Отче т
ИмеОтче т
страница1/6
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер403.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://academic.uni-ruse.bg/Otchetdokl2009_042010.doc
  1   2   3   4   5   6
О Т Ч Е Т

за работата на Управителния съвет (УС) и за дейността на Спортно туристическо и природозащитно дружество (СТПД ) “Академик”- Русе през периода 28.X.2009– 27.IV. 2010 г.


Уважаеми делегати, драги гости,

Днешното Oбщо събрание на СТПД “Академик”-Русе се провежда 6 месеца след предшестващото събрание. Поради това в отчета са посочени и се анализират факти, събития и дейности, които предимно се отнасят за периода от 28.10.2009 г. до днес, но поради установената годишно - календарна периодика за времето от 01.01. до 31.12. 2009 г. е направен цялостен финансов отчет, а за периода от 01.01.до 27.04.2010 г. отчитането е частичнo.
I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В съответствие с приетата от предишото Общо събрание Програма за отбелязване на 50-годишнината на дружеството главните усилия на ръководството бяха насочени към прецизиране на планираните мероприятия и дейности, към създаване на финансо-во-материални предпоставки за реализирането им, за дообогатяването и включването им Програмата за отбелязване на 65-годишнината на РУ «Ангел Кънчев».

Така, за подготовката и провеждането на проявата “50 ГОДИНИ СТПД “АКАДЕМИК”- РУСЕ –ЮБИЛЕЙНО ЕДНОВРЕМЕННО ИЗКАЧВАНЕ НА 50 ВЪРХА В БЪЛГАРИЯ” бе сформиран и започна активна работа специален оперативен щаб.

През изтеклия период бе продължена традицията за активност и “отвореност” на УС за осъществяване на по-широки взаимноизгодни контакти, на съгласувана и съвместна дейност с различни други органи, организации, фирми и т.н. Сключени бяха договори и анекси за съвместна дейност, за наем, за дарения, реклама, партньорство, споразумения и др. с РУ “Ангел Кънчев”, Студентския съвет, Община Русе, Български туристически съюз (БТС), Университетски туристически съюз (УТС), Федерация “БАК”, “Ученически отдих и туризъм” към МОН, Дирекция на природен парк “Русенски Лом”, Дирекция “Национален парк Централен Балкан”, Сдружение “За Ехо”, Екологично сдружение “За Земята”,” и др.

За постигнатите добри резултати съществена заслуга имат: председателят, зам. председателят, членовете и сътрудниците на Управителния съвет.

В това направление и при изпълнението на задачи от по-общ характер ценна помощ ни оказаха гл. ас. Румен Кожухаров, Емил Станев, Анита Димитрова, гл. ас. Пламенка Христова, инж. Валентин Каменаров, помощник-ректорът Валерий Гегов и редица други наши деятели и представители на администрацията на РУ “А. Кънчев”, на които изказваме нашата благодарност.

Положени бяха усилия за поддържането на информационни кътове и вебсайт на дружеството и клубовете. Но за съжаление активността от страна на клубовете и групите бе твърде слаба.

По случай студентския празник бяха изготвени предложения и 12 студенти - деятели и спортисти на дружеството бяха отличени с награди от РУ “А. Кънчев”.

През 2009 г. членския състав на дружеството отбеляза намаление с 89 души в сравнение с 2008 г., и е само с 49 души по-голям от този през 2007 г. Този резул-тат основно се дължи на намаляване броя на студенти, обхванати в клубовете и групите по физическо възпитание и спорт. Конкретни данни за броя членове и за размера на приходите от членски внос са посочени в таблица по-долу.

Година

2006

2007

2008

2009

2010(към 20.04)

Брой членове на

дружеството


291 (+21,25%)


300 (+3,09,%)


419(+39,67%)


349(-16,71%)


~ 250

Приходи от чл. внос в лв


473


572


738


561  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Отче т icon        Молитвата "Отче наш" е едно от тайнствата на Христос, предназначено за всички души, съпричастни и причислили се към Неговото наследство на Земята
Тази молитва би могла да се нарече външната, екзотеричната част на строго езотеричната Евхаристия. Колкото "Отче наш" е за лична,...
Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом