Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница7/26
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер3.4 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2010/Zastrahovki.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

З А П О В Е Д


РД–08-64 /28.03.2011 г

На основание чл.103, ал.1, във връзка с чл. 25, ал.1, чл.7, т.5, чл.7г и чл. 3, ал.1, т.2 и чл. 14, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и Решение по т.6 от Протокол № 24/11.10.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД,


Н А Р Е Ж Д А М :


1. Да бъде открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Български пощи" ЕАД”, със следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”.

2. Одобрявам обявлението по чл. 25, ал. 2 от ЗОП и документацията за участието в процедурата, които представляват неразделна част от настоящата заповед.

3. На основание чл. 64, ал.1 и ал.3 от ЗОП, обявлението за участие в откритата процедура да се изпрати едновременно до “Държавен вестник” за обнародване в електронната му страница и до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

4. Документацията да бъде публикувана на електронната страница на „Български пощи” ЕАД.

5. Възлагам на директора на дирекция „Основни услуги и логистика” организацията и изпълнението на настоящата заповед.

Възлагам на заместник - изпълнителния директор контрола по изпълнение на заповедта.

Копие от настоящата заповед да бъде връчено на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


ДЕЯН ДЪНЕШКИ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


Приложение № 2А


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) И РЕМАРКЕТА, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД И ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА” В МПС, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД


І. ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” НА ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС) И РЕМАРКЕТА, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД


  1. Предмет на застраховане - покриване на отговорност на застрахованите за причинени от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и използването на моторно превозно средство, съгласно чл. 257 от Кодекса за застраховането.
  1. Обект на застраховането - леки автомобили, бронирани автомобили, мотопеди, мотоциклети, автобуси, товарни автомобили и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД.
  1. Застрахователно покритие за всеки тип вреди :
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

МИНИМАЛНИ ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ УЧАСТНИКА ДОБРОВОЛНИ ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ

1. Имуществени вреди за всяко събитие

1 000 000
2. Неимуществени вреди за всяко събитие при едно пострадало лице

1 000 000
3. Неимуществени вреди за всяко събитие при две и повече пострадали лица

5 000 000

4. Териториален обхват на застрахователното покритие:

Териториална валидност - застрахователна защита на територията на Република България и страните-членки на Международното споразумение „Зелена карта”.


5. Срок на застраховката - две години


  1. Застрахователна премия, включваща такса за „Гаранционен фонд” и стикер, съгласно таблицата:
ВИД ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

БРОЙ

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА

ПРЕМИЯ

Леки автомобили общо:

123
до 1300 куб. см. вкл.

24
до 1800 куб. см. вкл.

73
до 2500 куб. см. вкл.

26
Мотопеди до 50 куб. см

29
Товарни автомобили и ремаркета с товароносимост:

283
до 1500 кг. вкл.

205
до 3500 кг. вкл.

54
до 6000 кг. вкл.

22
Ремаркета - до 500 кг. вкл.

1
ремаркета- до 2000 кг. вкл.

1
Бронирани

28
Общо превозни средства:

4631   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом