Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография" Статистически анализ и
ИмеРецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография" Статистически анализ и
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер127.77 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://iisu.bvu-bg.eu/uploaded_files/20100603115451_Resenzia_Rusev_Goev_profesura.doc
Р Е Ц Е Н З И Я


по конкурса за получаване на научното звание „Професор”, по научната специалност 05.02.06 „Статистика и демография”(Статистически анализ и статистически софтуер), с кандидат доц. д-р Валентин Димитров Гоев.


Рецензент: проф. д-р Божидар Тенев Русев, УНСС – София, научна специалност 05.02.06 „Статистика и демография”.


Единствен кандидат по конкурса, обявен в ДВ, бр.4 от 15.01.2010 г. и в-к „Новинар” , бр.3 от 06.01.2010 г., е д-р Валентин Димитров Гоев, доцент към катедра „Статистика и иконометрия” при УНСС, по научната специалност 05.02.06 „Статистика и демография”.


1. Общо описание на представените публикации

Научно-изследователската дейност на кандидата, представена за рецензиране включва монографии, студии, научни статии, теоретико-приложни изследвания – общо 31 на брой.

В конкурса кандидатът се представя с хабилитационен труд на тема: „Статистическо изследване на скритата икономика в България през периода 2002-2008 г.”

Публикациите представени за рецензиране са групирани както следва:

Табл. 1Вид

Брой

Страници

1

Монографии

2

401

2

Студии

3

84

3

Научни статии

в т. ч. в чужбина

13

2

90

25

4

Научно-приложни разработки

10

225

5

Учебници

1

133

6

Други /доклади/

2

12
Общо

31

945


 Доц. Гоев участва в конкурса за професор с научна продукция, която обхваща цялото разнообразие на структурата на научните публикации.

 Публикациите на кандидата са както самостоятелни така и колективни трудове, като за последните са представени разделителни протоколи или в тях изрично е указано авторството на кандидата.

 Освен представените за рецензиране 31 разработки има списък на още 7 публикации, които представят участието на кандидата като ръководител на маркетингови изследвания и разработване на информационни системи, като най-значима е информационната система на Народното събрание.


2. Оценка на хабилитационния труд на кандидата за професор

Хабилитационния труд е посветен на един сериозен и обществено значим въпрос – проблемите на скритата икономика изобщо и в частност нейното проявление в България през периода 2002-2008 г.

Трудът е структуриран в две части.

Първата част е посветена на три основни теоретико-методологични проблема: същност на скритата икономика и аспекти на нейното изучаване; изследване на скритата икономика от гледна точка на статистическото изучаване; и начини за оценяване (подчертавам „оценяване”) на нейния размер.

Тази част е теоретико-методологичната основа на труда.

Втората част, изградена върху методологичните принципи на първата, е едно оригинално статистическо изследване. Неговите емпирични аспекти са добре координирани: оценяване размера на скритата икономика; изследване на нейната динамика през периода; и характеристика на състоянието, и изменението на структурата на скритата икономика през 2002-2008 г.

Следват обичайните обобщения и заключения от извършеното изследване, списък на ползваната литература и накрая депозираните приложения към труда.

В уводната част авторът дискутира върху актуалността на проведеното от него изследване. Посочва целта и задачите на труда, дефинира обекта и предмета на изследването. Разглежда още възприетите изследователски подходи и методи, информационната база, изследователските ограничения както и изследователската теза.

Изходните методологични позиции на автора са изложени кратко, ясно и точно. Струва ми се обаче, че думата „провеждане” при определяне на целта, като че ли насочва мисълта в друга посока. Дали няма да е по-добре, ако тази дума се замени с „да представи” или „ да покаже”?

Изложеното в тази първа част на труда е разработено на високо научно ниво, а основните акценти се свеждат до следното.

Широко и прецизно е третирана същността на скритата икономика на фона на голямото разнообразие от определения за това понятие. Това е повод, авторът да дефинира сполучливо и едно работно понятие, съобразено със статистическия характер на изследването и необходимостта от неговото квантифициране.

Извършен е обстоен и критичен анализ на извършените досега изследвания на скритата икономика у нас.

Значително място е отделено и на опита на НСИ, особено на Евростат, в изследването на скритата икономика. Внимателно и критично са разгледани техните методологии и подходи.

Впечатлява представения концептуален модел на скритата икономика, обслужващ предприетото статистическо изучаване. Моделът включва сивата, черната и неформалната икономика. Разграничението между тях е според вида на дейността им: дали е разрешена от закона, дали е регистрирана съгласно изискванията и дали е отчетена пред официалните институции. Черната икономика обаче е изключена от наблюдение, поради ненадеждната информация за нейното проявление.

Като добър статистик-изследовател, авторът определя сполучливо и съответните генерални съвкупности според елементите на модела.

Авторът не пропуска да разисква и връзката между скритата икономика, ненаблюдаваната и неотчетената(фиг. 2.2 и 2.3) както и релацията между скритата и сивата, черната и неформалната икономика(фиг. 2.4).

Трябва да се спомене и разработената система от статистически измерители на сивата и неформалната икономика. Това е постигнато на базата на концептуалния модел и представения списък от статистически признаци.

Много полезни са и препоръките на автора към НСИ по повод изследванията на сивата и неформалната икономика. Ориентацията на автора към извадковото анкетно изучаване на проблема е основателно. Положителна е идеята за регулярен информационен обмен на информация между институциите (напр. от НАП към НСИ).

От голямо значение е извършеният критичен анализ на косвените методи за оценка на скритата икономика както и препоръчаните от автора преки методи. Резонно е неговото съображение, че последните са по подходящи за статистическите изследвания.

Акцентите на емпиричното изследване в част II на труда са три: преди всичко оценяване размера на скритата икономика; изследване на нейната динамика както и анализ на структурите и техните промени през периода 2002-2008 г.

Изследователските аспекти в тази част са твърде разнообразни и многобройни, поради което ще маркирам само по-важните от тях.

Глава 4, впечатлява с извършеното по оценяване размера на скритата икономика. Това е един от основните проблеми, на който авторът посвещава цели 65 стр. от всичките 130 на втората част. По този повод той разглежда с много голямо внимание въпроса за прякото оценяване на скритата икономика на базата на извадкови анкетни проучвания сред представителите на бизнеса.

Много широко са разгледани и получените резултати от оценката. Основните аспекти са: скритата икономика като процент от БВП; сравнение с нейния размер преди 5 години; размера на скритата икономика в съответния бранш; формите на проявление на тази икономика; скритата икономика по сектори; причините, пораждащи скрита икономика; негативните последици от скритата икономика; мерки за нейното ограничаване и т.н.

Общото за изложената материя е лекотата и умението, с което авторът подбира и прилага подходящия статистически инструментариум за анализ: коректно поднесен статистически материал, коректни сравнения, проверки за статистическа значимост с подходящи тестове, проверка на някои хипотези и т.н. Показно е проведен и приложения кластер-анализ, при включване на три от най-важните за случая факторни променливи: относителните дялове на фирмите, укриващи данъци; работещите без трудов договор; и тези, в чийто договор има „скрити клаузи”.

В глава 5, авторът изследва много внимателно динамиката на скрита икономика. Тук той поставя и търси отговор на основния въпрос: в кои отрасли скрита икономика намалява, в кои се увеличава и защо?

И тук, верен на себе си, авторът проявява прецизна критичност към необходимата и разполагаемата за случая статистическа информация.

Особен интерес предизвикват използваните, за изследване на динамиката, индекси на скритата икономика, разработени от сътрудниците на „Витоша рисърч”. Това са обобщаващи характеристики, полезни и при сравнителния анализ. Авторът старателно разисква и върху проблемите за съпоставимостта на данните.

Много полезни са и резултатите от изследване развитието на скрита икономика като цяло , по елементи, по основни форми на проявление както и по отрасли на икономиката.

В тази глава изследователят достига до редица важи изводи за тенденциите на развитието на скритата икономика през 2002-2008 г. Например, скрита икономика намалява незначително. Този факт се потвърждава и от други изследвания. В прогностичен план също се очаква намаление. Сивата икономика обаче проявява тенденция на растеж, което е тревожен факт.

Намаление на скритата икономика се забелязва още в аграрния сектор (най-много), в индустрията и в транспорта и съобщенията. Според проявлението на скритата икономика, нейното най-голямо намаление е при дела на работещите без трудов договор – цели 71%, измерено спрямо 2002 г.

В последната глава на труда (гл. 5), авторът изследва състоянието и промените в структурата на скритата икономика. Този анализ е от голямо значение, тъй като статистическите структури са концентриран израз на въздействието на всички възможни фактори, вкл. и на случайните влияния.

Изследването обхваща важните структури на скритата икономика по елементи (сива и неформална) и по отрасли на икономиката.

При анализа на структурните промени авторът сполучливо е използвал подходящ табличен и графичен материал както и възможностите на интегралния коефициент за структурни промени.

Забележими са констатациите: най-голям е делът на сивата икономика (около 80% срещу 20 за неформалната). Тя притежава трайна тенденция на увеличаване. Сред отраслите с най-голям дял на скрита икономика е строителството. То също притежава възходяща тенденция на развитие и най-висок индекс на скрита икономика – 2,76, следва сектора „Хотели и ресторанти – с 2,56 и т.н.

Извън това авторът обсъжда и изброява причините, пораждащи скрита икономика. Той предлага и поредица от мерки за нейното ограничаване.

Бих споделил с автора и някои незначителни бележки от технически характер. Напр., всичките графични изображения в първата част са по-скоро „схеми”, отколкото „фигури”. Изглежда това „долавя” и самият автор, тъй като при някои от тях той споменава за „схематично представяне”.

Може-би ще е по-добре, ако в заглавието на фиг. 4.4, вместо „по големина” се запише „по броя на заетите”. Подобно е и при фиг. 4.5, която се отнася по-скоро до разпределението на самите респонденти според тяхната длъжност, отколкото до фирмите.

Мисля, че читателят би останал още по-доволен, ако можеше да научи нещо повече за ”Индексите на скрита икономика ”.

Общото ми впечатление от труда е, че се касае за едно мащабно научно издържано статистическо изследване на скритата икономика в България. То е значимо различно от другите изследвания на тази тема както по замисъл, така и по начин на изпълнение. Това е една статистическа разработка от високо качество.

Приносите в хабилитационния труд в обобщен и систематизиран вид могат да се представят по следния начин :

А. Приноси от теоретико-методологичен характер:

1. Предложеният концептуален /теоретичен/ модел на скритата икономика, предназначен за нейното статистическо изучаване с прецизираните елементи в него.

2. Разработените системи от показатели за статистическо изслед­ване на два от елементите на скритата икономика – за сивата и за неформалната икономика.

3. Индексите за скрита икономика по сектори на икономиката и възможността за ранжирането на последните.

Б. Приноси от научно-приложен характер

4. Получените актуални оценки за размера на скритата икономика в България по метода на прякото оценяване, осъществено чрез анкетно проучване и експертни оценки на бизнеса.

5. Оценките за основните стопански сектори, генериращи най-голям дял на скрита икономика. Тези резултати са в състояние да насочат държавните органи към разработване на една по-ефективна държавната политика за ограничаване на разпространението на скритата икономика.

6. Посочени и ранжирани по важност са основните причини, последици и възможните мерки за ограничаване на разпространението на скритата икономика.

7. Проведено статистическо изследване на динамиката на скритата икономика в България през периода 2002-2008 г., представя емпирични резултати, каквито до момента не са получавани за българската икономика.

8. На базата на проведеното цялостно изследване на скритата икономика са направени конкретни предложения и препоръки към Националния статистически институт за едно по-пълно и комплексно изследване на скритата икономика в България, което да надхвърли рамките на досега провежданите изследвания от НСИ за дооценки на БВП, породени от ненаблюдаваната икономика.


Заключение към хабилитационния труд:

Въз основа на всичко казано по-горе считам че хабилитационния труд на доц.д-р Валентин Гоев “Статистическо изследване на скритата икономика в България през периода 2002-2008 г.” притежава качествата на докторат за научната степен „доктор на икономическите науки” съгласно изискванията на ВАК и ЗНСНЗ. Основните постновки в хабилитационния труд са намерили обществено признание в публикациите № 2, 4, 16, 17, 18 и др.

3. Характеристика и оценка на научните публикации на кандидата за професор, извън хабилитационния труд и свързаните с него публикации

Научната продукция на кандидата, след получаване на званието „Доцент”, която е извън хабилитационния труд и свързаните с него публикации, и е представена за рецензиране се състои от 25 заглавия. Те могат да се групират в няколко направления. Тези направления заедно с основните приносни моменти са:

3.1.Научни публикации, съдържащи резултатите от проведени из­следвания на преките чуждестранни инвестиции (№ 6, 10, 11, 23). Приносите тук са свързани с разработения инструментариум чрез който са получени емпирични резултати относно факторите и причините за навлизането на чуждестранните инвеститори в българската икономика, както и тяхната стратегическа ориентация към определени форми за осъ­ществяване на инвестициите. Като приноси могат да се посочат и получените емпирични резултати относно пози­тивните и негативните ефекти от тяхната дейност върху развитието на междуфирмените отношения в България. Тези резултати могат да са от полза за държавното управление при разработване на държавната политика по стимулиране при­вличането на чуждестранни инвестиции в страната.

3.2.Научни публикации, съдържащи резултатите от проведени изследвания на международната миграция (№ 13, 14, 15). Приносите тук са свързани с получените емпирични резултати за категори­зацията на потенциалните емигранти с помощта на кластерния анализ. Очертани са основните типове потенциални мигранти и техните социално-демографски характеристики. И тук получените емпирични резултати за потенциалната емиграция могат да подпомогнат провеждането на държавната политика в областта на международната миграция на българското население.


3.3.Научни публикации, съдържащи резултати от проведени научно-приложни изследвания, осъществени чрез инструментариума на анкетното проучване (№ 7, 8, 9, 22, 25, 26, 29, 30, 31). Тези изследвания представляват по същество извадкови статистически изследвания под формата на анкетни про­учвания. Във всяко изследване са търсени възможности за осигуряване представителност на извадките. Освен с получените емпирични резултати изследванията са ценни и с разработения инструментариум /въпросници/ за всяко изследване.

3.4.Научно-приложни разработки за внедряване на статисти­чески информационни системи (№ 27, 32). Приносите тук са в разработените идейни проекти за информа­ционни системи, в основата на които стои статистическия подход. Предложени са специфични системи от показатели, чрез които се характеризират изследваните административни системи. Въз основа на тези идейни проекти са разработени и функционират информационните системи на Народното събрание и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

3.5.Учебници и учебни помагала (№ 1). Учебникът е оригинален от дидактична гледна точка с включените в обучението два софтуерни продукта SPSS и Statistica. Тук като важен принос на доц.Гоев трябва да се посочи предложения нов подход за идентификация на ARIMA-модели, при който изборът на най-добър модел се осъ­ществява чрез проиграване на всички възможни, чрез използване на един или комби­нация от критериите: стандартна грешка на модела, Akaike (AIC) и Schwarz (SBC). Авторът е направил предложение до StatSoft, компанията разработ­ваща софтуерния продукт Statistica, за автоматизиране на този избор чрез програмиране в модула ARIMA.


4. Посочените научни приноси са лично постижение на доц. Валентин Гоев. Доколкото някои от тях се съдържат в колективни разработки, неговото участие е ясно отграничено и документирано.5. Оценка на преподавателската дейност на кандидата за професор

Доц. Гоев е в катедра “Статистика и иконометрия” от 1984 г., най-напред като редовен аспирант, след това от 1989 г. като асистент, а през 1998 г. е избран за доцент. Основните лекционни курсове които е водил и продължава да води са: Статистически пакети приложни програми / по новия учебен план “Статистически анализ със статистически софтуер”/, Статистика, Основи на иконометрията /на англ.език/, Статистическа обработка и анализ със SPSS, Статистически методи и иконометрични модели в изследователската дейност /пред докторантите в УНСС/.

. Учебната натовареност на доц. д-р Гоев през последните три години е както следва:

2007 – 2008 г. - 239 часа;

2008 – 2009 г. - 226 часа;

2009 – 2010 г. – 338 часа

Извънаудиторната му заетост за трите години е съответно 453, 685, 400 часа.

Основните лекционни курсове на доц. Гоев са свързани с приложението на специализиран статистически софтуер при статистическия анализ както в икономическата област така и в социалните и маркетинговите изследвания. Доц. Гоев владее английски език, като един от лекционните му курсове е на англ.език.

Представената справка за цитиранията съдържа 28 бр.цитирания, в това число и от двама чуждестранни изследователи.

Понастоящем доц. Гоев е декан на Факултета по приложна информатика и статистика и директор на Центъра за статистически изследвания към УНСС.


Заключение


Изложеното в рецензията ми дава основаниe да предложа на членовете на Специализирания научен съвет по “Икономическа информация и стопанско управление” при ВАК, да гласуват за присъждане на научното звание “ПРОФЕСОР” на доцент, доктор Валентин Димитров Гоев по научна специалност 05.02.06 - Статистика и демография (Статистически анализ и статистически софтуер).


25.05.2010 г. Рецензент:

(проф. Б. Русев)


Свързани:

Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ и iconРецензия
Относно: конкурс за получаване на научното звание “професор” по научна специалност 05. 02. 06 “Статистика и демография” с единствен...
Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ и iconКонкурс за втора хабилитация за получаване на научното звание "професор" по научна спец. 05. 02. 06 "Статистика и демография" (Икономическа статистика)
Радилов, Д. Икономическа статистика, Варна, Унив издателство на иу варна, 2001, 427 с
Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ и iconРецензи я
Лалка Герасимова Борисова, единствен кандидат по конкурса за получаване на научното звание “доцент” по научната специалност 05. 02....
Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ и iconНа научната продукция на гл асист д-р цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент по научна специалност 05. 02. 01 „Политическа
Цветан стоилов манчев по конкурса за получаване на научното звание „доцент” по научна специалност 05. 02. 01 „Политическа икономия...
Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ и iconКонкурс за научното звание „професор" по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация на труда"
Маргарита Николаева Атанасова, участник в конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 16 „Икономика и организация...
Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ и iconКонкурс за придобиване на научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 01 "Политическа икономия (човешки капитал)
Атанас Николов Казаков, представени за участие в конкурс за придобиване на научното звание “професор” по научната специалност 05....
Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ и iconНа представените научни трудове, учебници и методически пособия от доц д-р Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор по
Стоян Димитров Стоянов за участие в обявен конкурс за научното звание „професор” по научната специалност 05. 02. 07 Счетоводна отчетност,...
Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ и iconРецензи я
Цветка Атанасова Стоенчева за участие в обявен конкурс за научното звание “професор” по научната специалност 05. 02. 03. Народно...
Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ и iconРецензи я
Стела Стойчева Цанова на тема: „Миграционни процеси и ефекти от икономическата емиграция на населението за България”, за присъждане...
Рецензи я по конкурса за получаване на научното звание „Професор\", по научната специалност 05. 02. 06 „Статистика и демография\" Статистически анализ и iconРецензи я
Кръстьо Петров Чуков, участник в конкурс за научно звание „професор” по научната специалност 05. 02. 07 Счетоводна отчетност, контрол...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом