Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
ИмеНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
страница9/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/rtf/341010.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

Критерии

Показатели

Тежест

(%)

1

2

3

1. Изпълнение на

Ситуационен анализ (анализ

60

практически за-

на конкретния изпитен казус)дачи от области-

Отчитане на максималенте на рекламата,

брой фактори на въздействиеразпространение-

и взаимовръзкито и маркетинга

Изготвяне на план за реше-на издателската

ние на заданиетодейност

Предлагане на варианти за

решение, познаване на взаимовръзките между отделните области както на теоретично ниво, така и в тяхното институционално измерение, т.е. организационната структура на фирмата и вътрешнофирмената комуникация между отделните звена

Умения за прилагане на теоретични познания при решаване на практически задачи,

способност за справяне в конкретна ситуация

Логическа последователност и обосновка на решението2. Презентация

Концентрация върху основ-

20ната проблематика

Подкрепа с примери

Умерено времетраене

Използване на подходящи презентационни техники3. Комуникатив-

Ясна и конкретна формули-

20

ност

ровка

Правилно използване на термини и понятия

Подходящ избор на изразни средства

Правилен подход към целевата група

Невербална комуникация

Общо

1005.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Завършено професионално обучение по професията "Икономист-издател" с придобита трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

Съдържанието на документа се определя съгласно ДОИ за документите за системата на народната просвета (Наредба № 4 от 2003 г. на МОН) и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-издател" - трета степен на професионална квалификация.


6. Изисквания към материалната база

Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в работните и производствените помещения на издателско предприятие.

6.1. Учебен кабинет

В учебен кабинет се провежда обучението по теория на професията.

6.1.1. Основно оборудване - работно място на обучаващия (маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, компютърна и дидактическа техника и други средства за обучение; работно място на всеки обучаван, оборудвано с компютърна техника с подходящ софтуер.

6.1.2. Учебни помагала - демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, печатни учебни материали.

6.2. Практическото обучение се провежда в работните и производствените помещения на издателско предприятие, които следва да са оборудвани с предметите и средствата, посочени в "Профила на професията".


7. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория:

Право да преподават теория на професията имат лица с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър" по специалности, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.

7.2. По практика:

Право да преподават практика по професията имат лица с висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър","бакалавър" или "специалист" по професионалните направления, съответстващи на учебните предмети (модули) от отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка.

8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ

- апробиране на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-издател" в обучаващи институции;

- текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ "Икономист-издател" - трета степен на професионална квалификация;

- анализ на резултатите и промени при доказана необходимост след съгласуване с представители на работодателите и на обучаващите институции по професията.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №3 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "продавач-консултант" в сила от 26. 01. 2007 г
Наредба №3 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "продавач-консултант"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом