Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на
ИмеГ-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер102.9 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://sandanski1.com/docs/oba/naredbataZUT2012.doc
До

Председателя на

Общински Съвет Сандански


Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между ПК по Общинска собственост и ПК по Устройство на територията внасям проект за изменение на Наредбата за реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане по реда на чл.56 от ЗУТ, Ви представям проект за изменение на горе цитираната Наредба


ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


В чл. 2 се правят следните изменения:

- Създава се нова ал. 2: Схемата за разполагане за имоти общинска собственост преди одобрението от главния архитект се съгласуват с Общински съвет . Със свое решение общински съвет може да променя или допълва предложената схема. Главния Архитект одобрява съгласуваната схема в 14 дневен срок след решението на общински съвет за съгласуване й

- Създава се нова ал 3: Схемите за разполагане на обекти по чл. 3 ал. 2 се одобряват от Главния Архитект без съгласуване със общински съвет

- Ал. 4 се изменя по следния начин : Схемите за разполагане на обекти по чл. 3 ал. 1 буква (б), буква (д) и буква (е) с изключение на схемите касаещи централните градски части а именно ул. „Македония”, пл. „Атлантически Алианс” , пл. „България” , парковата зона на града и пешеходната част на ул. „Христо Смирненски” се одобряват от Главния Архитект без съгласуване със общински съвет.

- Ал. 2 става ал. 5 и се изменя по следния начин: При разглеждането и обсъждането на схемите в комисиите на общински съвет с право на съвещателен глас присъстват представители на РСПАБ , КАТ, Агенция по безопасност на храните и експлоатационните дружества (ЧЕЗ АД , Увекс ЕООД ). Техните мнения , препоръки и становища трябва да бъдат отразени в протокола на съответната комисия.

- Ал. 3 става ал. 6 и се изменя по следния начин: Схемата за поставяне на преместваеми обекти за имоти общинска собственост се изготвя от Дирекция „ УТИП „ под ръководството на Главния Архитект и включва следните параметри :

- местоположение ,

- вид и предназначение на обекта ,

- размери ,

- за обектите по чл. 3 ал. 1 буква (д) за кое търговско помещение се отнасят /принадлежат/

- Ал. 5 става ал. 7 и е изменя по следния начин: Схемите за разполагане подлежат на актуализация и допълване в случаите на възникнала нужда и постъпили искания от заинтересовани страни, по реда на чл. 2


/Старо/

Чл.2(1). Преместваеми обекти се поставят въз основа на схеми за разполагане, изработени и съгласувани по реда на чл.56 от ЗУТ и одобрени от Главния архитект на община Сандански, и издадено разрешение за поставяне.

(2). Схемата за разполагане преди съгласуването с Общински съвет и одобряването от Главния архитект се съгласува служебно задължително с РСПАБ , КАТ и ескплоатационните дружества (ЧЕЗ АД , Увекс ЕООД )

(3) Схемата се изготвя от Дирекция „ УТИП „ и включва следните параметри :

- местоположение ,

- вид и предназначение на обекта ,

- размери ,

- необходими отстояния .

(4). Разрешенията за поставяне се издават от Главния архитект на общината след провеждане на търг или конкурс съгласно Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, след решение на Общински съвет и сключване на договор от кмета на общината със спечелилия търга, с изключение на сергии и колички за търговия, маси за сервиране , слънцезащитни устройства и подиуми .


(5). Схемите за разполагане подлежат на актуализация и допълване в случаите на възникнала нужда и постъпили искания от заинтересовани страни.


/НОВО/

Чл.2(1). Преместваеми обекти се поставят въз основа на схеми за разполагане, изработени и съгласувани по реда на чл.56 от ЗУТ и одобрени от Главния архитект на община Сандански, и издадено разрешение за поставяне.

(2). Схемата за разполагане за имоти общинска собственост преди одобрението от главния архитект се съгласуват с Общински съвет . Със свое решение общински съвет може да променя или допълва предложената схема. Главния Архитект одобрява съгласуваната схема в 14 дневен срок след решението на общински съвет за съгласуване й

(3) Схемите за разполагане на обекти по чл. 3 ал. 2 се одобряват от Главния Архитект без съгласуване със общински съвет

(4) Схемите за разполагане на обекти по чл. 3 ал. 1 буква (б), буква (д) и буква (е) с изключение на схемите касаещи централните градски части а именно ул. „Македония”, пл. „Атлантически Алианс” , пл. „България” , парковата зона на града и пешеходната част на ул.” Христо Смирненски” се одобряват от Главния Архитект без съгласуване със общински съвет.

(5) При разглеждането и обсъждането на схемите в комисиите на общински съвет с право на съвещателен глас присъстват представители на РСПАБ , КАТ, Агенция по безопасност на храните и експлоатационните дружества (ЧЕЗ АД , Увекс ЕООД ). Техните мнения , препоръки и становища трябва да бъдат отразени в протокола на съответната комисия.

(6) Схемата за поставяне на преместваеми обекти за имоти общинска собственост се изготвя от Дирекция „ УТИП „ под ръководството на Главния Архитект и включва следните параметри :

- местоположение ,

- вид и предназначение на обекта ,

- размери ,

- за обектите по чл. 3 ал. 1 буква (д) за кое търговско помещение се отнасят /принадлежат/

(7). Схемите за разполагане подлежат на актуализация и допълване в случаите на възникнала нужда и постъпили искания от заинтересовани страни, по реда на чл. 2


ГЛАВА ВТОРА


ВИДОВЕ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ


В чл. 3 се правят следните изменения:

- в ал. 1 буква (д) думите след думата „сервиране” се заличават

- в ал. 1 буква (е) след думата „въртележки” се записва: „клатушки, детски електронни игри”

- в ал. 1 се създава нова буква (ж) със следния текст: Слънцезащитни устройства – сенници, чадъри, тенти и др

- в ал. 2 буква (в) след думата „съоръжения” се добавя: „собственост на общината”


/Старо/

Чл.3.(1). По своето предназначение преместваеми обекти са:

 1. За търговски и други обслужващи дейности:

а) Павилиони, каравани, фургони с височина до 3.20м;

б) Сергии и колички за търговия до 3м2;

в) Подиуми до 30м2;

г) Машини, хладилни шкафове, витрини за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски и др.;

д) Маси за сервине и слънцезащитни устройства – сенници, чадъри, тенти и др.;

е)Мобилни открити съоръжения за спортни и детски актракции ( въртележки , влакчета , електроколички, батути и други ),

2. Елементи на градското обзавеждане:

а) Спирки на масовия градски транспорт;

б) Преместваеми гаражни клетки;

в) Спортни атракциони и детски съоръжения;

г) Тоалетни кабини, телефонни кабини и кабини за охрана;

д) Съдове за събиране на отпадъци;

е) Чешми, фонтани, часовници и др.;

(2). Преместваемите обекти по ал.1, т.1, буква “б” се прибират от търговеца, на чието име е издадено разрешението за поставяне, след края на работното време, регламентирано в договора за наем.


/НОВО/

Чл.3.(1). По своето предназначение преместваеми обекти са:

 1. За търговски и други обслужващи дейности:

а) Павилиони, каравани, фургони с височина до 3.20м;

б) Сергии и колички за търговия до 3м2;

в) Подиуми до 30м2;

г) Машини, хладилни шкафове, витрини за сладолед, автомати за кафе, напитки, закуски и др.;

д) Маси за сервиране

е)Мобилни открити съоръжения за спортни и детски актракции ( въртележки , клатушки, детски електронни игри , влакчета , електроколички, батути и други )

ж) Слънцезащитни устройства – сенници, чадъри, тенти и др

2. Елементи на градското обзавеждане:

а) Спирки на масовия градски транспорт;

б) Преместваеми гаражни клетки;

в) Спортни атракциони и детски съоръжения собственост на общината ;

г) Тоалетни кабини, телефонни кабини и кабини за охрана;

д) Съдове за събиране на отпадъци;

е) Чешми, фонтани, часовници и др.;

(2). Преместваемите обекти по ал.1, т.1, буква “б” се прибират от търговеца, на чието име е издадено разрешението за поставяне, след края на работното време, регламентирано в договора за наем.


ГЛАВА ТРЕТА


ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ


Създава се нов чл. 3а със следния текст:


/НОВО/

Чл.3а.(1) Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти се издават от Главния архитект на общината.

(2) Разрешенията се издават след провеждане на търг или конкурс съгласно Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с общинско имущество, след решение на Общински съвет и сключване на договор от кмета на общината със спечелилия търга, с изключение на обектите по чл. 3 ал. 1 буква (д) , чл. 3 ал. 2 и обектите разположени върху частни или държавни имоти

(3) Ползвателите на терени по чл. 3 ал. 1 буква (д), в рамките на терена които използват, могат да поставят и преместваеми обети по чл. 3 ал. 1 буква (е) без разрешение от Главния архитект


В чл. 4 се правят следните изменения:

- в ал. 1 т. 4 след думата „отстояния” се записва „от имотните граници и съществуващите сгради в имота”


/Старо/

Чл.4.(1) За получаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по чл.3 от настоящата наредба е необходимо представянето на :

 1. Молба;

 2. Документ, удостоверяващ правото на ползване на терена(нотариален акт, договор за наем със собственика на терена);

 3. Проекти, илюстриращи външния вид, одобрен от Главния архитект, след съгласуване с Общински съвет ;

 4. За имоти частна и държавна собственост - подробни схеми на разполагане на обектите, изготвени върху извадка от кадастралния и регулационен план в М 1:500 и виза. На тези схеми се нанасят размерите на преместваемите обекти и необходимите отстояния.;

 5. За имоти общинска собственост – скица от тръжната документация;

 6. Квитанция за платена такса.


(2) Обемът и съдържанието на проектите, илюстриращи външния вид на преместваемите обекти се определя от Главния архитект


/НОВО/

Чл.4.(1) За получаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по чл.3 от настоящата наредба е необходимо представянето на :

 1. Молба;

 2. Документ, удостоверяващ правото на ползване на терена(нотариален акт, договор за наем със собственика на терена);

 3. Проекти, илюстриращи външния вид, одобрен от Главния архитект

 4. За имоти частна и държавна собственост - подробни схеми на разполагане на обектите, изготвени върху извадка от кадастралния и регулационен план в М 1:500 и виза. На тези схеми се нанасят размерите на преместваемите обекти и необходимите отстояния от имотните граници и съществуващите сгради в имота

 5. За имоти общинска собственост – скица от тръжната документация;

 6. Квитанция за платена такса.


(2) Обемът и съдържанието на проектите, илюстриращи външния вид на преместваемите обекти се определя от Главния архитект.


В чл. 5 се правят следните изменения

- ал. 2 ; ал. 3 и ал. 4 отпадат


/Старо/

Чл.5. (1) Необходимите документи по чл. 4 , ал.1 се внасят в Общинска администраця за разглеждане от Главния архитект .

Чл.5. (2) Главния архитект в срок от 30 дни от датата на получаване в Общинска администрация разглежда и внася проектите за съгласуване от Общински съвет .

Чл.5. (3 )Общински съвет съгласува / разглежда / проектите на първата сесия след постъпването им.

Чл.5. (4) Отказите за съгласуване на проектите следва да съдържат конкретни мотиви , изисквания и препоръки , които следва да се изпълнят за да бъде проекта съгласуван от общински съвет .

/НОВО/

Чл.5. (1) Необходимите документи по чл. 4 , ал.1 се внасят в Общинска администрация за разглеждане от Главния архитект .


В чл. 6 се правят следните изменения:

- т. 4 отпада

- т. 5 става т. 4


/Старо/

Чл.6. Забранява се разполагането на преместваеми обекти върху общински и държавни имоти на :

 1. Обекти, непредвидени в схемата за разполагане на преместваеми търговски обекти .

 2. Сергии и маси извън границите на определените от Главния архитект на общината схеми;

 3. Обекти, затрудняващи или възпрепятстващи пешеходния поток;

 4. Обекти, разположени в сервитутните зони на инженерните съоръжения;
 1. Обекти на по-малко от 2.00м от входове, витрини и прозорци на партерния етаж на сгради, без съгласието на собствениците.


/НОВО/

Чл.6. Забранява се разполагането на преместваеми обекти върху общински и държавни имоти на :

 1. Обекти, непредвидени в схемата за разполагане на преместваеми търговски обекти .

 2. Сергии и маси извън границите на определените такива със схеми;

 3. Обекти, затрудняващи или възпрепятстващи пешеходния поток;

 4. Обекти на по-малко от 2.00м от входове, витрини и прозорци на партерния етаж на сгради, без съгласието на собствениците.


ГЛАВА ОСМА


ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Създават се нови §3 и §4 и §5 със следния текст:


/НОВО/

§3 В срок от 30 дни след влизане в сила на решението за изменение на наредбата да бъдат изготвени и внесени в общински съвет за съгласуване схеми по чл. 3 ал. 1 буква(б), буква(д), буква(е) касаещи централните градски части а именно ул. „Македония”, пл. „Атлантически Алианс” , пл. „България” , парковата зона на града и пешеходната част на ул. „Христо Смирненски”


§4 В срок от 30 дни след влизане в сила на решението за изменение на наредбата да бъдат предприети действия за премахване на всички обекти и по чл. 3 ал. 1 които са поставени без разрешение за поставяне по реда на чл. 3а от настоящата наредба


§5 Във наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се правят следните промени:

- чл. 21 т. 2.7.1. а именно: „2.7.1 / нова с Решение 165/ 18.11.2008 г./ Разрешителното за ползване се издава след представяне на Разрешение за поставяне, издадено от гл. архитект” – отпада

- създава се нова ал. /4а/ Разрешителното за ползване на терените по предходните алинеи на чл. 21 се издава след представяне на Разрешение за поставяне, издадено от гл. архитект по реда на чл. 3а от Наредбата за реда и условията за разрешаване поставянето на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане по реда на чл.56 от ЗУТ


Председател на ПК по Устройство на територията

.…………………….
Свързани:

Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на iconРедовно заседание
Докл.: Председател пк “Общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура и екология”
Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на iconОбщинскисъвет – девн я
На основание чл. 25, т. 2 и 4 от змсма насрочвам заседание на пк”Общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура,...
Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на iconОбщинскисъвет – девн я
На основание чл. 25, т. 2 и 4 от змсма насрочвам заседание на пк”Общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура,...
Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на iconОбщинскисъвет девн я
На основание чл. 25, т. 2 и 4 от змсм насрочвам заседание на пк „Общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура,...
Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на iconЗаконът за устройство на територията с ясни правила
Работна група, създадена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, започва заседания за изработване...
Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на iconОбщинскисъвет девн я
На основание чл. 25, т. 2 и 4 от змсм насрочвам заседание на пк „Общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура,...
Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на iconПроизводството е с правно основание чл. 63 и сл от занн
Р./ Ю. Р., с което на Кмета на О. Б. – А. К. на основание чл. 232 ал. 1 т. 1 от Закона за устройство на територията е наложено административно...
Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на iconРешение №10
Относно: Промяна вида на пк по общинска собственост, земеделие, екология, услуги и транспорт и пк по устройство на територията и...
Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на iconСписък за допуснатите и недопуснатите кандидати
Началник отдел „Устройство на територията и контрол, общинска собственост, местно икономическо развитие, програми и проекти”
Г-н Председател във връзка с проведеното съвместно заседание между пк по Общинска собственост и пк по Устройство на територията внасям проект за изменение на iconОбщинска администрация сливен
Приложено, изпращам Ви копие от Заповед № рд-15-518 / 08. 06. 2011 год на Кмета на Община Сливен за учредяване на „Арис Електрик:...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом