Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
ИмеНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
страница8/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/rtf/341010.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Система за оценяване и сертифициране

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 на Министерството на образованието и науката за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.

Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.

Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

Удостоверяването на входящото образователно равнище на обучаван без професионална квалификация се осъществява чрез свидетелство за завършено основно образование или чрез диплома за средно образование - при прием след средно образование.

Входящото равнище при повишаване на квалификацията или при преквалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. За оценяване по теория (обучаващите формулират качествените и количествени критерии за поставяне на оценки: 2; 3; 4; 5; 6):

Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;

Среден 3 - обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;

Добър 4 - обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;

Много добър 5 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации;

Отличен 6 - обучаваният прилага усвоените знания в нови ситуации, обобщава, анализира, сравнява, прави оценки.

5.1.2. За оценяване по практика:

Слаб 2 - обучаваният не умее да прилага усвоените знания при изпълнение на практическо задание;

Среден 3 - обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена практическа задача по предварително дадени указания, но допуска грешки в работата си;

Добър 4 - обучаваният умее да осмисли и изпълни самостоятелно поставена практическа задача в нови условия;

Много добър 5 - обучаваният умее да съставя план за работата; подбира методи за изпълнение на поставената практическа задача;

Отличен 6 - обучаваният умее да съставя план за работа, да управлява времето за изпълнение на задачата, работи в екип и да изпълни поставената практическа задача.

5.1.3. Оценката е комплексна и се формира от оценките, получени от различни методи за проверка и контрол, взети със съответната тежест.

5.1.4. Инструменти на оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и др.

5.1.5. При оценяване на обучение, организирано на модулен принцип, се разработва система за оценяване, която включва:

- описание на професионалните компетенции, които ще бъдат проверявани при всяко изпитване;

- определяне на минималния брой точки, при който обучаваният се счита за издържал (обучаваният е овладял минималните знания и умения, необходими да продължи обучението);

- определяне на критерии за оценяване на всяка задача от изпитването;

- въвеждане на коефициент на тежест за всяка изпитна процедура при оформяне на окончателната оценка;

- задаване на формула (скала) за изчисляване на оценката по шестобалната система.

5.2. Оценяване на изхода

Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.

Право да положат тези изпити имат всички лица, преминали и успешно завършили пълния курс на професионално обучение по специалността "Икономист-издател" - трета степен на професионална квалификация.

Държавните изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-издател".

5.2.1. Изпит по теория

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в обща оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

Критерии

Показатели

Тежест

(%)

1

2

3I. Пазарна икономика, нормативна база и социално дело1. Пазарни иконо-

Субекти на стопанска дей-

12

мически отноше-

ностния

Основни пазарни категории

Договорни отношения между субектите на стопанска дейност2. Авторско право

Познава общите принципи

2на отношенията между автор

и издател3. Трудово-правни

Познава общите принципи

6

отношения и со-

на трудовото правоциално дело

Познава структурата и съ-

държанието на длъжностни

характеристики

Общи познания относно задължения на работодателите и работниците за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд20II. Организация, счетоводство и контрол1. Организация на

Организационна структура

6

издателското пред-

на предприятиетоприятие

Взаимовръзки между функционалните звена

Функционални и длъжностни характеристики

Използване на информационните и комуникационни средства2. Финансово-сче-

Знания за финансово-счето-

15

товодни дейности

водни операции, форми,

справки и др.

Осчетоводяване на определени стопански операции

Счетоводни отчети и счетоводен баланс

Участие в комисии при извършване на инвентаризации3. Снабдителска и

Знания и приложение в кон-

3

складова дейност

кретна ситуация на принци-

пите на организация на складовото стопанство и снабдяването

Изчисление и определяне на складови наличности

Сравняване и анализиране на оферти4. Калкулации в

Анализ на икономическа ин-

6

издателското

формацияпредприятие

Разпределяне на разходите по

разходни центрове

Изчисляване на рентабилност

Калкулиране на продукти30III. Икономика на издателството1. Разпростране-

Начини на разпространение

10

ние на печатни

на печатни издания - пре-издания

димства и недостатъци

Видове продажби на печатни издания

Особености и механизми на стимулиране

Видове тиражи и начини за определянето им

Видове нереализирана продукция, начини за обработка

Обработка на рекламации2. Организация

Реклама и обяви в печатни

10

и особености на

изданиярекламата в пе-

Предимства на печатнатачатни издания

реклама

Термини и понятия в областта на рекламата в печатни издания

Видове реклама; общи условия за реклама; технически изисквания за приемане на реклама

Обработка на рекламации3. Планиране и

Маркетинг, принципи на мар-

20

организиране на

кетинговия миксмаркетингови

Анализ на икономическа имероприятия

маркетингова информация

Механизми за стимулиране

на продажбите4. Производство

Видове печат, видове хартия

10

на печатни изда-

и мастилания

Етапи на производствения

процес

Функционални звена и връзки между тях

Противопожарна безопасност

Опазване на околната среда50Общо

100


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №3 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "продавач-консултант" в сила от 26. 01. 2007 г
Наредба №3 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "продавач-консултант"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом