Книга по околен свят за
ИмеКнига по околен свят за
страница6/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер1.32 Mb.
ТипКнига
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/cb6c6fcc-148d-48d2-a50f-b767681c90a8/Okolen_svqt_Vasileva.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема:

КАК СЕ РАЗВИВАТ

РАСТЕНИЯТА


Задачи

Затвърдяване на знанията за необходими-

те условия за развитието на едно расте-

ние: въздух, светлина и топлина, вода и

хранителна среда (почва)

Вникване в смисъла на грижите на човека

за растенията

Усвояване на основни практически пра-

вила за подготовка за засаждане и отглеж-

дане на растенията

Осмисляне на ролята на растенията в жи-

вота на човека


Основни сведения

Растенията поникват и растат в гората, в

полето, в зеленчуковата и овощната гра-

дината, в парковете, в саксия. За тяхното

развитие човекът полага грижи: засажда

най-добрите семена, полива ги, обогатя-

ва почвата, а след тяхното израстване бе-

ре плодовете. Всички растения са полез-

ни за човека, защото пречистват въздуха, служат му за храна и носят радост в

живота му.


Основни представи и понятия

Условия за израстването на едно растение, засаждане, грижи за растенията; орга-

ни на растенията: корен, стъбло, листа, цветове, плодове, семена


Методи, похвати и примерни дейности

Тази тема е свързана преди всичко с опитно-изследователска работа на учени-

ците. Децата предварително са засадили в стъклен съд върху влажен памук семе-

на от леща и наблюдават тяхното развитие. В работната тетрадка чрез измерване

в таблица те отбелязват растежа на корена и стъблото. Така се създават умения за

работа по изследователски проект в достъпен за децата вариант. Отчитат се раз-

ликите в развитието на отделните семена, търсят се и се коментират причините за

това. Подходящо е посадената леща да се използва и за украса (например на ве-

ликденските яйца) и по този начин да се осмисли дейността на учениците.

На основата на илюстративния материал в учебника може да се проведе бесе-

да за мястото на растенията в живота на човека, да се систематизира и обогати

опитът на децата относно грижите, които полагаме за растенията.

Равнището на знанията на учениците за отглеждането на различни растения

варира в зависимост от типа на селището, в което живеят, и техния сетивен опит.


40
Тук е добре да се прецизират знанията

им за етапите в отглеждането на селско-

стопанските растения (овощни и зеленчу-

кови). Така още веднъж се диференцират

диворастящите растения (за които чове-

кът не полага специални грижи) и селско-

стопанските и декоративните растения.

Полага се основа за въвеждане в специа-

лизирани знания в 3. клас (учебния пред-

мет човекът и природата).


Учебно-нагледни и други помощни

средства

Материали за засаждане на семена, сним-

ков материал на различни етапи от расте-

жа на растенията и различни етапи и дей-

ности по отглеждане на селскостопански

растения


Интегративни връзки

Български език и литература, математика,

домашен бит и техника


41
Тема:

ЖИВОТНИТЕ ОКОЛО НАС


Задачи

Затвърдяване и обогатяване знанията на

учениците за видовете животни

Групиране на животните на диви, селско-

стопански, домашни любимци

Разграничаване на отделните групи жи-

вотни – родители и малки

Формиране на умения за грижовно отно-

шение към животните, съобразено с мяс-

тото, където живеят (във фермата, у дома,

в гората, на полето и в зоопарка), и специ-

фиката на годишните времена

Разкриване на ползата от животните за

човека

Маркиране на някои застрашени живо-

тински видове


Основни сведения

В гората, на полето, в реките и морето,

във фермите, в зоопарковете и у дома жи-

веят различни животни. Те са част от жи-

вата природа. Животинският свят е много

разнообразен. Дивите животни живеят свободно в природата. Човекът им осигу-

рява храна само през тежките мразовити зими. Селскостопанските животни дават

храна на човека. Хората се грижат за тях постоянно. Домашните любимци живе-

ят в жилището на човека и също се нуждаят от постоянни грижи. В специално уре-

дени зоопаркове се отглеждат различни диви животни, за да можем да ги опозна-

ваме, изучаваме и да им се любуваме.


Основни представи и понятия

Диви и домашни животни, селскостопански животни, домашни любимци, животни

от зоопарк, Червена книга, застрашени видове


Методи, похвати и примерни дейности

Подходящо е преди урока да се осъществи посещение и наблюдение във ферма,

зоопарк, близката околност (според условията в родното селище) с цел натрупва-

не на представи и впечатления за разнообразието на животинските видове и по-

лесното им класифициране на диви, селскостопански и домашни любимци според

изискванията на учебната програма.

Въвеждащата беседа може да се проведе върху снимковия материал в учебни-

ка, който е подбран специално с оглед да се представи мястото на различните ви-

дове животни в природата и отношението на човека към тях.

Темата е подходяща за игрови дейности – имитиране и разпознаване на жи-

вотински звуци, които, освен че ще допринесат за създадаване на емоционална ат-


42
мосфера, могат да послужат за системати-

зиране на житейския опит на децата от-

носно видовете животни.

Друг особено важен съдържателен ак-

цент в тази тема е природозащитният

(екологично възпитание и гражданско об-

разование). Съвместно с учителя или спе-

циалист еколог могат да се планират кон-

кретни природозащитни действия,

адекватни на възрастта на децата и особе-

ностите на селището, които да са свърза-

ни с грижата за определени животни

(напр. популярната вече практика на

„осиновяване“ на животни от зоопарко-

ве).

В контекста на този образователен

компонент на децата може да се постави

задача да открият с помощта на детски

енциклопедии или друга подходяща лите-

ратура застрашени (защитени) животинс-

ки видове у нас.


Учебно-нагледни и други помощни

средства

Диапозитиви с изображения на различни

животни, предметни картини, снимков материал, макети, звукозаписи на животин-

ски звуци


Интегративни връзки

Български език и литература, домашен бит и техника, изобразително изкуство,

музика


43
Тема:

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ

ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ

ЖИВОТНИ


Задачи

Разкриване на ползата от селскостопанс-

ките животни

Класифициране на продуктите, получава-

ни от животните

Разкриване на връзката между грижата на

човека за селскостопанските животни и

продуктите, които получаваме от тях


Основни сведения

Селскостопанските животни са полезни

за човека. От тях получаваме мляко, месо,

кожа, вълна, които преработваме и полу-

чаваме различни други продукти. Някои

животни като коня, магарето, вола се из-

ползват и като животинска тяга в селскос-

топанската работа и селския бит.

Хората полагат за селскостопанските

животни постоянни грижи. Те обитават

специални помещения, в които трябва да

се поддържа добра хигиена. Осигурява им се разнообразна храна според сезона,

извеждат се на паша, редовно се издоява млякото, лекуват се от болести и се вак-

синират.


Основни представи и понятия

Селскостопански животни, млечни храни, месни храни, кожени изделия, вълна,

работна сила (тяга)


Методи, похвати и примерни дейности

По възможност с учениците предварително се осъществява наблюдение във фер-

ма и/или предприятие за преработка на селскостопанска продукция (мандра, месо-

комбинат) или магазин за хранителни стоки.

В клас учениците съставят самостоятелно таблици за класифициране на разно-

образната селскостопанска продукция, получавана от животните. Обсъждат пол-

зата от различните животни.

Чрез беседа и дискусия се правят съпоставки между ползата за човека от сел-

скостопанските и другите животни (диви, домашни любимци, животни в зоопар-

ковете).

Специално внимание се отделя на грижите на човека за животните през различ-

ните сезони и на това с какво децата могат да помогнат в тези грижи. Докато за

децата, които живеят на село или посещават роднини, темата е близка и те могат


44
да споделят опит, за децата от големите

градове е необходимо чрез кратък разказ

и учебно-нагледни средства да се разкри-

ят повече знания за грижите, които чове-

кът полага за селскостопанските живот-

ни.


Учебно-нагледни и други помощни

средства

Предметни и сюжетни картини, диапози-

тиви, художествени произведения, сним-

ков материал, илюстрации


Интегративни връзки

Домашен бит и техника, български език и

литература, изобразително изкуство


45
Тема:

ЖИВОТНИТЕ – НАШИ ПРИЯТЕЛИ

Задачи

Осмисляне на връзката между човека и

животните

Развитие на умения за класифициране на

животните.

Разграничаване на животните, живеещи в

дома, от домашните, селскостопанските,

дивите животни и животните в зоологи-

ческите градини

Изграждане на позитивно отношение към

животните

Формиране на хигиенни навици при съ-

жителство с животни в дома

Основни сведения

Домашни любимци са животните, които

живеят в дома на хората. Хората се гри-

жат за тях не заради тяхната полезност

(храна и продукти), а заради общуването

с тях. Връзката между човека и животни-

те е част от по-широкия контекст на тър-

сенето на хармония между човека и при-

родата. Хората даряват своите домашни любимци със същата топлина и обич, как-

то и членовете на своите семейства. Животните успокояват и отвръщат с любов

за добрите грижи. Между човека и животното се установява специфичен начин на

общуване. Езикът на животните издава тяхното моментно състояние, показва как

възприемат ситуацията и поведението на хората около тях.

Животните са верни приятели на самотни и възрастни хора. Кучетата могат да

бъдат обучавани за водачи на незрящи хора и като помощници при ориентацията

в пространството.

Основни представи и понятия

Домашен любимец, грижи за животните в дома, средства за общуване между жи-

вотните и човека

Методи, похвати и примерни дейности

Изясняване на понятието домашен любимец чрез опиране върху опита и наблюде-

нията на децата. По какво домашните любимци се отличават от останалите животни

в света около нас? Защо ги наричаме домашни любимци? Кои животни най-често

хората превръщат в свои любимци? Ако знаят интересни случаи, децата могат да

разкажат и за нестандартни, рядко срещани животни, които се отглеждат в дома.

Тази тема е много близка до детския опит, така че дава разнообразни възмож-

ности за дискусия и изява на лично мнение. Нека децата да разкажат повече за

своя домашен любимец, да го представят по нестандартен начин, без да го назова-

ват, а останалите да отгатнат за кое животно става дума. Предварително може да

се възложи на учениците да помислят или напишат интересна случка за своя лю-

46
бимец. Те могат да донесат и снимки на

своите домашни любимци, които да вклю-

чат при представянето на съчиненията си.

Като се използва илюстрацията от с. 42

на учебника, може да се дискутира връз-

ката между човека и животните и това как

животните помагат на човека. Дискусията

може да се насочи към грижите, които хо-

рата полагат за своите приятели животни-

те, и по-специално към това какво децата

могат всекидневно да правят за своите до-

машни любимци. Обсъждането допринася

детето да се почувства отговорно за своя

домашен любимец – да го храни, да почис-

тва мястото, което обитава, да го разхож-

да, да следи за здравето му.

Важно е да се обърне внимание на не-

обходимостта от добро отношение към

животните – да не се удрят, притискат или

измъчват по време на игра с тях.

При желание от страна на децата може

да се засегне и проблемът за бездомните

кучета и отношението към тях.

Разработването на темата предполага

и акцент върху спазването на хигиенни

правила при съжителството с животните, например да се мият ръцете винаги след

игра или разходка с домашния любимец; да се почиства мястото на спане и хране-

не; редовно да се обезпаразитяват и ваксинират животните.

Учебно-нагледни и други помощни средства

Снимки, картини, рисунки на домашни любимци; разкази или любопитни факти за

езика на животните

Интегративни връзки

Български език, домашен бит и техника


Обобщителна тема: КАКВО НАУЧИХ ЗА РАСТЕНИЯТА И ЖИВОТНИТЕ

И тази обобщителна тема е ориентирана към затвърдяване и систематизиране на ос-

мислените представи, понятия и впечатления на учениците. Това се осъществява

чрез самостоятелна работа в тетрадката, както и чрез представяне и анализ на пред-

варително възложената и разпределена практическа и творческа дейност (събиране и

оформяне на снимков материал на видовете растения и животни, изработване

на хранилки за птиците, които зимуват у нас, проучване на факти и данни за жи-

вота на определен животински или растителен вид, изработване на табла и съв-

местни рисунки, създаване на разкази за преживени случки с любими животни,

описания на растителен или животински вид. Споделянето на опита мотивира де-

цата за други форми на изследователска дейност и подпомага тяхната социализация.


47
Раздел: МОЕТО ТЯЛО, ХИГИЕНА

И ХРАНЕНЕ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Книга по околен свят за icon     Комплектът по околен свят за втори клас съдържа учебник, тетрадка и книга за учителя. Той е съобразен с учебната програма по околен свят на мон и
Комплектът по околен свят за втори клас съдържа учебник, тетрадка и книга за учителя. Той е съобразен с учебната програма по околен...

Книга по околен свят за iconПразниците в обучението по околен свят и възможности за формиране на етническа и религиозна толерантност

Книга по околен свят за iconДиагностика на резултатите от изходното равнище по Околен свят във втори „В клас

Книга по околен свят за iconУрок по Околен свят
За храна За да красят дома За да се грижим за тях Кое от изброените не е растение?

Книга по околен свят за iconУрок по Околен свят ІІ клас
Да се формира умение за описание /по картина/ на сезонните промени във времето и за наблюдаване продължителността на деня

Книга по околен свят за iconСъдържание на тестовете
Роден край 1 кл., Околен свят 2 кл., Човекът и природата 3 и 4 кл., Човекът и обществото 3 и 4 кл

Книга по околен свят за iconОколен свят самостоятелна работа входно ниво
Групирай растенията според вида на стъблата им: лайка, върба, роза, липа, кокиче, малина

Книга по околен свят за iconКнига по избор с народни приказки от цял свят 11. Книга по избор със стихотворения напр. "Златна книга за децата" изд. Август, "Бяла спретната къщурка" изд. Парнас
С пипи ще отидеш на острова далечен, Патиланчо ще ти бъде твой приятел вечен. Кумчо Вълчо и Лисана, Ежко Бежко и Мецана, момата неродена...

Книга по околен свят за iconТест по околен свят – втори клас- природата около нас 1 група
Огради вярното: Горски животни са: рак, мечка, коза, елен, риба, крава, папагал, охлюв, катеричка, вълк, мида, лисица, кит, делфин,...

Книга по околен свят за iconМониторинг на етноцентризма в учебниците по роден край и околен свят
Да се проследи отразява ли учебното съдържание само културата на българския народ като монолитно недиференцирано общество или отразява...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом