Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница26/26
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер3.4 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/ZOP2010/Zastrahovki.doc
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Приложение № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ

за получени премии и изплатени обезщетения за периода 2007 – 2009 г.

от

(наименование на участника)

представлявано от

(трите имена )

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ :


За периода 2007 г. – 2009 г. сме получили следните премии и сме изплатили следните обезщетения по съответните видове застраховки:Застраховка „Злополука”

 

Получени премии

Платени обезщетения

2007 г.2008 г.2009 г.Общо:

Застраховка „Гражданска отговорност”, свързана с притежаването и използването на МПС

 

Получени премии

Платени обезщетения

2007 г.2008 г.2009 г.Общо:

Застраховка на сухопътни превозни средства без релсови превозни средства

 

Получени премии

Платени обезщетения

2007 г.2008 г.2009 г.Общо:

Застраховка „Пожар и природни бедствия”

 

Получени премии

Платени обезщетения

2007 г.2008 г.2009 г.Общо:

Застраховка „Други щети на имущество”

 

Получени премии

Платени обезщетения

2007 г.2008 г.2009 г.Общо:

Застраховка „Обща гражданска отговорност”

 

Получени премии

Платени обезщетения

2007 г.2008 г.2009 г.Общо:

Забележка: Стойността на съотношението между изплатени обезщетения и премиен приход по общо застраховане за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., което ще се оценява по показател „Съотношение между изплатени обезщетения и премиен приход за 2007 г., 2008 г. и 2009 г.” от “Методиката за определяне на комплексната оценка за класиране на офертите” – се образува по следната формула:

Дата: ........................ 2011 г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................

гр. ................................ /подпис и печат/

Приложение № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЗПЛАТНО ПОКРИТИ РИСКОВЕ ПО ЗАСТРАХОВКА ..........

(СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ)

Долуподписаният ....................... ЕГН: ................., притежаващ лична карта № ............, издадена на .... от .... в качеството му на: ...... и на лице упълномощено да представлява .......... с адрес на управление ......, регистрирано по фирмено дело №....../..... на ........ съд

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изпълнението на обществена поръчка с обект: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, със следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”


Представляваното от мен дружество ще спазва следните: МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИТИ РИСКОВЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА ......................:

 1. ---

 2. ---

 3. ---

В допълнение към изброените по-горе покрити рискове --- Ви предоставя безплатно и следните допълнителни покрития (рискове):

 1. ---

 2. ---

 3. ---

...

Настоящата декларация има смисъла на Специални условия по застраховка --- и е неразделна част от тях.


Дата: ........................ 2011 г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................

гр. ................................ /подпис и печат/


Приложение №14

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА

ОБЕЩЕТЕНИЕ ПО ЗАСТРАХОВКА


Долуподписаният ....................... ЕГН: ................., притежаващ лична карта № ............, издадена на .... от .... в качеството му на: ...... и на лице упълномощено да представлява .......... с адрес на управление ......, регистрирано по фирмено дело №....../..... на ........ съд

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изпълнението на обществена поръчка с обект: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, със следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”


представляваното от мен дружество ще изплаща обещетения след представяне на необходимите документи по застраховка........................................................от ПОЗИЦИЯ................................................................. в срок от...................................(работни дни).


Дата: ........................ 2011 г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................

гр. ................................ /подпис и печат/


*Участникът посочва срок за изплащане на обещетенията в работни дни.

* Участникът представя отделна декларация за срок за изплащане на обещетенията за всяка застраховка по всяка обособена позиция.


Приложение №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА участие на възложителя в положителния

финансов резултат


Долуподписаният ....................... ЕГН: ................., притежаващ лична карта № ............, издадена на .... от .... в качеството му на: ...... и на лице упълномощено да представлява .......... с адрес на управление ......, регистрирано по фирмено дело №....../..... на ........ съд

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изпълнението на обществена поръчка с обект: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, със следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”


представляваното от мен дружество предлага .................................% участие на възложителя в положителния финансов резултат (ПФР) за застраховка ...................... от ПОЗИЦИЯ.......................................................при квота на щетимост до 25%, в срок от 15 /петнадесет/ работни дни след приключване на договора по съответната позиция, при отсъствие на неприключени претенции, за което се задължавам да предоставя справка при поискване в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на писменото искане.


Дата: ........................ 2011 г. ДЕКЛАРАТОР: ..............................

гр. ................................ /подпис и печат/


*Участникът посочва срок за изплащане на обещетенията в работни дни.

* Участникът представя отделна декларация за процент на връщане на застрахователна премия за всяка застраховка по всяка обособена позиция.


Приложение №16

ОСНОВНИ ИЗИСКУЕМИ РИСКОВЕ ПО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

Застраховка „Злополука на лицата” в МПС:

а) смърт, в резултат на злополука – 6 000 лв.;

б) трайна загуба на трудоспособност, вследствие на злополука – 3 000 лв.;

- В случаите по т. а) се изплаща цялата сума; ако в предишен период на същото лице са изплащани други обезщетения за времето на действие на застраховката, тогава сумата от 6 000 лв. се намалява с размера на вече изплатените обезщетения;

- В случаите на т. б) се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност

в) временна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука - 5 лв. дневно, считано от първия ден на загубата на трудоспособност;

г) медикаменти по предписания на лекуващия лекар, вследствие на злополука - 250 лв.


ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

а) смърт, в резултат от трудова злополука, вкл. от злоумишлени действия, или битова злополука, приравнена към трудовата;

б) трайна загуба на трудоспособност, в следствие на трудова злополука или битова злополука, приравнена към трудовата;

Застрахователната сума по т. а) и т. б) е 8 000 лв.

- В случаите по т. а) се изплаща цялата сума; ако в предишен период на същото лице са изплащани други обезщетения за времето на действие на застраховката, тогава сумата от 8 000 лв. се намалява с размера на вече изплатените обезщетения;

- В случаите на т. б) се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност;

в) временна загуба на трудоспособност, в резултат на злополука - 5 лева дневно, считано от първия ден на временната нетрудоспособност;

г) медикаменти по предписания на лекуващия лекар, вследствие злополука - 250 лв.


ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;


3.1. Пожар (пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар); земетресение; умишлен пожар; късо съединение, токов удар;

3.2.Бедствия (буря, ураган, смерч (торнадо),падане на дървета и клони, градушка, проливен дъжд, наводнение, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед и/или измръзване);

3.3.Измокряне вследствие спукване на водопроводни, канализационни и отоплителни тръби;

3.4.Удар от превозно средство;

3.5.Злоумишлени действия на трети лица;

3.6.Допълнителни разходи за разчистване последиците от застрахователното събитие;

3.7.Чупене на стъкла, рекламни надписи и табели;

3.8.Кражба; Въоръжен грабеж;

3.9.Всички рискове освен тези по т. 3.1. – 3.8., с изключение на изрично изключените от застрахователя такива

•За застраховка на ИМУЩЕСТВА, ВКЛ. НА ОТГОВОРНО ПАЗЕНЕ, ПОД НАЕМ ИЛИ НА ЛИЗИНГ, СРЕЩУ РИСКОВЕТЕ ПО Т. 3.1. - 3.7 и 3.9. – застрахователен договор тип „Всички рискове”.

•За ЗАСТРАХОВКА HA ИМУЩЕСТВА СРЕЩУ „КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ И ВЪОРЪЖЕН ГРАБЕЖ” по т. 3.8. и 3.9. – застрахователен договор тип „Всички рискове”.

•За ЗАСТРАХОВКА НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ВИНЕТНИ СТИКЕРИ СРЕЩУ РИСКОВЕТЕ ПО Т. 3.1. – 3.5 и 3.8. – застрахователен договор тип „Всички рискове”.


ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

 • пожар,

 • кражба,

 • злоумишлени действия на трети лица,

 • природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние

 • други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила


ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”

Покриване на финансови и имуществени загуби, възникнали след недобросъвестни действия на служители на „Български пощи” ЕАД, включително: всички видове документни и парични измами, свързани с вътрешни финансови и търговски операции/разчети или финансови и търговски операции/разчети с контрагенти.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “доставка на чували за технологичните нужди на поделенията...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом