Общи разпоредби
ИмеОбщи разпоредби
страница1/17
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер2.06 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://caa.gateway.bg/upload/docs/Naredba_3_31.10.2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Наредба № 3 от …………………….  за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I

Цел, организация и предоставяне на метеорологично обслужване

Чл. 1. С тази наредба се определят правилата за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване в Република България, които са в съответствие със стандартите и препоръките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO).

Чл. 2. (1) Предоставянето на аеронавигационно метеорологично обслужване на ползвателите допринася за повишаване на безопасността, редовността и ефективността на гражданското въздухоплаване.

(2) Ползватели на аеронавигационно метеорологично обслужване по смисъла на тази наредба са:

1. авиационните оператори;

2. екипажите на въздухоплавателните средства (ВС);

3. органите за обслужване на въздушното движение (органи за ОВД);

4. службите за търсене и спасяване;

5. летищните оператори и администрации;

6. други организации, свързани с гражданското въздухоплаване, за които метеорологичната информация е необходима при изпълнение на дейността им.

Чл. 3. Аеронавигационното метеорологично обслужване в Република България се предоставя от доставчици на аеронавигационно обслужване (ДАНО), притежаващи валидно свидетелство, удостоверяващо правото им да извършват аеронавигационно метеорологично обслужване, издадено съгласно Регламент (EO) № 2096/2005 г. на Комисията за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (ОВ, L 335 от 2005 г.) и Наредба № 2096 от 5.12.2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.).

Чл. 4. Аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване се предоставя в съответствие с тази наредба и с регионалните аеронавигационни споразумения (РАНС).

Чл. 5. Доставчиците на аеронавигационно обслужване предоставят аеронавигационно метеорологично обслужване във въздушното пространство над територията на Република България, включително над вътрешните и териториалните й води и над други територии, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

Чл. 6. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД „ГВА”) или организации по смисъла на чл. 16в, ал. 3, т. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) осъществяват контрол по отношение на аеронавигационното метеорологично обслужване в Република България.

Чл. 7. Аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване се извършва от специалисти, притежаващи свидетелство за компетентност.

Чл. 8. Подготовката, обучението и квалификацията на персонала, извършващ аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване, се осъществява в съответствие с изискванията на Световната метеорологична организация (СМО) за образование и квалификация.

Чл. 9. Издаването на свидетелствата за компетентност и поддържането на квалификацията на персонала за извършване на аеронавигационно метеорологично обслужване на гражданското въздухоплаване се извършва съгласно Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г., доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22 от 2007 г., изм., бр. 40 от 2007 г., изм. и доп., бр. 47 от 2008 г., изм., бр. 14 от 2009 г., изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.).


Раздел II

Предоставяне, използване и управление на качеството на аеронавигационната метеорологична информация

Чл. 10. (1) Доставчиците на аеронавигационно обслужване поддържат система за управление на качеството (СУК), която включва процедури, процеси и ресурси, необходими за прилагане на управление на качеството на метеорологичното обслужване, предоставяно на ползвателите, определени в чл. 2, ал. 2.

(2) Системата за управление на качеството отговаря на изискванията на стандартите за качество от серия 9000 на Международната организация по стандартизация – International Organization for Standardization (ISO) и на БДС EN ISO 9000 и се сертифицира от утвърдена организация.

(3) Стандартите за управление на качеството на метеорологичното обслужване се съдържат в Документ 9873 на ICAO Ръководство за създаване и прилагане на СУК за предоставяне на метеорологическо обслужване в международното гражданско въздухоплаване (Doc. 9873 Manual on the Quality System for Provision of Meteorological Service to International Air Navigation).

(4) Системата за управление на качеството гарантира на ползвателите съответствието на предоставяната метеорологична информация с установените изисквания относно географската и пространствена зона на действие, формата и съдържанието, времето и честотата на излъчване, срока на валидност, както и точността на измерванията, наблюденията и прогнозите.

(5) Ако метеорологична информация, предназначена за ползватели, не съответства на установените от СУК изисквания и автоматична корекция е неприложима, тя не се предоставя на потребителите, докато не бъде проверена и потвърдена от този, който я е изготвил.

(6) Системата за управление на качеството включва и процедури за проверка на коректността и валидността при обмена на метеорологична информация за оперативни цели, както и ресурси за наблюдение на разписанието за предаване на отделни съобщения и/или бюлетини и времето на тяхното изготвяне, предаване и обмен. Системата за управление на качеството трябва да осигурява възможност за регистриране на съобщения и бюлетини, получени със забавяне.

(7) Обменът на оперативна метеорологична информация се извършва в съответствие с изискванията, посочени в глава десета.

(8) Съответствието на приложената СУК със стандартите по ал. 2 се установява посредством извършване на одит от ГД „ГВА” или от организации по чл. 16в, ал. 3, т. 3 от ЗГВ. При констатиране на несъответствия при одита, ДАНО изяснява причините за тях и предлага коригиращи действия, които подлежат на одобрение от ГД „ГВА” или организцаиите по чл. 16в, ал. 3, т. 3 от ЗГВ.

(9) Резултатите от проведените одити се документират и съхраняват за период не по-малък от 3 години.

Чл. 11. (1) Метеорологичната информация се предоставя във форма, която изисква минимална интерпретация от ползвателите по чл. 2, ал. 2, като се спазват принципите на човешкия фактор, посочени в Документ 9683 на ICAO Ръководство на относно обучението на човешкия фактор (Doc. 9683 Human Factors Training Manual).

(2) Ползвателят е отговорен за начина, по който използва получената аеронавигационна метеорологична информация.


Раздел III

Изискване за предизвестия от авиационните оператори

Чл. 12. (1) Авиационен оператор, който изисква метеорологично обслужване или промени в съществуващото метеорологично обслужване отправя предизвестие за това до ГД „ГВА” и ДАНО.

(2) Срокът за отправяне на предизвестието се съгласува между ГД „ГВА”, ДАНО и авиационния оператор.

Чл. 13. Авиационен оператор, изискващ метеорологично обслужване, отправя предизвестие до ДАНО, когато:

1. планира провеждане на полети по нови маршрути или изпълнение на нови видове дейности;

2. извършва изменения в разписанието, валидни за продължителен период;

3. планира промени, които ще се отразят на осигуряваното метеорологично обслужване.

Чл. 14. (1) За отделни полети авиационният оператор или екипажът на ВС уведомяват метеорологична служба, обслужваща летището, за:

1. разписанието на полетите;

2. изпълнение на полети извън разписанието;

3. полети, които закъсняват, излитат по-рано от предвиденото в разписанието или се отменят.

(2) Уведомлението до метеорологична служба, обслужваща летището за отделни полети, съдържа информация за:

1. летище на излитане и разчетно време на излитане;

2. летище на кацане и разчетно време на долитане;

3. маршрута на полета и разчетните времена на долитане до и излитане от всяко междинно летище;

4. резервни летища, необходими за изготвяне на оперативния полетен план, взети от съответния списък в регионалния аеронавигационен план;

5. крейсерско ниво;

7. вид на полета – по правилата за визуални полети или по правилата за полети по прибори;

8. вид на метеорологичната информация, необходима на екипажа на ВС – полетна документация, брифинг или консултация;

9. насрочено време за провеждане на брифинг, консултация или за предаване на полетна документация.

(3) При полети по разписание ДАНО и авиационния оператор могат да се споразумеят част или цялата информацията по ал. 2 да се пропусне.


Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Раздел I

Световната система за зонални прогнози на ICAO

Чл. 15. Доставчиците на аеронавигационно обслужване и другите потребители се снабдяват с аеронавигационни метеорологични прогнози в цифрова форма от световните центрове за зонални прогнози (СЦЗП), който са част от световната система за зонални прогнози и които:

1. изготвят глобални метеорологични прогнози на необходимите нива за:

а) вятър във височина;

б) температура и влажност във височина;

в) геопотенциална височина на полетните нива;

г) полетно ниво и температура на тропопаузата;

д) посока, големина и полетно нива на максималния вятър;

2. изготвят глобални прогнози за значими метеорологични (SIGWX) явления;

3. разпространяват прогнозите по т. 1 и 2 в цифрова форма до съгласуваните с ГД „ГВА” потребители;

4. приемат информация за аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата от регионалните специализирани метеорологични центрове за осигуряване на резултати от модели за транспорт на замърсяване на атмосферата, за да ги включат в прогнозите за значими метеорологични (SIGWX) явления;

5. създават и поддържат информационна линия с консултативните центрове за вулканична пепел (VAACs) за обмен на информация за вулканична активност, за да координират включването на информация за вулканични изригвания в прогнозите за значими метеорологични (SIGWX) явления.


Раздел IІ

Летищна метеорологична служба

Чл. 16. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, по предложение на ДАНО, определя броя и разположението на летищните метеорологични служби (ЛМС) за обслужване на гражданското въздухоплаване.

Чл. 17. В зависимост от вида на полетите, изпълнявани на летището, ЛМС, съгласувано с ГД „ГВА”, изпълнява една или повече от следните функции:

1. изготвя и/или получава прогнози и друга информация, необходими за метеорологичното обслужване на осигуряваните полети, като степента на отговорност за изготвяните прогнози се определя от наличието на прогностичен материал за летището и маршрутите, получаван от СЦЗП и други прогностични центрове;

2. изготвя и/или получава прогнози за местните метеорологични условия;

3. поддържа непрекъснато наблюдение върху метеорологичните условия на летищата, за които е определена да издава прогнози;

4. предоставя брифинг, консултация и полетна документация на членовете на екипажите на ВС или друг персонал, свързан с планиране и провеждане на полетите;

5. предоставя допълнителна метеорологична информация на ползвателите по чл. 2, ал. 2;

6. обявява на публично място наличната метеорологична информация;

7. обменя метеорологична информация с други метеорологични служби;

8. предоставя получената информация за вулканична активност, вулканично изригване и облак от вулканична пепел на съответния орган за ОВД, на доставчика на аеронавигационно информационно обслужване и на метеорологична служба за следене.

Чл. 18. Информация за летищата, за които се издават прогнози за кацане, се публикува в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България (AIP).

Чл. 19. На летища, на които няма установена метеорологична служба:

1. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, по предложение на ДАНО, определя метеорологични служби, разположени на други летища, които да предоставят съответното метеорологично обслужване;

2. определеният от ГД „ГВА” ДАНО осигурява на ползвателите по чл. 2, ал. 2 достъп до необходимата метеорологична информация.


Раздел II

Метеорологична служба за следене (МСС)

Чл. 20. (1) В съответствие с РАНС във всеки район за полетна информация (РПИ), една или повече летищни метеорологични служби изпълняват функциите на метеорологична служба за следене.

(2) Метеорологичната служба за следене:

1. следи непрекъснато метеорологичните условия, които влияят на провеждането на полетите в района на отговорност;

2. изготвя информация SIGMET и друга изисквана метеорологична информация за района на отговорност;

3. доставя информация SIGMET и друга изисквана метеорологична информация за района на отговорност на съответния център за обслужване на въздушното движение;

4. разпространява информация SIGMET;

5. в случай, че в съответствие с РАНС се изисква специализирано обслужване за полетите на малки височини, подготвя информация AIRMET за района на отговорност, доставя я на съответния център за обслужване на въздушното движение и я разпространява;

6. доставя получената информация за вулканична активност, вулканично изригване и облак от вулканична пепел, за която все още не е издадена информация SIGMET, на съответния районен контролен център (РКЦ) и център за полетна информация;

7. предава на съответния център за полетна информация и районен контролен център получената информация относно аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата за района на отговорност или в съседен район, в съответствие с договореностите между ДАНО и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

(3) Информацията по ал. 2, т. 7 съдържа място, дата и час на аварията, както и прогнозирани траектории на радиоактивните материали и се предава от Международната агенция за атомна енергия (IAEA) до специализиран регионален метеорологичен център (RSMC) към СМО, разположен съвместно с консултативния център за вулканична пепел (VAAC) – London, който известява от своя страна районните контролни центрове за инцидента.

Чл. 21. Границите на района на отговорност, за който се извършва следене на метеорологичните условия, съвпадат с тези на РПИ, контролирания район или за комбинация от последните два.


Глава трета

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ


Раздел I

Летищни метеорологични станции и видове наблюдения

Чл. 22. (1) При необходимост, в района на летищата, съгласувано с ГД „ГВА” се създават летищни метеорологични станции (ЛМСт).

(2) По решение на ДАНО, ЛМСт може да изпълнява функции и на синоптична станция.

(3) Летищните метеорологични станции могат да включват датчици, разположени извън границите на летището, ако това се счита за оправдано във връзка с аеронавигационното метеорологично обслужване на гражданската авиация.

Чл. 23. При наличие на изисквания в РАНС, ДАНО създава ЛМСт върху съоръжения в морските пространства на Република България и в обслужвания район на полетна информация или на други места, които имат значение за полетите с хеликоптери до тези съоръжения.

Чл. 24. (1) Летищните метеорологични станции извършват редовни наблюдения на интервали от време, съгласувани между ДАНО и летищния оператор.

(2) Редовните наблюдения се допълват от специални наблюдения при настъпване на определени промени на приземния вятър, видимостта, видимостта на пистата за излитане и кацане (ПИК), метеорологичните явления, облачността и/или температурата на въздуха.

Чл. 25. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване организира периодични инспекции на ЛМСт с цел поддържане на високо качество на наблюденията, коректно функциониране на приборите и техните индикатори.

(2) Ръководството за инспекциите на летищни метеорологични станции, включително честотата на инспекциите са регламентирани в Документ 9837 на ICAO Ръководство относно системите за автоматичното метеорологично наблюдение на летищата (Doc. 9837 Manual on Automatic Meteorological Observing Systems at Aerodromes).

Чл. 26. (1) На летищата, оборудвани за кацане по категория I, II или III съгласно Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 103 от 2000 г.) се инсталират автоматични прибори за измерване или оценка, мониторинг и дистанционна индикация на данните за:

1. приземния вятър;

2. видимостта;

3. видимостта на ПИК;

4. височината на долната граница на облаците;

5. температурата на въздуха;

6. температурата на точката на оросяване;

7. атмосферното налягане.

(2) Автоматичните прибори по ал. 1 са част от автоматизираната метеорологична наблюдателна система (АМНС), която обработва, предава и визуализира в реално време метеорологичните параметри, които оказват влияние при кацане и излитане.

(3) Информацията от АМНС подпомага изпълнението на подхода, кацането и излитането на ВС.

(4) При използване на полуавтоматична метеорологична наблюдателна система се осигурява възможност за ръчно въвеждане на данни за метеорологичните елементи, които не могат да се наблюдават автоматично, както и в случаите на отказ на автоматичното оборудване.

(5) Оборудването и възможностите на АМНС включват резервни технологии за осигуряване на непрекъсната работа на АМНС и са съобразени с принципите на човешкия фактор, посочени в Документ 9683 на ICAO Ръководство на относно обучението на човешкия фактор (Doc. 9683 Human Factors Training Manual).

Чл. 27. Метеорологичните сведения съдържат актуалните данни от аеронавигационните метеорологични наблюдения и се разпространяват в района на летището и извън него.

Чл. 28. Конкретната стойност на всеки от метеорологичните елементи в сведението представлява максимално приближаване към действителните условия по време на наблюдението поради естествената променливост на метеорологичните елементи в пространството и времето, ограничените възможности на наблюдателната техника и ограниченията, произтичащи от дефинициите на някои елементи.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

Общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи разпоредби iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Разпоредбите на този закон се прилагат и за продуктите, посочени в приложение №1
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Чл. (1) С тази наредба се определят минималните изисквания и националните стандарти
Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Наредба №20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Общи разпоредби iconНационални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия общи разпоредби

Общи разпоредби iconОбщи разпоредби
Камара на ландшафтните архитекти за управление, планиране, опазване и поддръжка на ландшафта
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом