Регионална агенция за предприемачество и иновации варна
ИмеРегионална агенция за предприемачество и иновации варна
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер327.68 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nebg-ris.rapiv.org/Portals/0/Opisanie_Proekti.doc
  1   2   3
РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА

www.nebg-ris.net; www.htbi-varna.org; телефон: 052 383 700; факс: 052 383 701; е-mail: office@htbi-varna.orgОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕПроект

Дейности

Финансиране

Изпълнители

Очаквани резултати

Бенефициенти

Индикатори за изпълнениеП.1.1. Технологично обновление на предприятията.

Д.1.1.1.

Д.1.1.2.

ОП „Конкурентоспособност“

Предприятия,

Образователни и изследователски организации (ОИО), Неправителствени организации (НПО)

Разработване и реализация на предложения за обновление на производствените мощности чрез:

 • закупуване на нови машини и оборудване;

 • трансфер на технологии;

 • предлагани нови продукти и услуги,

с цел повишаване конкурентоспособността на предприятията от СИРП.Предприятия

Брой подпомогнати предприятия.

Брой осъществени трансфери на технологии.

Брой нови продукти и услуги, предложени на пазара.

Обем средства, вложени в технологичното обновление на предприятията.

Дял на частен капитал, ангажиран в проектите.

Процентно изменение на разходите на предприятията за реализиране на иновации.П.1.2. Международни стандарти за внедряване на системи за управление и продуктово съответствие.

Д.1.1.3.

ОП „Конкурентоспособност“

ОИО, НПО

Придобиване на сертификати за покриване на международни стандарти.

Внедрени системи за управление.

Повишаване на износа, намиране на нови партньори, клиенти и пазари.

Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика.

Предприятия

Брой подпомогнати предприятия.

Брой придобити сертификати.

Брой внедрени системи за управление.

Обща стойност на вложените средства.

Размер на вложен собствен капитал за сертифициране.

Процентно увеличение на продажбите на външни пазари.П.1.3. Защита на интелектуалната и индустриалната собственост на предприятията.

Д.1.1.4.

ОП „Конкурентоспособност“

ОИО, Администрация, НПО,

Реализирани процедури за регистрация на национален, европейски и международен патент.

Процедури за регистрация на търговска марка в България и чужбина.

Обучение за защита на права на интелектуалната и индустриалната собственост.

Предприятия , НПО

Брой подпомогнати предприятия.

Брой проведени обучения.

Процентно увеличение на заявките за регистрация на патент, търговска марка и др.

Осъществени процедури за защита на права върху интелектуалната и индустриалната собственост.П1.4. Подкрепа на предприятията за управление на иновациите.

Д.1.1.5.

ОП „Конкурентоспособност“

Предприятия, ОИО, НПО

Подкрепа на предприятията за управление на иновациите, с цел намаляване на разходите за внедряване на иновации и намаляване на пазарния риск чрез:

 • технологичен одит на предприятията за внедряване на иновации

 • наблюдение на иновационния процес в предприятията;

 • технологичен форсайт за предприятията;

 • възможности за финансиране от външни източници;

 • разработване на бизнес план и маркетинг стратегия;

 • оценка иновативността на продукта;

Предприятия , НПО

Брой предприятия ползвали иновационни услуги.

Брой осъществени трансфери на технологии.

Брой експерти, приети за консултанти в предприятията.

Брой внедрени технологии и нови продукти.

Процентно увеличение на продажбите от иновативна дейност.

Брой технологично одитирани предприятия.

Брой предприятия, провели технологичен форсайт.
П.1.5. Формиране на клъстери.

Д.1.2.1.

ОП „Конкурентоспособност“

Предприятия, Администрация, НПО

Подкрепа на съществуващите и създаване на нови клъстери в различните сектори на икономиката на СИРП за:

  • увеличаване производителността на предприятията, включени в клъстера;

  • повишаване на износа;

  • ефективно използване на ресурсите на региона (научно-технически потенциал, маркетинг, достъп до финансиране);

  • подкрепа за развитие на иновациите;

  • повишаване на професионалните умения;

  • повишаване на заетостта.

Предприятия, НПО

Брой създадени и функциониращи клъстери.

Брой предприятия включени в клъстерите.

Брой обучен персонал за управление на клъстерите.

Брой новоразкрити работни места във предприятията, след влизането им в клъстерите.

Процентно увеличение на производителността на труда.

Повишаване на износа в секторите с функциониращи клъстери.

Брой нови международни партньори и транснационални компании, действащи в СИРП.

Процентно увеличение на чуждестранните инвестиции в клъстерите на СИРП.П.1.6. Разширяване приложението на ИКТ в МСП.

Д.1.3.2.

ОП „Регионално развитие“

ОП „Конкурентоспособност“

Предприятия, ОИО, НПО

Внедряване на информационни технологии за събиране, разпространение и обмен на информация, с цел създаване на нови инструменти за продажби и логистика.

Внедряване на ИКТ за оптимизиране процесите за производство и управление на предприятията.

Предприятия

Брой внедрени информационни системи.

Брой подпомогнати предприятия.

Брой обучения и брой участници в областта на ИКТ.

Брой разкрити работни места след внедряване на ИКТ.

Обем вложени средства за ИКТ.

Процентно намаление на оперативните разходи на предприятия, внедрили ИКТ.П.1.7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията.

Д.1.3.2.

ОП „Конкурентоспособност“

ОП „Регионално развитие“

Администрация, Предприятия, НПО, ОИО

Одитиране на предприятията.

Разработване и прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в предприятията.

Подкрепа на предприятията за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).


Предприятия

Брой проведени обучения за служители и мениджмънта на предприятията.

Брой предприятия, преминали одит за енергийна ефективност и реализирали мерки за нейното подобряване.

Брой внедренени енергоспестяващи технологии и производства.

Процентно намаление на оперативните разходи на предприятията, вследствие дейности за подобряване на енергийната ефективност.

Процент вложени средства за подобряване на енергийната ефективност спрямо годишния оборот на предприятията.

Брой и видове използвани ВЕИ.П.1.8. Усвояване на специфичните ресурси на СИРП за производство на биогорива.

Д.1.3.2.

ОП „Регионално развитие“

ОП „Екология”

ОП „Конкурентоспособност“

Предприятия, ОИО, НПО

Внедряване на технологии за преработка на биомаса и растителни суровини за производство на биогорива.

Организиране събирането на суровини и продажбата на биогорива.

Предприятия

Брой внедрени технологии.

Брой разкрити работни места.

Брой изградеби пунктове за продажба на биогорива.

Размер вложени частни капитали за създаване на внедряване на технологии и разкриване на пунктове за продажби.

Обем произведена и реализирана продукция.П.1.9. Стимулиране на университетите, институтите и водещите предприятия за създаване на дъщерни иновативни фирми.

Д.1.3.3.

ОП „Конкурентоспособност“

ОИО, НПО

Създаване на дъщерни иновативни фирми от ОИО и предприятия за решаване на технологични проблеми.

Създаване на нови работни места.

Подобряване на взаимодействието между ОИО и предприятията.

Подобряване качеството на научно- изследователската дейност в ОИО и нейната практическа насоченост.

Предприятия, ОИО

Брой създадени дъщерни иновативни фирми.

Относителен дял на вложените средства от ОИО и предприятията.

Брой разкрити работни места.

Брой научно-технически разработки.

Брой внедрени нови технологии.

Брой нови продукти и услуги, предлагани от дъщерни фирми.

Процентно увеличение на оборота на дъщерни фирми.П.1.10.Технологично обновление на изследователски институти.

Д.1.3.4.

ОП „Конкурентоспособност“

Изследователски организации, Администрация, НПО

Технологичен одит и обновление на изследователското оборудване на научно изследователските институти.

Разширяване на предлаганите изследователски услуги.

Научно- изследователски институти

Брой закупено ново оборудване.

Обем вложени средства за технологично обновление.

Внедрени нови методи и средства за изследователска работа.

Брой решени практически проблеми по заявка на предприятия.

Брой внедрени разработки в производствената дейност на предприятията.

Брой новопредлагани изследователски услуги.П.1.11.Технологично обновление на университетите.

Д.1.3.4.

ОП „Конкурентоспособност“

Образователни организации, Администрация, НПО

Технологичен одит и обновление на изследователското оборудване на университетите.

Разширяване на предлаганите образователни и изследователски услуги.

Университети

Брой закупено ново оборудване.

Обем вложени средства за технологично обновление.

Внедрени нови методи и средства за изследователска работа.

Брой решени практически проблеми по заявка на предприятия.

Брой внедрени разработки в производствената дейност на предприятията.

Брой новопредлагани образотвателни и изследователски услуги.П.1.12.Създаване на регионален иновационен форум. Конкурс с награден фонд за иновативни предложения, изследователски проекти и др. - „Иновационен лидер на СИРП”.

Д.1.4.1.

Д.1.4.2.

Д.3.1.2.

ОП „Регионално развитие“

ОП „Конкурентоспособност“

Администрация, НПО

Подобрено сътрудничество между изобретатели и предприятия. Популяризиране на процесите на комерсиализация на изследователски проекти.

Повишаване заинтересоваността на предприемачите за сътрудничество с центрове за иновации.

Основан конкурс за иновативни предложения и внедрени разработки.

Популяризиране на номинираните и отличените в конкурса иновативни разработки и предложения.

Предприятия, ОИО

Организация и провеждане на конкурс “Иновационен лидер на СИРП”.

Брой подадени заявки за участие от изобретатели и предприятия.

Брой наградени разработки.

Брой реализирани съвместни проекти между участниците във форума.
П.1.13.Популяризиране на опита на европейските мрежи и насърчаване участието в европейски програми и фондове.

Д.1.4.3.

Д.1.1.4.

ОП „Регионално развитие“

ОП „Конкурентоспособност“

Предприятия, ОИО, НПО

Предприятията от региона се включват в различни европейски мрежи по иновации, предприемачество, защита на интелектуалната собственост и др.

Осъществяват преки контакти, обменят информация и получават за помощ по защита на интелектуалната собственост (ЗИС) и внедряване на иновации.

Насърчаване не предприятията за участие в Седма рамкова програма за научни изследвания и Програмата за конкурентоспособност и иновации

Предприятия, ОИО, НПО

Брой предприятия, регистрирани в европейските мрежи за ЗИС, IASP, G2G.

Брой новосъздадени контакти с чуждестранни партньори след включване в мрежите.

Брой предприятия, получили консултации.

Брой предприятия, ползвали услугите на мрежите.

Процентно увеличение на износа на предприятията.П.1.14.Подкрепа от местната и държавната администрация за създаване на регионална агенция за подкрепа на експорта.

Д.1.5.1.

Д.1.2.2.

Национален бюджет

ОП „Регионално развитие“

ОП „Конкурентоспособност“

Администрация, НПО

Функционираща регионална агенция за подкрепа на експорта на предприятията от СИРП.

Изготвяне на периодични бюлетини и други документи от Агенцията, които да подпомагат предприятията за утвърждаване на позициите на съществуващи и навлизане на нови пазари.

Финансови инструменти за подкрепа на предприятията, осъществяващи износ.

Предприятия

Процентно увеличение на експорта от регионалната икономика на СИРП.

Брой предприятия, ползвали услугите на Агенцията.

Размер на годишните финансови средства, разходвани за подкрепа на износа.

Брой нови клиенти, открити фирмени представителства в страни от ЕС.

Брой осъществени търговско-икономически мисии, подкрепени от Агенцията.
  1   2   3

Свързани:

Регионална агенция за предприемачество и иновации варна iconРегионална агенция за предприемачество и иновации варна
Превръщане на сирп в проспериращ европейски регион с висок жизнен стандарт чрез иновации и предприемачество
Регионална агенция за предприемачество и иновации варна iconРегионална агенция за предприемачество и иновации – варна
П международни стандарти за внедряване на системи за управление и продуктово съответствие
Регионална агенция за предприемачество и иновации варна iconРегионална агенция за предприемачество и иновации – варна
П 15. Изграждане на мониторингова система за проследяване иновативното състояние в региона и изпълнението на стратегията
Регионална агенция за предприемачество и иновации варна iconРегионална агенция за предприемачество и иновации варна
Европа. От нас зависи какво  място ще заемем в общността на регионите на Европейския съюз, дали ще бъдем равнос
Регионална агенция за предприемачество и иновации варна iconРегионална агенция за предприемачество и иновации – варна
Бенчмаркинга за конструиране на частите на тази Мониторингова система от показатели. Самата система включва методика за измерване...
Регионална агенция за предприемачество и иновации варна iconЗа проекта
Регионална агенция за предприемачество и иновации-Варна след конкурс на правителството на Република България за подкрепа на неправителствените...
Регионална агенция за предприемачество и иновации варна iconБюджетна процедура 2009
Статия 01 04 04 Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации — програма за предприемачество и иновации
Регионална агенция за предприемачество и иновации варна icon„Бизнес предприемачество
Бизнес предприемачество” с автор проф д ик н. Кирил Тодоров, Председател на ус на Българска асоциация за развитие на мениджмънта...
Регионална агенция за предприемачество и иновации варна iconОбучението по предприемачество набира скорост
Половината европейски държави провеждат образователни реформи, включващи разширяване на обучението по предприемачество. Общо 31 европейски...
Регионална агенция за предприемачество и иновации варна iconМинистерствоназемеделиетоихранит е изпълнителнаагенцияпогорите регионална дирекция по горите – варна
Варна ул. „Радко Димитриев”№10 тел. 69 29 30 факс 61 62 27, e- mail
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом