Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к
ИмеПостоянна комисия по заетост област велико търново правилни к
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер45.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.government.bg/documents/PravilnikPKZ.rtf
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО


П Р А В И Л Н И К


за устройството и дейността на

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ

КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

І. Общи положения

 1. Постоянната комисия по заетост е регионален обществен орган по заетостта, който се създава с решение на Областния съвет за регионално развитие на област Велико Търново в съответствие с чл.9, ал.2 от ЗНЗ и чл. 8 от Правилника за прилагане на ЗНЗ.

 2. Дейността на Постоянната комисия по заетост се основава на принципите на доброволност, равнопоставеност, откритост и законност.ІІ. Основни функции

 1. Постоянната комисия па заетост към Областния съвет за развитие подпомага Областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на регионално равнище.

 2. Постоянната комисия па заетост в своята дейност осъществява следните основни функции:

- Периодично разглежда, обсъжда и анализира състоянието и

проблемите на регионалния и местния трудов пазар;

- Определя приоритетите на регионалната политика по заетостта и организира разработването на регионални програми за заетост;

  1. - Обсъжда проекти на регионални програми за заетост в срок от един месец от представянето им и ги внася за утвърждаване и финансиране от Министерството на труда и социалната политика и8или от други Министерства и ведомства;

  2. - Осигурява условия за провеждане на регионалната политика по заетостта в съответствие с националните приоритети;

  3. - Извършва мониторинг и контрол на изразходваните средства за активна политика;

  4. - Приема годишен план за дейността си.
 1. При осъществяване на своята дейност Постоянната комисия па заетостта към Областния съвет за развитие се съобразява с приоритетите на: Националния план за икономическо развитие, Националния план за действие по заетостта, Регионалната оперативна програма, Областния план за регионално развитие, Общински планове и стратегии за развитие.

ІІІ. Организационна структура

 1. В Постоянната комисия па заетост участват представители на държавните органи, местната власт, териториалните поделения на Агенцията по заетостта, представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, отрасловите и браншови организации, юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с проблемите на заетостта, както и други териториални структури.

 2. Председател на Комисията по заетост при Областния съвет за развитие е Областния управител или упълномощен от него представител на областната администрация.

 3. Председателят на Комисията може да кани за участие в нейните заседания представители на регионалните сдружения на общините и други физически и юридически лица, граждански сдружения и нестопански организации, имащи отношение към осъществяването на политиката по заетостта.

 4. Председателят на Комисията по заетост към Областния съвет за регионалното развитие:

4.1 Определя дневния ред, свиква и ръководи заседанията на

комисията;

4.2 Внася за одобрение проекти на техническо задание за разработване на регионални програми за заетост и изготвените регионални програми за заетост;

4.3 Организира контрола по изпълнение решенията на комисията;

4.4 Издава заповеди за състава и задачите на постоянни временни експертни работни групи приет с решение на комисията;

4.5 Координира националните и местни интереси по въпросите на заетостта.

5. Членовете на Комисията по заетост към Областния съвет за регионално

развитие:

5.1 Участват лично в заседанията на комисията, а по изключение ( при обективна невъзможност) определят свои представители;

  1. Определят свои представители за изготвяне на становища, осигуряване

на информация и други координационни дейности, свързани с регионалните планове за заетост

  1. Внасят за обсъждане в комисията предложения, свързани с реализацията

на регионалната политика по заетостта;

  1. Подготвят становища на ведомствата, институциите и общините, които

представляват, по обсъжданите в комисията въпроси;

  1. Контролират и наблюдават процесите при реализацията на програмите

и мерките на заетост.

  1. Имат право на достъп до съхраняваните в комисията протоколи и

материалите към тях.


ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА


1. Постоянната комисия по заетостта провежда редовно заседания всяко тримесечие. Заседанията се ръководят от Председателят, а при отсъствие от упълномощен член от комисията. По искане на 1/3 от участниците могат да се провеждат извънредни заседания.

2. Необходимият кворум за провеждане на заседанията е повече от половината от членовете на комисията.

3. Решенията се вземат с консенсус от присъстващите на заседанието

4. При взети решения участниците в Постоянната комисия се придържат към техните изпълнения в рамките на своите компетенции.

5. По време на заседанията се води протокол, в който се отразяват присъстващите, дневния ред и взетите решения, а така също се прилагат и всички разглеждани документи.

6. Комисията публикува периодично информация за дейността си.


Свързани:

Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к iconПостоянна комисия по заетост област велико търново
Регионалният инспекторат по образование Велико Търново представи Предложение за държавния план-прием за учебната 2007-2008 г. След...
Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к iconПротоко л №1 / 25. 01. 2010 г
Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 20 от общо 29 членове на комисията. /Приложение 1 – Списък на присъстващите...
Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к iconПротоко л №2 / 03. 0 2010 г
Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областен съвет за развитие...
Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Да се изискат от подателя протоколите от замерване на шума. Да се изготви писмо до Областно пътно управление – Велико Търново
Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к iconРепублика българия областeн управител на област велико търново
За изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областен управител на област велико търново по закона за защита при...
Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к iconОбласт велико търново
Списък на пунктовете и отговорните лица за изкупуване на охлюви на териториите на Област Велико Търново и Област Габрово за 2012...
Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к iconОбластна комисия,,военни паметници област велико търново протоко л
Днес, 25 ноември 2009 г., от 11: 00 часа в зала №317 на Областна администрация Велико Търново, на основание чл. 6 от Закона за военните...
Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к iconПротоко л
Днес 30. 01. 2012 г в Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към...
Постоянна комисия по заетост област велико търново правилни к iconНа околната среда
Община Златарица се намира в източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Лясковец, Стражица...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом