Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в
ИмеПолитика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер266.1 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulstrad.bg/NR/rdonlyres/B7CF059A-8C40-42DB-AA76-E4A147D706EB/0/RemunerationPolicyApp
  1   2   3


ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”


Съдържание:


1. Глава 1 Общи разпоредби………………………………………………………………..………....2

2. Раздел І Правно основание. Приложимост. …………………………………………….………..2

3. Раздел ІІ Основни принципи на Политиката………………………………………...…..…........2

4. Раздел ІІІ Комитет за възнагражденията.

Разработване, одобрение и контрол на Политиката. ………………………………………..……...4

5. Раздел ІV. Приложно поле на Политиката по отношение на категориите персонал….………7

6. Глава 2. Специални разпоредби

7. Раздел І. Общи положения при определяне на постоянните и

променливите възнаграждения ..……………………………………………………………………..8

8. Раздел ІІ. Постоянно възнаграждение ….…………………………………………………………9

9. Раздел ІІІ. Променливо възнаграждение ….………………………………………………………9

10. Глава 3 Заключителни разпоредби ……………………………………………………….…….14


Глава 1. Общи разпоредби

Раздел І. Правно основание. Приложимост

Член.1. Правно основание

Настоящата Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ (наричана надолу за краткост „Политиката”) се приема в съответствие с изискванията на Наредба № 43, приета от Комисията за финансов надзор на 27 юли 2011 г. за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества, обнародвана ДВ, бр. 61 от 9 август 2011 (наричана по-долу за краткост „Наредбата”) и на основание чл. 2, ал. 1 от Наредбата.


Член.2. Приложимост на Политиката по отношение на другите лица от финансовата група

Доколкото Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е мажоритарен акционер в други лица получили лиценз за извършване на дейност по реда на Кодекса за застраховането, съответно Закона за здравното осигуряване, които са задължени по Наредбата да приемат политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията, то основните положения на тази политика би следвало да се прилагат съответно и за тези лица, като се отчитат различията в бизнес модела на всяко от дружествата от финансовата група.

Представителите на Застрахователно акционерно дружество „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” в органите на дружествата от финансовата група, в чиято компетентност е приемането на политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията са длъжни да предприемат всички необходими действия за съобразяване на дружествата от финансовата група с настоящата Политика.


Член.3. Приоритет на императивните изменения в нормативната уредба

Всички императивни изменения в нормативната уредба, следващи приемането на Политиката, които противоречат на отделни клаузи от нея, я изменят като влизат в сила от датата на тяхното влизане в сила.


Раздел ІI. Основни принципи на Политиката


Член.4. Пропорционалност между дружествата от финансовата група

(1) Спазването на принципа на пропорционалност означава постигане на съответствие между Политиката на съответното дружество от финансовата група и неговия рисковия профил, предразположеност към поемане на рискове и неговата бизнес стратегия, така че да е налице ефективно спазване на принципите на Наредбата.

(2) Критериите за прилагане на принципа на пропорционалност между дружествата от финансовата група са следните:

1. Големина – стойността на активите, пасивите, границата на платежоспособност, броя на служителите и агенциите на дружествата от финансовата група;

2. Вътрешна организация - тя се преценява от гледна точка на система на управление – едностепенна (съвет на директорите) или двустепенна (управителен и надзорен съвет), регистрация на регулирани пазари, разрешение за използване на вътрешни модели за измерване на капиталовите изисквания, корпоративна стратегия и действаща методология за измерване, оценка и предотвратяване на операционен риск.

3. Естество, обхват и сложност на дейността – отчитат се инвестирането на свободните средства и техническите резерви на дружеството от финансовата група; видовете продукти, които предлага; техния относителен дял в портфейла му; рисковият профил на продуктите и тяхната обезпеченост от гледна точка на технически резерви; начин на определяне на техническите резерви – нормативно регламентиран или одобрен от компетентните органи на застрахователен/здравноосигурителен надзор; начини на плащане на застрахователната/здравноосигурителната премия, начини за предоставяне на възнаграждението на застрахователните посредници – авансово или след получаването на съответната застрахователна/здравноосигурителна премия/премийна вноска; клиентите, към които са насочени съответните продукти на дружествата; правилата и процедурите за приемане за застраховане и вероятността от антиселекция; презастрахователните договори.

(3) Отделните критерии по ал.2 по-горе не следва да се разглеждат самостоятелно, а само в тяхната комбинация. Например: При двустепенна система на управление или търговия на емитирани от дружеството ценни книжа на регулирани пазари, с оглед на обстоятелството, че са налице повече нива на контрол се предполага, че е по-малка възможността за вземане на решения, които биха повлияли в значителна степен на рисковия профил на дружеството с цел измамно постигане на по-високи резултати за получаване на по-високо възнаграждение. Но дори в тези случаи, като и когато дружеството е малко по отношение на активи, пасиви, от съществено значение ще е изложеността му на риск по отношение на неговата продуктова ориентация или инвестирането на свободните му средства във високо рискови инструменти.

(4) Принципът на пропорционалност следва да намира приложение и вътре в Дружеството с оглед на категориите персонал и възможността на съответната категория персонал да взема решения, които се отразяват върху рисковия профил на Дружеството и могат да доведат до необходимост от завишаване на капиталовите изисквания към това лице. В допълнение на критериите споменати в ал.2. по-горе, следва да се вземат предвид и: ниво в йерархията; обхвата на ангажиментите, които съответния служител е упълномощен да поема от името на Дружеството; големината на групата от лица, които само в съвкупност имат съществено влияние върху рисковия профил на Дружеството; моделът за заплащане на групата дейности, в които са заети съответните служители (напр. постоянна заплата с допълнително променливо възнаграждение или споразумения за споделяне на печалбата); съотношението променлива/постоянна част и/или общия размер на възнаграждението.


Член.5. Отчитане на риска при определянето на възнагражденията, съотношението между постоянната и променливата им част, начина на предоставянето им.

Политиката е разработена на принципа на избягването на прекомерното поемане на рискове и отчита влиянието на възнагражденията върху капиталовите изисквания. Политиката за променливите възнаграждения е гъвкава и допуска възможност не само за намаляването му, но и за непредоставянето му при отрицателни резултати.


Член.6. Съответствие между Политиката и целите и дългосрочните интереси на дружеството. Съобразеност на Политиката с принципите и добрите практики за защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги

Политиката отразява дългосрочните цели и интереси на управителните и надзорни органи на дружеството и на неговите акционери. Като неразривно свързана с организационната структура и финансовата прогноза на дейността на дружеството по чл.32, ал.1, т.1 и т.6 от КЗ, във връзка с чл.57, ал.1, т.1 и 2 от КЗ, тя е съобразена с програмата за дейността на Дружеството.


С оглед на защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги, Политиката предвижда възможност за коригиране на променливото възнаграждение в период от три години от решението на Надзорния съвет за предоставяне на променливото възнаграждение, както и обвързване на възнаграждението с постигането на определени цели и резултати. Тя предвижда и разсрочване на предоставянето на променливото възнаграждение, когато размерът му е над определения в чл.6, ал.3 от Наредбата размер. Всичко това ограничава възможността за изпадане на Дружеството в противоречие с нормативно установените капиталови изисквания и по този начин допринася за защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги.


Член.7. Предотвратяване на конфликта на интереси

Настоящата Политика следва принципа за формиране на възнагражденията при избягване на конфликт на интереси като решаващ орган за определянето и контрол върху политиката за възнагражденията е надзорният съвет – орган, който е колективен и независим от органите на управление и служителите на Дружеството. Освен това, Политиката се разработва от Комитета за възнагражденията – колективен орган, в чийто състав съгласно чл. 9, ал.1 по-долу, освен член на надзорния съвет, влизат и външни експерти.


Член.8. Оповестяване

Дружествата оповестяват информация относно политиката за възнагражденията и всяка последвала промяна в нея по ясен и достъпен начин, като не разкриват информация, която представлява защитена от закона тайна.


Раздел ІII. Комитет за възнагражденията. Разработване, одобрение и контрол на политиката за възнагражденията


Член.9. Състав на Комитета за възнагражденията

(1) Комитетът за възнагражденията се състои от три лица: членове на надзорния съвет на Дружеството и външни експерти, които не са нито служители на Дружеството, нито членове на управителния съвет на Дружеството.

(2) Председател на Комитета за възнагражденията е членът на надзорния съвет, включен в състава му.


Член.10. Компетентност на Комитета за възнагражденията

Комитетът за възнагражденията:

1. изготвя препоръки към надзорния съвет за възнагражденията на членовете на управителния съвет, както и на другите ръководни длъжности по смисъла на чл.57, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането;

2. разработва и предлага на надзорния съвет Политиката за възнагражденията на Дружеството и промени в нея;

3. съдейства на надзорния съвет при осъществяването на контрола върху структурата на системата за възнаграждения и нейното управление;

4. има достъп до независими становища, изработени от вътрешни и външни лица по отношение на дейността за възнагражденията и докладваната информация от и до членовете на надзорния и управителния съвет на Дружеството;

5. поне веднъж годишно извършва основен и независим преглед на Политиката и практиките за възнагражденията и изготвя доклад;

6. подготвя и предлага за одобрение от надзорния съвет на план за навременно отстраняване на пропуските, когато в резултат на периодичните прегледи се установи, че системата за възнагражденията не функционира по предназначение.

7. подпомага надзорния за вземането на неговите решения относно настоящата Политика;

8. прави оценка на отчитането в системата за възнаграждения на всички видове риск, а също и на съответствието на Политиката с дългосрочното, стабилно и разумно управление на Дружеството;

9. може да разработи сценарийни анализи и извършва бек-тестове за оценка на влиянието на външни и вътрешни събития върху системата за възнаграждения;

10. има достъп до всички данни и информация, свързани с процеса на вземане на решения, засягащи изграждането и прилагането на системата за възнаграждения;

11. има неограничен достъп до цялата информация и данни на функцията по управление на риска и контролните функции на Дружеството, като не пречи на нормалното функциониране на Дружеството;

12. сътрудничи си със звената по вътрешен контрол, човешки ресурси, стратегическо планиране и др., както и с други комитети (например одитен комитет), чиято дейност може да окаже влияние върху разработването и прилагането на политиките и практиките за възнагражденията;

13. предоставя информация за извършената от него дейност на надзорния съвет на Дружеството;

14. изпълнява и други функции, възложени му от надзорния съвет във връзка с Политиката или предоставени му съгласно действащата нормативна уредба.


Член.11. Заседания на комитета за възнагражденията

(1) Председателят на комитета за възнагражденията, свиква заседанията на комитета за възнагражденията с писмена покана (в това число по факс и електронна поща) до всеки друг от членовете му най-малко пет дни преди датата на заседанието. В поканата която се посочват мястото, датата и часа на провеждане на заседанието и дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и проекторешенията, предложени от свикващия заседанието. Заседанията могат да бъдат свикани по инициатива на всеки от членовете на комитета за възнагражденията с писмено (в това число по факс и електронна поща) искане до председателя. В искането се посочват въпросите, които се предлага да бъдат обсъждани на заседанието и техните проекторешения. В срок до седем работни дни от получаване на искането председателят насрочва заседание на комитета за възнагражденията като уведомява за това членовете на комитета за възнагражденията писмено, по електронна поща, факс или друг подходящ начин.

(2) Комитетът за възнагражденията приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му, лично или представлявани от друг член. Присъстващ член на комитета не може да представлява повече от един отсъстващ.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Комитетът за възнагражденията може да взема решения и неприсъствено, ако всички негови членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(4) За решенията на комитета за възнагражденията се водят протоколи, в които се отбелязва как е гласувал всеки от членовете. Протоколите се подписват от всички присъствали членове на комитета за възнагражденията.


Член.12. Компетентност на Надзорния съвет по отношение на Политиката

(1) Надзорният съвет:

1. избира и освобождава членовете на Комитета за възнагражденията, определя мандата и възнаграждението им.

2. по предложение на Комитета за възнагражденията, одобрява политиката за възнагражденията и промените в нея;

3. определя дали ще бъде предоставено променливо възнаграждение, общият му размер, неговото разсрочване (когато са налице предпоставките за разсрочването), както и неговото намаляване, задържане или връщане в предвидените в Политиката случаи;

4. определя съотношението между постоянната и променлива част на възнаграждението за всяка от категориите персонал, както и максималната горна граница на променливото възнаграждение за всяка категория персонал;

5. отговаря за прилагането на Политиката за възнагражденията;

6. отговаря извършването на периодичен (най-малко веднъж годишно) основен и независим преглед, на политиката и практиката за възнагражденията;

7. въз основа на констатациите, направени от Комитета за възнагражденията, специализираната служба за вътрешен контрол или външни консултанти, преценява дали Политиката функционира по предназначение (по-специално, че са включени всички одобрени схеми за възнаграждения; предоставените възнаграждения са подходящи и адекватно отразяват рисковия профил и целите на Дружеството) и дали Политиката е в съответствие с националните и международните разпоредби, принципи и стандарти;

8. определя за кои позиции и категории персонал се прилага настоящата Политика;

9. по предложение на Комитета за възнагражденията одобрява план за навременно отстраняване на пропуските, когато в резултат на периодичните прегледи се установи, че системата за възнагражденията не функционира по предназначение;

10. изпълнява и други функции, предоставени в неговата компетентност в Политиката, вътрешните актове Дружеството или съгласно действащата нормативна уредба.

(2) Надзорният съвет, самостоятелно или по предложение на Комитета за възнагражденията или управителния съвет може да взема всякакви решения по отношение на предоставянето, непредоставянето, задържането или връщането на променливи възнаграждения на всички категории персонал или отделни служители, независимо от правомощията на други органи и лица съгласно настоящата Политика. Решенията на надзорния съвет са с приоритет и имат отменителен ефект върху решенията на другите органи и лица, взети в съответствие с правомощията им съгласно настоящата Политика.


Член.13. Правомощия на Управителен съвет по отношение на Политиката

Управителният съвет:

1. предлага на надзорния съвет номинации за членове на Комитета за възнагражденията;

2. съдейства на надзорния съвет и комитета за възнагражденията при подготовката на политиката и практиката за възнагражденията, както и на промените в нея;

3. може да прави предложения за изменение на Политиката;

4. може да предлага промени по отношение на включените в приложното поле на политиката за възнагражденията категории служители;

5. има право да получава предварителна информация за резултатите от независимия вътрешен преглед на Политиката, извършван от комитета за възнагражденията, както и да прави своите възражения, коментари и забележки по тези резултати;

6. има право да получи от комитета за възнагражденията окончателния му доклад за резултатите от извършената проверка на Политиката и нейното приложение;

7. извършва и други дейности, възложени му от надзорния съвет, Политиката или действащата нормативна уредба.


  1   2   3

Свързани:

Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в iconМетодика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране Приета от Извънредното Общо събрания на Камарата на архитектите в България на
Чл. С тази методика се регламентира начинът за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от архитектите...
Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в iconМетодика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране Приета от Извънредното Общо събрания на Камарата на архитектите в България на
Чл. С тази методика се регламентира начинът за определяне размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от архитектите...
Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в iconПолитика за формиране на възнагражденията в ип "авал ин" ад
Настоящата политика за формиране на възнагражденията (политиката) е разработена с цел установяване на ясни и обективни принципи при...
Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в iconРешение №2 Отпада от примерния дневен ред т. 6 " Определяне възнагражденията на председателя и заместник председателя на ОбС"
Отпада от примерния дневен ред т. 6 “ Определяне възнагражденията на председателя и заместник председателя на ОбС”, като бъде включена...
Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в iconНаредба №43 от 27 юли 2011 г за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества Чл. 1
Чл. (1) С наредбата се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за определяне и изплащане на възнагражденията...
Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в iconКомисия по труда и социалната политика
...
Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в iconРешение № 7 9 0
За определяне размера на възнагражденията на членовете на съветите на директорите/контрольорите и изпълнителните членове/управителите...
Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в iconРепублика българия тридесет и девето народно събрание
Възнагражденията на членовете на всички избирателни комисии, както и възнагражденията по чл. 24, ал. 10 не се облагат с данъци по...
Политика и практика за определяне и предоставяне на възнагражденията в iconПриложение 1 към чл. 5, ал. 3
Разходи за предоставяне на обществена информация, заплащани съгласно Заповед № змф 1472 от 29. 11. 2011 г за определяне нормативи...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом