Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие
ИмеРепублика България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие
страница1/29
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер3.83 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.isda.bg/wp-content/uploads/2010/01/Анализ-на-технологичното-развитие-на-България.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Министерство на икономиката на Република България

Германска агенция за техническо сътрудничество (GTZ)

Център за икономическо развитие

Анализ на технологичното развитие на България


Всички права запазени. Не е разрешено копирането или възпроизвеждането на информация от този материал без изрично позоваване на проекта “Макроикономическа рамка за технологичното развитие на България”, реализиран от Министерство на икономиката, финансираща страна – GTZ и организацията-изпълнител – Център за икономическо развитие


София

Януари, 2001

СЪДЪРЖАНИЕ

Методологичен подход 6

Значение на технологиите за конкурентноспособността на България 8

Фактори и индикатори за конкурентноспособност натехнологичния сектор в България 15

Индикатори за обща технологична конкурентноспособност 15

Информационни и комуникационни технологии 18

Транспортна инфраструктура 19

Косвени индикатори за развитието на технологичната среда енергоинтензивност на БВП 20

Заключение 22

Икономически анализ 24

Анализ на статистическите данни на макроикономическата рамка на България сравнена с европейските страни 1996 - 2000 24

Анализ на външната търговия с високотехнологични продукти 32

Значимост на сектора на малките и средните предприятия (МСП) за българската икономика 36

Фактори за развитие на технологиите в България 39

Национална политика в областта на високите технологии (с акцент върху информационния сектор) 39

Образованието и развитие на високите технологии в България 51

Финансовата система и развитието на технологичния сектор в България 56

Фискална политика във връзка развитието на технологиите и НИРД в България сравнена с някои европейски страни 63

Малки и средни предприятия 70

Секторни анализи 76

Индустрия за програмни продукти 76

Микроелектроника 91

Биотехнологии 102

Автоматизация 115

Приложение 1 Индикатори за конкурентноспособност на технологичното развитие и инфраструктурата на България - таблици 129

Приложение 2 Обобщени статистически таблици за развитието на макроикономическата среда и технологиите в България 133

Приложение 3 Подробен анализ на статистическите данни за НИРД и високотехнологичните сектори в България, сравнени с Европейските страни 142

Приложение 4 Статистически данни за външната търговия с технологични продукти 154

Приложение 5 Статистически данни за МСП във високотехнологичните отраслови групи 158

Приложение 6 Външнотърговски режим на Р. България 161

Приложение 7 Обзор на българската данъчна система 167


Списък на таблиците и Фигурите

Таблица 1 Баланс на конкурентноспособността на българската икономика /според методологията на Световния икономически форум/ 13

Таблица 2 Степен на цифровизация на телекомуникационната мрежа към 31.12.1998г. (%) 19

Таблица 3 Фактори, ограничаващи решенията за инвестиции в промишлеността през 2001 година (Относителен дял от предприятията - %) 31

Таблица 4 Брой на компютрите в училищата 53

Таблица 5 Основни изводи за банковата система 57

Таблица 6 Изводи за капиталовия пазар в България 59

Таблица 7 Мерки за подобряване на финансовата среда за развитие на технологиите в България 62

Таблица 8 Задължение за регистрация по ДДС в страните-членки на ЕС 66

Таблица 9 Пазрни центорве на ИТ индустрията в Бългасрия 77

Таблица 10 Действащи ИТ фирми в България 78

Таблица 11 Структура на оборота според размера на предприятието 80

Таблица 12 Оперативна фирмена рентабилност според размера на предприятието (лева) 80

Таблица 13 Характеристика на българския ИКТ пазар (август 2000г.) 81

Таблица 14 ИТ събития през 2000г. в България 83

Таблица 15 Характеристики на основните дружества в сектор Микроелектроника 93

Таблица 16 Основни звена работещи в областта на биотехнологиите 104

Таблица 17 Нучно изследователски институти в областта н абиотехнологиите 111

Таблица 18 Относителен дял на измерваните параметри при автоматизация на непрекъснати технологични процеси ( % ) 116

Таблица 19 Структура на основните видове уреди и средства за автоматизация в предприятия с непрекъснат производствен процес 116

Таблица 20 Производство на уреди и средства за автоматизация 117

Таблица 21 Разходи за автоматизация в отраслите на икономиката 122

Таблица 22 Научни работници в сектор “Автоматизация” 125

Таблица 23 Производители и вносители на уреди и технически средства за автоматизация 128

Таблица 24 Български фирми за ситеми за автоматизация 128

Таблица 25 Чужди фирми - производители на технически средства и системи за автоматизация 128

Таблица 26 Индикатори за обща технологична конкурентноспособност 129

Таблица 27 Индикатори за конкурентноспособност на комуникационните и информационни технологии 130

Таблица 28 Индикатори за конкурентноспособност на транспортната инфраструктура 132

Таблица 29 България: основни макроикономически и технологични показатели, 1991-1999 133

Таблица 30 Брутен вътрешен продукт – темпове спрямо съответния период на предходната година, % 134

Таблица 31 Основни макроикономически и технологични показатели за 13-те страни-кандидатки за членство в ЕС, 1998 135

Таблица 32 Добавена стойност във високотехнолгоичните отраслови групи , 1996-1998 137

Таблица 33 Производство на индустриалните предприятия, темп 1996-2000, % 139

Таблица 34 Производство на индустриалните предприятия, темп, % 1996-1998 141

Таблица 35 Разходи за НИРД за периода 1993-1998 година /млн.лева/ 142

Таблица 36 Разходи за НИРД в страните кандидатки за членство в ЕС и общо за ЕС през периода 1990-1998 г. /млн. ЕКЮ/ 142

Таблица 37 Внос и износ на високотехнологични продукти 1997, 1998 г. 154

Таблица 38 Изменение на вноса и износа на високотехнологични продукти и търговски баланс за 1997, 1998 г. 154

Таблица 39 Високо технологични изделия сред първите 50 износни конкурентни стоки на България през 1997-1999 г. 155

Таблица 40 Високо технологични изделия сред първите 100 износни конкурентни стоки на България през 1997-1999 г. 155

Таблица 41 Основните пазари на българските високотехнологични продукти 156

Таблица 42 Разпределение на предприятията според броя заетите в тях по икономически сектори и отраслови групир 158

Таблица 43 Разпределение на заетите лица според размера на предприятията по икономически сектори и отраслови групи 158

Таблица 44 Структура на оборота според размера на предприятията по икономически сектори и отраслови групи 159

Таблица 45 Среден оборот на предприятие според размера на предприятията по икономически сектори и отраслови групи 159

Таблица 46 Среден оборот на заето лице според размера на предприятията по икономически сектори и отраслови групи - средната на всяка отраслова група е равно на 100 160

Таблица 47 Средна оперативна печалба според размера на предприятията по икономически сектори и отрслови групировки (хил. лв.) 160Фигура 1 Механизъм за формиране на икономическата жизнеспособност 10

Фигура 2 Технологично развитие - ранг на конкурентноспособността 2000 11

Фигура 3 Трансфер на съвременни технологии отвън и внедряването им в икономиката - ранг на конкурентноспособността 2000 11

Фигура 4 Иновации - ранг на конкурентноспособността 2000 12

Фигура 5 Енергоинтензивност на БВП, тне за 1000 ЩД по цени 1990 г. 20

Фигура 6 Електроинтензивност на БВП, кВтч за 1000 ЩД по цени 1990 г. 22

Фигура 7 Дял от общата брутна добавена стойност, % 27

Фигура 8 Ръст на продукцията на индустриалните предприятия, % 28

Фигура 9 Разпределение на планираните инвестиции за 2001 по типове 30

Фигура 10Годишен ръст за разходите за НИРД, % 31

Фигура 11 Обем на пазара на програмни продукти ($ млн.) 77

Фигура 12 Структура на ИТ фирмите в България 78

Фигура 13 Характеристики на хардуерният пазар в България 81

Фигура 14 Развитие на пазара на ИТ в България ,1995-2001* (млн.щ.д.) 84

Фигура 15 Развитие на пазара на ИТ в България по категории, 1995-2001* 84

Фигура 16 Относителен дял на разходите за НИРД 143

Фигура 17 Относителен дял на разходите за НИРД по институциални сектори, 1998 144

Фигура 18 Относителен дял на разходите за НИРД по отраслови групи 145

Фигура 19 Интензивност на НИРД за 1998 г. и годишен темп на БВП за 1995 - 1999 145

Фигура 20 Относителен дял на разходите за НИРД в % от брутния вътрешен продукт за 1998 г. 146

Фигура 21 Заети с НИРД от работната сила в страната 147

Фигура 22 Относителен дял на персонала зает с НИРД по институционални сектори 148

Фигура 23 Относителен дял на персонала зает с НИРД по отраслови групи 148

Фигура 24 Темп на изменение на заетите лица във високотехнологичните производства и услуги през периода 1996 - 1998 г. 149

Фигура 25 Относителен дял на заетите по отраслови групи 150

Фигура 26 Равнище на безработицата във високотехнологичните производства и услуги 151

Фигура 27 Относителен дял на разходите за придобиване на МДА по отраслови групи 152

Фигура 28 Относителен дял на чуждестранните инвестиции 152


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Свързани:

Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие iconКонкурс за двустранно научно -техническо сътрудничество между република българия и република македония
А образованието и науката на р българия и Министерство на образованието и науката на Република Македония, в рамките на двустранното...
Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие iconКонкурс за двустранно научно -техническо сътрудничество между република българия и народна република виетнам
Азованието и науката на р българия и Министерство на науката и технологиите на Народна република Виетнам, в рамките на двустранното...
Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие iconПрограм а българско-германска конференция
Конференцията се организира в рамките на двустранното сътрудничество между Германската фондация за международно правно сътрудничество...
Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие iconВаше превъзходителство, уважаеми господин д-р кройц, уважаеми дами и господа
Изключително ми е приятно да Ви приветствам с „Добре дошли на тази официална церемония по връчване на дарението от германското Федерално...
Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие iconДвустранно научно-техническо сътрудничество между република българия и словашката република конкурс 2006 г

Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие iconОбщините и бизнеса – партньори за икономическо развитие
Семинарът е подготвен от екип от сертифицирани специалисти по икономическо развитие, представители на Министерство на икономиката...
Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие iconСписък на проекти, предложени за финансиране, съгласно Спогодбата за двустранно научно-техническо сътрудничество между Република България и Република Словакия

Република България Германска агенция за техническо сътрудничество (gtz) Център за икономическо развитие iconКонкурс за двустранно научно -техническо сътрудничество между република българия и румъния (2007 2009)
За двустранно научно -техническо сътрудничество между република българия и румъния (2007 – 2009)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом