Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер251.02 Kb.
ТипРешение
източникhttp://gallery.bg/razlog/images/documents/obs/resheniq25022010.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


1. Предложение, №61.00-84/10.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Придобиване на имот – държавна собственост, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС, чл.7, т.2 от НРПУРОИ.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС, чл.7, т.2 от НРПУРОИ, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 15 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Пламен Асенов Хаджиев, Христо Георгиев Дръдалов, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Николай Теофилов Попов, Емил Иванов Попадийн, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков, и 5 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: Бойчо Тодоров Пукнев, Владимир Георгиев Коцаков, Атанас Костадинов Кехайов, Емил Славчов Колевичин, Мария Димитрова Копанарова, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 33

1. Дава своето съгласие Община Разлог да придобие безвъзмездно правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, представляващ ПИ №61813.424.452 с площ от 102.989 дка, находящ се в м. “Байова борика”, землището на гр. Разлог, община Разлог.

2. Упълномощава Кмета да представлява Община Разлог в правоотношенията, свързани с придобиване на собствеността върху описания в точка първа имот.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


1. Предложение, №61.00-84/10.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Придобиване на имот – държавна собственост, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС, чл.7, т.2 от НРПУРОИ.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от ЗОС, чл.7, т.2 от НРПУРОИ, чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 20 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Христо Георгиев Дръдалов, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Атанас Костадинов Кехайов, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 34

Задължава Кмета на Общината, след придобиване на имот №61813.424.452 с площ от 102.989 дка, находящ се в м. “Байова борика”, землището на гр. Разлог, съгласно Решение №33 от 25.02.2010 г., предназначението на имота да бъде само и единствено за изграждане на спортни съоръжения.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


2. Предложение, №61.00-92/12.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Възмездно придобиване право на собственост, чрез правна сделка, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7, т.2 и чл.8, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.7, т.2 и чл.8, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 18 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Христо Георгиев Дръдалов, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Емилия Йорданова Кадурина, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Атанас Костадинов Кехайов, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин и 2 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: Владимир Георгиев Коцаков, Тодор Иванов Колчев, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 35


1. Възлага на Кмета на Община Разлог да преговаря със собствениците на:

1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №61813.759.251.1.3, представляващ офис №3, с площ от 35.25 кв.м., находящ се на четвърти нежилищен етаж на сграда №1, разположена в ПИ №61813.759.251 по кадастрална карта на гр. Разлог, ведно с 1,64% ид.ч. от общите части на сградата и 1,64% ид.ч. от правото на строеж,

1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №61813.759.251.1.2, представляващ офис №4, с площ от 29.88 кв.м., находящ се на четвърти нежилищен етаж на сграда №1, разположена в ПИ №61813.759.251 по кадастрална карта на гр. Разлог, ведно с 6,69% ид.ч. от общите части на сградата и 1,38% ид.ч. от правото на строеж,

за придобиване на собствеността, при цена в размер не по-голяма от 500 евро на кв.м., върху описаните имоти и сключи договори за покупко-продажба.

2. При не договаряне на посочените цени в т.1.1 и т.1.2 да бъдат прекратени договорите за наем на помещенията и същите да бъдат освободени от служителите ОбА.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.ДНЕВЕН РЕД:

...

3. Предложение, №61.00-81/10.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Одобряване на оценки, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, от Закона за общинска собственост.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, от Закона за общинска собственост и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 13 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Владимир Георгиев Коцаков, Тодор Иванов Колчев, Емилия Йорданова Кадурина, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков и 7 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: Христо Георгиев Дръдалов, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Атанас Костадинов Кехайов, Емил Славчов Колевичин, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 36

1. Одобрява оценките на следните вещни права:

1.1. Право на надстрояване на сграда №61813.762.59.76 – гараж, изграден в ПИ №61813.762.59, с площ от 18 кв. м., в размер на 693 (шестстотин деветдесет и три) лв.

1.2. Право на надстрояване на сграда №61813.762.59.77 – гараж, изграден в ПИ №61813.762.59, с площ от 18 кв. м., в размер на 693 (шестстотин деветдесет и три) лв.

1.3. Право на надстрояване на сграда №61813.762.59.78 – гараж, изграден в ПИ №61813.762.59, с площ от 18 кв. м., в размер на 693 (шестстотин деветдесет и три) лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:


...


4. Предложение, №61.00-94/15.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Разкриване на нов клуб на пенсионера в с. Долно Драглище, на основание Раздел ІІ, т.3, т.4, т.5 и т.6 от Правилника за организацията и дейността на клубовете за пенсионери, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание Раздел ІІ, т.3, т.4, т.5 и т.6 от Правилника за организацията и дейността на клубовете за пенсионери, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 20 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Христо Георгиев Дръдалов, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Атанас Костадинов Кехайов, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 37


Дава съгласие за разкриване на Клуб на пенсионера в с. Долно Драглище, считано от 01.04.2010 г., със следните характеристики:

1. Профил – Клуб на пенсионера.

2. Численост на персонала – 0,5 бр. щат – бюфетчик, структуриран в ОбА – Разлог, в отдел “Социални дейности” /в рамките на утвърдената численост на персонала в отдела/.

3. Място – помещение с обща полезна площ от 98,01 кв.м., собственост на ПК “Пирин” – гр. Разлог, находящо се в с. Долно Драглище.

4. Необходими бюджетни средства от 01.04.2010 г. до 31.12.2010 г.:

Завишава гласуваните в дейност 525, т. 1.2. бюджетни средства за издръжка на клубовете на пенсионера за 2010 г. с 5 000 лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


5. Предложение, №61.00-85/11.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Гарантиране на авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ №01/322/00346 от 05.11.2009 г. по мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с §3 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №24 от 29.07.2008 г. на Министъра на земеделието и храните.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и във връзка с §3 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №24 от 29.07.2008 г. на Министъра на земеделието и храните и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 19 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Христо Георгиев Дръдалов, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Атанас Костадинов Кехайов, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 38

1.Упълномощава кмета на общината инж. Красимир Иванов Герчев да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция в размер на 312 721,20 лв. ( триста и дванадесет хиляди седемстотин двадесет и един лева и 20 ст.) за обезпечаване на 110% от авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 01/322/00346 от 05.11.2009 г. по мярка 322 за Проект „Изграждане на участък от улица”Васил Бельов” от ОК – 57 до ОК – 52, с. Елешница, община Разлог” , сключен между Община Разлог и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


2. Отменя свое решение № 26/ 28.01.2010г. по протокол №.1/ 28.01.2010 г. за встъпване в дълг на Община Разлог по договор за отпускане на финансова помощ № 01/322/00346 от 05.11.2009 г. по мярка 322 за Проект „Изграждане на участък от улица ”Васил Бельов” от ОК – 57 до ОК – 52, с. Елешница, община Разлог”, сключен между Община Разлог и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


3. Възлага на кмета на Община Разлог да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор № 01/322/00346 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


6. Предложение, №61.00-88/11.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.15, ал.1, ал.2 и ал.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.15, ал.1, ал.2 и ал.11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 20 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Христо Георгиев Дръдалов, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Атанас Костадинов Кехайов, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 39

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща:

Помещение с площ от 33,60 кв.м., находящо се на І етаж в двуетажна сграда №61813.758.221.1 (сграда за култура и изкуство), изградена в ПИ №61813.758.221 по КК на гр. Разлог, с адрес: гр. Разлог, площад “15.ІХ.1903 г.” №12.

2. Имотът да се предостави под наем за офис на Дирекция “Национален парк Пирин”.

3. Срок за отдаване под наем – 5 години.

4. Начална конкурсна цена, в размер на 1 209,60 лв. (хиляда двеста и девет лв. и шестдесет ст.), без ДДС, представляваща годишен наем.

5. Възлага на Кмета на Община Разлог да проведе процедурата за отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс и да сключи договор за наем.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


7. Предложение, №61.00-70/04.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Определяне лицата, които да представляват Общината в органите за управление и контрол на търговските дружества с общинско участие, на основание чл.30, ал.4, т.9 от ЗМСМА и чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.30, ал.4, т.9 от ЗМСМА и чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 19 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Христо Георгиев Дръдалов, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Атанас Костадинов Кехайов, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, 1 глас “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Владимир Георгиев Коцаков, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 40

Освобождава следните общински съветници, които представляват Общината в общото събрание и органите за управление и контрол на търговските дружества, с общинско участие:

1. Емил Славчов Колевичин от “Разлог Голф Клъб” АД, с. Долно Драглище

2. д-р Радко Петров Тумбев от “Уайт маунтин Голф клъб” АД, с. Годлево

3. Любомир Василев Влайн от “Уайт маунтин Голф клъб” АД, с. Годлево


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


7. Предложение, №61.00-70/04.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Определяне лицата, които да представляват Общината в органите за управление и контрол на търговските дружества с общинско участие, на основание чл.30, ал.4, т.9 от ЗМСМА и чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.30, ал.4, т.9 от ЗМСМА и чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 20 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Христо Георгиев Дръдалов, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Атанас Костадинов Кехайов, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 41


Задължава Кмета на Общината на следващо заседание на ОбС да внесе информацията за състоянието и перспективите за развитие на всички търговски дружества с общинско участие.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


8. Предложение, №61.00-89/11.02.2010 г., от д-р Радко Тумбев – Председател на ОбС, гр. Разлог, относно: Попълване състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове, на основание чл.8, ал.2, от ЗУПГМЖСВ и чл.16, ал.3 от Правилника за прилагането му, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.8, ал.2, от ЗУПГМЖСВ и чл.16, ал.3 от Правилника за прилагането му, чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 19 гласа “ЗА”, от гласували 19 общински съветници, ОбС прие


РЕШЕНИЕ № 42


1. Освобождава д-р Георги Стоянов Тренчев – Председател на местната комисия по ЗУПГМЖСВ.

2. Определя Венцислав Костадинов Гърменов – на длъжност “Зам. кмет по социални дейности”, за Председател на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


9. Предложение, №61.00-83/10.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Предоставяне на 150 литра гориво месечно на РУ на МВР – Разлог, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 19 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Христо Георгиев Дръдалов, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, от гласували 19 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 43


1. Дава съгласие за предоставяне на 200 литра гориво месечно, до края на бюджетната година, на РУ на МВР - Разлог.

2. Възлага на Кмета на Община Разлог да организира в рамките на своите правомощия своевременно отчитане на разходно-оправдателните документи.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


10. Предложение, №61.00-93/15.02.2010 г., от инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, относно: Допускане за изработване на ПУП – ПРЗ – план за изменение на улична регулация от о.т.104 до о.т.108, изменение на регулацията на УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.29 по плана на с. Баня, общ. Разлог и план за отреждане и застрояване в УПИ ІV, кв. 29 за “Озеленяване и сграда-паметник на културата” и УПИ VІ, кв.29 за “Туристически атракции” с възложител на Община Разлог, на основание чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл.21, ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от ЗОС и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, със 17 гласа “ЗА” и 3 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, от гласували 20 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 44


Дава съгласие за изработване на подробния устройствен план /ПУП/ – ПРЗ – план за изменение на улична регулация през о.т.104, о.т.106, о.т.131, о.т.107, о.т.108 и о.т.87, отпадане на улична регулация и обособяване на пешеходна алея между о.т. 103 и о.т. 104, изменение на регулацията на УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ ІV, кв.29 по плана на с. Баня, общ. Разлог и план за отреждане и застрояване в УПИ ІV, кв. 29 за “Озеленяване и сграда-паметник на културата” и УПИ VІ, кв.29 за “Туристически атракции” с възложител на Община Разлог.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.ДНЕВЕН РЕД:

...


11. Предложение, №61.00-55/26.01.2010 г., от Лидия Панкова – Председател на Сдружение “ШАНС”, гр. Разлог, относно: Разкриване на нова социална услуга в общността Център за настаняване от семеен тип – за деца в риск, жертви на насилие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 19 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Атанас Костадинов Кехайов, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, от гласували 19 общински съветници, ОбС прие
РЕШЕНИЕ № 45


Допълва и изменя свое решение №138/31.07.2008 г., по следния начин:

1. Да се предостави за безвъзмездно ползване, за срок от 10 години на Сдружение “Шанс”, сграда – общинска собственост с ид. №61813.761.9.1, за Дневен център за деца и възрастни с интелектуални затруднения “Блян”, гр. Разлог и за Център за настаняване от семеен тип – за деца в риск, жертви на насилие.

И създава нова т.3, а именно:

3. Възлага на Кмета на Община Разлог да анексира Договор №567/20.11.2008 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


12. Предложение, №61.00-67/10.02.2010 г., от д-р Радко Тумбев – Председател на ОбС, гр. Разлог, относно: Определяне на делегат в Общото събрание на Сдружението на Югозападните общини, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 19 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Атанас Костадинов Кехайов, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, от гласували 19 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 46


Определя за делегат в Общото събрание на Сдружение на Югозападните общини - Кмета на Община Разлог.

Определя за заместник-делегат в Общото събрание на Сдружение на Югозападните общини - Председателя на ОбС – Разлог


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


13. Предложение, №61.00-95/15.02.2010 г., от д-р Божидар Велев – Управител на “МБАЛ – Разлог” ЕООД, относно: Назначаване на независим одитор за извършване на заверка на годишния финансов отчет за 2009 г. на дружеството, на основание чл.38, ал.1, т. 4 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закон за независимия финансов одит и чл.146 от Търговския закон.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 19 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Тодор Иванов Колчев, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Атанас Костадинов Кехайов, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, от гласували 19 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 47

Възлага на “КОНТО ЕКСПЕРТ”ЕООД, с адрес: гр. Разлог, ул. “Бяла река” №14, представлявано от Рилка Коцакова, регистриран одитор с Диплома №0498/1999г., да извърши заверка на годишния финансов отчет за 2009г. на “МБАЛ – Разлог” ЕООД, гр. Разлог.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


14. Становище, №61.00-53(1)/28.01.2010 г., от Иван Цирков – Кмет на с. Г. Драглище, относно: Молба, Вх. №61.00-53/25.01.2010 г. от Дафина Христова Друнчилова, жител на с. Горно Драглище, за отпускане на еднократна финансова помощ, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 18 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Пламен Асенов Хаджиев, Иван Божанов Терзиев, Александър Костадинов Юруков, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Емил Иванов Попадийн, Мария Димитрова Копанарова, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Атанас Костадинов Кехайов, Георги Петров Аршинков, Емил Славчов Колевичин, от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 48


Отпуска еднократна финансова помощ на Дафина Христова Друнчилова, жител на с. Горно Драглище, в размер на 2 000 лв.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


15. Предложение, №61.00-107/ 19.02.2010 г. от д-р Радко Тумбев – Председател на ОбС – Разлог, относно: Определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Разлог, на основание чл.5, ал.3 от Наредба №2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели и чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА.
След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.5, ал.3 от Наредба №2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели и чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 18 гласа “ЗА”, от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 49


ОбС – Разлог определя следните лица за съдебни заседатели за Районен съд – Разлог:


1. Кръстина Василева Тулилова – ЕГН 5412260013

2. Ружена Борисова Маджарска – ЕГН 8711020138

3. Янка Костадинова Дръдалова – ЕГН 4712090019

4. Елена Георгиева Колчева – ЕГН 5012290034

5. Лиляна Иванова Тантилова – ЕГН 5006100095

6. Божан Манолов Терзиев – ЕГН 4612120022

7. Митко Славчов Чуков – ЕГН 8504100227

8. Славчо Иванов Попов – ЕГН 8703010023

9. Емилия Иванова Йорданова – ЕГН 5804300093

10. Георги Савов Донев – ЕГН 4905060086

11. Анета Петрова Тумбева – ЕГН 8006260036

12. Иван Спасов Кьосев – ЕГН 6504240020

13. Тодорка Николова Мекушина – ЕГН 4703100135

14. Борис Иванов Бангеев – ЕГН 4906110089

15. Иван Петров Вигенин – ЕГН 7201020043

16. Петър Георгиев Тумбев – ЕГН 4004250026

17. Владимир Иванов Ботков – ЕГН 3505240008

18. Владимир Иванов Панков – ЕГН 3503160080

19. Елена Прифанова Белчева – ЕГН 3608140032


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ГРАД РАЗЛОГ

П Р О Т О К О Л


2


От редовно заседание на Общински съвет - гр. Разлог, проведено на 25. 02. 2010 година.
ДНЕВЕН РЕД:

...


16.2. Устно предложение, от Любомир Василев Влайн – Общински съветник, относно: Промяна на Наредбата за дейността на “Синя зона” и платените паркинги, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА.След станалите разисквания и направени предложения, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, с 12 гласа “ЗА”: Радко Петров Тумбев, Христо Спиров Георгиев, Любомир Василев Влайн, Елена Петрова Шаркова, Борислав Георгиев Груев, Бойчо Тодоров Пукнев, Владимир Георгиев Коцаков, Емилия Йорданова Кадурина, Емил Иванов Попадийн, Николай Теофилов Попов, Катерина Георгиева Харизанова, Георги Петров Аршинков, 1 глас “ПРОТИВ”: Пламен Асенов Хаджиев и 5 гласа “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Александър Костадинов Юруков, Иван Божанов Терзиев, Мария Димитрова Копанарова, Атанас Костадинов Кехайов, Емил Славчов Колевичин, от гласували 18 общински съветници, ОбС прие

РЕШЕНИЕ № 50

Допълва чл.18 от Наредбата за дейността на „Синя зона” и платените паркинги с нова т.4, със следния текст.

„Служителите на Общинска Администрация Разлог имат право на 50% отстъпка от месечната такса определена по предходните т.1, т.2 и т.3 от чл.18 на настоящата Наредба. Служителите на ОА са длъжни да паркират личните си автомобили на определения за целта паркинг пред бившия ГУМ гр.Разлог.”


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

/д-р Радко Тумбев/

Вярно,

Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом