Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp
ИмеУрок 1: Оптимизиране работата на Windows xp
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер117.6 Kb.
ТипУрок
източникhttp://teacher.bg/documents/000001846/BGBG/Chapter 9 - Optimizing Windows XP.doc

Глава 9

Оптимизиране на Windows XP

Урок 1: Оптимизиране работата на Windows XP

Урок 2: Използване на допълнителни програми за настройка на средата

За тази глава


В тази глава ще бъдат разгледани различни настройки и програми, целящи повишаване производителността на системата. В случая дефиницията на производителност е „Ускоряване на общата работа на системата”, т.е. програмите се зареждат по бързо, поведението на интерактивните програми е подобрено и други.

Урок 1: Оптимизиране работата на Windows XP

Въведение


В този урок ще бъде разгледан набор от настройки на операционната система с цел подобряване на производителността. Всички предложени настройки са само препоръчителни и може да бъдат направени само някои от тях, а не всички. За всяка настройка е обсъден резултатът, до който тя води.

Подобряване на производителността


Настройките по подразбиране на потребителския интерфейс на Windows XP водят до красив изглед, но и до намаляване на производителността на системата. Тук са дадени няколко съвета, чрез които може да бъде запазен изгледа на графичния интерфейс, без това да забавя системата.

Ред за извършване на настройката:

 1. Натиска се Старт бутона

 2. Избира се Контролен панел, от предложения списък се избира Изпълнение и задачи, след което се избира Система.

 3. На страницата Разширени от настройките на Производителност е препоръчително да бъдат оставени включени само следните възможности:

 • Показване на сенки под менюта

 • Показване на сенки под показалеца на мишката

 • Показване на прозрачния правоъгълник на селекцията

 • Използване на падане на сенките за етикетите на иконите на работния плот

 • Използване на визуални стилове за прозорци и бутони

Оптимизиране на виртуалната памет


Паметта на компютъра може да бъде класифицирана в две категории: физическа (или още „реална”) памет и виртуална памет. Физическата памет е RAM паметта (оперативната памет), която е инсталирана в даден компютър. Виртуалната памет е апаратна абстракция, при която изпълняваната програма (приложение на Windows) работи така, сякаш компютърът разполага с 4 GBytes оперативна памет, при реално много по-малък обем.

Реализацията на виртуалната памет се базира на възможности, заложени в процесора, на набор специализирани програми на операционната система, на наличната оперативна памет и на използване на част от твърдия диск, на който се представя липсващата физическа памет. В средата на Windows тази част от диска се нарича „стрничен файл” (page file) във връзка с механизма, който се използва за представяне на липсващата памет. Тази организация позволява да се използва виртуална памет с размер значително по-голям от този на наличната физическата памет.

Най-общо казано, виртуалната памет работи по следния начин: Когато дадено приложение е активно, то заема определена част от физическата памет, в която разполага изпълнимия си код и данните, с които работи. Когато някое приложение заяви, че има нужда от допълнителна памет за своята работа, операционната система се опитва да задели част от наличната оперативна памет. В случай, че няма достатъчен свободен обем, е необходимо по някакъв начин част от физическата памет да бъде освободена. Най разпространеното решение на този проблем е блок от физическата памет (наречен „страница”), който не е бил използван (четен или модифициран) за определен период от време, да бъде освободен, като съдържанието му се записва във файла, наречен „page file” (стрничен файл). По този начин по-късно, когато програмата, която е работела с информацията, намираща се в тази физическа страница на паметта, има нужда от тази информация, тя може да бъде прочетена от файла и възстановена в паметта, без това да доведе до оказване на някакво влияние върху работата.

По подразбиране размерът на файла за поддръжка на виртуалната памет се установява със следните параметри:

Начален размер:
1.5 x размера на RAM паметта (напр.: RAM 256 MB, pagefile 512 MB).

Максимален размер:
3 x размера на RAM паметта (горна граница се явява 4095 MB).

При стартиране на компютъра размерът на стрничния файл се установява със зададената начална стойност. Когато се окаже, че е необходима допълнително пространство, в което да бъдат преместени страници от паметта, но няма свободно място в стрничния файл, размерът му се увеличава. Така се създава място за новите страници, които трябва да бъдат преместени. Ако не се позволи разширяване на стрничния файл, при големи натоварвания на паметта ще възникнат проблеми, които ще нарушат работата на приложенията, т.е. ще възникне ситуация, при която заделянето на допълнителната памет, заявена от дадено приложение, ще бъде отказано и приложението ще трябва да бъде спряно аварийно.

Процесът на разширяване на страничния файл има няколко нежелателни ефекта:

работата на операционната система и програмите, заредени в момента на разширяване на файла, осезаемо се забавя;

чрез заемане на допълнително дисково пространство за страничния файл се получава фрагментиране на съдържанието на диска. Страничният файл не е разположен в последователни сектори, в резултат на което работата със страничния файл се забавя.

Препоръките за оптимизация на работата на средата са:

Препоръчително е компютърът да разполага с достатъчно физическа памет (минимум 256 MB за Windows XP и 1 GB за Windows Server 2003). Ако няма възможност предварително да бъде направена оценка колко физическа памет е необходима, може да бъде използвана следната процедура: стартира се компютъра и се работи както обикновено. В края на работния ден трябва да се отвори Диспечера на Задачи чрез клавишната комбинация Ctrl + Alt + Del / Task manager. От този прозорец се избира страницата Производителност. В тази страница, ако стойността на параметъра Върхови (Peak) от Сумарна памет е по-голяма от стойността на Общи (Total) от секцията Физическа памет, това означава, че е препоръчително да се добави още физическа памет към конфигурацията.
Забележка: Големият обем на оперативната памет рязко намалява необходимостта от прехвърляне на страници към и от стрничния файл (т.нар. процедура „размяна” – swapping), което е основен фактор за поддържане на стабилно високо бързодействие на системата. В повечето ситуации това има много по-голямо влияние от повишената тактова честота на процесора.

Ако се очаква върху даден компютър да се работи с приложения, изискващи големи количества памет (сумарно надхвърлящи началния размер на виртуалната памет), е добре предварително да се увеличи размера на виртуалната памет. По този начин в процеса на работа няма да се достигне до необходимост от увеличаване на виртуалната памет и забавяне на работата.

Необходимо е периодично да се извършва де-фрагментиране на дяловете, на които има разположени стрнични файлове. Това повишава както общото бързодействие, така и специално работата със стрничния файл.

За да се подобри работата със стрничния файл, този файл може да бъде преместен върху друг физически диск, различен от системния диск. По този начин достъпът до системните файлове и страничния файл ще бъдат апаратно-независими и производителността ще се повиши.

Последната препоръка има недостатъка, че се спира възможността на Windows да създава файлове, съдържащи информация за състоянието на системата, което затруднява докладването на възникнали грешки и сривове в системата. Решението на този проблем е чрез създаване на два странични файла, единият разположен върху системния дял, и втори - разположен върху отделен твърд диск. Операционната система Windows автоматично ще определи кой файл да използва, като критерий за избор кой файл да бъде използван е „кой файл се намира върху по-рядко използван диск”/”по-слабо натоварен диск”. По този начин системата ще балансира при използването на наличните странични файлове.

Процедурата за настройка на страничните файлове е следната:

 1. От менюто Старт се избира Контролен панел

 2. От Контролен панел се избира Изпълнение и поддръжка, от там се избира Система. Тази процедура отваря прозореца за настройка на параметрите на системата.

 3. От този прозорец се избира страницата Разширени, от тази страница се натиска бутона Настройки.

 4. От показания прозорец в секцията Производителност се избира страницата Разширени.

 5. От страница Разширени в секцията Виртуална памет се натиска бутона Замени.

Показаният прозорец Виртуална памет дава списък от дялове, съществуващи върху дисковете на компютъра. Възможно е да се създаде страничен файл за всеки от тези дялове. По подразбиране е зададен страничен файл само за системния дял, като долната и горната граница за размера на този файл са зададени според формулата, описана по горе.

Процедурата за създаване на страничен файл върху даден диск е:

 1. избира се съответния дял от списъка

 2. избира се една от опциите Размер по избор или Размер, управляван от системата.

 3. Ако е необходимо от даден дял да бъде премахнат стрничния файл, се избира Няма файл за виртуална памет. След като е била направена някоя промяна на настройката за даден дял, за да бъде приложена тази промяна, трябва да се натисне бутона Задай.

 4. В секцията Общ размер на файла за виртуална памет за всички дялове е дадена информация за сумарния размер на страничните файлове и съответните минимална и максимална стойност.

Спиране на работата на индексиращите услуги


Индексиращите услуги (Indexing services) е програма, работеща във фонов режим, която претърсва съдържанието на локалните дискове и при поява на нови файлове обновява базата данни, която поддържа. Целта на това индексиране е да се ускори процеса на търсене по локалните дискове, но това ускоряване е забележимо само когато се използват сложни заявки за търсене. Много по-често ускорението не е забележимо. Препоръката е тази услуга да бъде спряна и премахната от инсталираните компоненти на системата.

Процедурата за инсталация на услугата е следната:

 1. Натиска се бутон Старт

 2. Избира се Моят компютър

 3. За всяко устройство се отваря прозореца със свойства. От страницата Общи на този прозорец се премахва марката, стояща срещу Позволи индексиране на този диск за бързо търсене на файлове, след което се натиска бутон ОК.

 4. След тази процедура се появява диалогов прозорец с въпрос дали промяната да бъде направена за само за съответното устройство или за всички папки в това устройство. Избира се Приложи промените за C:\, под-папките и файловете, след което се натиска бутон ОК.

 5. Следва процедура по прилагане на тази промяна за всички папки и файлове в това устройство. Този процес може да отнеме значително време, ако броят на папките и файловете в даденото устройство е значителен. Ако при този процес се окаже, че няма възможност да се промени настройката за някой от файловете, ще бъде показан диалогов прозорец с име Грешка при прилагане на атрибути. От показания диалог се избира Игнорирай всички, с което за всички файлове, за които не може да бъде приложен атрибута, проблемът ще бъде игнориран и няма да възниква същия въпрос отново.

Спиране на звуците, издавани от операционната система


Операционната система Windows XP по подразбиране е настроена да издава звуци при възникване на някои видове събития. Процесът на издаване на съобщения забавя работата на компютъра. Това се чувства най осезаемо при стартиране и спиране на системата.

За да не се издават никакви звуци, трябва да се изпълни следната процедура:

 1. Натиска се бутон Старт

 2. Избира се Контролен панел

 3. Избира се Звукови, речеви и аудио устройства, от там се избира Звуци и аудио устройства

 4. От показания прозорец се избира страницата Звуци, след което от списъка, предлаган в Звукова схема се избира No Sounds. Ако са съществували някакви модификации на събитията, за които да се издават звуци или на звуците, които да бъдат използвани, системата ще попита дали тази схема да бъде запазена. При желание да се запази схемата се натиска Да, в противен случай Не.

 5. След като е избрана схемата No sounds, се натиска бутон ОК, с което издаването на звуци от системата е прекратено.

Премахване на ненужни компоненти


При инсталиране на операционната система, по подразбиране се инсталират различни компоненти. Когато тези компоненти не се използват, е по-добре да бъдат премахнати от системата. Компонентите, които има вероятност да са инсталирани върху системата са: MSN Explorer, Indexing Service.

Процедурата за премахването на тези компоненти е:

 1. Натиска се бутон Старт

 2. Избира се Контролен панел

 3. Избира се Добавяне или премахване на програми.
  В резултат се отваря прозореца Добавяне или премахване на програми. В лявата страна на този прозорец има вертикалната лента. От нея се избира Добавяне/премахване на Windows компоненти. Това стартира Windows Components Wizard. Този съветник дава възможност да се добавят или премахват компоненти към системата. За да се премахнат изброените по-горе компонентите, трябва да се премахне маркировката (ако има такива) съответно за MSN Explorer и Indexing Service (и всички други избрани компоненти).

 4. След като са завършени операциите върху списъка от компонентите, се натиска бутона Напред. Отваря се прозорец, който отразява прогреса при извършване на заявените операции. Следващият екран информира потребителя, че желаната операция е завършена.

 5. Завършване на работата със Съветника е с натискане на Край.

Намаляване на максималния размер, който може да бъде заеман от файлове, намиращи се в Кошчето


Много често се получава така, че в кошчето (Recycle Bin) се намират файлове с общ размер от стотици мегабайта, които никога не се изтриват. Описаната ситуация може да доведе до това, че значителна част от твърдия диск да бъде заета от изтрити файлове. По подразбиране Windows ограничава размера на кошчето до 10% от съответния дял, т.е. сумарния размер на изтритите файлове от даден дял не може да надвишава 10% от обема му (изтрити файлове са тези, които се намират в кошчето). Това ограничение може да бъде променено с цел намаляване възможността на кошчето да расте и заема големи части от твърдия диск.

Процедурата за промяна на размера е:

 1. Натиска се с десния бутон върху иконата на Кошчето

 2. От появилото се контекстно меню се избира Свойства.

 3. В отворения прозорец се избира страницата Глобални и в нея се премества показалеца на желаната стойност, например 3%.


Намаляване на пространството, позволено за използване от Възстановяване на системата


Възстановяване на системата е начин операционната система да наблюдава и възстановява повредени системни файлове. Когато потребител направи грешна настройка на системата или вирус повреди системен файл чрез Възстановяване на системата тези вреди могат да бъдат отстранени. Всеки ден Windows XP прави копие на важни системни файлове и настройки. Ако в даден момент се случи така, че след някоя настройка системата започне да се държи неправилно, потребителят има възможност да поиска операционната система да бъде възстановена до състоянието от предишния ден. Пространството, в което се копират запазените състояния на системата, се ограничава по аналогичен начин на Кошчето на системата. По подразбиране ограничението е 20% от съответния дял.

За да се промени тази настройка се извършва следната процедура:

 1. Натиска се бутон Старт

 2. Избира се Контролен панел

 3. Избира се Изпълнение и поддръжка

 4. Избира се Система. Това води до отваряне на прозорец, съдържащ параметри за настройка на системата.

 5. Избира се страницата Възстановяване на системата. От тази страница има възможност да бъде променен максималния размер на пространството, използвано от файловете, създавани от Възстановяване на системата.

Повишаване на скоростта на мишката


Това е полезна настройка на системата, позволяваща на потребителя по-бързо да придвижва показалеца и по този начин се повишава на работоспособността.

Процедурата за промяна на настройката на скоростта на мишката е следната:

 1. Натиска се бутон Старт

 2. Избира се Контролен панел

 3. Избира се Принтери и друг хардуер, след което се избира Мишка.

 4. От показания прозорец със свойствата на мишката се избира секцията Опции на показалеца. От секцията Движение може да се настройва скоростта на движение на показалеца.

Урок 2: Използване на допълнителни програми за настройка на средата

Увод


В следващите секции ще бъдат разгледани различни програми, чиито цели включват оптимизиране на работата на системата или премахване на нежелани програми/свойства на системата.

Програмата Autoruns


Тази програма дава възможност да бъдат разгледани различни ключови параметри на системата, записани в регистъра . В тази част ще бъде демонстрирано как програмата може да бъде използвана, за да се прегледа списъка от програми, стартирани при зареждане на системата. (Програмата autoruns може да се свали от тук, началната страница на програмата се намира тук.)

За да се прегледа този списък, се стартира програмата autoruns.exe и от показалия се прозорец се избира страницата Boot execute. Ако е необходимо временно да бъде спряно стартирането на дадена програма при зареждане на системата, достатъчно е да се премахне отметката за съответната програма. По-късно тази програма може да бъде включена отново, като се включи отметката отново и по този начин се възстанови началното състояние.

В случай, че е необходимо изцяло да се премахне записа за тази програма, процедурата е следната: избира се реда, описващ програмата, след което се натиска десен бутон върху този ред и от контекстното меню се избира командата Delete.

Друга полезна страница е страницата Logon. Тя съдържа информация за това кои програми се стартират при влизането на потребител в системата. Тук процедурата за работа със записите на тези програми е същия като описания по-горе.

Когато няма яснота каква е целта на дадена програма или dll файл, споменати в тези страници, може да се използва следната процедура, за да се получи справка от Интернет за този файл: избира се реда, на който се споменава тази програма или dll файл и се натиска с десния бутон на мишката върху него. Показва се контекстно меню, от което се избира командата Google. Това води до стартиране на браузера по подразбиране със заявка към търсачката Google, чрез която се търси информация в Интернет за това, какво представлява споменатия файл.

Свързани:

Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp iconУрок 1: Основни характеристики на Windows xp
В тази глава ще бъдат разгледани основните характеристики на операционните системи Windows xp и Windows Server 2003 целта е да се...
Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp iconУрок 1: Подготовка за инсталиране
Инсталационната програма извършва мигриране, а не само копиране, защото потребителските и програмните настройки в Windows Vista се...
Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp iconУрок 1: Представяне на изданията на Windows Vista
Нискобюджетна версия на Windows Vista за домашни потребители. Тя включва основния набор от възможности за забавление, но не дава...
Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp iconПрограма за родителски контрол
Филтриращата система може да бъде прецизно нагласена за Вашите конкретни нужди, програмата притежава вградена защитна стена. Работи...
Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp iconПонятие за ос. Видове ос. Предимства на windows
Стартиране на windows. Работен екран Desktop. Лента на заданията Task bar. Бутон Start. Изход от windows. 6
Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp iconХарактеристика на операционната система windows-95
Поябата на windows-95 добеде до разработването на нови akcecoapu (спомагателни windows-програми), напълно обновен интерфейс и нов...
Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp iconПрограмата задавайте въпроси на
При проблеми по време на работата с програмата задавайте въпроси на или към колегите от нссз. Робота с програмата в средата на Windows...
Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp iconУрок 1: Регионални и езикови настройки Урок 2: Лента на задачите и меню "Старт"
Операционната система Windows Vista предлага множество настройки, чрез които потребителят може да я конфигурира, така че да работи...
Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp iconУрок 1: Регионални и езикови настройки Урок 2: Лента на задачите и меню "Старт"
Операционната система Windows xp professional предлага множество настройки, чрез които потребителят може да го конфигурира, така...
Урок 1: Оптимизиране работата на Windows xp iconI. въведение
Проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ес”, компонент...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом