Живко ников граждани за Варна
ИмеЖивко ников граждани за Варна
страница1/16
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер0.84 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/protokol 42.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ПРОТОКОЛ № 42


Днес, 05 февруари 2003 г. в Пленарна зала на Община Варна Председателят на Общински съвет - Варна г-н Красимир Милчев СИМОВ откри в 09.00 ч. Четиридесет и второто заседание на ОбС.

От 50 бр. общински съветници присъстваха 48 бр. общински съветници и отсъстваха двама:

Надя РУЙЧЕВА - БКП

Славейко КОНДОВ – СДС


Постъпиха следните предложения за промяна и допълнения към обявения проект за дневен ред:

Георги ТАШКОВ - БСП


Предлагам към т. 9 - предложения за решения от ПК по архитектура и строителство да влязат конкретно следните проекторешения: относно промяна предназначение на УПИ XI за озеленяване в кв. 9 ж.к. "Вл. Варненчик"; изработване на проект за изменение на ОУП /ОГП/ за територия североизточно от кв. Галата; изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 11, по плана на к.к. "Златни пясъци".

Живко НИКОВ - Граждани за Варна


Предлагам като последно предложение от проекторешенията на ПК "Собственост и стопанство" да бъде включено обсъждането на параметрите за банков кредит на "Градски транспорт"-ЕАД в изпълнение на решение на ОбС от миналото заседание.

Любомир РОЕВ - СДС


Тъй като проекти за решения от ПК по транспорт няма, предлагам на нейното място да се включи т.10 за попълване на съставите на постоянните и временни комисии към ОбС.


 • Предложението на г-н Георги Ташков към т. 9 - предложения за решения от ПК по архитектура и строителство да влязат конкретно следните проекторешения: относно промяна предназначение на УПИ XI за озеленяване в кв. 9 ж.к. "Вл. Варненчик"; изработване на проект за изменение на ОУП /ОГП/ за територия североизточно от кв. Галата; изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 11, по плана на к.к. "Златни пясъци", се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването:

за - 39, против - 0, въздържали се - 0.


 • Предложението на г-н Живко НИКОВ - Граждани за Варна - като последно предложение от проекторешенията на ПК "Собственост и стопанство" да бъде включено обсъждането на параметрите за банков кредит на "Градски транспорт"-ЕАД в изпълнение на решение на ОбС
  от миналото заседание се прие от присъстващите общински съветници с резултати от гласуването:

за - 26, против - 0, въздържали се - 16.


 • Предложението на г-н Любомир РОЕВ - СДС да отпадне т. 10 за разглеждане на предложения за решения от ПК "Транспорт" поради липса на такива, се прие с резултати от гласуването:

за - 42, против - 0, въздържали се - 0.


 • Предложението на г-н Любомир Роев т. 10 да бъде "Попълване на съставите на постоянните и временни комисии към ОбС" се прие с резултати от гласуването:

за - 43, против - 0, въздържали се - 0.


Общински съвет - Варна прие следния


ДНЕВЕН РЕД:


 1. Питания и отговори на питания.
 1. Разглеждане на предложения за решения от ПК "Култура" относно поставяне на паметна плоча на дома на Ярослав Романчук.


3. Разглеждане на предложения за решения от ПК "Собственост и стопанство" относно: промяна на "НРПУРОИ"; търг за продажба на дълготрайни активи на "Жилфонд"-ЕООД; продажба на ДМА от капитала на "ДКЦ-ІІІ-Варна"-ЕООД; ликвидиране на съсобственост на
общински имоти на ул. "Злати Бръчков" №12 и ул. "Никола Михайловски" № 2; продажба на ид.част от недвижим имот в ж.к. "Вл.Варненчик" I м.р., кв.16; възмездно ползване на гараж на ул. "Никола Козлев" № 19; ликвидиране на съсобственост върху имот пл.№ 424 м. "Пчелина"; ликвидиране на съсобственост върху имот пл. № 11, кв. 545; замяна на недвижим имот на ул. "Христо Попович" №2а;

замяна на недвижим поземлен имот на бул. "Цар Освободител"; създаване на акционерно дружество за стопанисване на стадион “Варна" и прилежащите терени; замяна на дълг срещу собственост на обшина Варна с ЖСК "ДСК"; замяна на общински терен на ул. “Никола Козлев" 5; замяна на общински имот в кв. "Аспарухово", ул. "Тунджа" 28-ми п.р.; предоставяне за безвъзмездно ползване на имоти в полза на Регионален исторически музей - Варна; учредяване безвъзмездно право на ползване за образователни нужди на имоти в полза на ОУ "Иван Рилски"; отчуждаване на части от недвижими имоти в кв. 50 ж.к. "Бриз"; освобождаване от внасяне на дивидент за 2001 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина"-ЕООД - Варна; продажба на частен общински имот апартамент в ж.к. "Дружба", кв. "Аспарухово"; разглеждане на предложение от Борда на директорите на "Градски транспорт"-ЕАД за одобряване параметрите на кредит на дружеството.


 1. Разглеждане на предложения за решения от ПК "Здравеопазване и социални дейности" относно: приемане "Наредба за общодостъпна среда в гр. Варна"; коригиране на решение № 2340-7(41)717.12.02 г.; задължаване на общинската администрация за
  финансово издължаване на МБАЛ "Св.Анна"-АД към "Стопанска и спомагателна дейност"-ЕАД.
 1. Разглеждане на предложения за решения от ПК "Младежки дейности и спорт" относно приемане на Отчет за дейността и финансов отчет за "Младежки дейности, спорт и социален туризъм" за 2002 г.
 1. Разглеждане на предложения за решения от комисия по приватизация и следприватизационен контрол относно приемане на годишен план на Фонд "Приватизация" за 2003 г.
 1. Разглеждане на предложения за решения от ПК "Образование" относно: преобразуване на Хуманитарна гимназия "К. Преславски" в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства; промени в статута за награда "Варна" в системата на народната просвета.
 1. Разглеждани на предложения за решения от ВрК "Структури и общинска администрация" относно: разкриване на бройки в "Младежки дом"; трансформиране на длъжност в Общински приемник в безстопанствени кучета; увеличаване щата на "Други дейности по

култура"; разкриване на щатни бройки към Дирекция "Финанси и Зюджет"; увеличаване щата на р-н "Вл. Варненчик"; утвърждаване на бройка за младши счетоводител "Контрол на СФУК" за всички райони; увеличаване щата на отдел "Архитектура и благоустройство" в р-н "Приморски"; разкриване на щатни бройки в км. Тополи; трансформиране на длъжност в р-н "Одесос".


 1. Разглеждане на предложения за решения от ПК "Архитектура и строителство" относно: промяна предназначение на УПИ XI за озеленяване в кв. 9 ж.к. "Вл. Варненчик"; изработване на проект за изменение на ОУП /ОГП/ за територия североизточно от кв. Галата; изменение на ПУП-ПРЗ на кв. 11, по плана на к.к. "Златни пясъци".
 1. Разглеждане на заявления от общински съветници за попълване съставите на постоянните и временни комисии към ОбС.


11. Създаване на наблюдателна комисия по чл. 94 от ЗИН.
/за - 43, против - 0, въздържали се - 0/


І. По точка първа от дневния ред:

Питания и отговори на питания.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Свързани:

Живко ников граждани за Варна iconПоддръжка и експлотация на тежка железопътна механизация plasser и matisa. Доц д-р. Н. Ников, инж. Д. Ников, инж. Б. Ников – Ремтехноложи оод
На базата на теоретични изследвания се създават технологии за получаване на програмирани механични качества на възстановените детайли....
Живко ников граждани за Варна iconСписък на публикациите на доц д-р инж. Николай Ников Публикации от дисертацията
Гатовски К., Ников Н. Определение напрежения и деформации при сварке корпусных конструкциях., Нтк, лки, 1971год., с. 7
Живко ников граждани за Варна iconОбявление за възлагане на поръчка
Наименование, адреси и адрес за контакти: Община Варна, бул. Осми Приморски полк №43, За: инж. Живко Вълков, bg-9000 Варна. Тел....
Живко ников граждани за Варна iconВоенноморски сили на република българия
В 72-рия традиционен плувен маратон нос Галата – Буна №2 – Варна могат да участват граждани и гости на гр. Варна от страната и чужбина...
Живко ников граждани за Варна iconПравилник за предоставяне на финансова помощ на граждани жители на община бяла, област варна глава І. Общи положения чл. 1
За предоставяне на финансова помощ на граждани жители на община бяла, област варна
Живко ников граждани за Варна iconВарна / Област Варна / България
Провеждане на курсове по програмата msup поддържаща стандартите на Microsoft. Разработване на бизнес проекти. Привличане на клиенти....
Живко ников граждани за Варна iconОбщинскисъвет пазарджи к
Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Спас Димитров Иванов, Петко Стефанов Крондев, Атанас Николов Чолаков, Живко Димитров Божилов,...
Живко ников граждани за Варна iconОбщинскисъвет пазарджи к
Стоянова Спасова, Тодор Милчев Тодоров, Спас Димитров Иванов, Петко Стефанов Крондев, Атанас Николов Чолаков, Живко Димитров Божилов,...
Живко ников граждани за Варна iconОбщинскисъвет пазарджи к
Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Спас Димитров Иванов, Петко Стефанов Крондев, Атанас Николов Чолаков, Живко Димитров Божилов,...
Живко ников граждани за Варна iconОбщинскисъвет пазарджи к
Ангелов Георгиев, Тодор Милчев Тодоров, Спас Димитров Иванов, Петко Стефанов Крондев, Атанас Николов Чолаков, Живко Димитров Божилов,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом