Кодекс за социално осигуряване
ИмеКодекс за социално осигуряване
страница1/5
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер457.48 Kb.
ТипКодекс
източникhttp://kantora.eu/docs/osiguritelen_kalendar_2012.doc
  1   2   3   4   5

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827


Осигурителен календар 2012 г.


Януари 2012 г.


Кодекс за социално осигуряване


10 януари

Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Декември 2011 г.

10 януари

Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху изплатените възнаграждения през Декември 2011 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.


31 януари

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Декември 2011 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица


10 януари

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Декември 2011 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 януари

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Декември 2011 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.


10 януари

Внасяне на отнасящите се за месец Декември 2011 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

- лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.


10 януари

Внасяне от изпращащото ведомство на отнасящите се за месец Декември 2011 г. осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат.


31 януари

Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица за промяна на вида на осигуряването за 2012 година.


31 януари

Подаване на декларация от морските лица за промяна на вида на осигуряването и избрания месечен осигурителен доход за 2012 г.


Закон за здравното осигуряване


10 януари

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Декември 2011 г.


10 януари

Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски върху изплатените възнаграждения през Декември 2011 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.


10 януари

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Декември 2011 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.


10 януари

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Декември 2011 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).


10 януари

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Декември 2011 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.


31 януари

Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Декември 2011 г.

31 януари

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Декември 2011 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.


10 януари

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Декември 2011 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.


20 януари

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Декември 2011 г.


20 януари

Подаване от НОИ на:

- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и

- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване

с данните за месец Декември 2011 г.


31 януари

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Януари 2011 г. задължителни осигурителни вноски.


31 януари

Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Декември 2011 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.


Февруари 2012 г.


Кодекс за социално осигуряване


10 февруари

Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Януари 2012 г.


10 февруари

Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху изплатените възнаграждения през Януари 2012 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.


29 февруари

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Януари 2012 г.


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица


10 февруари

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Януари 2012 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 февруари

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Януари 2012 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.


10 февруари

Внасяне на отнасящите се за месец Януари 2012 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:

- лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.


Закон за здравното осигуряване


10 февруари

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Януари 2012 г.


10 февруари

Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски върху изплатените възнаграждения през Януари 2012 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.


10 февруари

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Януари 2012 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ .


10 февруари

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Януари 2012 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).


10 февруари

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Януари 2012 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.


29 февруари

Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Януари 2012 г.


29 февруари

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Януари 2012 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.


Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.


10 февруари

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Януари 2012 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.


20 февруари

Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт и които са избрали да подават еднократно декларация образец № 1.


20 февруари

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Януари 2012 г.


20 февруари

Подаване от НОИ на:

- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и

- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Януари 2012 г.


29 февруари

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Февруари 2012 г. задължителни осигурителни вноски.


29 февруари

Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Януари 2012 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.


Март 2012 г.


Кодекс за социално осигуряване


10 март

Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Февруари 2012 г.

(първият работен ден след 10 Март 2012 г. е 12 Март 2012 г.)


10 март

Внасяне от възложителя на дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху изплатените възнаграждения през Февруари 2012 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.

(първият работен ден след 10 Март 2012 г. е 12 Март 2012 г.)


31 март

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Февруари 2012 г.

(първият работен ден след 31 Март 2012 г. е 02 Април 2012 г.)


Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица


10 март

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Февруари 2012 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

(първият работен ден след 10 Март 2012 г. е 12 Март 2012 г.)

10 март

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Февруари 2012 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

(първият работен ден след 10 Март 2012 г. е 12 Март 2012 г.)


10 март

Внасяне на отнасящите се за месец Февруари 2012 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” за:

- лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.

- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

- съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители дипломатическа служба за времето, през което са пребивавали в чужбина по време на задграничния им мандат.

(първият работен ден след 10 Март 2012 г. е 12 Март 2012 г.).


Закон за здравното осигуряване


10 март

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Февруари 2012 г.

(първият работен ден след 10 Март 2012 г. е 12 Март 2012 г.).


10 март

Внасяне от възложителя на дължимите здравноосигурителни вноски върху изплатените възнаграждения през Февруари 2012 г. за лицата, които работят без трудови правоотношения.

(първият работен ден след 10 Март 2012 г. е 12 Март 2012 г.).

  1   2   3   4   5

Свързани:

Кодекс за социално осигуряване iconКодекс за застраховането
Разпоредбите на този кодекс не се прилагат за дейностите по допълнително социално осигуряване и по доброволно здравно осигуряване,...
Кодекс за социално осигуряване iconКодекс за застраховането
Разпоредбите на този кодекс не се прилагат за дейностите по допълнително социално осигуряване и по доброволно здравно осигуряване,...
Кодекс за социално осигуряване iconРейн еми андреева еоод
Актуално – Кодекс на труда; Кодекс за социално и здравно осигуряване;Пенсии; допк
Кодекс за социално осигуряване iconКодекс за социално осигуряване
Чл. (Доп. Дв, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със
Кодекс за социално осигуряване iconКодекс за социално осигуряване
Чл. (Доп. Дв, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със
Кодекс за социално осигуряване iconКодекс за социално осигуряване
Чл. (Доп. Дв, бр. 1 от 2002 г., изм., бр. 67 от 2003 г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със
Кодекс за социално осигуряване iconОбщи положения
Разпоредбите на този кодекс не се прилагат за дейностите по допълнително социално осигуряване и по доброволно здравно осигуряване,...
Кодекс за социално осигуряване iconОбщи положения
Разпоредбите на този кодекс не се прилагат за дейностите по допълнително социално осигуряване и по доброволно здравно осигуряване,...
Кодекс за социално осигуряване iconОбщи положения
Разпоредбите на този кодекс не се прилагат за експортното застраховане, както и за дейността по допълнително социално осигуряване...
Кодекс за социално осигуряване iconКодекс /апк/ във вр чл. 118, ал. 2 от Кодекс за социално осигуряване /ксо
Ксо. Поддържано е, че детето не е посещавало детско заведение от 01. 12. 2009г до 31. 05. 2010г и за посочения период са били
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом