Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г
ИмеПостановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер290.19 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.jessicafund.bg/cloud/Postanovlenie245.rtf
  1   2   3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 245 на МС от 9.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.


Обн., ДВ, бр. 83 от 16.10.2007 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 53 от 10.06.2008 г., бр. 74 от 21.09.2010 г., бр. 77 от 4.10.2011 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ


ПОСТАНОВИ:


Раздел I

Общи положения


Чл. 1. (1) Приема детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", наричана по-нататък "Оперативната програма", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.


(2) Допустими категории разходи по Оперативната програма са тези, които попадат в обхвата за финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/1999 (OB L 210, 31.07.2006, стр. 1 - 11).


(3) Без това да противоречи на изключенията, предвидени в специалните регламенти на фондовете, за допустими се считат и категории разходи за дейности, попадащи в обхвата за финансиране от Европейския социален фонд, съгласно Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1784/1999 (OB L 210, 31.07.2006, стр. 12 - 18), при условие че те съставляват най-много 10 на сто от общия размер на финансирането по всяка приоритетна ос на Оперативната програма. Тези разходи следва да са извършени в съответствие с детайлните правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд.


Чл. 2. (1) Допустимостта на разходите се определя съобразно Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 27 от 2007 г.) и въз основа на разпоредбите на това постановление.


(2) В насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна помощ или в указанията, одобрявани от договарящия орган при процедури за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по смисъла на Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма ФАР на Европейския съюз (ДВ, бр. 45 от 2007 г.), се включва изчерпателен списък на допустимите разходи за финансиране за съответната схема или проект, като в този списък могат да се предвидят ограничения и/или допълнителни уточнения относно конкретния вид, размер, период и/или условия за допустимост на разходите въз основа и в рамките на определените с Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. и с това постановление.


Раздел II

Период за допустимост на разходите


Чл. 3. Общият период на допустимост на разходите по Оперативната програма се определя съгласно чл. 3, ал. 1 от Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. - от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2015 г.


Раздел III

Условия и правила за допустимост на разходи


Чл. 4. В съответствие с правилата по постановлението за допустими се считат разходите по Оперативната програма за дейности, определени и извършени под отговорността на управляващия орган и съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на Оперативната програма.


Чл. 5. (1) Разходите се считат за допустими, когато отговарят едновременно на следните условия:


1. да са необходими за изпълнението на проекта, да са заложени в договора или в заповедта по смисъла на чл. 3 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма ФАР на Европейския съюз и да отговарят на принципите за добро финансово управление - икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства;


2. да са действително извършени и да бъдат отчетени въз основа на първични счетоводни документи или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното законодателство;


3. да са действително платени и отчетени през периода за допустимост на разходите по чл. 3;


4. да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента и да могат да бъдат проследени въз основа на ефективно функционираща одитна пътека;


5. да могат да се установят и проверят и да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи;


6. да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана от публични средства на националния или европейския бюджет;


7. да са извършени за дейности по Оперативната програма в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Разходите, извършени при изпълнение на дейности по проект, трябва да са в парична форма, като се вземат предвид изключенията по чл. 7, т. 7 и 8.


(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Разходите, свързани с изпълнението на договори за доставка на стоки, предоставяне на услуги и строителство, са допустими, ако договорите са сключени при спазване изискванията на националното законодателство за възлагане на обществени поръчки или разпоредбите на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и Програма ФАР на Европейския съюз (ДВ, бр. 24 от 2007 г.).


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) (1) Допустимите разходи, необходими за осъществяване целите на проекта, се разделят на преки и непреки разходи.


(2) Непреките разходи, декларирани на базата на постоянна ставка, не могат да превишават общата стойност на аналогичните непреки разходи на бенефициента по счетоводни данни за същия период, което се декларира от бенефициента и подлежи на последваща проверка.


Раздел IV

Допустими разходи


Чл. 7. Допустими разходи по Оперативната програма са следните:


1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2010 г.) закупуване на земя и/или придобиване на ограничени вещни права при спазване на следните условия:


а) наличие на директна връзка между покупката и целите на съфинансирания проект, одобрена от Управляващия орган и отразена в договора;


б) стойността на закупената земя да не надвишава 10 на сто от общите допустими за съфинансирания проект разходи;


в) представяне на оценка от независим сертифициран оценител или друг компетентен орган, удостоверяващ, че покупната цена на недвижимото имущество не надхвърля пазарната му стойност;


г) към датата на покупката земята да няма вещни и облигационни тежести, които да препятстват свободното й използване за целите на проекта; този факт се удостоверява с официални документи, издадени от компетентните държавни органи;


д) продавачът да не е закупил имота с публична безвъзмездна помощ, дори и частично, в периода от последните 10 години преди подаване на проектното предложение;


2. разходите за покупка на застроен недвижим имот са допустими за съфинансиране от Оперативната програма, ако са директно свързани с целта на проекта и за недвижимия имот са изпълнени следните условия:


а) да има оценка от независим сертифициран оценител или друг компетентен орган, удостоверяващ, че цената му не надвишава пазарната стойност и че сградата е построена в съответствие с националното законодателство; по изключение при наличие на нарушения при изграждането на сградите, които могат да бъдат отстранени, в проекта следва да се предвидят мерки за тяхното отстраняване с изключение на случаите на незаконно строителство;


б) продавачът да не е закупил имота (сградата и/или земята) с публична безвъзмездна помощ, дори и частично, в периода от последните 10 години преди подаване на проектното предложение;


в) недвижимият имот да бъде използван с цел и за период, одобрени от Управляващия орган;


г) към датата на покупката недвижимият имот да няма вещни и облигационни тежести, които да препятстват свободното му използване за целите на проекта;


3. разходи за строителство и строителни дейности:


а) разходи, свързани със заснемания, идейни, технически и работни проекти и с оценка на съответствието на проектите съгласно чл. 142, ал. 4 от Закона за устройство на територията;


б) разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;


в) разходи, свързани с подготовката на документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки и за провеждане на процедурите за избор на изпълнители в съответствие с националното законодателство в тази област;


г) (доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г.) разходи за подготовка на строителната площадка (разрушаване на съществуващи строежи или на части от тях, разчистване на строителната площадка, вертикална планировка), изграждане, реконструкция, рехабилитация на обходни пътища и временна организация на движението;


д) (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм., бр. 74 от 2010 г.) разходи за строителни и монтажни работи за:


аа) строителство, разширяване (пристрояване/дострояване, надстрояване), обновяване, преустройство, реконструкция и всички видове ремонт на сгради - земни работи, укрепителни съоръжения, ремонт и възстановяване на конструкцията, подмяна или ремонт на водопроводни, канализационни, електрически, отоплителни, климатични, пожароизвестителни, телекомуникационни инсталации в сгради, внедряване на инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включително обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, довършителни работи, създаване на архитектурна среда за хора с увреждания и други специфични дейности в зависимост от предназначението на строежа;


бб) реконструкция и рехабилитация на пътища - трасировка, земни работи, полагане на нова пътна настилка, ремонт на пътното тяло, ремонт на съществуваща пътна настилка, изпълнение на укрепителни и отводнителни съоръжения, на пътна сигнализация и маркировка, предпазни огради, осветление и други мерки, свързани с безопасността на пътя;


вв) изграждане, реконструкция, ремонт и рехабилитация на телекомуникационна инфраструктура и инфраструктура за широколентов достъп до интернет по съвременни технологии - изграждане на пасивна инфраструктура, полагане на тръби, изтегляне на оптичен кабел, направа на муфи, довеждане на кабела до съответна точка на присъствие (POP point of present) в населените места или изграждане на мачти крепежни съоръжения за външните устройства на радиорелейни линии или други безжични комуникационни преносни съоръжения, изграждане на технологични помещения с подходящо електрозахранване и климатизация за включване на телекомуникационни мощности за достъп; изграждане, въвеждане в редовна експлоатация на активно оборудване за достъп и др.;


гг) изграждане на газопреносна и газоразпределителна мрежа;


дд) строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в зони с концентрация на бизнес дейности/индустриални зони;


ее) възстановяване, консервация, опазване, реставрация и експониране на паметници на културата, природни, културни и исторически забележителности;


жж) строителство, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура до и в райони на туристически атракции, изпълнение на туристическа маркировка; развитие на туристическа инфраструктура (туристически пътеки, пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове);


зз) изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения (корекции на реки, диги, охранителни канали, крайбрежни стени и др. съоръжения), за борба с ерозията на речните брегове (прагове, крайбрежни стени, габиони и др. съоръжения); за борба с ерозията и абразията на морските и речните брегове (крайбрежни стени, диги, буни, вълноломи и др. съоръжения); изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита на населени места от наводнения;


ии) изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктурни съоръжения за укрепване на свлачища: вертикална планировка, силови съоръжения и съоръжения за отвеждане на подземните и повърхностните води извън свлачището (преоткосиране, дренажни системи, канавки и шахти, канализации за отвеждане на дренираните и дъждовните води извън свлачището, анкерни и пилотни конструкции, подпорни стени, анкерирани стени, шлицовани стени, изграждане на автоматизирани контролно-измервателни системи и др. съоръжения);


кк) изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктурни съоръжения за укрепване на срутища (телени мрежи, предпазни канавки, уловителни мрежи, уловителни стени, предпазни насипи, защитни навеси и др. съоръжения);


лл) строителство, преустройство, реконструкция, рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих (паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, санитарни възли и др.) и свързаното с тях изграждане/рехабилитация на подземната техническа инфраструктура (електро-, ВиК мрежи, поливни и напоителни системи) или ако е необходимо - тяхното изместване; пешеходни алеи и тротоари, велосипедни алеи, обществени площади, подлези, надлези, улични мрежи, включително ако е необходимо изместване на съществуващи комуникации - електро-, ВиК, съобщителни и други; транспортна инфраструктура (включително подобряване достъпността на градските автобусни спирки, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване, развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа, антивибрационни съоръжения и съоръжения за шумоизолация и др.), обществени паркинги, внедряване на енергоспестяващо улично осветление, включително изграждане на подземна кабелизация за целта; създаване на архитектурна среда за хора с увреждания, съоръжения и системи за сигурност и безопасност, елементи на градско обзавеждане, поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи;


е) (нова - ДВ, бр. 74 от 2010 г.) разходи за доставка и монтаж на съоръжения и оборудване, които трябва да се инсталират за постоянно ползване на мястото на изпълнение на проекта;


ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 74 от 2010 г.) разходи за авторски и строителен надзор;


з) (предишна б. "ж", доп. - ДВ, бр. 74 от 2010 г.) разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация (присъединяване към външната електрическа, водопроводна, канализационна, топлофикационна, телекомуникационна система и газоразпределителна мрежа), изготвяне на технически паспорт и геодезическо заснемане;


4. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) разходи за закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване, обзавеждане (стопански инвентар), транспортни средства със специално предназначение (линейки, пожарни коли, снегопочистващи автомобили, сметосъбиращи и сметоизвозващи машини), транспортни средства за градски транспорт (трамваи, тролеи и автобуси) и нематериални активи;


5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм., бр. 74 от 2010 г.) разходи за услуги за:


а) разработване на интегрирани планове за градско развитие, устройствени схеми и планове;


б) въвеждане на автоматизирани системи за управление и контрол на трафика, разработване на планове за управление на трафика;


в) извършване на инвентаризации и оценка на туристическите ресурси, организиране на и/или участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири, фестивали, семинари, конференции, обучения, работни срещи, форуми и др.), изработване и регистриране на марки и географски означения, изработване и въвеждане на стандарти и системи за сертифициране на качеството, мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности;


г) разработване на проучвания и анализи, стратегии, концепции, планове за действие и програми, материали за дистанционно обучение;


д) предоставяне на консултации, разходи за изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, бази данни, реклама в медиите, промоционални прояви;


е) разработване на документация за процедура за определяне на изпълнител;


6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) при спазване условията на т. 7 и 8 за допустими разходи могат да се разглеждат амортизацията и приносът в натура, ако са остойностени въз основа на счетоводни документи;


7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) разходите за амортизация на амортизируеми активи, които са пряко свързани с целите на съфинансирания проект, са допустими при спазване условията на чл. 4, ал. 6 от Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от


Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.;


8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) приносът в натура се счита за допустим при спазване условията на чл. 4, ал. 7 от Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.;


9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта, съфинансиран от Оперативната програма, и са необходими за неговата подготовка и изпълнение, като транспорт, наеми, дизайнерски, архитектурни, инженерни, информационно-технологични, консултантски, правни и нотариални, изследвания и експертни, маркетингови, социологически и статистически проучвания, геоложки проучвания, разходи за предпроектни проучвания, разходи за оценка на въздействието върху околната среда, разпространение на информацията, разходи за дейности по информиране и публичност за проекти, съфинансирани по Оперативната програма, поставяне на указателни табели, финансово-счетоводна проверка, одит, застраховки и други услуги;


10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) разходи за възнаграждения на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта, включително дължимите осигурителни вноски;


11. (предишна т. 10, доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни), такси за участие в изложения, семинари, конференции, работни срещи и др. на лица, пряко ангажирани с дейности по управлението и/или изпълнението на проекта в страната и в чужбина, при положение че са извършени и отчетени в съответствие с приложимата нормативна уредба в тази област;


12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) разходи за банкови такси за откриване и обслужване на сметка само в случаите, в които Управляващият орган на Оперативната програма изисква откриването на отделна сметка или сметки за изпълнение на проекта и това изрично е указано в Насоките за кандидатстване;


13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) разходи за организация и управление, определени в чл. 4, ал. 8 от Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г.;


14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) разходи във връзка с плащания по отношение на инструментите за финансов инженеринг съгласно чл. 4, ал. 10 от Постановление № 62 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. и при условията на чл. 9.


  1   2   3

Свързани:

Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г iconПостановление №245 от 9 октомври 2007 Г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "регионално развитие", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 Г

Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г iconПостановление №245 от 9 октомври 2007 Г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "регионално развитие", съфинансирана от европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 Г

Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г iconПостановление №123 от 2 юни 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА постановление №245 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ от 2007 Г. За приемане на детайлни правила за
Зменение и допълнение на постановление №245 на министерския съвет от 2007 Г. За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите...
Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г iconЗа приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма
За приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма "развитие на конкурентоспособността на българската...
Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г iconПрограма "Регионално развитие" 2007-2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г iconЕвропейски фонд за регионално развитие
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския...
Постановление №245 на мс от 10. 2007 г за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма \"Регионално развитие\", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 2013 г iconОперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 www
Оп „Регионално развитие” 2007-2013 год., съфинансирана от ес чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект №BG161PO001...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом