Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012
ИмеДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер41.57 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/DOKLADI/2012/Doklad Nik-60.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н
ДОКЛАД


ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 25.09.2012г. на Рибарник и цех за рибопреработка „Сините ханчета” на ЕТ„Ник – 60 – Недялко Колаксъзов”


Комплексната проверка се извърши на основание Заповед №РД-07-52 от 21.06.2012г. на Директора на РИОСВ-Смолян.


 1. Цели на проверката

Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти на РИОСВ-Смолян по компоненти и фактори на околната среда с цел да се оцени степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство. Целите на проверката са както следва:

1. Интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда.

2. Недопускане експлоатацията на обектите/дейностите без необходими разрешителни.

3. Проверка на изпълнението, преразглеждане и актуализиране на условията в съответното разрешително.


 1. Проверени инсталации и дейности на обекта

 1. Хладилни инсталации с над 3 кг фреон;

 2. Система с пречиствателно съоръжение за отпадни води;

 3. Помещения за съхранение на ОХВ и препарати;

 4. Площадки за съхранение на производствени и опасни отпадъци;
 1. Състояние на обекта, отразено в констативния протокол

Основната дейност на търговеца е рибоотглеждане и рибопреработка. Площадката се намира в м.»Сините ханчета», землище на с.Хвойна, общ.Чепеларе.Отглеждането на рибата (пъстърва) се извършва в стоманобетонови басейни с капацитет около 40 тона на година. Има и риболюпилна за зарибителен материал. В цеха се преработва освен собствена риба и риба от други стопанства, като капацитета на цеха е 1-1.5тона на ден.


 1. Компонент „ВЪЗДУХ”

На обекта има 3 броя хладилни машини с над 3кг фреон. машините са както следва:

1.Хладилна камера №3 – готов продукт с R 22 – 3кг;

2. Хладилна камера – малък шок с R 404 – 4кг;

3. Хладилна камера – голям шок с R 22 – 10кг.

През настоящата година и трите хладилни камери са проверени за херметичност през 2012г. Проверките са извършени от Рангел Георгиев Тасков със сертификат №315/07.11.2008г. Проверките не са констатирали пропуски на хл.агент. Представен е дневник с отразени проверки, представено е и копие от сертификат №315/07.11.2008г. на Рангел Георгиев Тасков.


 1. Компонент „ВОДИ”

Отпадните води от производството постъпват в пречиствателно съоръжение. След пречистване на същите се заустват в р.Чепеларска. Има Разрешително за заустване №300114/25.08.2003г. издадено от БД-ИБР гр.Пловдив.

Пречиствателното съоръжение се състои от мазниноуловител, био-филтър и утаител. Същото е почистено и е във видимо добро състояние. Видими следи от замърсявания след точката на заустване няма.

При проверката беше взета водна проба на изход ПС, съвместно с представители на РИОСВ-Смолян, РЛ-Смолян и отговорник на обекта.

Oтпадните води се заустват с водно количество q=0.2l/s.


 1. Фактор „ОТПАДЪЦИ”

На площадката се генерират следните отпадъци с код по Наредба 3 за класификация на отпадъците:

- 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки;

- 15 01 02 – пластмасови опаковки;

- 02 02 07 – утайки от пречиствателна станция.

За образуваните и предадени отпадъци се води отчетна книга. Фирмата има сключен договор с „Анес-96” ООД гр.Пловдив за предаване на отпадъците, копие от договора бе представен по време на проверката. Отпадъците от преработката на риба се събират в опаковките от храната за риба и се предават на екирисаж за обезвреждане. Опаковките от препаратите за обеззаразяване се предават на фирмата доставчик.

При извършения оглед на площадката не бяха констатирани замърсявания с битови и производствени отпадъци.


 1. Фактор ”ОХВ”

Проверката се извършва съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси – чл.25, т.3-9 и т.16. Извършен бе контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/ и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

За почистване и дезинфекция се използува биоцидни препарати за повърхности и предмети за хранително – вкусовата промишленост, които се закупуват от фирма „Еколаб” ЕООД, гр. София. Представени бяха ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламент REACH.

Химикалите се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи под и стени без връзка с канализацията в оригиналните опаковки на производителя /туби от 25 л./.Изготвена е инструкция за съхранение и употреба съгласно чл. 4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС.


 1. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им.

На основание чл. 148, ал.3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда /ДВ. бр. 91 от 2002г./ и чл.93, ал.4 от ЗУО бяха дадени следните предписания:


1.Да се представи годишен отчет по приложение №6 от регламент 1005/2009г.


срок: 15.02.2013г. отговорник. Н.Колаксъзов

Управител на ЕТ„Ник – 60 – Недялко Колаксъзов”


От страна на ЕТ„Ник – 60 – Недялко Колаксъзов” по време на проверката присъства Атанас Марков Чернев – отговорник обект


Утвърдил:


ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян

1/2 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-107, Fax: +359301/60-121

Свързани:

Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012
Относно: Извършена комплексна проверка на 05. 07. 2012г на Цех за рибопреработка с. Беден, стопанисван от „П. А. Л. – Бг” еоод гр....
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 29
Относно: Извършена комплексна проверка на 29. 05. 2012 г на Инсталация за ко-генерация и газификация на дървесен чипс “ с. Барутин,...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012 iconДоклад относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011
Относно: Извършена комплексна проверка на 24. 10. 2011 г на Търговски комплекс с бензиностанция, автомивка и автосервиз на „адп –...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 25. 04. 2012 г на „Дюлгер”оод – гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 19. 09. 2012 г на „Хидро Девин”АД, гр. София
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 28. 03. 2012 год на „Петрол Комерс” еоод, гр. Девин
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка в периода 13. 06. 12год- 15. 06. 2012 год на „Виастройинженеринг” оод, гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 4 и 5 октомври 2012 г на обекти на ет„Анри 64-Андрей Кехайов”-с. Средногорци, гр. Златоград,...
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 08. 04. 2011 г на „Дюлгер”оод – гр. Смолян
Доклад относно: Извършена комплексна проверка на 25. 09. 2012 iconДоклад относно
Относно: Извършена комплексна проверка на 31. 03. 2011 год на ет„Алада-Мохамед Банашък”, с. Бял извор
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом