Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г
ИмеМетодик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер69.37 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.schetovodstvo.info/files/down/611-methodika.rtf
М Е Т О Д И К А
за определяне на средния осигурителен доход
утвърдена от Надзорния съвет на НОИ
с решение № 66 от 14.07.2000 г.


1. Цел и предназначение

Основни понятия в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са осигурителния стаж и осигурителния доход.

Осигурителен стаж представлява времето, за което има внесени или са дължими осигурителни вноски на отделните физически лица.

Понятието осигурител е дефинирано в чл. 5 ал. 1 и 2 от КСО. Това е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски изцяло за своя сметка. Осигурителите периодично представят в Националната агенция за приходите (чл. 5 ал. 4 от КСО) данни за осигурителния доход и осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, както и за осигурителния стаж поотделно за всеки работник или служител.

Определението на понятието осигурителен доход и условията, на които отговаря, се съдържа в чл. 6, ал. 2 от КСО и гласи, че осигурителният доход включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени ( в сила от 01.01.2007 г.), и други доходи от трудова дейност, върху които се дължат осигурителни вноски.

Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на НОИ в “Наредба за елементите на възнагражденията и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски” - ДВ, бр.6 от 21.01.2000 г., последно изменение - ДВ, бр.15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.

Всички данни за осигурените лица в страната се събират от Националната агенция за приходите (НАП) и се предават в ГД “Информационни системи” към НОИ. Въз основа на данните за всички осигурени лица се изчислява средният осигурителен доход за всеки месец. На базата на месечните стойности на показателя среден осигурителен доход се формира средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца. Показателят средномесечен осигурителен доход участва при определянето размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст. Във формула за изчисляване на пенсиите се включват следните показатели: осигурителен стаж (в години и месеци), личен индивидуален коефициент и средномесечен осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца, предшестващ месеца на отпускане на пенсията (чл. 70, ал. 2 от КСО, изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.).

2. Обект и обхват на осигурените лица.

При пресмятане на средния осигурителен доход за страната за фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) се обхващат всички заети лица на територията на Република България, за които са подадени декларации в териториалните дирекции на НАП. Трябва изрично да се подчертае, че ако отделен осигурител е платил дължимите вноски, но своевременно не е подал необходимите декларации със статистически данни за осигурените от него лица, данните за тях не се взимат под внимание при определяне на средномесечния осигурителен доход за страната за съответния период. Осигурени лица са всички лица, съгласно чл. 4 от КСО.

3. Организация и събиране на данните

Първичната информация за определяне на средномесечния осигурителен доход за 12 календарни месеца и средния осигурителен доход за всеки месец се предоставя в отдел “Статистика, актюерски анализи и прогнози” от Сектор ”Персонален регистър” в ГД “Информационни системи”.

Тя се извлича от “Персоналния регистър” и съдържа статистическа информация за всички осигурени лица към фондовете на ДОО, администрирани от НОИ, за които са подадени “Декларация образец № 1 данни за осигуреното лице”. Сроковете, съдържанието, начина и реда за предоставяне на данни за осигурените лица се съдържат в Наредба № 8 на Министерство на финансите (ДВ бр.1, от 2006 г., последно изм. - ДВ бр. 7 от 2007 г.). Информацията се поддържа актуална в режим on line във вид на SQL-таблици.

Таблиците съдържат записи за осигурените лица по пол със следните полета:

месец на осигуряването;

вид осигурен;

дни с осигурителен стаж;

сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски за фонд “Пенсии”;

осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за фондовете на ДОО.

4. Изисквания към програмната среда за обработка на данните за определяне на средномесечния осигурителен доход за 12 календарни месеца и средния осигурителен доход за всеки месец, обявяван от НОИ.

Първичните данни се обработват с програмния продукт VBasic for Aplication in MS Excel 2000 и се изготвят агрегирани таблици на ниво териториално поделение на НОИ. Всяка от таблиците съдържа групирани данни за осигурените лица по пол, вид осигурителна вноска от работодaтел и от наето или самонаето лице, и осигурителен доход за всеки месец на календарната година. Извършва се обединяване на данните от 28-те териториални поделения на национално ниво и се изчислява средния осигурителен доход за страната за съответния месец.

Средният осигурителен доход за всеки месец е средна аритметична претеглена величина. Тя е резултат от средния осигурителен доход на броя осигурените лица по пол, категория труд, вид осигурителна вноска и териториално поделение на НОИ за всеки месец на годината и се пресмята чрез следната формула:
Средният осигурителен доход xi за i – тата група е проста средна аритметична величина. Изчислява се като сумата на осигурителния доход на всички осигурени лица за групата се раздели на броя им.

Средномесечният осигурителен доход за 12 месеца е също средна аритметична претеглена величина. Пресмята се идентично както средния осигурителен доход за всеки месец, но от осигурителния доход и броя на осигурените лица от всички предишни дванадесет календарни месеца, включвайки като последен месец, месеца за който се изчислява среден осигурителен доход.

Обявените среден осигурителен доход за всеки месец и средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца за страната не се коригират след годишното изравняване на доходите на осигурените лица за съответната година.

5. Надеждност на резултатите за СОД

Този фактор зависи от броя на подадените декларации с данни за осигурените лица и осигурителния им доходи от коректността на информацията, която се съдържа в декларациите.

6. Изисквания към програмната съвместимост

Използваните програмни средства са следните:

операционна система WINDOWS – 2000;

наличие на Microsoft SQL Server за работа с база данни;

програмен продукт MS Excel 2000;

програмен продукт VBasic for Aplication in MS Excel 2000.

7. Публикуване и утвърждаване на резултатите

Средния осигурителен доход за всеки месец и средномесечен осигурителен доход за 12 календарни месеца за страната се изчислява от отдел “Статистика, актюерски анализи и прогнози” към ГД “Анализ, планиране и прогнози” 40 дни след края на месеца. Получените данни се проверяват от главния актюер на НОИ, след което се утвърждават от Управителя на НОИ със заповед. След това резултатите се оповестяват в средствата за масово осведомяване и се публикуват в годишните издания на НОИ.


Нагоре

Свързани:

Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г iconРепубликабългари я национален осигурителен институт
Статутът на дирекция "Вътрешен одит" /дво/ е вътрешен акт в Националния осигурителен институт /нои/, подписан между управителя на...
Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г iconРепубликабългари я национален осигурителен институт
Относно: определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2009 г
Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г iconВтората пенсия
Дикран Тебеян, заместник – председател на Българската стопанска камара и председател на Надзорния съвет на Националния осигурителен...
Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г iconРепубликабългари я министерство на труда и социалната политика агенция по заетостта
Въгледобив” /обн. Дв, бр. 63 от 2000 г., посл изм. Дв, бр. 51 от 2005 г., в сила от 21. 06. 2005 г./ Дирекции “Бюро по труда” /Д”БТ”/...
Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г iconРепублика българия сметна палата
Сметната палата и ръководител на Отделение VІ на Сметната палата, е извършен одит на изпълнението на качеството на предлаганите от...
Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г iconНа 28. 10. 2008 г въз основа на решение на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 20. 10. 2008 г по партидата на Българо-американска кредитна
Акб или банката в Търговския регистър е вписана промяна в Надзорния съвет на Банката, а именно: Вписани са трима нови членове на...
Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г iconТема: здравеопазване
Надзорния съвет на нои елка Тодорова. Тя е пропуснала да отрази в декларацията си пред Сметната палата внушителната сума от 137 000...
Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г iconДекларация по чл. 13, ал. 1 т. 4-9 и ал. 5 от Кодекса за застраховането
Съвета на директорите, Надзорния съвет, Управителния съвет на гр регистрирано с решение на по фирмено дело № / г., Булстат
Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г iconВ. "Дневен труд" нои праща 39 658 души на санаториум | 01. 03. 2012 02: 39 | Труд | стр. 9
Близо 40 000 души ще може да се лекуват евтино на санаториум по програмата на Националния осигурителен институт (нои) за профилактика...
Методик а за определяне на средния осигурителен доход утвърдена от Надзорния съвет на нои с решение №66 от 14. 07. 2000 г iconОсигурителни вноски за доо и дзпо върху минималния осигурителен доход

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом