Отчет за доходите 1 баланс 2
ИмеОтчет за доходите 1 баланс 2
страница1/30
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер1.13 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://www.delovasedmitsaconsult.com/home/content/reports/2006/eurofertlast.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ 1

БАЛАНС 2

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 3

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 4


ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ


1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 5

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 6

3. КОРЕКЦИИ НА СТАТИИ В БАЛАНСА 18

4. ПРИХОДИ OT ДЕЙНОСТТА 20

Общо 21

5. РАЗХОДИ 3А ВЪНШНИ УСЛУГИ 21

6. РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 22

7. РАЗХОДИ 3А МАТЕРИАЛИ 23

Общо 23

8. ДРУГИ РАЗХОДИ 23

9. СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР 24

10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ / ( РАЗХОДИ), НЕТНО 24

11. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ 25

12. ДОХОД НА АКЦИЯ 26

13. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 27

14. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 28

15. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА 29

16. ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ДРУЖЕСТВА 30

17. АКТИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ 32

18. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 32

Общо 32

19. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ 32

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 34

Общо 34

21. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ 34

Общо 35

22. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ 35

23. ДРУГИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 35

Общо 36

24. ТЪРГОВСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 37

Общо 37

25. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 37

Общо 38

Общо 38

26. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ В ЧУЖБИНА 39

Общо 40

27. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 40

28. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 41

Общо 44

Общо 45

29. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 46ЕВРО ФЕРТ" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2006 година

Наименование на приходите и разходите

Приложение

2006 ВGN 000

2005 ВGN !000

134

134

Съставител:

"Интерфинансист" (ЯЖ,^^Димитровград

Маргаритл Димитрова

Управител

Приходи от дейността

Разходи за външни услуги Разходи за възнаграждения Разходи за амортизации Разходи за материали

Други разходи

Суми с корективен характер Печалба от дейността

Финансови приходи / (разходи), нетно Печалба преди данъци

Разходи за данъци

Нетна печалба за годината

Изпълнителен директор:


Доход на акция

4

83 475

62 021
5

(11 407)

(8 108)
6

(1 229)

(803)
13,14

(401)

(304)
7

(367)

(338)
8

(79)

(55)
9

(62 508)

(44 790)
7 484

7 623


10 340


247


7 824


7 870


11 (1 121)


(1 155)

6 703

6 715


12 ВСNПриложение на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет

"ЕВРО ФЕРТ" АД

БАЛАНС

към 31 декември 2006 година

АКТИВ Нетекущи активи

Имоти, машини и оборудване Нематериални активи

Инвестиции в дъщерни дружества Инвестиции в асоциирани дружества Вземания от свързани лица

Активи по отсрочени данъци

Текущи активи

Материални запаси

Вземания от свързани лица Краткосрочни вземания Парични средства

Сума на актива

ПАСИВ

Капитал и резерви

Основен капитал

Резерви

Печалба за годината

Нетекущи пасиви

Дългосрочни задължения по получени заеми Други дългосрочни задължения

Текущи пасиви

Задължения към свързани лица Търговски задължения

Други текущи задължения


42 776 24 352
31 декември

31 декември

Приложение

2006

2005
ВС1У000

ВС1Ч'000*рекласифщиран

13

3 999

3 167

14

4

3

15

3 180

108 *

16

946

796 *

28

1753

440

17

35

26
9 917

4 540

18

591

223

28

5 787

432 *

19

976

1388

20

25 505

17 769

19 812

32 859

24 352

42 776

21

50

50

9 342

3 877

6 703

6715


10 642
16 0952 138 350

2 488

4 324

414


414

22


4 738
2328

444

15

24

13 867

4 909

25

7 632

6 298
21943

11222

Финансовият отчет на страмици от


>етдиректорите и е


подписан от негово име т


03.200


Изпълнителен директор:

Тошо Дг Съставител:

"Интерфинансист" ООД, гр. Маргарита Дим\ Управител

Сума на пасива

"ЕВРО ФЕРТ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2006 година

Паричен поток от оперативна дейност

Постъпления от клиенти

Плащания на доставчици

Плащания на персонала и за социално осигуряване

Курсови разлики, нетно

Платени/възстановени данъци (без данъци върху печалбата)

Платени данъци върху печалбата

Получени лихви

Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства

Други постъпления/плащания, нетно

Паричен поток от оперативната дейност

Паричен поток от инвестиционна дейност

Покупки на имоти, машини и оборудване

Постъпления от продажба на имоти, машини и оборудване

Инвестиции в дъщерни дружества

Инвестиции в асоциирани дружества

Паричен поток използван в инвестиционната дейност

Паричен поток от финансова дейност

Постъпления от дългосрочни заеми

Предоставени; получени /(възстановени) търговски заеми, нетно

Платени задължения по финансов лизинг

Изплатени / (получени) дивиденти

Паричен поток (използван в) от финансовата дейност

Нетно увеличение на паричните средства

Съставител:

"Интерфинансист" ООД гп$М$лшпров% Маргарита Дшшшрова

УправА/л И&У ^°^

!н!Дишггровград|о1


Изпълнителен директор:


Парични средства на 1 януари Парични средства на 31 декември


2006

2005

Приложение

ВС1Г000

ВСТГООО
147 322

82 297
(134 737)

(68 691)
(1 016)

(751)
58

49
(1 412)

(1 421)
(1 827)

(917)
238

190
-

(39)
2 650

2 797
11276

13 514
(1 695)

(1281)
9

3
(1 996)

-
(155)

(165)
(3 837)

(1 443)
1956

978
(1 345)

(429)
(108)

(132)
(706)

(83)
(203)

334
7 236

12 405
17 769

5 364

20

25 005

17 769
Приложения на страници от 5 до 46 са неразделна част от финансовия отчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Свързани:

Отчет за доходите 1 баланс 2 iconОтчет за доходите 2 баланс 3

Отчет за доходите 1 баланс 2 iconОтчет за доходите 2 баланс 3

Отчет за доходите 1 баланс 2 iconДоклад на независимия одитор
Извърших одит на приложения счетоводен баланс на “Премиер Фонд” ад (“Дружеството”) към 31 декември 2006 година и на свързаните с...
Отчет за доходите 1 баланс 2 iconДоклад на независимия одитор
Химимпорт ад, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2008 г., отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет...
Отчет за доходите 1 баланс 2 iconДоклад на независимия одитор
Премиер Фонд" ад ("Дружеството"), включващ счетоводен баланс към 31 декември 2008 година, отчет за доходите, отчет за паричните потоци...
Отчет за доходите 1 баланс 2 iconДоклад на независимия одитор
Фк логос – тм” ад, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2008 г., отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Отчет за доходите 1 баланс 2 iconДоклад на независимия одитор
Стар – Клон, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 година и отчет за доходите, отчет за промените в собствения капитал,...
Отчет за доходите 1 баланс 2 iconКонсолидиран отчет за доходите 1 консолидиран баланс 2
Към 31 декември 2008г дружествата в групата са извършили за годината разходи за счетоводен одит в размер на 346 Х лв. 82
Отчет за доходите 1 баланс 2 iconЧл. 26. (1) Съставните части на годишния финансов отчет са: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения
Изм. Дв, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01. 01. 2007 г. Съставните части на консолидирания финансов отчет са: консолидиран счетоводен...
Отчет за доходите 1 баланс 2 iconОтчет за доходите 1 баланс 2
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. София 1220,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом