Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
ИмеРешение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер52.18 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rsbelogradchik.org/53/3_3 NAHD_296.doc
Р Е Ш Е Н И Е


27, 10.03.2011 г., гр. Белоградчик

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АБЕЛОГРАДЧИШКИ РАЙОНЕН СЪД, 3-ти състав, на десети февруари две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав:


Районен съдия: БОЖИДАРКА ЙОСИФОВА


Секретар М. Н.,

като разгледа докладваното от съдия Йосифова НАХ дело № 296 по описа за 2010 година.


Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.


Образувано е по жалба на Ц. Т. М. от гр. Б., ул. “..............” № .., с ЕГН ................, против НП № 18/ 20.10.2010 г. на Началника на РУ “Полиция” – Белоградчик, с което на осн. чл. 270, ал. 1 ЗМВР, му е наложена глоба в размер на 400 лв., за това, че е нарушил разпоредбите на чл. 55, ал. 1 ЗМВР.

В жалбата се моли НП и наложеното наказание да бъдат отменени, предвид на изложените в жалбата съображения. Подробни доводи за това са изложени от адв. – пълномощник на жалбоподателя в представените по делото писмени бележки.

Представител на въззиваемата страна, не се явява в с.з.

По делото са допуснати и разпитани свидетелите на въззиваемата страна – св. Ц. Ф. И. – актосъставител и свидетеля по акта – Б. П. И. – служители в РУ “П” – Белоградчик.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, намира, че подадената жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество същата е основателна.

Съображенията на съда са следните :

С показанията си, свидетелите на въззиваемата страна установяват, че в РУ “Полиция” – Белоградчик, постъпила Заповед № 1130/ 06.10.2010 г. на Кмета на Община – Белоградчик, с която било променено работното време на увеселителните заведения в Община – Белоградчик, с цел опазване на обществения ред и осигуряване на спокойствие на гражданите. Съгласно горецитираната заповед, лицензираните нощни заведения, са с разрешено работно време до 02,00 ч. Във връзка с тази Заповед, било издадено Писмено полицейско разпореждане на полицейски орган от 08.10.2010 г., с което на Ц. Т. М. – управител на Дискотека “Атланта” – гр. Белоградчик, е разпоредено да спазва работното време, записано в Заповед № 1130/ 2010 г. на Кмета на Община – Белоградчик. Същото е връчено на управителя на дискотеката, лично - срещу разписка. Свидетелите на въззиваемата страна – Ц. И. и Б. И., установяват, че на 15 срещу 16.10.2010 г., били на работа - нощна смяна – от 22,00 до 06,00 ч. След 02,00 ч., извършили проверка на дискотека “Атланта” – Белоградчик и установили, че заведението работи – свирила е силна музика и е имало много посетители. Служителите на МВР констатирали, че управителя на нощното заведение не е изпълнил издаденото и връчено му писмено полицейско разпореждане, като заведението продължавало да работи извън регламентираното в Заповедта, работно време.

Поради това, за неизпълнение на писменото полицейско разпореждане, на жалб. М. – управител на нощното заведение, бил съставен АУАН № 18/ 16.10.2010 г. Въз основа на съставеният акт е издадено наказателно постановление № 18/ 20.10.2010 г. на Началника на РУ “Полиция” – Белоградчик.

Проц. представител на жалб. М., моли НП да бъде отменено, предвид на това, че от страна на органите на реда, е било издадено едно незаконосъобразно писмено полиц. разпореждане. Доводите за това са, че полицейското разпореждане, е издадено въз основа на Заповед, която не е влязла в законна сила, била е обжалвана по адм. ред от страна на жалб. М. и съответно не е подлежи на изпълнение, предвид разпоредбата на чл. 90 от АПК. Предвид на горното, се твърди, че издаденото полицейско разпореждане е незаконосъобразно и тъй като същото не е подлежало на изпълнение, се моли да бъде отменено и издаденото НП.

В подкрепа на горните твърдения по делото е представена Заповед № РД 24/ 1 от 07.01.2011 г. на Областният управител на ОА – Видин, с която е отменена Заповед № 1130/ 06.10.2010 г. на Кмета на Община – Белоградчик, установяваща ново работно време за увеселителните заведения в града. Представено е и Разпореждане на Адм.С – Видин от 20.01.2011 г., по силата на което, в о.с.з., е внесено за разглеждане адм.д. № 6/ 2011 г., образувано по жалба на жалб. Цв. М. против Писменото полицейско разпореждане от 08.10.2010 г., за неизпълнението на което, му е ангажирана адм.наказателна отговорност с обжалваното НП.

Предвид изложеното от фактическа страна, от правна страна, съдът намира следното :

Както бе посочено по – горе, по делото е представена Заповед № 1130/ 06.10.2010 г. на Кмета на Община – Белоградчик, по силата на която е било определено ново работно време на увеселителните заведения в Община – Белоградчик. Същата е била изпратена на органите на РУ „П” – Белоградчик, които следвало да следят за спазването й. Два дни, след издаването на въпросната заповед, е било издадено Писмено полицейско разпореждане от 08.10.2010 г., което е било връчено на управителя на Дискотека „Атланта” – Белоградчик – жалб. М.. Съдържанието на същото е : „Ц. Т. М., като управител на Дискотека Атланта, да спазва работното време, записано в Заповед № 1130/ 2010 г. на Община – Белоградчик”. Т.е, съдържанието на полицейското разпореждане е изцяло обвързано с това, на Заповед № 1130/ 06.10.2010 г. на Кмета на Община – Белоградчик. За да спази писменото полицейско разпореждане, жалб. М., е следвало да спазва установеното във въпросната заповед, работно време на дискотеката.

От хронологията на събитията, се установява, че Заповедта на Кмета на Община – Белоградчик, е издадена на 06.10.2010 г., а писменото полицейско разпореждане за спазването й – на 08.10.2010 г. Т.е., към датата на издаване на писменото полицейско разпореждане – 08.10.2010 г., Заповед № 1130/ 06.10.2010 г. все още не е била влязла в законна сила. Това е така, на първо място, защото към датата на издаване на писменото полицейско разпореждане от 08.10.2010 г., не е бил изтекъл 14 дн. срок за обжалване на Заповедта, и на второ място – защото същата е била обжалвана от жалб. М. до Областния управител на ОА – Видин, видно от приложената по делото жалба. Съгласно чл. 90, ал. 1 АПК, на изпълнение подлежат само влезлите в сила административни актове, какъвто е и Заповедта на Кмета, освен ако със закон или от органа издал акта, не му е придадено предварително изпълнение. Факт е, че органът издал Заповед № 1130/ 06.10.2010 г. не й е придал изрично предварително изпълнение, тъй като такъв запис в акта няма. Предварително изпълнение на Заповедта на Кмета на Община – Белоградчик, не е придадено и по силата на закон.

При горните мотиви, съдът приема, че тъй като Писменото полицейско разпореждане от 08.10.2010 г., изцяло е обвързано по своето съдържание, със спазването на един индивидуален административен акт, който не е бил влязъл в законна сила и не му е придадено предварително изпълнение, то това полицейско разпореждане не е следвало да бъде изпълнявано. Следователно, за неизпълнението му, не следва да бъде ангажирана административнонаказателна отговорност.

Нещо повече, към настоящия момент, по делото има данни, че Заповед № 1130/ 06.10.2010 г. на Кмета на Община – Белоградчик, с която изцяло е обвързано писменото полицейско разпореждане, е отменена като неправилна и незаконосъобразна. Същата е отменена със Заповед № РД 24/ 1 от 07.01.2011 г. на Кмета на Обл.Администрация – Видин.

Поради това, основния аргумент, поради който съдът приема, че жалбата против НП е основателна е, че писменото полицейско разпореждане от 08.10.2010 г., връчено на жалб. Цв. М., изцяло съдържа задължение за спазване на един административен акт – Заповед № 1130/ 06.10.2010 г. на Кмета на Община – Белоградчик, който не е бил влязъл в законна сила, не му е било придадено предварително изпълнение, и респективно не е подлежал на изпълнение, предвид чл. 90, ал. 1 АПК. Поради това, че цитираната по – горе Заповед № 1130/ 06.10.2010 г. не е подлежала на изпълнение, не е подлежало на изпълнение и издаденото въз основа на тази заповед, писменото полицейско разпореждане от 08.10.2010 г., което задължава жалб. М. да спазва регламентираното в заповедта работно време.

При това положение съдът приема, че не е налице доказано административно нарушение на чл. 55 ЗМВР, и следователно от жалб. М. не е следва да бъде ангажирана административнонаказателна отговорност.

Поради това, НП, с което му е наложено наказание Глоба в размер на 400 лв. се явява неоснователно и незаконосъобразно, поради което съдът го отменя.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18/ 20.10.2010 г. на Началника на РУ «Полиция» – Белоградчик, с което на Ц. Т. М. от гр. Б., обл. В., ул. ................” № .., с ЕГН ................., му е наложена „ГЛОБА” в размер на 400 лв. - на осн. чл. 270, ал. 1 ЗМВР.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен Съд – Видин, в 14-дневен срок от съобщението, че е обявено на страните.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Свързани:

Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №37 15. 04. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 Ззд
Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №8 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №135 09. 12. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 28 от Закона за Закрила на детето / ззд / за налагане на мярка по чл. 26 ал. 1 от ззд
Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №10 18. 02. 2011 г гр. Белоградчик
Производството е по реда на чл. 30 от Закона за закрила на детето / ззд / за прекратяване на наложена мярка и за налагане на друга...
Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №61 гр. Белоградчик, 15. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на петнадесети март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconBg-белоградчик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община белоградчик, ул. Княз борис І №6, За: ангелина георгиева, рб 3900, белоградчик, Тел.: 087 7881269, e-mail: an, Факс: 0936...
Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №66 гр. Белоградчик, 22. 03. 2011 г
Белоградчишкият районен съд, 4-ти състав в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №34, 07. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
...
Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №52, 28. 03. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишки районен съд, 3-ти състав, на десети март две хиляди и единадесета година, в публично заседание в следния състав
Решение №27, 10. 03. 2011 г., гр. Белоградчик iconРешение №95, 05. 08. 2011 г., гр. Белоградчик
Белоградчишкият районен съд, 3-ти състав, на шести юли две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в следния състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом