Деян дънешки главен изпълнителен директор
ИмеДеян дънешки главен изпълнителен директор
страница1/6
Дата на преобразуване11.12.2012
Размер483.4 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.bgpost.bg/files/custom/news/dokumentacia.doc
  1   2   3   4   5   6

УТВЪРЖДАВАМ:


..................................


ДЕЯН ДЪНЕШКИ


ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

  


                                                                                        


    Дата: ...................... 2010 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ


ОТНОСНО: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: ДОСТАВКА НА ЧУВАЛИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ НУЖДИ НА ПОДЕЛЕНИЯТА НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД


Цена на документацията: 10 (десет) лева


СЪДЪРЖАНИЕ:


РАЗДЕЛ І

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ ІV

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

РАЗДЕЛ V

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО

РАЗДЕЛ VІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ VIІ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Образец на оферта.

Приложение № 2 – Образец на техническо предложение.

Приложение № 3 Образец на ценово предложение.

Приложение № 4а – Образец на декларация по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Приложение № 4б – Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП

Приложение № 5 Образец на декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП.

Приложение № 6 – Образец на банкова гаранция за участие.

Приложение № 7 – Образец на банкова гаранция за изпълнение.

Приложение № 8 Проект на договор.

Приложение № 9 – Административни сведения за участника.

З А П О В Е Д

РД-08-215/ 21.06.2010 г.


София 2010 г.


за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

І : ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Български пощи” ЕАД

Лице за контакти:

Георги Пачев

Адрес - 1700, гр. София,

ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

Пощенски код 1700

Град София

Държава България

Телефони: 02 9493353; 02 9493377

Факс 862 46 90


Електронна поща:

g.pachev@bgpost.bg

Интернет адрес

www.bgpost.bgІІ. Правно основание: На основание чл.103, ал.1, чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 16, ал.4 от Закона за обществените поръчки


О Т К Р И В А М:процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП


ІІ.2) Вид на процедурата: Открита процедура

ІІІ. Обект на поръчката: Доставка


ІІІ.1) Описание на обекта на поръчката: ДОСТАВКА НА ЧУВАЛИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ НУЖДИ НА ПОДЕЛЕНИЯТА НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД


ІІІ.2) Код съгласно номенклатурата на Общия терминологичен речник (CPV)


Основен код
Основен обект на поръчка

3 5 . 1 2 . 1 4 . 0 0
ІV. ОДОБРЯВАМ документацията за участие в процедурата и обявлението за обществена поръчка.


V. На основание чл. 25, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 от ЗОП  решението за откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка и обявлението за обществената поръчка да се изпратят едновременно до Агенцията по обществените поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки и до Държавен вестник за обнародване в електронната му страница, подписани с електронен подпис и документацията да се публикува на електронната страница на „Български пощи” ЕАД.


VІ. Възлагам на директора на дирекция „Основни услуги и логистика” контрола по изпълнението на настоящата заповед и организацията на подготовката за провеждане на процедурата.


VІІ. Настоящата заповед може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в срока по чл. 120, ал. 2 от ЗОП.

ДЕЯН ДЪНЕШКИ

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР


РАЗДЕЛ ІІІ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА


Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с обект “Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи ЕАД се провежда въз основа на Решение по т. 5 от Протокол № 7/26.03.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД и Заповед № РД-08-215/21.06.2010 г. на Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД.

Всички правоотношения, свързани с организирането и провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка, се регламентират от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, назначена от възложителя по чл. 34 от ЗОП.


А. Възложител на обществената поръчка

По смисъла на тази документация и на основание чл. 7, т. 5 и чл. 7г от ЗОП и Решение по т. 5 от Протокол № 7/26.03.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, възложител на обществената поръчка е “Български пощи” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1700, гр. София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, тел.: 02/949 33 53 и 02/949 33 77, факс: 02/862 46 90.

Б. Обект на обществената поръчка

Предмет на настоящата поръчка е доставка на чували за технологичните нужди на териториалните и специализираните поделения на „Български пощи” ЕАД.


РАЗДЕЛ ІV

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с обект: „застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „български пощи еад”
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лични предпазни средства за работниците и служителите на “Български пощи”...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
Български пощи” еад, за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconВ: Означава ли това, че лекарствената политика дава преимущество на оригиналните медикаменти?
Росен Казаков, изпълнителен директор на Сдружението на българските фармацевтични производители, и Деян Денев, изпълнителен директор...
Деян дънешки главен изпълнителен директор icon„дзи общо зазтраховане Е
Зи общо зазтраховане" Е., вписано в tp при ав с еик 121718407, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „Г. Бенковски" №3,...
Деян дънешки главен изпълнителен директор iconГергана Дрянска е новият изпълнителен директор на асп
Главна дирекция “Социално подпомагане” в асп, а преди това – главен инспектор и началник отдел в Инспектората на агенцията. Тя поема...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом