Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница4/6
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер483.4 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/news/dokumentacia.doc
1   2   3   4   5   6
Д Е К Л А Р А Ц И Япо чл. 56, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки


От ...................................................................., ЕГН .........., жител на гр. ........................, живущ гр. ............

.........................., община ".......................................", ул. ................................., л. п. с. ...... № ........, издаден от

.............................. гр. ........................... на ........ г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета

на директорите) на ".........................................................." ООД (АД)


ДЕКЛАРИРАМ, че


- при изпълнението на обществена поръчка с обект: Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на "Български пощи" ЕАД няма да използвам/ще използвам подизпълнители;

- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........(%).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ........ г. ДЕКЛАРАТОР: .................


Приложение № 6

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


 


Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в открита с Ваша Заповед № ............. г. открита процедура за: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД”.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи заедно с предложението си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева).

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от 2 000 лв. (две хиляди лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б)  обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез препоръчана поща или куриерска служба от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от часа на г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на предложенията].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г.[посочва се дата и час на валидност на гаранцията], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо – гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

С уважение,

(БАНКА)


Приложение № 7

1   2   3   4   5   6

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом