Факултет физика и инженерни технологии професионално направление
ИмеФакултет физика и инженерни технологии професионално направление
страница1/3
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер400.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://physics.uni-plovdiv.bg/wp-content/uploads/Plan_Injenerna-Fizika_2.doc
  1   2   3
Приложение 6 за учебната 2012/2013 година

Факултет


ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ


Професионално направление

4.1. Физически науки

Специалност

Инженерна физика

Форма на обучение

редовно

Утвърден с протокол на АС


Протокол No. 25 / 07.07.2008


Утвърден с протокол на ФС


Протокол No. 111 / 18.06.2008, No. 144 / 18.04.2012 - актуализация


Анотация


Срокът за редовно обучение по бакалавърска програма “Инженерна физика” е 4 години. Студентите от специалност "Инженерна физика", обучаващи се по бакалавърска програма, заедно с фундаменталните знания по физика и математика, получават и специална подготовка по Основи на компютърната техника и програмиране, Информационни технологии, Инженерна графика и стандартизации, Основи на технологията и инженерното проектиране, Планиране на експеримента и обработка на данни, Електроника и др. В учебния план са включени и избираеми дисциплини в областта на оптоелектрониката, лазерната техника и технологии, биофотониката, проектирането на оптични системи, приложение на полимерите, сензорите, мултимедийните и WEB-базирани технологии, бази данни, приложението на лазерите в медицината и др., които студентите избират според интересите си.

Завършилите специалност “Инженерна физика” ще придобият знания и умения:

 • да извършват производствена и изследователска дейност, свързана с основните направления на съвременната физика;

 • да изследват нови явления принципи, нови методи и материали основаващи се на физически явления;

 • да извършват изследвания в областта на фундаменталната и приложната физика, както и в области на други науки, за които методиката и средствата на физиката са необходими;

 • да извършват контролно изпитателни измервания на материали, уреди системи и апарати и да използват съвременната компютърна техника за обработка на резултатите от измерванията;

 • да извършват проучвания, експертизи и да разработват насоки за перспективното развитие на клонове от науката и производството, в чиито основи лежат физическите явления.

Професионална квалификация


Инженер–физик

Равнище на квалификация

ОКС ‘бакалавър’

Специфични изисквания за достъп (прием)


Успешно класиране, организирано от Университета (успешно издържан кандидатстудентски изпит по Математика/Физика или оценка от държавен зрелостен изпит по Физика и астрономия/Математика)


Ред за признаване на предходно обучение


Квалификационни изисквания и правила за квалификация


За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 182 кре­дита от задължителни дисциплини, 40 кредита от избираеми дисциплини, 8 кредита от факултативни дисциплини и 10 за държавен изпит (дипломна работа).


Профил на програмата (специалността)


 1. Обучението по бакалавърска програма “Инженерна физика” за редовно обучение е с продължителност 8 семестъра.

 2. Всяка учебна дисциплина приключва съответно с изпит или текуща оценка.

 3. Дисциплините, включени в учебния план, се подразделят на задължителни, избираеми и факултативни.

 • Задължителни са всички дисциплини, вписани в учебния план.

 • Избираемите курсове се избират от списъци на дисциплини, които се приемат за всяка учебна година от Факултетния съвет на Факултета Физика и инженерни технологии.

 1. Извън задължителните и избираемите дисциплини, студентът по желание може да посещава и приключи и факултативни дисциплини. Такава може да бъде всяка допълнително избрана дисциплина, невписана в настоящия учебен план, която се чете в останалите специалности на Факултета Физика и инженерни технологии, както и в другите факултети на Университета. Приключените факултативни дисциплини също се вписват в дипломата.

Основните тематични направления за завършване на базовите дисциплини през първите четири семестъра включ­ват в рамките на 120 кредита:

 • придобиване на фундаментални познания в областта на математиката и физиката;

 • получаване на широкопрофилни професионални и практически знания и умения по основи на компютърната техника и програмиране, информационни технологии, техническо документиране, механика, оптика, електротехника, планиране на експеримент и обработка на данни и др.

Oбучението през вторите четири семестъра, в които се получават 120 кредита включва специализирани задължителни и избираеми дисциплини.

Застъпени са задължителни учебни дисциплини, които под­готвят квалифицирани специалисти в областта на електрониката, материалознанието, инженерното проектиране, атомната и ядрена физика, електродинамиката и др. с приложение във всички сфери от стопанския живот.

Избираемите дисциплини са в областта на приложната оптика, биофотониката, еконофизиката, квантовата електроника и лазерната техника, приложение на полимерите, оптоелектрониката, WEB-базираните технологии, микроелектронна схемотехника и др.

Основни резултати от обучението

След завършване на първите четири семестъра, студентите придобиват квалификация, ако:

 • притежават и демонстрират знания и разбиране на материята в областта на математиката и физиката, надграждащи базовите знания от средното образование;

 • владеят поне един чужд език до степен да ползват специална литература;

 • притежават широкопрофилни професионални и практически знания по основи на компютърната техника и програмиране, техническо документиране, математически методи на физиката, информационни технологии, обща електротехника, планиране на експеримент и обработка на данни;

 • могат да прилагат придобитите знания и умения;

 • притежават способности да продължат обучението си с известна степен на самостоятелност.

След завършване на първите четири семестъра, студентите притежават и могат да демон­стрират знания и разбиране на материята в изучаваната област. Познанията са в областта на професионалното обучение, персоналното развитие и по-ната­тъшното обучение в рамките на специализиращите и избираеми дисциплини.

През последните четири семестъра студентите получават конкретни знания в об­ластта, изучавайки специализиращи задължителни и избираеми дисциплини. След завършване на последните четири семестъра, студентите придоби­ват квалификация, ако:

 • могат да прилагат придобитите знания и умения по начин, показващ професи­онален подход в тяхната работа или професия и притежават ком­петенции аргументирано да разрешават проблеми в изучаваната област;

 • познават и прилагат на практика експерименталните и измерителни методи на физиката;

 • притежават развити необходимите способности да продължат да се обучават с по-висока степен на самостоятелност или сами да се усъвършенстват, в съответствие с получените знания и умения.

Професионален профил на завършилите с примери


Завършилите специалност Инженерна физика са подготвени да: провеждат експериментални и теоретични изследвания и практическа работа по съвременните перспективни направления на приложната физика, квантовата електроника, полупроводниковата техника и технология, ядрената енергетика; проектират и конструират нови прибори и апарати; разработват нови технологии, организират и ръководят комплексни изследвания и производства в съвременните направления на метрологията, физиката и техниката на полупроводниковите материали и прибори, микроелектрониката и компютърните технологии.

Завършилите специалност Инженерна физика могат да провеждат експериментална, теоретична, технологична и конструкторска дейност по разработване, внедряване и усъвършенстване на съществуващи методи за анализ, контрол и изпитания на материалите в производствени, научно-изследователски и учебни лаборатории. Специалистите завършили Инженерна физика се реализират в приборостроенето, електронната промишленост, механизираната и автоматизираната обработка на данни и информация, науката и образованието.

Възможности за продължаване на обучението


По време на следването си при показан добър успех студентите имат възможност да запишат и паралелна специалност във факултета Физика и инженерни технологии или в друг факултет на университета.

След завършването на бакалавърската програма студентите могат да продължат обучението си при определени условия в образователно-квалификационна степен “магистър” във факултета Физика и инженерни технологии, в други факултети на университета или в друго висше училище.


Диаграма на структурата на курсовете с кредити


Легенда: Аудиторни часове в семестъра/триместъра: АО – общ брой, от тях Л – за лекции; С – за семинарни (упражнения); Лб – за практикуми (лабораторни упражнения) и други часове (Кл – за колоквиуми, Х – за хоспетиране и пр.).

Извънаудиторни часове в семестъра/триместъра: ИО – общ брой, Сп – за самостоятелна работа/подготовка, и др.

К – ECTS кредити; Фи – форма на изпитване (със стойности И – изпит, ТО – текуща оценка. З – заверка, П – продължава следващ семестър/триместър)

Код по ECTS – вж. поле 2. в ECTS макета на учебен курс.

Код по ECTS

Учебен курс/дисциплина

Аудиторни

Извънаудит.

К

Фи

АО

Л

С

Лб

Кл

Х

ИО

Сп

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1-ви семестър

1.
ЛААГ

90

45

45

-

-

-

150

150

-

8

И

2.
Математичен анализ 1

90

45

45

-

-

-

180

180

-

9

И

3.
Механика

120

45

30

45

-

-

180

180

-

10

И

4.
Чужд език

30

-

30

-

-

-

30

30

-

2

ТО

5.
Спорт

30

-

-

30

-

-

-

-

-

1

ТО

Общо за 1-ви семестър

360

135

150

75

-

-

540

540

-

30
2-ри семестър

1.
Математичен анализ 2

90

45

45

-

-

-

180

180

-

9

И

2.
Молекулна физика и термодинамика

120

45

30

45

-

-

180

180

-

10

И

3.
Основи на компютърната техника и програмиране

75

30

-

45

-

-

75

75

-

5

И

4.
Техническо документиране

45

-

-

45

-

-

45

45

-

3

ТО

5.
Чужд език

30

-

30

-

-

-

30

30

-

2

ТО

6.
Спорт

30

-

-

30

-

-

-

-

-

1

ТО

Общо за 2-ри семестър

390

120

105

165

-

-

510

510

-

30
Общо за I-ва година

750

255

255

240

-

-

1050

1050

-

60
3-ти семестър

1.
ММФ 1

90

45

45

-

-

-

150

150

-

8

И

2.
Електричество и магнетизъм

120

45

30

45

-

-

180

180

-

10

И

3.
Теория на вероятностите и мат. статистика

45

30

15

-

-

-

45

45

-

3

И

4.
Информационни технологии

75

45

-

30

-

-

75

75

-

5

И

5.
Планиране на експеримента и обработка на данни

60

30

-

30

-

-

60

60

-

4

И

Общо за 3-ти семестър

390

195

90

105

-

-

510

510

-

30
4-ти семестър

1.
ММФ 2

90

45

45

-

-

-

150

150

-

8

И

2.
Оптика

120

45

30

45

-

-

180

180

-

10

И

3.
Теоретична механика

60

30

30

-

-

-

120

120

-

6

И

4.
Обща електротехника

75

45

30

-

-

-

45

45

-

4

И
  1   2   3

Свързани:

Факултет физика и инженерни технологии професионално направление iconУчебен план Факултет физика и инженерни технологии професионално направление Физически науки
Целта на обучението в магистърската програма е студентите да се подготвят за научноизследователска работа, за решаване на инженерни...
Факултет физика и инженерни технологии професионално направление iconФизика и инженерни технологии
Пловдивски Университет и на Факултет по Физика и инженерни технологии за обучение на студентите в иновативни направления, осигурява...
Факултет физика и инженерни технологии професионално направление iconУчебен план утвърждавам, Професионално направление: физика
Професионално направление: физика образователно- квалификационна
Факултет физика и инженерни технологии професионално направление iconНови моменти в съдържанието на обучението по човекът и природата (V и VІ клас) и физика и астрономия работна програма
Доц д-р Желязка Райкова, заместник декан на ффит, пу специалности, по които се провежда обучение във Факултет „Физика и инженерни...
Факултет физика и инженерни технологии професионално направление iconФакултет „физика и инженерни технологии
Програмата е замислена като профилираща студентите в една съвременна област на физиката и технологиите, основана на последните достижения...
Факултет физика и инженерни технологии професионално направление iconФизика и Инженерни технологии
Сип и зип, са необходими учители с по-висока образователно-квалификационна степен, с подчертани интереси към съответната наука и...
Факултет физика и инженерни технологии професионално направление iconФизика и инженерни технологии
По време на обучението студентите получават солидни познания и подготовка по електроника, компютърни и информационни технологии,...
Факултет физика и инженерни технологии професионално направление iconФизика и инженерни технологии
Магистърската програма по Физика на Земята е със срок на обучение 3 семестъра и профилира студентите в област, която има важно значение...
Факултет физика и инженерни технологии професионално направление iconФизика и инженерни технологии
Магистърската програма „Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите поставя пред студентите следните цели
Факултет физика и инженерни технологии професионално направление iconБрой часове
Професионално направление: шифър 3 – педагогика на обучението по Биология и Физика
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом