Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
ИмеНаредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве"
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер149.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bphu.org/uploads/files/Naredba.Mag.Bak.rtf
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "МАГИСТЪР" и "БАКАЛАВЪР" от професионално направление "Обществено здраве"

В сила от учебната 2006 - 2007 г.

Обн. ДВ. бр.70 от 29 август 2006г.

Чл. 1. С наредбата се определят единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър" от професионално направление "Обществено здраве" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика".

Чл. 2. Висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" се придобива във факултет на висше училище, получило акредитация по реда на Закона за висшето образование и провеждащо обучение по специалностите "Медицина", "Медицинска сестра" и/или "Акушерка".

Чл. 3. (1) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по същата специалност или приравнените на нея по наредбата е с продължителност два семестъра, или една учебна година, и с общ минимален хорариум на задължителните дисциплини 690 часа, определени в чл. 5.

(2) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита специалност "Медицинска сестра" или "Акушерка" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", както и приравнените на тях по реда на § 17, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 85 от 2005 г.) е с продължителност 3 семестъра, или една и половина учебни години, и с общ минимален хорариум на задължителните дисциплини 990 часа, определени в чл. 6.

(3) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита специалност от професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "специалист по ..." и една от специалностите "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социален мениджмънт" или "Здравен мениджмънт" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" е с продължителност 3 семестъра, или една и половина учебни години, и с общ минимален хорариум на задължителните дисциплини 990 часа, определени в чл. 6.

(4) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" след придобита специалност от професионално направление "Здравни грижи" на степен "специалист по ..." е с продължителност 5 семестъра, или две и половина учебни години, и с общ минимален хорариум на задължителните дисциплини 1320 часа, определени в чл. 7.

(5) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за степените "магистър" и "бакалавър" може да се провежда в редовна и в задочна форма.

Чл. 4. (1) За приемане за обучение по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" висшите училища провеждат конкурсен изпит, в който могат да участват лицата по чл. 3.

(2) За приемане за обучение по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" висшите училища провеждат писмен и устен конкурсен изпит по специалността "Социална медицина и здравен мениджмънт".

Чл. 5. (1) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по същата специалност или приравнените на нея по наредбата се извършва чрез изучаване на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум за обучението по ал. 1 са:

Статистически методи вуправлението

45 часа

Здравни анализи и оценки

30 часа

Здравни проекти

30 часа

Гражданско и административно-процесуално право

30 часа

Организационно поведениеи култура в здравна организация

30 часа

Управленска и бизнес етика

30 часа

Управление на времето

30 часа

Управленски комуникативнитехники и умения

60 часа

Микроикономикс на здравнатаорганизация

60 часа

Финансов мениджмънт

30 часа

Медицинска социология

30 часа

Глобални тенденции на общест-веното здраве (Социално-меди-цински проблеми в глобализира-ното общество)

45 часа

Психология на управлението

30 часа

Андрагогика (Педагогика напродължаващото обучениена персонала в здравнатаорганизация)

30 часа

Информационни технологиив управление на здравнатаорганизация

60 часа

Методология на научно-изследователската работа

30 часа

Стратегии за промоция наздравето (Здравно-промоционнистратегии и интервенции)

30 часа

Маркетинг в здравеопазването

30 часа

Медицина при бедствениситуации (на катастрофите)

30 часа

Общо:

690 часа

Чл. 6. (1) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" се извършва чрез изучаване на задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини след придобита/придобити:

1. специалност "Медицинска сестра" или "Акушерка" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или приравнените на тях по реда на § 17, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (ДВ, бр. 85 от 2005 г.), или

2. специалност от професионално направление "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "специалист по ..." и една от специалностите "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социален мениджмънт" или "Здравен мениджмънт" на образователно-квалификационна степен "бакалавър".

(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум за обучението по ал. 1 са:

Управление на здравните грижи

210 часа

Основи на правото и здравнозаконодателство

90 часа

Икономика на здравеопазването

60 часа

Социална медицина

60 часа

Основи на управлението в здра-веопазването

60 часа

Медицинска статистикаи информатика

45 часа

Хигиена и екология на здравнотозаведение

30 часа

Медицинска етика и деонтология

60 часа

Педагогика

30 часа

Андрагогика (Педагогика на про-дължаващото обучение на персо-нала в здравната организация)

30 часа

Методика на обучението попрактика по специалноститеот професионално направление"Здравни грижи"

60 часа

Методология на научноизсле-дователската работа

30 часа

Психология

30 часа

Приложна психология

45 часа

Медицинска педагогика

30 часа

Организация и ергономия натруда в здравното заведение

30 часа

Епидемиология на здравето

30 часа

История на управлението вздравеопазването и здравнитегрижи

30 часа

Медицина при бедствениситуации (на катастрофите)

30 часа

Общо:

990 часа

(3) Висшите училища могат да определят и други задължителни дисциплини освен посочените по ал. 2.

Чл. 7. (1) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" след придобита специалност от професионално направление "Здравни грижи" на степен "специалист по ..." се извършва чрез изучаване на задължителни, свободноизбираеми и факултативни дисциплини.

(2) Задължителните учебни дисциплини и минималният им хорариум за обучението по ал. 1 са:

Управление на здравните грижи

270 часа

Право (трудово и администра-тивно) и здравно законодателство

90 часа

Икономика на здравеопазването

90 часа

Социална медицина

60 часа

Основи на управление в здраве-опазването

90 часа

Медицинска статистика иинформатика

90 часа

Хигиена и екология на здравнотозаведение

60 часа

Медицинска етика и деонтология

90 часа

Педагогика

60 часа

Медицинска педагогика

90 часа

Методика на обучението попрактика по специалноститеот професионално направление"Здравни грижи"

60 часа

Психология

45 часа

Приложна психология

90 часа

Организация и ергономия натруда в здравното заведение

45 часа

Епидемиология на здравето

30 часа

История на здравеопазванетои здравните грижи

30 часа

Медицина при бедствениситуации (на катастрофите)

30 часа

Общо:

1320 часа

Чл. 8. (1) Лекционните курсове по задължителните учебни дисциплини се провеждат от хабилитирани в съответното научно направление преподаватели.

(2) Не по-малко от 50 на сто от преподавателите по задължителните учебни дисциплини са на основен договор със съответното висше училище.

Чл. 9. (1) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище.

(2) Лекционните курсове и семестриалните изпити по учебните дисциплини по ал. 1 се провеждат от хабилитирани преподаватели или от преподаватели с образователна и научна степен "доктор" в съответното научно направление.

(3) С разрешение на ректора на висшето училище лекционните курсове и семестриалните изпити по факултативните учебни дисциплини могат да се провеждат от преподаватели, които не отговарят на изискванията на ал. 2.

Чл. 10. Висшите училища организират практическо обучение по педагогика и управление на здравни грижи, което е с минимална продължителност 120 часа за образователно-квалификационна степен "магистър" и 250 часа за образователно-квалификационна степен "бакалавър".

Чл. 11. (1) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "магистър" завършва с държавен теоретичен изпит или с дипломна работа.

(2) Обучението по специалността "Управление на здравните грижи" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с държавен теоретичен изпит и държавен практически изпит.

(3) Държавните теоретични изпити по ал. 1 и 2 се полагат по единни конспекти, съгласувани с министъра на здравеопазването.

(4) Всеки държавен изпит се полага пред държавна изпитна комисия в състав от трима хабилитирани в съответните научни направления преподаватели.

(5) Съставът на всяка изпитна комисия се определя със заповед на ректора.

Чл. 12. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, който отговаря на изискванията на наредбата, получават диплома за висше образование по специалността "Управление на здравните грижи" на образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по медицинска практика".

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) По смисъла на наредбата:

1. "Задължителни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват фундаментална подготовка, необходима за придобиване на професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика". Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително за студентите.

2. "Избираеми учебни дисциплини" са тези, които осигуряват специализираща подготовка. Студентите са задължени да изберат някои от тях.

3. "Факултативни учебни дисциплини" са тези, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите.

(2) В минималния хорариум по чл. 3, 5 - 7 се включват часовете само по задължителните учебни дисциплини.

§ 2. (1) Минималният хорариум за задължителните учебни дисциплини за задочна форма на обучение не може да бъде по-малък от половината от предвидения в учебния план хорариум за редовната форма на обучение за образователно-квалификационните степени "магистър" и "бакалавър".

(2) Практическото обучение на студентите от формата по ал. 1 се определя от висшите училища съобразно професионалната квалификация и практическата им подготовка.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Висши училища, които не осигуряват спазването на определените с наредбата държавни изисквания, не могат да издават дипломи за висше образование по специалността "Управление на здравните грижи".

§ 4. Студентите, приети за обучение преди учебната 2006 - 2007 г. по специалността "Здравни грижи", продължават обучението си при условията на наредбата по специалността "Управление на здравните грижи" от професионално направление "Обществено здраве".

§ 5. Завършилите полувисши медицински институти до преобразуването им в медицински колежи или закриването им съгласно § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование могат да продължат обучението си по реда на чл. 3, ал. 4 от наредбата независимо от срока на обучение в полувисшите медицински институти.

§ 6. Лицата, завършили преди влизането в сила на наредбата и притежаващи диплома за висше образование по специалността "Здравни грижи" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж" се ползват с правата на завършили специалността "Управление на здравните грижи" на образователно-квалификационна степен "бакалавър", включително за продължаване на обучението и за упражняване на професията.

§ 7. Наредбата се приема на основание чл. 177 от Закона за здравето и чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.

§ 8. Наредбата влиза в сила от учебната 2006 - 2007 г.

Свързани:

Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\" iconНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование
...
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\" iconНаредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен
Магистър” в професионално направление „военно дело” по специалностите от регулираните професии „офицер за оперативно ниво на управление”...
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\" iconПравила за учебните планове в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър" в унсс част първа
Унсс, в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" редовно, задоч­но, дистанционно и индивидуално обучение,...
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\" iconМедицински университет факултет по обществено здраве
Специалност “управление на здравните грижи” степен „магистър” след “бакалавър” по специалностите „социални дейности”, социална педагогика”,...
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\" iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\" iconМедицински университет софия факултет по обществено здраве
Медицинска сестра” и „Акушерка” за образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Здравни грижи”...
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\" icon" Акушерка ", " Медицинска сестра ", „ Управление на здравните грижи ", „ Обществено здраве и здравен мениджмънт" и „ Трудова медицина "
Факултетът по обществено здраве при Медицински университет – София, провежда обучение по специалностите “Акушерка”, “Медицинска сестра”,...
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\" iconНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\" iconНа основание чл. 21, ал. 2 и 3 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността \"Управление на здравните грижи\" за образователно-квалификационните степени \"магистър\" и \"бакалавър\" от професионално направление \"Обществено здраве\" iconНа основание чл. 68, ал. 1, т т. 1 и 2 от Закона за висше образование, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен “магистър”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом