Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница6/6
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер483.4 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/news/dokumentacia.doc
1   2   3   4   5   6


ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРАЧл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие една година.

(2) Срокът на изпълнение е до ......(..............................................) дни, считано от датата на подписване на договора.

Чл. 4. Място на изпълнение на договора – доставката на чували ще бъде на една партида и е с място на изпълнение: гр. София. Точният адрес на мястото на доставката ще бъде уточнен допълнително чрез упълномощените представители (съгл. чл. 24 от Договора).


ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕЧл. 5. (1) Възложителят заплаща доставените чували по единични цени, договорени между страните при подписване на настоящия договор и посочени в Приложение № 1 към него (Приложение № 3 от документацията за участие). Цените по Приложение № 1 не включват ДДС.

(2) Общата стойност на доставката е ................(..............................................................). лева, без ДДС, като включва всички разходи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката.

(3) Единичните цени включват всички разходи на Изпълнителя за опаковка, доставка, транспортни и др. разходи, данъци, такси, мита до доставката на заявената стока на адрес на Възложителя. ДДС се начислява отделно.

(4) Единичната цена и общата стойност са твърди и не подлежат на преразглеждане за целия срок на договора.

Чл. 6. Цената на чувалите, с включен ДДС, се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни, считано от подписването на приемателно –предавателния протокол за извършената доставка и срещу издадена от Изпълнителя оригинална фактура.

Чл. 7. (1)Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя.

Банка:

BIC:

IBAN:

(2) Плащането се извършва от ЦУ на „Български пощи” ЕАД.


ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 8. Възложителят има право да получава заявените чували, съгласно условията на настоящия договор.


Чл. 9. Възложителят има право да осъществява контрол по изпълнението на договорните задължения от страна на Изпълнителя, (относно качество, стадий на изпълнение и др.) във всеки един момент от срока на договора, без с действията си да пречи на Изпълнителя.

Чл. 10. Възложителят се задължава да заплати цената на доставените чували при условията и по реда на чл. 5 – 7 от настоящия договор.

Чл. 11. Възложителят се задължава да състави приемно - предавателен протокол за предаването и приемането на.чувалите, предмет на доставка, който се подписва от упълномощени представители на страните.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 12. Изпълнителят има право да получи цената на доставените чували при условията и по реда на чл. 5 – 7 от настоящия договор.

Чл. 13. Изпълнителят се задължава да достави заявените чували, съгласно Приложение № 1 от настоящия договор.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава да доставя заявените чували в срок, съгласно чл. 3, ал. 2 от договора и на мястото по чл. 4, в работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа.

Чл. 15. Изпълнителят се задължава да доставя заявените чували в подходящи за запазването им при транспортиране и съхранение в склад опаковка.


VІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА


Чл. 16. (1) Собствеността върху доставката, предмет на този договор, преминава върху възложителя от момента на предаването й, за което се съставя и подписва двустранен приемно-предавателен протокол от упълномощени представители на страните. От момента на подписване на протокола върху възложителя преминават всички рискове.

(2) В приемно-предавателния протокол се указват получените количества /вид на чувалите и се отразяват видими дефекти.

VІІ. РЕКЛАМАЦИИЧл. 17. (1) Рекламации за липси и/или повреди се предявяват от Възложителя в момента на приемането на чувалите и се отразяват в приемателно-предавателния протокол за извършената доставка.

(2) Изпълнителят отстранява липсите и/или повредите по ал. 1 в двудневен срок от деня на подписване на приемателно-предавателния протокол


.

(3) Рекламации за качество Възложителят има право да предяви писмено или по факс от момента на установяването им. Когато се установи, че доставените чували не отговарят на описанието в списъка по Приложение № 1 от договора, Изпълнителят се задължава да замени доставените чували с нови, отговарящи на изискванията за качество в двудневен срок от предявяването на рекламацията.


VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИЧл. 18. В случай на забава на доставката над 10 (десет) календарни дни от срока, указан в чл.3, от страна на изпълнителя, той дължи на възложителя неустойка в размер на 1 % от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 %.

Чл. 19. В случай на забава на възложителя при плащането на цената по Раздел ІІІ с повече от 5 (пет) работни дни след определения срок възложителят дължи законната лихва за забава върху забавеното плащане за всеки просрочен ден. Паричните суми по лихвите се превеждат по банковата сметка на изпълнителя, посочена в чл.7.1.

Чл. 20. В случай на неизпълнение на други клаузи от договора неизправната страна отговаря за всички вреди и пропуснати ползи.


ІХ. ГАРАНЦИИ


Чл. 21. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на обществената поръчка.

(2) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви, в срок от тридесет дни след крайното изпълнение на този договор след писмено искане от Изпълнителя.

(3) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора в случай на прекратяване на договора по вина на Изпълнителя;

(4) В случай на неизпълнение от страна на Изпълнителя на други задължения по този договор, Възложителят си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение на договора;

(5) В случаите, посочени в ал.3. и ал.4. и при условие, че размерът на вредите е по-голям от размера на гаранцията за изпълнение на договора, Възложителят има право да търси обезщетение за вреди.


Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.22. (1) Настоящият договор се прекратява предсрочно при следните случаи:

  1. с изпълнението му;


  2. преди срока за който е сключен – по взаимно съгласие;

  3. едностранно от изправната страна в случай на неизпълнение. В този случай, изправната страна е длъжна да покани неизправната страна да отстрани неизпълнението си в разумен срок.Тази покана се счита и за предизвестие за прекратяване, в случай, че неизпълнениетоне е отстранено в указания срок. Разпоредбите на тази точка не се прилагатв случай на забавено плащане от страна Възложителя;

  4. едностранно без предизвестие от всяка от страните, в случай, че бъде открито производство на несъстоятелност или ликвидация по отношение на другата страна.ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯЧл. 23. (1) За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, уреждащи отношенията между страните.

(2) Всички спорове между страните се уреждат чрез преговори, а при непостигане на съгласия – по съдебен ред.

(3) Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на съответните адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за направените промени.


Адресите на страните по договора са, както следва:  1. Изпълнител:

Адрес: ......................

Факс: .......................

На вниманието на: ...........................

IBAN: ...............................


2. Възложител: “Български пощи” ЕАД

Адрес: 1700 София, ул.”Академик Ст. Младенов” №1, бл.31

Факс: 962 49 88

На вниманието на: Деян Дънешки – Главен Изпълнителен директор

IBAN – BG88RZBB91551032734305


Чл. 24. В срок от два календарни дни от влизането на този Договор в сила, страните по него взаимно са длъжни да се уведомят писмено за имената, длъжностите и правомощията на лицата, които са съответно определени да организират, контролират и отчитат изпълнението на Договора (наричани за краткост „Определени представители”). При промяна на тези лица или на техен статут, страната, която е извършила промяната, е длъжна незабавно да уведоми за това другата страна.


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за Изпълнителя и за Възложителя.


За Възложителя: За Изпълнителя:


Деян Дънешки ...................................

Главен изпълнителен директор на

Български пощи” ЕАД .....................................


Приложение № 9

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА


1. Фирма /наименование/ на участника :

...........................................................................................................................

2. Седалище и адрес на управление :

............................................................................................................................

ИН по ДДС: BG.................................................................................................

ИН по чл. 84 от ДОПК.......................................................................................

Телефон: ...........................................................................................................

Факс: ...................................................................................................................

Електронен адрес :.............................................................................................

3. Адрес за кореспонденция : .........................................................................

4. Лице за контакти : .........................................................................................

Длъжност ..........................................................................................................

Телефон .............................................................................................................

Факс ....................................................................................................................

5. Лични данни :

ЕГН .....................................................................................................................

Лична карта № ..............................., изд. на .............................. от ............

6. Обслужваща банка ............................................................., сметка №, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от участника в пари и е преведена по банковата сметка на възложителя).

.............................................................................................................................

Титуляр на сметката

..............................................................................................................................


 Подпис и печат : .................................... 

Дата : ........................2010 г.


1   2   3   4   5   6

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом