Дипломна работа
ИмеДипломна работа
страница1/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер277.14 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://alfatm.com/files/Pravno polozhenie.doc
  1   2

ЮРИДИЧЕСКИ факултет
ДИПЛОМНА РАБОТАЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА

КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР”


НА ТЕМА:


“ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА “ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ”


Дипломант: Научен ръководител:

фак. №

специалност:

“Публична администрация”


1999

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
УВОД ……………………………………………………………………. 1стр.ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ …………4стр.


1. Избор на Общинския съвет ……………………………………...… 5стр.

2. Правомощия на Общинския съвет ……………………………… 23стр.

3. Ред на дейност на Общинските съвети ………………………... 29стр.

4. Правно положение на общинския съветник ………………… 35стр.

5. Взаимоотношения на Общинския съвет с другите

държавни органи ……………………………………………………… 45стр.

ГЛАВА ВТОРА

ПРАВНИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ …………………………. 48стр.

1. Характеристика на актовете на Общинския съвет …………… 48стр.

  1. Класификация на актовете на Общинския съвет ……………. 49стр.

3. Обжалване актовете на Общинския съвет ……………………. 58стр.


ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ……………………………………… 61стр.

1. Статутът на комисиите на Общинския съвет …………………. 61стр.

2. Правен статут на председателя на Общинския съвет ………. 65стр.

3. Взаимодействие на Общинския съвет с кмета ……………….. 69стр.

4. Взаимоотношения на Общинския съвет и областния

управител……………………………………………………………….. 72стр.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ……………………………………… 74стр.


ГЛАВА ВТОРА


Правни актове на ОС

ОС в изпълнение на своите правомощия издава съставни актове.Те са едностранни, властнически волеизявления на държавния орган, който предизвикват пораждането, изменението и прекратяването на административните правоотношения. Административните актове предизвикват правни последици. Те създават права, възлагат задължения, формират нови правни статути и положения. Административните актове включват нормативни действия с различни наименования.

ОС приема правилници, наредби, решения и институции по въпроси от местно значение. А такива са определяне политиката на общината за изграждането и развитието й, решава местни проблеми, свързани със спазването на околната среда, здравната, социалната, образователната, културната и комунално-битовата дейност, териториално-селищното устройство, общинската собственост, безопасността на движението и обществения ред, наименува обети от местно значение, определя структурата на ОС и на административни служби и т. н.


  1. Характеристика на актовете на ОС

Актовете на ОС се характеризират с тяхното действие на територията на общината. За правната същност на издаваните от ОС актове не може да се съди само от наименованието. В редица случай с едни и същи наименования се назовават различни по правната им същност актове. Както споменахме актовете на ОС са правилници, наредби, решения и институции.

Право на инициатива за издаване на тези актове според Правилника за дейността на ОС - Благоевград, имат съветниците, кметът на общината и кметовете на населените места. Проектът за правилник, наредба, решение или институция, заедно с мотивите към него, се внася в председателството на ОС, където срок от постъпване на проекта председателството ги разпределя между постоянните комисии, съобразно тяхната компетентност, като определя постоянната комисия, която ще бъде водеща за съответния период и срокове на изпълнение. Водещата комисия анализира и координира обсъждането на проекта, следи за спазването на сроковете и подготвя основния доклад. ОС приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение, които се изпращат на областния управител в седем дневен срок.


  1. Класификация на актовете на ос

Решенията са актове, които ОС приема почти по всички въпроси от своята компетентност. С решение се утвърждава структурата на общинската администрация, приема се бюджета на общината, определя се дейността и въпроси, по който ще се произвежда местен референдум, избира се заместник кмет на общината, определят се правомощията на кмета по управлението на общинската собственост, приема общия и подробните териториално-устройствени планове на общината, приема решения за сдружаване, както и за създаване, реорганизиране и прекратяване на дейността на общинските предприятия, определя размера на местните такси, приема прогнози, програми и планове.

Решенията на ОС трябва да бъдат както нормативни, така и индивидуални.

Индивидуалните актове са актове, издавани от ръководители на ведомства, от кмета на общината, от кметовете на населените места и от други органи от общинско изпълнителната власт, както и от други овластени за това органи, с които се създават права или задължения или се засягат права или законни интереси на отделни граждани или организации, на техния състав, утвърждаване структурата на общинската организация, избиране и освобождаване от длъжност председателя на ОС и заместник кметовете, създаване на райони и кметства. Тук влизат и други важни въпроси, свързани със стопанисването на общинската собственост и с общинските финанси.

ОС приема правилник за работа на съвета на постоянните комисии и на изпълнителния апарат. Това е устройствен нормативен акт, в който се определя структурата на ОС и неговите органи и техните връзки и взаимоотношения в процеса на работата им.

Правилникът трябва да уреди няколко важни въпроса на местното самоуправление. На първо място трябва де се определи в кои месеци идни ще се свикват заседанията на съвета, кой може да внася доклади и предложения за решения и в какви срокове преди заседанието на ОС това трябва да стане, за да се включи в дневния ред, с него задължително се съгласуват проекторешенията, кои лица се канят на заседанията на съвета и пр. Например в Правилника за организацията и дейността на ОС – Благоевград чл. 26 ал. 1 се посочва, че общинските съветници се известяват писмено не по-късно от 5 дни преди повеждането на сесията, за деня, часа, мястото и проекта за дневния ред, като им се предоставят и материалите по него.

Чл. 26 ал. 2 . Предложения по проекта за дневен ред могат да се внасят от общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметствата писмено в председателството до 3 дни на сесията се дават писмено на всички общински съветници. Съществено място в правилника следва да заема материята за реда, по който се провеждат заседанията на съвета, разискване, гласуване. Заседанията се открити или закрити и пр. В Правилника за организацията и дейността на ОС - Благоевград е посочено, че сесията на ОС се открива от председателя, след което се прави проверка на кворума. Сесията се закрива при изчерпване на дневния ред. Заседанията на ОС – Благоевград се ръководят от неговия председател или от неговия заместник. Дневният ред се обсъжда и гласува съответно след закриването, като приемането му се извършва текст по текст. Наред с това ОС обсъжда и приема работен часови график на заседанието. ОС може да вземе решение за закрито заседание, като това решение може да бъде взето само при приемането на дневния ред, като го засяга в цялост или само отделни негови точки. Откритите заседания на ОС – Благоевград могат да се предават пряко по жичната радиомрежа или по договореност с ТП “Далекосъобщения“.

Правилникът за работата на ОС трябва да съдържа и редица положения, свързани с организацията и дейността на постоянните комисии: броя и наименование на постоянните комисии, какъв процент от техния състав могат да бъдат външни експерти, при какъв кворум постоянните комисии могат да заседават и с какво мнозинство могат да вземат решения, по отношение на кои органи и по какъв начин могат да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на ОС, кои техни предложения се докладват пред ОС.

В Правилника за организация и дейността на ОС – Благоевград е посочено, че броя на постоянните комисии е 12 и всяка си има наименование и е посочен броя на членовете в нея. Членовете и председателите на постоянните комисии се избират с явно гласуване от състава на съветниците, по предложение на председателя след консултации с политическите партии и коалиции.

Общинската администрация също има свое място в правилника за работа на ОС: задачите на различните служби по подготовка на заседанията на съвети и изпълнението на приетите решения, задачите на заместник кметовете, секретаря на общината и ръководителите на различните административни органи, технологията за регистриране, движение и обработка на преписки и документи, взаимоотношенията на администрацията с граждани, различни юридически лица на територията на общината, като и с други държавни органи, организация и сдружения извън пределите на общината.

Правилника за работа на ОС е нормативен юридически акт от организационен вид. Неговото съдържание е да не малко и различни категории обществени отношения, но всички те се отнасят до ОС и неговите органи.


Наредби: Те са едни от най-важните актове на ОС. Актове с богато юридическо съдържание. Те са нормативни юридически актове. ОС има право да приема наредби по въпроси от местно значение. По този начин се предоставя право на ОС да приема наредби по всички въпроси от местно значение, както по негова преценка, могат и трябва да бъдат уреждани с такъв акт. Въпросите, по които ОС може да издава наредби, могат да се обобщят в следните направление: - опазване обществения ред, на комуналните фондове, общинската собственост и собствеността на гражданите, опразване спокойствието на гражданите, общи изисквания към поведението на гражданите на обществени места:

- определяне на реда за подържане на чистотата, уличните платна, тротоарите, площадите и дворовете, поддържането и стопанисването на водопроводната система и другите водоизточници, канализацията, мостове, паркове и други зелени площи и насаждение;

- въвеждане на допълнителни ограничения за движението в населените места, определяне на местата за паркиране, реда и таксите за ползване на обществените паркинги;

- определяне на рода за ползване на местния комунален транспорт;

- определяне на условията за упражняване на търговска дейност в закрити помещения, по тротоарите и площадите, определяне реда за функциониране на общинските пазари;

- определяне реда за ползване на културните учреждения в общината – кина, музеи, развлекателни заведения и др.;

- определяне на изисквания за поддържане нормални условия в жилищни помещения, където живеят повече семейства, правата и задълженията на портиерите и на живущите;

- определяне на организацията и реда на действие на общинските органи и гражданите при стихийни бедствия;

- определяне на санитарните изисквания и правила, които трябва да се спазват от гражданите, в това число и условия и ред за отглеждане на домашни животни в населените места;

- определяне на условия и ред за ползване на пасищата, реките и речните корите и други земи за общо ползване;

- определяне на изискванията за борба с вредители и болести по земеделските и горските култури;

- определяне на условията и реда за поставяне на рекламни материали за разлепване на афиши, съобщения и прочие;

Не е необходимо да се приемат отделни наредби по всеки от посочените въпроси. Например: наредба за поддържане и опазване на чистотата чрез екологосъобразното управление на отпадъците на територията на община Благоевград от януари 1999г. Тази наредба се състои от седем раздела. Раздел първи – общи разпоредби, който се състои от 4 члена. В този раздел се посочва, че тази Наредба е задължителна както за всички живущи или работещи, така и за временно пребиваващите на територията на Община Благоевград. Посочва се още, кой носи отговорност за почистването и поддържането чистотата на уличните платна, площадите, пешеходните зони, алеите, парковете, градините, подлезите, надлезите, коритото на река Бистрица и нейното поречие в населената част на града, обществените тоалетни и други общински обекти. Посочва се кой носи отговорност за спазване на графиците по извозването на битовите отпадъци, уличното почистване и други.

Вторият раздел е поддържане на чистотата на зелените площи в Общинската администрация, специализирането дружество по чистота, физическите и юридическите лица.

Третият раздел е разделно събиране на битовите отпадъци.

Четвъртият раздел е забранителни разпоредби. В него се посочват забраните за замърсяването на всички обществени места с хартии, опаковки, отпадъци от цигари, хранителни отпадъци, текстилни отпадъци, извън габаритни предмети от бита, автомобилни гуми и части от МПС, строителни отпадъци, дърва за огрев и други замърсители. Също така в тази Наредба е посочено и забрана за изхвърлянето на всякакъв вид производствени отпадъци от стопанската дейност, отпадъци от търговската дейност, заведения за обществено хранене, изпускането в атмосферата на замърсители от промишлени или непроизводствени дейности, неорганизираното изхвърляне на животински отпадъци, свободно пускане на кучета в ЦГЧ, отглеждане на селскостопански животни в ЦГЧ, газене на тревата, нанасяне на повреди върху миенето, гресирането на МПС на улицата и тротоарите, движение на неизправни МПС и т.н.

Раздел пети и контрол и санкции на нарушителите. Посочва се, че отговорността за контрола носи Кметът на общината. В случай, (е се констатират нарушения на разпоредбите от тази наредба, контролните органи налагат глоби и съставят акт на виновните физически и юридически лица.

Раздел шести съдържа допълнителни разпоредби и шести раздел съдържа заключителни разпоредби.

Проблемите могат да се обединят по направления на дейност или други признаци. Всяка община трябва да има своя нормативна уредба на онези въпроси, от които зависи нормалното функциониране на управлението и поддържането на благоприятни условия за живота на гражданите.

За нарушение на наредбите могат да се предвидят наказания и глоби в размер до 500 000 лева, при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност. ОС ще прецени дали да се предвиди санкция или глоба за нарушаване на наредбата. Тази санкция трябва да бъде определена в самата наредба, но глобата не може да надминава 500 000 лева. Санкцията се налага по административен ред с наказателно постановление, което се издава от кмета или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата.

Инструкциите издадени от ОС са нормативни актове, адресирани до органи или служби на ОС по прилагане на негов акт – решение, правилници. ОС приема рядко инструкции.

Например: Инструкция за деловата дейност в Община Благоевград от 1993година. Тази инструкция се състой от дванадесет раздела.

Първият раздел е общи положения. В него се посочва предмета на инструкцията: съставянето и оформянето на организационно-разпоредителните документи; контролът по спазване на сроковете, произтичащи от служебните документи и молбите на гражданите и т.н.

Вторият раздел е основни изисквания към служителите във връзка с деловодната дейност. Посочва се, че ръководителите, специалистите и помощния персонал са длъжни да познават и спазват разпоредбите на тази инструкция. Всички документи и молби на гражданите се приемат и предават само чрез деловодствата. Неговите служители обработват материалите веднага след получаването им.

Кмета, заместник кметовете и секретаря преглеждат и резюмират документите в деня на получаването им и т.н.

Третият раздел е функции на деловодното обслужване. Посочва се, че деловодното обслужване включва дейностите: приемане, разпределяне и предаване на документите, регистрация, размножаване, контрол по спазване на сроковете, текущо пазене на документите, архивиране на документите и т.н.

Четвърти раздел е създаване на документи. Посочва се кой извършва разпределянето на документите, какво трябва да бъде съдържанието на документите и т.н

Пети раздел е организация на документ о-обработката. Посочва се кой получава входящата и изходящата кореспонденция, поверителната кореспонденция, спешната кореспонденция. Посочва се и как става завеждането на нормативните актове-постановления, решения, разпореждания на МС. В този раздел се съдържа информация за движението на основните делови операции по входящите документи, по изходящите документи.

Шести раздел е регистрация на документите. Посочва се как става регистрацията, съответните образци и т.н.

Седми раздел е организация на деловодната дейност свързана с контрола по спазване на сроковете. Посочват се какво точно подлежи на контрол, кои документи подлежат на контрол и т.н.

Осми раздел е организация на машинописа, копирането и размножаването на документите. Посочва се всичко свързано с тези дейности, тъй като се извършват на материали, по какви правила се пише и т.н.

Девети раздел е съхраняване на документите. Посочва се къде става съхраняването, кога и как точно става, органите, които контролират тази дейност и т.н.

Десети раздел е текущи съхраняване. Посочва се кога се извършва това съхраняване, къде и на какво се съхранява.

Единадесети раздел е запазване на документите в архива на Общината. Посочва се кои документи се съхраняват, как точно става самото съхраняване и т.н.

Дванадесети раздел е организационно-технически средства. Посочва се какво оборудване се използва при регистриране на документите и осъществяване на дейността, свързана са контрола.

Тринадесети раздел е ползуване и пазене на печатите. Посочва се броя на печатите, какво е изобразено на тях, върху какво се поставя печата, какво пише на него, къде се водят на отчет печатите и т.н.


  1. Обжалване актовете на ОС.

Актовете на ОС се обжалват по административен и по съдебен ред. Административните актове на специализираните органи на ОС се обжалват пред кмета на общината. По административен ред актовете се обжалват пред по-горестоящия административен орган. По този начин може да се оспори съдържанието на документа. Жалби могат да подадат заинтересованите граждани и организации. С тях може да се оспори както законосъобразността, така и правилността на акта. Жалби са подават в седем дневен срок от издаването на акта. Мълчаливият отказ може да се обжалва в двуседмичен срок от изтичане на срока за издаване на акта.

Жалбата се подава в писмена форма чрез административен орган, чиито акт се обжалва. В нея се посочва органът, до който се подава, името и адресът на жалбоподателят, актът, който се обжалва, органът, който го е издал, оплакванията и исканията на жалбомодателя. Към жалбата се прилагат и писмените доказателства на които жалбоподателя се позовава.

Подадената след срока жалба се връща на подателя срещу разписка.

В седем дневен срок, а когато органът е приел в двуседмичен срок, от получаването на жалбата, административния орган може да преразгледа въпроси и да оттегли сам обжалваният акт или да го измени, или да издаде съответен акт или документ, ако е отказал издаването му. В този случай той е длъжен да уведоми заинтересованите. Новият акт подлежи на обжалване по административен ред на общо основание. Когато административния орган не намери основание за пререшаване на въпроса, той изпраща незабавно жалбата заедно с цялата преписка на по-горестоящия административен орган.

Компетентният орган да разгледа жалбата е непосредствено по-горе стоящия административен орган, на който е подчинен органът, издал обжалвания акт.

По-горестоящият орган постановява решението си, след като обсъди обясненията и възраженията на заинтересованите граждани и организации. Той може да събере и нови доказателства. Произнася се по жалбата в двуседмичен срок, а когато е колективен в месечен срок от получаването ú.

По-горестоящият административен орган се произнася с мотивирано решение, с което отменя изцяло или отчасти административния акт като не законосъобразен или неправилен или отхвърля жалбата.

В три дневен срок от постановяване на решението той го съобщава на жалбоподателя и на другите заинтересовани граждани и организации.

По съдебен ред административните актове могат да се обжалват по отношение на тяхната законосъобразност. С жалба до съда не може да се оспорва съдържанието на документ. Жалба може да се подаде, след като се изчерпа възможността или е изтекъл срокът за обжалване по административен ред. Тя се подава в четиринадесет дневен срок от постановяване на решението на административния орган съставено от изтичане на срока за обжалване по административен ред. Жалбата се подава в писмена форма, чрез административен орган, издал обжалвания акт. В тридневен срок от получаването й, а когато актът не подлежи на обжалване по административен ред в тридневен срок, административния орган е длъжен да изпрати жалбата на съда заедно с цялата преписка.

Съдът разглежда жалбите в съдебно заседание в състав от трима съдии с участието на прокурор. Призовават се органът, който е издал обжалвания акт, жалбоподателят и другите заинтересовани граждани и организации, участващи в административното производство. Съдът преценява законосъобразността на административния акт, като проверява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва закона.

Съдът може да отмени изцяло или от части административния акт, да го измени или да отхвърли жалбата. Когато въпросът не е предоставен на преценката на административния орган, съдът решава делото по същество. Неговото решение подлежи на касационно обжалване и отмяна на влязло в сила решение.

Кметът се ползва с определени правомощия на възпиране спрямо ОС. Той може да оспори решение на ОС, ако смята, че то противоречи на интересите на общината или нарушава законите. Мотивацията за оспорването е както по законосъобразност, така и по целесъобразност. То трябва да се представи в писмен вид в седемдневен срок от приемането му и има отсрочващо действие. ОС разглежда повторно приетото решение и ако някой го потвърди, кметът е длъжен да го изпълни. В случай обаче, че решението остане в противоречие със закона, той може да отнесе въпроса до съответния районен съд.
  1   2

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом