Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
ИмеНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
страница6/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi/rtf/341010.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9
предприятието.

им дейност.

Комплектоване и

съхраняване на

трудови досиета на

работещите.

Опазване на

информация, свързана

с личните данни на

персонала9. Организация на

Компютри и свързаният

Организационно-управленска

Планиране и

Умения за работа в

работното време.

с тях софтуер,

структура на предприятието.

разпределяне на

екип;

Осъществяване на

периферни устройства.

Организация и функции на

работното време.

Организационни

комуникация с колеги,

Средства за

издателската дейност.

Ефективна

умения;

ръководители, служители

комуникация.

Нормативни документи,

комуникация със

Комуникативност;

и клиенти.

Стандартно офис

регламентиращи издателската,

служители,

Убедителност;

Отчита извършената

оборудване и

рекламната,

административни

Инициативност;

дейност пред прекия

консумативи - бюра,

разпространителската,

ръководители и др.

Дисциплинираност;

ръководител.

столове, машини за

счетоводно-финансовата

Осъществяване и

Лоялност;

Опазва имуществото на

подвързване и

дейност, трудовото, социалното

поддържане на

Съобразителност;

предприятието, поддържа

ламиниране, за

и здравното осигуряване.

делови контакти с

Комбинативност;

ред и чистота на

унищожаване на

Бизнес комуникации.

партньори и клиенти на

Отговорност;

работното си място.

документи и др.

Процес на документооборота в

предприятието.

Добросъвестност.Канцеларски материали,

предприятието.

Ползване на вътрешни

принадлежности заи външни нормативни

писане, печати,документи при

различни видове хартияизпълнение на

и др.задълженията.

Интегриране на натрупаните знания за решаване на даден проблем.

Обобщаване, анализиране и оценяване изпълнението на собствената си работа.

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление

Непрекъснато растящите изисквания в медийната област, бързото развитие на медийния пазар и нуждата от висококвалифицирани специалисти в сферата на издателската дейност дават все по-широки възможности за реализация на икономист-издателите във всички печатни медии.

Професията "Икономист-издател" е междинно звено между производството и търговията в книгоиздаването. На базата на анализ на медийния пазар и на общественото развитие икономист-издателят участва в планирането на нови печатни продукти, в разработването и прилагането на маркетингови концепции, свързани с тях, в привличането на реклами, консултиране на клиенти при рекламни продажби, в търговското обслужване на печатницата, както и в разпространението на печатни издания.

2.3. Възможности за професионална реализация

Обучението дава възможност за професионална реализация в областта на издателската дейност. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Икономист-издател" могат да постъпват на работа в сферата на рекламата и разпространението на печатни издания, в административната и счетоводната дейност. Обучаваните могат да намерят реализация също така във фирми за търговия на дребно с печатни издания, фирми-доставчици в сферата на печатарския бранш и медиите.

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Икономист-издател" могат да постъпват на работа на длъжности (професии), които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите и длъжностите (2006 г.): посредници при продажби (3429 3006 Продавач бизнес услуги), технически и търговски представители (3415 3001 Консултант продажби, 3415 3004 Търговски представител), посредници в бизнес услугите в областта на: рекламата (3429 3005 Представител бизнес услуги), печата (4121 2001 Калкулант, 4132 2002 Отчетник инвентаризация на материали, 4132 2001 Организатор производствено планиране и координация), в сферата на абонамента (4121 2009 Фактурист), помощен персонал в сферата на рекламата и логистиката (4191 2014 Технически сътрудник офис), помощен персонал, обработващ финансово-счетоводна информация (4121 2004 Отчетник счетоводство, 4121 2003 Касиер), помощен персонал по управление на персонала (4121 2003 Касиер, 4115 2001 Секретар), помощен персонал по осигуряване на снабдяването (4131 2018 Склададжия, 4131 2025 Управител на склад, 4131 2019 Снабдител) и други, в т.ч. допълнени при актуализиране на Националната класификация на професиите и длъжностите.

2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация

След придобиване на трета степен на професионална квалификация обучаваният по професията "Икономист-издател" може да продължи обучението си по друга професия от професионалната област "Стопанско управление и администрация", като част от обучението му по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления, и част от отрасловата задължителна професионална подготовка в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по съответната професия, се зачита.


3. Цели на обучението

Основната цел на обучението по професията "Икономист-издател" е подготовка на обучаваните за работа по придобитата специалност в областта на издаването на печатни издания и тяхната реализация.

3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна професионална подготовка, единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава пазарните отношения и стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления;

- познава организационната структура на предприятието, правомощията на длъжностните лица и принципите на работата в екип;

- познава правата и задълженията в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване и свързаните с тях нормативни актове;

- разбира собствената си роля в дейността на предприятието, съзнава необходимостта от повишаване на квалификацията си;

- установява и поддържа ефективни делови контакти с клиенти и партньори на фирмата;

- следи за качеството на работата, за която отговаря, в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии;

- умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа;

- познава основните правила за работа с компютър;

- познава и прилага нормите и изискванията за опазване на околната среда;

- познава и използва личните предпазни средства, знае и прилага основните правила за безопасна работа с оборудването и офис техниката на работното място;

- осъществява комуникация на чужд език.

3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление "Продажби на едро и дребно"

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава и прилага правилата на бизнес комуникациите;

- събира, обобщава и предава текуща икономическа и маркетингова информация;

- презентира продукти и консултира клиенти на предприятието;

- планира и организира изпълнението на текущите задачи;

- работи с офис техника на работното място;

- познава и прилага правилата за водене, обработка, сортиране, класиране и съхранение на фирмена, счетоводна, икономическа и др. документация;

- купува и продава стоки и услуги от името на организацията, за която работи, според предоставените му правомощия.

3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от "Профила на професията" при обучението по специфичната за професията "Икономист-издател" задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

- познава организацията на издателството;

- познава основите на издателската дейност, нормативната база и използваните документи;

- познава основните процеси при производството на печатни издания;

- познава организацията и технологията на маркетинга, рекламата и разпространението на печатни издания;

- разбира технологичната последователност при изпълнение на поставените задачи;

- анализира ситуации и предприема адекватни действия при извънредни обстоятелства;

- извършва дейности по организиране и провеждане на рекламни кампании;

- обработва рекламации;

- анализира икономическа и маркетингова информация и изготвя справки, извлечения, отчети и др.;

- обработва финансово-счетоводна информация;

- извършва дейности по административно обслужване на персонала;

- извършва електронна обработка на данни със съответен подходящ приложен софтуер и работи с офис техника.


4. Съдържание на обучението

Обучението по задължителната професионална подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които се разработват на базата на ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Икономист-издател" - трета степен на професионална квалификация.

Учебният план се изгражда върху основата на учебна предметна или модулна система. Изучават се учебни предмети или модули, в които се излагат системни научни знания, съобразени с възрастовите и познавателните особености на обучаваните. С учебния план се определя броят часове за изучаването на учебните предмети (модули).

Учебната програма определя целите и задачите на обучението по съответния учебен предмет или модул от учебния план, представя тематично съдържанието на учебния материал, дава най-общи методически указания за организацията и провеждането на обучението.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър" в сила от 30. 01. 2007 г
Наредба №4 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-мениджър"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №3 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "продавач-консултант" в сила от 26. 01. 2007 г
Наредба №3 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "продавач-консултант"
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"икономист-издател\" в сила от 20. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом