назначението.


Глава трета

ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВООТНОШЕНИЯТА СЪС

СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА


Раздел I

Възникване на правоотношението


Приложим закон

Чл. 26. (1) Възникването, съдържанието, изменението и прекратяването на служебните правоотношения с държавните служители в дипломатическата служба и тяхното положение се уреждат от този закон, а по неуредените от него въпроси се прилага Законът за държавния служител.

(2) Възникването, съдържанието, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения със служителите в дипломатическата служба и тяхното положение се уреждат от този закон, а по неуредените от него въпроси се прилага Кодексът на труда.


Конкурс

Чл. 27. (1) Служителите постъпват в дипломатическата служба въз основа на публично обявен конкурс.

(2) Конкурсът по ал. 1 за дипломатически служители е общ. Той може да бъде за конкретна длъжност само ако за нея има специфични изисквания.

(3) Конкурс се обявява за длъжности, които са свободни или предстои да бъдат освободени.

(4) Конкурсът за дипломатически служители се провежда при условия и по ред, определени с наредба на министъра на външните работи.


Изисквания за кандидатстване

Чл. 28. (1) Кандидат за дипломатически служител може да бъде лице, което:

1. е български гражданин и няма друго гражданство освен на страна - членка на Европейския съюз, и живее в България;

2. има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър” в зависимост от потребностите на дипломатическата служба;

3. владее най-малко два чужди езика, поне единият от които официален за ООН;

4. притежава компютърна грамотност;

5. не страда от психическо заболяване;

6. отговаря на другите изисквания за заемане на държавна служба по Закона за държавния служител.

(2) Кандидат за държавен служител в дипломатическата служба може да бъде лице, което:

1. отговаря на изискванията за държавен служител по Закона за държавния служител и на изискванията на ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5;

2. владее най-малко един чужд език.

(3) Кандидат за технически служител в дипломатическата служба може да бъде лице, което:

1. отговаря на изискванията на Кодекса на труда и на изискванията на ал. 1, т. 1 и 5;

2. ползва най-малко един чужд език.


Стажант-аташе

Чл. 29. (1) Новопостъпилите дипломатически служители се назначават на длъжност “стажант-аташе” със срок до 18 месеца.

(2) След изтичане на една година от назначаването, стажант-аташетата полагат изпит за придобиване на дипломатически ранг “аташе”. Условията и редът за изпита се определят с Правилника за организацията и дейността на атестационната комисия.

(3) Неиздържалите изпита по ал. 2 имат право да положат втори изпит за придобиване на дипломатически ранг “аташе” в срок до 6 месеца от първия изпит. Правоотношението със служител, неиздържал и втория изпит за придобиване на дипломатически ранг “аташе”, се прекратява без предизвестие.


Назначаване на дипломатическа длъжност

Чл. 30. Министърът на външните работи назначава служителя, издържал изпита за придобиване на дипломатически ранг “аташе” по чл. 29, в състава на дипломатическата служба на дипломатическа длъжност в съответната длъжностна категория за неопределено време.


Временно преместване на служители от други ведомства

Чл. 31. (1) По предложение на съответните ръководители министърът на външните работи може да назначи за определен срок на незаета длъжност в дипломатическата служба служител от друго ведомство при спазване на изискванията съгласно чл. 81б от Закона за държавния служител.

(2) Правоотношението по ал. 1 може да възникне и без провеждане на конкурс при спазване на условията за назначаване.


Декларация при постъпване

Чл. 32. При постъпване в дипломатическата служба освен декларациите по Закона за държавния служител служителят подписва декларация, че не членува в политически партии, организации и движения по смисъла на Закона за политическите партии. Отказът да се подпише такава декларация е пречка за постъпване в дипломатическата служба.


Стабилност

Чл. 33. При преназначаване за нуждите на дипломатическата служба в рамките на ротацията не се допуска назначение на дипломатическите служители на длъжност в по-ниска от съответстващата на техния дипломатически ранг длъжностна категория освен в случаите на установени при атестация незадоволителни резултати в служебната дейност за изпълнението на длъжността.


Раздел ІІ

Прекратяване на правоотношението


Прекратяване на служебното правоотношение с дипломатически служител

Чл. 34. (1) Прекратяването на служебното правоотношение с дипломатическия служител се извършва при условията и по реда на Закона за държавния служител по предложение на постоянния секретар въз основа на решение на атестационната комисия.

(2) Министърът на външните работи прекратява без предизвестие правоотношението с дипломатическия служител при нарушаване на забраната за членство по чл. 51, ал. 1.


Глава четвърта

СТАТУС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА СЛУЖБА


Раздел І

Ранг в Дипломатическата служба


Дипломатически ранг

Чл. 35. (1) Дипломатическият ранг отразява степента на кариерно развитие на дипломатическия служител според неговия професионален опит и квалификация в дипломатическата служба и оценката за изпълнението на служебните му задължения.

(2) Дипломатическият ранг е условие за заемане на дипломатическа длъжност.

(3) Дипломатическите рангове във възходящ ред са:

1. “аташе”;

2. “трети секретар”;

3. “втори секретар”;

4. “първи секретар”;

5. “съветник”;

6. “пълномощен министър”;

7. “посланик”.

(4) Дипломатическите служители имат само дипломатически ранг.


Повишаване в дипломатически ранг

Чл. 36. (1) Със заповедта за назначаване в дипломатическата служба по чл. 30 министърът на външните работи дава на служителя първи дипломатически ранг “аташе”.

(2) Повишаването в следващ дипломатически ранг се извършва от министъра на външните работи само въз основа на атестация при условия и по ред, определени с Правилника за организацията и дейността на атестационната комисия. При атестирането се отчитат професионалната квалификация, езиковата подготовка, постигнатите резултати и степента на изпълнение на служебните задължения.

(3) За повишаване в следващ дипломатически ранг се изисква задължителен стаж в предходния ранг, както следва:

1. за “трети секретар” – две години като “аташе”;

2. за “втори секретар” – 3 години като “трети секретар”;

3. за “първи секретар” – 4 години като “втори секретар”;

4. за “съветник” – 5 години като “първи секретар”.

(4) Изтичането на сроковете по ал. 3 не е основание за автоматично повишение в следващ ранг.

(5) Не се допуска повишаване с повече от един дипломатически ранг едновременно.


Даване на дипломатически рангове “пълномощен министър” и “посланик”

Чл. 37. Дипломатическите рангове “пълномощен министър” и “посланик” се дават от министъра на външните работи по предложение на постоянния секретар след комплексна оценка, извършена от атестационната комисия, при най-малко 5 години стаж в предходния дипломатически ранг.


Предсрочно повишаване в дипломатически ранг

Чл. 38. (1) Предсрочно повишаване в следващ дипломатически ранг се допуска най-рано една година преди изтичането на сроковете по
чл. 36, ал. 3. За повишаване в ранг “съветник” се изисква общ стаж в предходните дипломатически рангове най-малко 12 години.

(2) Предсрочно повишаване в следващ дипломатически ранг се допуска и като награда в съответствие с чл. 60, ал. 1, т. 2.


Време, зачитано за дипломатически стаж

Чл. 39. За дипломатически стаж при повишаване в дипломатически ранг се зачита и времето, през което дипломатическият служител:

1. е бил временно преместен на друга държавна служба със съгласието на министъра на външните работи;

2. е работил като член на или експерт в политическия кабинет на министъра на външните работи;

3. е работил като външнополитически съветник или секретар на Президента на републиката, председателя на Народното събрание или министър-председателя;

4. е бил на работа в международни организации със съгласието на министъра на външните работи;

5. е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно - от датата на уволнението до възстановяването му на работа;

6. е заемал длъжността Президент на републиката, вицепрезидент, министър-председател или министър;

7. е бил избран за член на Европейската комисия, член на Европейския парламент или за народен представител.


Нотифициране (определяне на временен дипломатически ранг)

Чл. 40. (1) Министърът на външните работи може да определи временно по-висок дипломатически ранг на дипломатически служител за срока на задграничния му мандат по предложение на постоянния секретар, като се вземе мнението на атестационната комисия.

(2) Министърът на външните работи може да определи временен дипломатически ранг на държавен служител в дипломатическата служба за срока на задграничния му мандат по предложение на постоянния секретар, като се вземе мнението на атестационната комисия.

(3) Министърът на външните работи определя на ръководител на задгранично представителство по чл. 24, ал. 2 временен дипломатически ранг само за срока на задграничния му мандат.

(4) Министърът на външните работи по предложение на ръководителя на изпращащото ведомство определя на служителите по чл. 68, ал. 3 временен дипломатически ранг за срока на задграничния им мандат в зависимост от спецификата на поставените задачи и при наличие на трудов или служебен стаж, както следва:

1. за аташе - една година стаж;

2. за трети секретар - 3 години стаж;

3. за втори секретар - 6 години стаж;

4. за първи секретар - 10 години стаж;

5. за съветник - 15 години стаж.

(5) Министърът на външните работи може да определи по реда на ал. 4 временен дипломатически ранг “пълномощен министър” при наличие на трудов, служебен или осигурителен стаж най-малко 20 години.


Раздел ІІ

Длъжности


Право на заемане на дипломатическа длъжност

Чл. 41. Дипломатическа длъжност може да заема:

1. дипломатически служител;

2. държавен служител с временен дипломатически ранг, определен по реда на чл. 40, ал. 2 и 4.


Категории дипломатически длъжности

Чл. 42. (1) Дипломатическите длъжности в Министерството на външните работи и в задграничните представителства са:

1. категория "А" – висши дипломатически длъжности;

2. категория "Б" – старши дипломатически длъжности;

3. категория "В" – младши дипломатически длъжности.

(2) Длъжностните категории имат степени в зависимост от необходимия професионален опит за тяхното заемане.


Класификатор на дипломатическите длъжности

Чл. 43. Минималният дипломатически ранг, квалификация, професионален стаж и опит в дипломатическата служба, необходими за назначаване в съответната длъжностна категория, са посочени в класификатора на дипломатическите длъжности съгласно приложението.


Длъжностно разписание и длъжностни характеристики

Чл. 44. (1) Дипломатическата служба осъществява своята дейност на основата на единно длъжностно разписание, което се утвърждава от министъра на външните работи по предложение на постоянния секретар в рамките на утвърдения числен състав и бюджет.

(2) В длъжностното разписание се определят длъжностните категории и степени, длъжностите съобразно Класификатора на дипломатическите длъжности в дипломатическата служба по чл. 43 и Единния класификатор на длъжностите в администрацията по чл. 2 от Закона за държавния служител, изискванията за тяхното заемане и численият състав на структурните звена в дипломатическата служба.

(3) Длъжностните характеристики се утвърждават от постоянния секретар.


Раздел ІІІ

Професионално кариерно развитие


Принципи

Чл. 45. Професионалното кариерно развитие на дипломатическите служители се основава на:

1. последователно израстване в дипломатическата служба;

2. периодична атестация от атестационната комисия;

3. ðîòàöèÿ;

4. íåïðåêúñíàòî ïîâèøàâàíå íà ïðîôåñèîíàëíàòà êâàëèôèêàöèÿ.


Ïîñëåäîâàòåëíî èçðàñòâàíå

×ë. 46. Êàðèåðíîòî èçðàñòâàíå íà äèïëîìàòè÷åñêèÿ ñëóæèòåë ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç ïîñëåäîâàòåëíî ïîâèøàâàíå â ñëåäâàù äèïëîìàòè÷åñêè ðàíã è â ñëåäâàùà äëúæíîñòíà êàòåãîðèÿ íà îñíîâàòà íà ïåðèîäè÷íî àòåñòèðàíå è êîíêóðåíöèÿ, îñíîâàíà íà ïðîôåñèîíàëíè êà÷åñòâà.


Ïåðèîäè÷íà àòåñòàöèÿ

×ë. 47. (1) Äèïëîìàòè÷åñêèÿò ñëóæèòåë ñå àòåñòèðà:

1. åæåãîäíî ÷ðåç îöåíêà íà èçïúëíåíèåòî íà ñëóæåáíèòå çàäúëæåíèÿ;

2. ïðè ïîâèøàâàíå â äèïëîìàòè÷åñêè ðàíã;

3. ïðåäè èçïðàùàíå íà çàäãðàíè÷åí ìàíäàò è ïðè ïðèêëþ÷âàíåòî ìó.

(2) Уñëîâèÿòà и редът çà àòåñòèðàíå ñå îïðåäåëÿò с Ïðàâèëíèêà çà îðãàíèçàöèÿòà è äåéíîñòòà íà аòåñòàöèîííà êîìèñèÿ.


Ротация

Чл. 48. (1) Ротацията на служителите в дипломатическата служба е принцип за последователно преминаване през длъжности в Министерството на външните работи и в задграничните представителства.

(2) Ротацията на дипломатическите служители се осъществява чрез последователното им преназначаване на длъжности в Министерството на външните работи и в задграничните представителства в обхвата на техния дипломатически ранг и съответната длъжностна категория.

(3) След края на задграничния мандат служителите от дипломатическата служба се преназначават на друга длъжност в Министерството на външните работи при спазване изискванията на чл. 33.

(4) Служителите по чл. 24, ал. 2 и чл. 64, ал. 3 не се преназначават на друга длъжност в дипломатическата служба след края на задграничния им мандат.


Раздел ІV

Права и задължения на служителите в дипломатическата служба


Права

Чл. 49. Държавният служител в дипломатическата служба има правата на държавните служители съгласно Закона за държавния служител, доколкото друго не е предвидено в този закон.


Задължения

Чл. 50. Служителят в дипломатическата служба е длъжен:

1. да работи за укрепване авторитета на Република България и нейните институции;

2. да спазва законите и да уважава обичаите в приемащата държава;

3. да не злоупотребява с дипломатическите привилегии и имунитети.


Партийна необвързаност

Чл. 51. (1) Служителят в дипломатическата служба не може да членува в политически партии, организации или движения по смисъла на Закона за политическите партии.

(2) При осъществяване на служебните си задължения служителят в дипломатическата служба е длъжен да спазва партийна необвързаност. Той не може да прави пропаганда в полза или вреда на политически партии, организации и движения или да предприема действия по служба, с които се нарушава политическата му неутралност.

(3) Служител в дипломатическата служба може временно да бъде член на политически кабинети по чл. 27-28 от Закона за администрацията при спазване изискванията по ал. 1 и 2.


Публични изявления

Чл. 52. (1) Служителят в дипломатическата служба няма право да прави публични изявления от името на службата, освен ако е упълномощен от министъра на външните работи или от постоянния секретар.

(2) Служителят в дипломатическата служба няма право да дава обещания или да поема задължения, с които се обвързва дипломатическата служба, без да е оправомощен от министъра на външните работи.


Други дейности

Чл. 53. (1) Служителят в дипломатическата служба няма право да извършва търговска дейност и да участва в управителни, надзорни и контролни съвети на търговски дружества.

(2) Служителят в дипломатическата служба няма право да работи по трудово правоотношение или да полага труд по граждански договор с изключение на преподавателска, научноизследователска или друга творческа дейност, при условия и по ред, определени със заповед на министъра на външните работи.


Чуждестранни отличия

Чл. 54. Служителят в дипломатическата служба няма право да приема ордени, медали или други официални отличия на друга държава без разрешението на министъра на външните работи, освен когато са израз на обичайната дипломатическа практика.


Подаръци

Чл. 55. Служителят в дипломатическата служба и членовете на неговото семейство нямат право да приемат подаръци, свързани с неговото официално или служебно положение, освен когато са израз на обичайната дипломатическа практика.


Раздел V

Възнаграждения и обезщетения


Основна заплата

Чл. 56. (1) Размерът на основната месечна заплата на служителите в дипломатическата служба се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи.

(2) Министърът на външните работи определя индивидуалния размер на основната месечна заплата за заеманата длъжност в зависимост от оценката на индивидуалното изпълнение от последното атестиране.


Допълнително възнаграждение

Чл. 57. На служителите в дипломатическата служба и на членовете на политическия кабинет или съветниците и експертите към него освен допълнителните възнаграждения към основната заплата съгласно Закона за държавния служител и трудовото законодателство се заплащат и допълнителни възнаграждения çà èçïúëíåíèå íà ñïåöèôè÷íè ôóíêöèè ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè с âúòðåøíèòå ïðàâèëà çà ðàáîòíàòà çàïëàòа.


Представително протоколно облекло

Чл. 58. За осъществяване на протоколните си задължения дипломатическите служители в дипломатическата служба имат право на представително протоколно облекло при условия и по ред, определени със заповед на министъра на външните работи.


Представителни нужди

Чл. 59. Дипломатическият служител има право на допълнителни суми за представителни нужди при условия и по ред, определени със заповед на министъра на външните работи.


Раздел VІ

Отличия и награди. Дисциплинарна отговорност


Отличия и награди

Чл. 60. (1) Освен с предвидените по Закона за държавния служител отличия и награди за проявен професионализъм и заслуги в службата му дипломатическият служител може да бъде награждаван и с:

1. писмена благодарност;

2. предсрочно повишаване в дипломатически ранг;

3. почетен знак на дипломатическата служба.

(2) Награждаването се извършва от министъра на външните работи. В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 награждаването е по предложение на атестационната комисия.


Дисциплинарни нарушения

Чл. 61. Освен за предвидените в Закона за държавния служител и в Кодекса на труда нарушения служителят в дипломатическата служба се наказва дисциплинарно и за:

1. разгласяване на обстоятелства и факти, които биха довели до увреждане интересите на Република България или до влошаване на отношенията й с други държави;

2. действия, които уронват авторитета на Република България в чужбина или са проява на неуважение към друга държава;

3. неспазване на законите и неуважение на нравите и обичаите в приемащата държава при дългосрочно командироване;

4. злоупотреба с дипломатическите привилегии и имунитети;

5. нарушаване на правилата за разпореждане с финансовите и материалните средства на задграничните представителства и за управление на имотите на Република България в чужбина.


Дисциплинарни наказания

Чл. 62. Дипломатическият служител може да бъде наказван и с:

1. временно понижение в предходен дипломатически ранг или в по-ниска длъжност за срок до една година;

2. предсрочно прекратяване на задграничния мандат.


Дисциплинарен съвет

Чл. 63. (1) Председателят на дисциплинарния съвет е дипломатически служител с ранг “посланик”.

(2) Не могат да бъдат членове на дисциплинарния съвет дългосрочно командировани в задграничните представителства държавни служители.

(3) Министърът на външните работи издава правила за работата на дисциплинарния съвет.

(4) Преди да наложи дисциплинарно наказание по чл. 62 от този закон, чл. 90, ал. 1, т. 3-5 от Закона за държавния служител и чл. 188, т. 2 и 3 от Кодекса на труда, министърът на външните работи взема становището на дисциплинарния съвет, който образува дисциплинарно дело по негово нареждане.


Глава пета
  1   2   3

Свързани:

Общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи положения iconПърви общи положения
Чл. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността...
Общи положения iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
Общи положения iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
Общи положения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Първа. Общи положения
Общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом