Общинскисъвет пазарджи к
ИмеОбщинскисъвет пазарджи к
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер28.38 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obspazardjik.com/new/z/r138.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Е

138

от 27 юни 2012 година, взето с Протокол №9


ОТНОСНО: Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия рег. № 360 от 11.07.2002 г. с 10 (десет) години.

Общински съвет – Пазарджик обсъди предложението на Кмета на Общината Тодор Попов за удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия рег. № 360 от 11.07.2002 г. с 10 (десет) години.

Внесеното предложение е законосъобразно.

Установено е, че концесионерът Атанас Иванов Тодев изпълнява задълженията си по договора за концесия и няма финансови задължения към Община Пазарджик.

Предвид на горните съображения и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 4, във връзка с чл. 70, ал. 2 от Закона за концесиите и чл. 3, ал. 1 от Договор за концесия рег. № 360/11.07.2002 г., и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


1. Удължава срока на Договор за концесия рег. № 360 от 11.07.2002 г. с концесионер Атанас Иванов Тодев, с 10 (десет) години.

2. Индексира годишната концесионна вноска с 1100 лв. без ДДС.

3. Задължава Кмета на Общината да сключи Допълнително споразумение за удължаване срока на Договор за концесия рег. № 360 от 11.07.2002 г.Общ брой на общинските съветници

Общо гласували

“За”

“Против”

“Въздържали се”

41

34

31

3

0ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – ПазарджикОбщина ПАЗАРДЖИК4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95, e-mail: secretary@pazardjik.bg
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е


1 от .................. г.


Към договор за концесия

360/11.07.2002 г.


Днес, ..............2012 г. в гр. Пазарджик, между:

Община Пазарджик с ЕИК 000351736, представлявана от Тодор Попов – Кмет на Общината, от една страна - като „КОНЦЕДЕНТ” и

Атанас Иванов Тодев, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Проф. Иван Батаклиев” № 2, вх. Б, ет.2, ап. 4, от друга страна - като „КОНЦЕСИОНЕР”,

се сключи настоящото допълнително споразумение, към подписания между същите страни договор № 360/11.07.2002 г. за предоставяне на концесия, върху имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект /рибарник/, състоящ се от езеро с площ 135,3 дка и три броя малки басейни /люпилни, съответно с площ 3 240 кв.м., 837 кв.м. и 2 208 кв.м., представляващи част от имот кад. № 000081 по плана за земеразделяне на с. Мокрище, находящ се в местността „Черни могили”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 464/12.02.2001 г., на основание Решение № 138 от 27.06.2012 г. на Общински съвет – гр. Пазарджик, с който страните се съгласиха за следното:


1. Срокът на договор за концесия рег. № 360/11.07.2002 г., определен в чл. 3, ал. 1 от същия се удължава с 10 (десет) години.

2. Индексира годишната концесионна вноска с 1100 лв. без ДДС, платима в срока по чл. 18 за съответната концесионна година.

3. Всички останали клаузи от договора за концесия не се променят.

4. Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от договор за концесия № 360/11.07.2002 г.

5. Това допълнително споразумение се състави в четири еднообразни екземпляра.


КОНЦЕДЕНТ: КОНЦЕСИОНЕР:


ТОДОР ПОПОВ АТАНАС ИВ. ТОДЕВ

Кмет на Община Пазарджик Концесионер

Свързани:

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Упи V – търговия и услуги, в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” №18, с предназначение – за здравна дейност
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Прекратяване на търговско дружество със 100% общинско имущество “Радио Пазарджик” еоод
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 83 от “Наредба за реда...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
С във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Пазарджик за периода 2014 – 2020 г по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №7511 от 31. 05. 2011 г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №4572 от 31. 03. 2011г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение №007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом