Конкурс за получаване на научно звание "Доцент по Биология"
ИмеКонкурс за получаване на научно звание "Доцент по Биология"
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер63.88 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.mu-pleven.bg/procedures/acad/5/Recenzia_Altunkova.doc
РЕЦЕНЗИЯ


по конкурс за получаване на научно звание “Доцент по

Биология” с шифър 01.06.00 за нуждите на МУ-Плевен”, във връзка с конкурс обявен в Държавен вестник брой 56 от 23.07.2010 год. и вестник „Сега” бр. 160 от 14.07. 2010 год.


с кандидат Милена Атанасова Атанасова-Радева, ОНС „Доктор”, главен асистент в сектор Биология на катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” към МУ-Плевен

Рецензент: Проф. Д-р Искра Петрова Алтънкова, дмн.


За конкурса е подала документи една кандидатка - Милена Атанасова Атанасова-Радева.

Милена Атанасова е родена през 1967 г. Висше образование по биология завършва през 1990 г СУ „Климент Охридски” с магистратура по биохимия и микробиология. През 1993 г постъпва като асистент в Катедра Биология на МУ-Плевен. През 2001 г става старши асистент, а от 2006 г е главен асистент в сектор „Биология” на катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология” към МУ-Плевен. През 1997 г придобива специалност „Биология”.

Професионалната си квалификация, освен в МУ-Плевен, в който работи, Милена Атанасова придобива и в съвместна работа с Център по клинична имунология, II клинична база на МУ-Плевен, ИБИР, БАН, Лаборатория по нуклеарна медицина, Онкологична болница, София. През 2010 година защитава дисертация на тема ”Проучване на метаболизма на човешки фибрилин-1 при стареене и бременност” и придобива ОНС „Доктор”. Милена Атанасова е представила списък с 52 научни труда, от които 27 са публикувани статии, 1 написана глава в студентски учебник, а 25 са резюмета от участия в международни научни форуми, както и допълнителен списък с още 5 резюмета от участия в научни прояви в България. Ако добавим и дисертационния труд общият брой на трудовете става 58. Девет от публикациите и конгресни участия са свързани с дисертационния и труд. На 14 от тях тя е първи автор (24.14%), 7 от които са публикувани статии(25%), а 8 от статиите и са публикувани в чуждестранни списания (28.6%). Общият Импакт фактор на тези публикации е 31.308, а индивидуалния - 5.4. Представени са данни за 37 установени цитирания на нейни трудове - 35 в чуждестранни и 2 в български списания.

Научните трудове, несвързани с дисертацията и са 43 и подлежат на настоящото рецензиране. Те се характеризират както следва:

 • 6 публикации в чуждестранни научни списания

 • 11 публикации в български списания и сборници

 • 1 глава в учебник

 • 25 международни конгресни участия с публикувани резюмета

 • 5 резюмета от участия в научни прояви в България

- 12 статии са на английски език като 6 от тях са публикувани в авторитетни международни списания като J Autoimmunity (IF 3.391), Amer J Reproductive Immunology (IF 2.172), Gerontology (IF 1.69), Autoimmunity Revews (IF 6.368).

Значителната конгресна активност на кандидатката оценявам като широко популяризиране на постигнатите научни постижения и оформяне на автора им като водещ и авторитетен изследовател в областта си.


Научноизследователската продукция (научна дейност и научна активност) на Милена Атанасова е богата и в същото време целенасочена, със съществени приноси, които бих систематизирала по следния начин.


I. Приноси, свързани с изолиране и проучване на метаболизма на фибрилин-1 при здрави индивиди и при бременни жени.

 1. Изолиране на фибрилин-1 от нативни тъкани по оригинален метод (І.1; І.2; І.4; ІІ.5) и се потвърждава се наличието на анти-фибрилин-1 автоантитела в серумите на здрави индивиди и се регистрират полово обвързани разлики в тези (ІІ.7; ІІ.8; ІІ.9; ІІІ.15).

 2. За пръв път се установява намаление на нивата на анти-фибрилин-1 автоантитела от клас М в серумите на бременни жени с напредване на бременността в сравнение с небременни, нераждали жени (І.1; ІІ.6; ІІ.7; ІІ.8; ІІІ.15;).

 3. За пръв път се установява повишаване на нивата на анти-фибрилин-1 автоантитела от клас М в серумите на жени с повтарящи се спонтанни аборти в сравнение с небременни, раждали жени (І.1; ІІ.6; ІІ.7; ІІ.8; ІІІ.15).


ІІ. Приноси, свързани с изучаването на метaболизма и хуморалния имунен отговор срещу еластин

 1. При експериментални животински модели на стареене е установено, че измерването на серумни нива на анти-еластинови антитела може да бъде имунологичен показател за еластиновата промяна и да послужи като маркер за стареенето на организма (ІІІ.13; ІІІ.35; ІІІ.38; ІІІ.40)

 2. Установени са понижени нива на анти-еластинови антитела при опитни животни (SHR) на диета с увеличен прием на селен и забавяне на атеросклеротичните промени на съдовата стена (ІІІ.20; ІІІ.42; ІІІ.43; ІІІ.49; 2)

 3. Установена е понижена еластинова деградация по време на нормална бременност (ІІ.6; ІІІ.12; ІІІ.37; ІІІ.41). Установени са увеличени серумни нива на анти-еластинови антитела при жени с повтарящи се спонтанни аборти. Измерването им може да бъде имунологичен показател за еластиновата деградация (ІІ.6; ІІІ.11; ІІІ.12; ІІІ.37; ІІІ.41).

 4. След интравенозна гама-глобулинова терапия е установено значително намаление нивата на анти-еластиновите антитела при тези пациенти(ІІІ.31; ІІІ.32; ІІІ.48; 4).

 5. Увеличени серумни нива на анти-еластинови антитела са установени и при пациенти с професионално обусловена полиневропатия (ІІІ.19)


ІІІ. Приноси, свързани с изучаването на други съединително-тъканните протеини

 1. Установяваме повишени нива на анти-колаген тип ІV антитела в серумите на пациенти с хроничен исхемичен инсулт (ІІІ.51; 5)

 2. Потвърждават се увеличени нива на матриксна металопротеиназа 9 (ММР-9) и еластинови пептиди при пациенти с хроничен исхемичен инсулт (ІІІ.50; ІІІ.51; 5)


ІV. Приноси, свързани с изследването на неензимно гликиране на съединително-тъканните протеини еластин и фибрилин-1.


 1. Доказва се гликирането на човешки аортен α-еластин и възможността му да образува ранни и късни продукти на гликиране (ІІІ.28; ІІІ.29; ІІІ.30;).

 2. Доказва се по-висока степен на гликиране гликирането на миши аортен α-еластин при бързо стареещи миши линии SAMP8 (ІІІ.36; ІІІ.52).

 3. За пръв път се доказва гликирането на фибрилин-1 и възможността му да образува ранни и късни продукти на гликиране (І.1; І.2; І.4; ІІ.5).

 4. Потвърждава се, че степента на гликиране нараства с възрастта и е част от процесите, причиняващи и съпътстващи стареенето. В същото време капацитетът за образуване in vitro на ранни и късни продукти намалява с възрастта (І.1; ІІ.5; ІІІ.10; ІІІ.16; ІІІ.28; ІІІ.29; ІІІ.30; ІІІ.33; ІІІ.36).


V. Приноси, свързани с изследването на имунен отговор срещу неензимно гликирани, дълго-живеещи протеини и връзката им с оксидативния стрес


 1. Установени са увеличени серумни нива на анти-AGE антитела при експериментални животински модели (SAM и ICR мишки, SHR-плъхове, IIІ.13; ІІІ.26; ІІІ.39) и пациенти (ІІІ.23) и повлияването им в условията на увеличена селенова суплементация - понижаване при опитни животни, което се съпровожда с понижен оксидативен стрес (ІІІ.21; ІІІ.22; 3, ІІІ.14; ІІІ.42; ІІІ.44) и негативна корелация със серумната концентрация на селен при пациенти с професионално обусловена полиневропатия (ІІІ.23).

 2. Увеличението на анти- AGE антитела при SHR-плъхове е асоциирано с увеличени маркери за оксидативен стрес (желязо и мед) и корелира положително с възрастта и хипертонията (IІI.26).

 3. За пръв път се проучва влиянието на цинковата суплементация при имунния отговор срещу гликирани продукти. Установяват се понижени нива на анти-AGE антитела при опитни животни на диета с увеличен прием на цинк (ІІІ.33; ІІІ.34)

 4. Цинковата суплементация, чрез ефектите си върху експресията на Cu/ZnSOD, се оказва важна за предпазване на организма от вредните ефекти на оксидативния стрес (ІІІ.18).


VІІ. Приноси с методичен и организационен характер (към Научна активност)

 1. Оказване на методична помощ в разработването на две докторантури върху еластинов метаболизъм.

 2. Участие в организационни комитети на “Имунологични дни в Плевен – 2004” и Пета работна среща „Репродуктивна медицина 2010 – противоречия и консенсус”

 3. Членство в Българското дружество по медицинска биология и СУБ.

 4. Активно участва в 7 (1 международен) научни проекти през последните 4 години, с грантово финансиране от МУ-Плевен, МОН и FP6 of European Union.

 5. Класирана е на второ място по атестационни резултати (научна и преподавателска дейност) в МУ-Плевен.

 6. Поканена е и е рецензирала 2 статии за международни списания, което говори за авторитета и сред международната научна общност.

Учебно-преподавателска работа


Милена Атанасова е изявен, обичан от студенти преподавател. В преподавателската си кариера извървява пътя от асистент до главен асистент. Тя има значително над изискваната от закона учебна натовареност- средната и годишна натовареност със студенти през последните 3 учебни години е съответно 693, 784 и 838 часа. Тя е активен преподавател и на чуждестранните студенти на английски език, където също има повече от 600 часа годишно т.е. над 80 % от преподаването е на английски. Тя активно участва в разработването на учебните програми, мултимедийни презентации и тестове за преподавателския процес.


В заключение, Милена Атанасова е изграден компетентен и авторитетен медицински биолог и преподавател със значителни приноси в научната и преподавателската дейности. Очевидно е, че Милена Атанасова има значителен брой оригинални и качествени научни приноси. По наукометричните си показатели тя преизпълнява критериите, заложени като изискване за академичната длъжност „Доцент”: има ОНС „Доктор”, 28 реални публикации, от които 8 са публикувани в чуждестранни списания с впечатляващ Импакт фактор 31.308 и 37 доказани цитирания на нейни трудове. Участията и в множество международни и наши научни форуми подържат високата и квалификация и популярност в специализираните научни среди. Милена Атанасова е изявен и авторитетен преподавател, участник и ръководител на научни проекти и докторанти, участва активно в академичния живот на МУ-Плевен и на научната общественост в страната. Тези качества напълно отговарят на изискванията за присъждане на научното звание “Доцент по биология”. Поради това си позволявам да препоръчам на почитаемите членове на Научното жури да присъди научното звание ДОЦЕНТ ПО БИОЛОГИЯ на г-жа Милена Атанасова Атанасова-Радева.


 1. 07. 2011 г.

С о ф и я Рецензент:

/ Проф. д-р И. Алтънкова, д.м.н./


Свързани:

Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент по Биология\" iconКонкурс за получаване на научно звание „Доцент по биология" с шифър 01. 06. 00 за нуждите на Сектор „Биология"
Сектор „Биология”, катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология”, Медицински Университет – Плевен
Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент по Биология\" iconКонкурс за получаване на научно звание "Доцент"
Доцент” по научна специалност 05. 02. 05 “Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка “ към катедрата по Здравен мениджмънт,...
Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент по Биология\" iconКонкурс за получаване на научното звание
...
Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент по Биология\" iconКонкурс за научно звание "професор"
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявения конкурс за научно звание “професор” по научна специалност 05. 02. 07 “Счетоводна отчетност,...
Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент по Биология\" iconНа научната продукция на гл асист д-р цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент по научна специалност 05. 02. 01 „Политическа
Цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент” по научна специалност 05. 02. 01 „Политическа икономия...
Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент по Биология\" iconКостадин Василев Василев I. Публикации представени за получаване на научно звание "професор"
Василев К. (2004), Технологични възможности за подобряване на качеството и хранителната стойност на месни продукти, хабилитационен...
Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент по Биология\" iconКонкурс за получаване на научното звание "старши научен сътрудник II ст."
ДВ. бр. 32 / 27. 04. 2010 г по научната специалност “Биоорганична химия, химия на природните и биологичноактивни вещества – 01. 05....
Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент по Биология\" iconКонкурс за научното звание „доцент в научната специалност 05. 02. 26 (маркетинг)
С по национално стопанство при вак – проф д ик н. Димитър Шопов, с което ми се възлага рецензирането на трудовете на гл ас д-р Веселин...
Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент по Биология\" iconОт проф. Иван Наков Диков, дмн относно конкурс за научно звание „доцент по вирусология
Запознах се подробно с представената документация по конкурса и бих искал най-напред да изкажа моето много добро впечатление от прегледността...
Конкурс за получаване на научно звание \"Доцент по Биология\" iconЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03. 01. 29)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом