Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница2/6
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер483.4 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/news/dokumentacia.doc
1   2   3   4   5   6

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЩЕНСКИ ЧУВАЛИ


1. Размери, цвят и количества на чувалите:


РАЗМЕР


ЦВЯТ


НАДПИС


КОЛИЧЕСТВО

95/170

±10%

ОРАНЖ

BULGARIAN POSTS


7500

95/170

±10%

БЯЛ

BULGARIAN POSTS


2000

80/120 сm

±10%

ОРАНЖ

BULGARIAN POSTS


18200

80/120 сm

±10%

ТЪМНОСИН

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ


600

80/120 сm

±10%

БЯЛ

BULGARIAN POSTS


72200

70/90 сm

±10%

ОРАНЖ

BULGARIAN POSTS


500

70/90 сm

±10%

ТЪМНОСИН

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ


1100

70/90 сm

±10%

БЯЛ

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ


150

50/40 сm

±10%

ТЪМНОСИН

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ

11002. Суровина : с много голяма якост (полипропилен или плат).

3. Тегло на единица площ: 100 g/m² ± 20 g/m².

4. Допустимо натоварване: минимум 30 kg, максимум 50 kg .

5. Отвор на чувала: с подгъв, с вграден шнур за връзване и капси ф10, разположени на еднакво разстояние една от друга под вградения в горния край на чувала шнур

6. Удебеление на чувалите:

6.1. За изработване на удебелението на чувалите в тъканта трябва да бъде пришита гъсто изплетена удебеляваща връв. Краищата на връвта трябва точно да се срещат и да са трайно свързани един с друг.

6.2. Горният край на тъканта под удебеляващата връв трябва да бъде подгънат навътре и подгънатата тъкан да бъде здраво зашита непосредствено под удебелението.

7. Отпечатване: Надписите от таблицата трябва да бъдат трайно отпечатани от едната страна на чувалите. За целта трябва да бъдат използвани добре хващащи и незалепващи бои, които да са неизтриваеми и устойчиви на атмосферни влияния и разяждащи течности. Печатът трябва добре да покрива, не трябва да показва отлагания на боя и да втвърдява тъканта.

Разполагането на надписа трябва да е по средата. Размерът и шрифтът на надписите ще бъде предоставен на Изпълнителя след възлагане на поръчката.

8. Опаковка и маркировка: Опаковката следва да запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт. Чувалите да са пакетирани в пакети по 50 броя в пакет.

Върху всеки отделен пакет да е поставен етикет, който трябва да съдържа: цвят, надпис, размери и брой на чувалите.

9. Други изисквания:

- документ удостоверяващ, че чувалите отговарят на техническите изисквания на Възложителя;

- валиден сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000;

- декларация за съответствие с изискванията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;

- фирмата да предостави мостра от произволен размер чувал за тестване (без надпис).


Обществената поръчка ще бъде на една партида и е с място на изпълнение: гр. София. Точният адрес на мястото на доставката ще бъде уточнен допълнително чрез упълномощените представители (съгл. чл. 24 от Договора).


РАЗДЕЛ V

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


1. Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.

2. Всеки участник може да представи само един вариант на предложение. Офертата се подписва от представляващия дружеството или упълномощено от него лице, като в офертата се прилага копие от пълномощно от представляващия дружеството.

3. Участникът е длъжен да заяви, дали за изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да представят документи по чл. 56 ал. 2 от Закона за обществените поръчки и да отговарят на изискванията, определени в настоящата Документация. Лице, което е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в предложението на друг участник, или участвува в консорциум, не може да участва със самостоятелно предложение. Лице, което фигурира като подизпълнител в предложението на друг участник, не може да участва в предложението на консорциум.

4. Участникът, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

 • Представеното предложение е постъпило в незапечатан плик или плик с нарушена цялост;

 • Представеното предложение е постъпило след изтичане на крайния срок;

 • Представеното предложение не отговаря на предварително определените условия в тази Документация;

 • Не е представен някой от изискуемите документи;

 • Не е закупил Документацията за участие в процедурата;

 • Той или неговият управител, съответно член на управителен орган е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително за изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от НК;

 • подкуп по чл. 301 – 307 от НК;

 • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от НК;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от НК;

 • Обявен е в несъстоятелност;

 • Е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

 • При който член на управителен орган или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 • Е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

 • Той или неговият управител, съответно член на управителен орган е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

 • Е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си, по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони или подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си;

 • Има парични задължения към държавата или към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допусната разсрочване или отстрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;

5. Участниците са длъжни да уведомят Възложителя за настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в седемдневен срок от настъпването им.


ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА


6. Всяка оферта задължително съдържа плик „А” – „ДОКУМЕНТИ” и плик „Б” –„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, поставени в отделни надписани, запечатани и непрозрачни пликове. Пликовете следва да бъдат представени заедно, в един общ плик с надпис:


До „Български пощи” ЕАД

1700, гр. София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31


 • За участие в открита процедура с предмет:Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД;

 • Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията”

 • Следната информация: име на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.


7. Разработването на офертата е за сметка на участника в процедурата.


ОФЕРТАТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА:


 • Оферта на участника в процедурата – изготвена в пълно съответствие с образеца на настоящата документация (Приложение №1);

 • Сведения за участника – Попълва се приложения към настоящата документация образец – Приложение № 9;

 • Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участника е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени;

 • Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за актуално състояние за участници – юридически лица или еднолични търговци, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата. (отнася се за участниците – непререгистрирани по реда на Закона за търговския регистър). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени;

 • Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП и за технически възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, а именно:

- Копия от баланса и отчета за приходите и разходите за предходните две години (2008 и 2009 г.), заверени съгласно изискванията на Закона за счетоводството. Условие за допустимост е участниците да имат положителен финансов резултат;

- Информация за общия оборот и за оборота на доставката, обект на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

- Списък на основните договори с предмет, подобен на предмета на поръчката, извършени от кандидата през последните три години (2007, 2008 и 2009 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;

- Кратка анотация за досегашната дейност на участника по предмета на поръчката, изясняваща неговите възможности;

- Валиден сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000 за продажба чували, издаден от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството;

- Декларация за съответствие с изискванията по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;

- Мостри и фотографски снимки (каталог) на чувалите, които ще се доставят, обект на поръчката, които участника предлага. Мострите да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка с приложен опис на съдържанието и надпис с данните на участника, чиито мостри се съдържат вътре. Мострите следва да са номерирани така, че техният номер да съответства на номера, под който те са вписани в съответното ценово приложение. Всяка опаковка следва да бъде запечатана с фирмено тиксо или полагане на печат, който да не позволява отваряне, без да се наруши целостта. За предадените мостри участника съставя приемо-предавателен протокол в два екземпляра, който се подписва от представител на възложителя и представител на участника.

Предоставените мостри се съхраняват в дирекция “Основни услуги и логистика”. В деня на разглеждане на предложенията мострите и приемно-предавателния протокол се предават на председателя на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на получените предложения.

Мострите на участниците, които не са спечелили процедурата, респ. с които не се сключва договор за възлагане, се връщат на участниците срещу подпис, който се полага върху екземпляра на приемно-предавателния протокол.

Мострите на участниците, с които е сключен договор за възлагане остават за сравнение и съхранение при Възложителя до изтичане срока на действие на договора.

 • Списък с имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, и дела на тяхното участие. Попълва се, подписва се и се подпечатва приложената към настоящата документация декларация – образец (Приложение № 5).

 • Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, попълнени съгласно образците Приложения 4а и 4б.

 • Оригинал на документ за внесена гаранция за участие в размер на 2 000 (две хиляди) лв. по банкова сметка на „Български пощи” ЕАД (посочва се обекта на процедурата): “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG88RZBB91551032734305, или банкова гаранция (по образец – Приложение № 6)

Валидността на гаранцията следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника.

 • Заверено с печат и подпис от участника копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ (подава се само от непререгистрираните по смисъла на Закона за търговския регистър);

 • Копие от документ за закупена документация;

 • Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника.

8. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите изброени изрично в ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

9. Офертата се изготвя на български език, а документите към нея (извън печатната литература) в превод, по надлежния ред. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 се представя в легализиран превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в превод.

10. Документите, описани по горе, трябва да са подредени по реда, по който се изискват.

11. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на документацията, води до отстраняването му.

12. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението за откриване на процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

13. Всеки участник може да представи само една оферта.

14. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия дружеството. Всички страници, с изключение на отпечатаната литература, се подписват с инициалите на лицето или лицата, подписващи офертата.

15. Приема се, че участникът отговаря на дадено изискване, ако той или поне един от участниците в консорциума (при участник – консорциум) или от подизпълнителите отговарят на това изискване, с изключение на изискванията по чл. 47 от Закона за обществените поръчки, които са задължителни за всеки от участниците, подизпълнителите или членовете на консорциума.

16. Всички разходи по изработването и представянето на офертата са за сметка на участниците.

17. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, включително и при некласиране, с изключение на случаите по чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

18. С представянето на своето техническо предложение, участникът в процедурата заявява готовността си да изпълни всички изисквания на техническото задание.


19. ПЛИК С ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

а) ценово предложение на участника по процедурата – изготвено в пълно съответствие с образеца от настоящата документация (Приложение № 3);

б) проект на договор (попълнен в съответствие с техническата спецификация ценовото предложение на кандидата, подписан и подпечатан) – (Приложение № 8).


КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ


20. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура са в писмен вид. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресанта.

21. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакти, което е посочено в обявлението. След изтичане на крайния срок за представяне на офертата, кореспонденцията се изпраща на вниманието на председателя на комисията по оценка на предложенията.

22. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис, по факс, с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

23. Документацията за участие може да се закупува всеки работен ден, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, след заплащането й в брой в касата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 от 10.00 часа до 16.00. В случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден.

24. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите по процедурата, лицата, закупили документация могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по същество относно документацията за участие. Възложителят отговаря писмено в 3-дневен срок от постъпване на искането, като изпраща своя отговор до всички, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други лица.


ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА


25. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител.

26. Ако Участникът е представил част или цялата оферта, освен на хартиен носител и на електронен носител, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

27. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично срещу разписка или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът посочва следните означения: 1.“За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на "Български пощи" ЕАД и 2. “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията”, и следната информация: име на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

28. Офертите се приемат от 10.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден до изтичане на срока в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

29. При приемане на офертата, върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

30. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

31. До изтичане на срока за подаване на офертата, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя.

32. След крайният срок за подаване на офертите, участниците не могат да извършват изменения и допълване на офертата и същите не могат да бъдат оттегляни.


ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


33. Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния срок за представяне на офертите, определен в обявлението по процедурата.

34. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, назначена от Възложителя, по реда на Глава ІІІ, Раздел V от ЗОП.

35. Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите за участие.

36. Възложителят определя срок за приключване на работата на комисията, който е не по-дълъг от срока на валидност на офертите, определен в обявлението по процедурата.

37. Членовете на комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

38. Комисията отваря пликовете с офертите на участниците в деня, мястото и часа, определени в обявлението по процедурата.

39. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

40. Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието на офертите със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 12.

41. При описаните действия на комисията по предходната точка могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители на участниците се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

42. Комисията проверява и наличието на представен запечатан плик с „Предлагана цена”, който се подписва най-малко от трима от членовете на комисията, както и се подписват и всички приложения на участника, които комисията ще оценява съгласно обявените критерии. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлаганата цена на останалите участници.

43. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

44. По време на оценката на офертите, Комисията може по свое решение да поиска от участника разяснение на офертата. Искането за разяснение и отговорът се правят в писмен вид и се дава разумен срок за отговор, като не се разрешава изменение или допълване на офертата. Не се вземат под внимание разяснения на участника по офертата му, които не са в отговор на искането на Възложителя или представляват изменение или допълване на офертата.

45. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

46. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация, като Възложителя обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите.

47. Пликът „Предлагана цена” не се отваря на Участник в процедурата, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя.

48. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите по обекта от обществената поръчка. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола заедно с писмените мотиви към него.

49. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на Възложителя.

50. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му.

51. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, само когато:

а) не са подадени оферти или няма допуснати участници;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор за обществена поръчка;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал.1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

52. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата. В случаите по т. 51, буква (в) задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

53. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка в случаите на т. 51, букви (в), (д) и (е) възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

54. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник, приел изменението е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

55. При писмено искане от страна на участник възложителят в тридневен срок от получаването му осигурява достъп (съответно копие) от протокола от работата на комисията. Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, когато предоставянето им противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

56. Всяко решение, действие или бездействие на възложителя в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка може да бъде обжалвано относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. Условията и реда за предявяване на иска са регламентирани в Закона за обществени поръчки на Република България.


СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


57. В едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка, Възложителят сключва договор за изпълнение на обекта на поръчката с участника, класиран на първо място.

58. Когато срещу решението за определяне на изпълнител е подадена жалба и е направено искане за налагане на временна мярка, Възложителят сключва договор в едномесечен срок от влизането в сила на определението, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка.

59. Договорът се сключва по реда на Търговския закон или на Закона за задълженията и договорите в Република България.

60. Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването им :

а) не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;

б) не представи определената в настоящата документация гаранция за изпълнение на договора.

61. Когато участникът, определен за изпълнител е чуждестранно физическо или юридическо лице удостоверява обстоятелствата чрез документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

62. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва също да представят гореописаните документи.

63. В случай, че участникът, определен за изпълнител, в срок до един месец след получаване на решението за класиране на участниците не представи документите по т. 60 или откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката в сроковете, упоменати по горе, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.


ГАРАНЦИИ


64. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция.

65. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

66. Гаранцията за участие по тази поръчка е в размер на 2 000 (две хиляди) лв. и се внася по банкова сметка на „Български пощи” ЕАД (посочва се обекта на процедурата): “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG88RZBB91551032734305, или банкова гаранция (по образец – Приложение № 6).

67. Гаранцията за изпълнение по тази поръчка е в размер на 5% от стойността на доставката на обществената поръчка и се внася по банкова сметка на „Български пощи” ЕАД (посочва се обекта на процедурата): “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG88RZBB91551032734305, или банкова гаранция (по образец – Приложение № 6) и следва да бъде с валидност до 30 дни след приключване срока на договора.

68. Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, определени със закон и/или същото е регламентирано в документацията за участие в процедурата.

69. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

70. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

71. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б)  обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

72. Гаранциите за участие се освобождават, както следва:

  • на отстранените участници - в срок до 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

  • на класираните на първо и второ място – след сключване на договора, а на останалите класирани участници – в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител.

  • при прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

73. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в ЗОП и в договора за възлагане на обществена поръчка.


Други указания


74. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Закона за обществените поръчки. 


1   2   3   4   5   6

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом