Конкурсна процедурата №33. 5-2009
ИмеКонкурсна процедурата №33. 5-2009
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер102.1 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://212.122.183.206/docs7/Programa_2_Nedop_Osnowaniq.docНЕДОПУСНАТИ ДО ЕТАП 2

По конкурсна процедурата №33.5-2009

Програма 2 "Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства"

по ред


Вх. №/Дата

Кандидатстваща институция

Основание за недопускане
/не отговаря по критерий/


1

33.5-2-002/23.04.2009

НУ "Христо Попмарков"

гр. Свиленград 6500, обл. Хасково

1. По І. Допустимост на проектното предложение

o По І.2-Проектното предложение не е в определения вид и форма за настоящата процедура- трите папки не са идентични

2. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.7 Няма оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 180 дни преди крайния срок за подаване на предложенията (само за НПО и читалища)

o ІІ.8 Няма копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерството на правосъдието, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст “Вярно с оригинала”(само за НПО)

o ІІ.10 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”


2

33.5-2-005/28.04.2009

Общински детски комплекс

гр. Джебел 6850, обл. Кърджали

1. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.2 Бюджетът (Приложение 2) не е представен съгласно изисквания формат за съответната Програма, подписан и подпечатан


3

33.5-2-013/29.04.2009

Община Кърджали

гр. Кърджали 6600

1. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.10 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”


4

33.5-2-014/29.04.2009

ОУ "Атанас Манчев"

гр. Айтос 8500, обл. Бургас

1. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.10 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”


5

33.5-2-016/30.04.2009

ОУ "Св. Климент Охридски"

с. Кичево 9151, общ. Аксаково

1. По І. Допустимост на проектното предложение

o І.2 Проектното предложение не е в определения вид и форма за настоящата процедура- трите папки не са идентични

2. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.2 Бюджетът (Приложение 2) не е представен съгласно изисквания формат за съответната Програма, подписан и подпечатан


6

33.5-2-017/30.04.2009

СОУ "Никола Й. Вапцаров"

гр. Суворово 9170, обл. Варна

1. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.4 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”

o ІІ.5 Няма копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на съответното ниво, с Решение за приемане ,заверено с подпис и печат на водещата институция и текст ”Вярно с оригинала”.


7

33.5-2-021/30.04.2009

СОУ "Св. Климент Охридски"

гр. Симеоновград 6490, обл. Хасково

1. По І. Допустимост на проектното предложение

o І.2 Проектното предложение не е в определения вид и форма за настоящата процедура – трите папки не са идентични

8

33.5-2-022/30.04.2009

ОУ "Васил Левски"

с. Ярлово 2029, общ. Самоков

1. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.5 Няма копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на съответното ниво, с Решение за приемане ,заверено с подпис и печат на водещата институция и текст ”Вярно с оригинала”.


9

33.5-2-028/30.04.2009

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

с. Мало Конаре 4450, обл. Пазарджик

1. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.4 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”

o ІІ.5 Няма копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на съответното ниво, с Решение за приемане ,заверено с подпис и печат на водещата институция и текст ”Вярно с оригинала”.

2. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.6 Няма копие от съдебно решение за Регистрацията по закона за юридическите лица с нестопанска цел, заверен с подпис и печат на водещата институция и текст “Вярно с оригинала” (само за НПО и читалища)

o ІІ.7 Няма оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 180 дни преди крайния срок за подаване на предложенията (само за НПО и читалища)

o ІІ.8 Няма копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерството на правосъдието, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст “Вярно с оригинала”(само за НПО)

o ІІ.10 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”10

33.5-2-029/30.04.2009

ЦДГ №19 "Звънче", гр. Видин

гр. Видин 3700, обл. Видин

1. По І. Допустимост на проектното предложение

o І.5 Бюджетът на проектното предложение по параграфи не е в допустимите граници, посочени в Указанията за попълване на приложенията от Насоките за кандидатстване по съответните Програми

2. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.5 Няма копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на съответното ниво, с Решение за приемане ,заверено с подпис и печат на водещата институция и текст ”Вярно с оригинала”.


11

33.5-2-033/07.05.2009

ОДК гр. Търговище 7700

1. По ІІ.Б. За партньори – недопустим партньор

o ІІ.6 Няма копие от съдебно решение за Регистрацията по закона за юридическите лица с нестопанска цел, заверен с подпис и печат на водещата институция и текст “Вярно с оригинала” (само за НПО и читалища)

o ІІ.7 Няма оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 180 дни преди крайния срок за подаване на предложенията (само за НПО и читалища)


12

33.5-2-038/07.05.2009

ПГМТ "Владимир Комаров"

гр. Силистра 7500

1. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.5 Няма копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на съответното ниво, с Решение за приемане ,заверено с подпис и печат на водещата институция и текст ”Вярно с оригинала”.

2. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.7 Няма оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 180 дни преди крайния срок за подаване на предложенията (само за НПО и читалища)

o ІІ.8 Няма копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерството на правосъдието, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст “Вярно с оригинала”(само за НПО)


13

33.5-2-047/07.05.2009

НУ "Васил Петлешков"

гр. Брацигово 4579, обл. Пазарджик

1. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.10 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”

14

33.5-2-050/07.05.2009

НУ "Св.Св.Кирил и Методий"

с. Борец 4144, общ. Брезово

1. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.10 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”15

33.5-2-054/07.05.2009

ОУ "Пейо Яворов"

с. Гьоврен 4811, общ. Девин

1. По І. Допустимост на проектното предложение

o І.5 Бюджетът на проектното предложение по параграфи не е в допустимите граници, посочени в Указанията за попълване на приложенията от Насоките за кандидатстване по съответните Програми

2. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.3 Автобиографиите на персонала, нает по проекта (Приложение 4) не са представени съгласно изисквания формат и не са подписани.

o ІІ.4 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”

o ІІ.5 Няма копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на съответното ниво, с Решение за приемане ,заверено с подпис и печат на водещата институция и текст ”Вярно с оригинала”.


16

33.5-2-058/07.05.2009

ОУ "Димчо Дебелянов"

гр. Ихтиман 2050, обл. Софийска

1. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.2 Бюджетът (Приложение 2) не е представен съгласно изисквания формат за съответната Програма, подписан и подпечатан

2. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.10 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”


17

33.5-2-060/07.05.2009

СОУ "Йордан Йовков"

гр. Кърджали 6600

1. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.5 Няма копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на съответното ниво, с Решение за приемане ,заверено с подпис и печат на водещата институция и текст ”Вярно с оригинала”.


18

33.5-2-061/07.05.2009

ОУ "Максим Горки"

с. Чифлик 6677, общ. Кърджали

1. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.2 Бюджетът (Приложение 2) не е представен съгласно изисквания формат за съответната Програма, подписан и подпечатан

o ІІ.5 Няма копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на съответното ниво, с Решение за приемане ,заверено с подпис и печат на водещата институция и текст ”Вярно с оригинала”.


19

33.5-2-062/07.05.2009

СОУ "Иван Вазов"

гр. Мездра 3100, обл. Враца

1. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.4 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”

o ІІ.5 Няма копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на съответното ниво, с Решение за приемане ,заверено с подпис и печат на водещата институция и текст ”Вярно с оригинала”.


20

33.5-2-063/07.05.2009

Община Две могили

гр. Две Могили 7150, обл. Русе

1. По І. Допустимост на проектното предложение

o По І.5- Бюджетът на проектното предложение по параграфи не е в допустимите граници, посочени в Указанията за попълване на приложенията от Насоките за кандидатстване по съответните Програми.

21

33.5-2-064/07.05.2009

І ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

гр. Гоце Делчев 2900

1. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.5 Няма копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на съответното ниво, с Решение за приемане ,заверено с подпис и печат на водещата институция и текст ”Вярно с оригинала”.

22

33.5-2-082/07.05.2009

ОУ "Неофит Рилски"

с. Обнова 5922, общ. Левски

1. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.8 Няма копия от документ за вписване в Централния регистър към Министерството на правосъдието, заверени с подпис и печат на водещата институция и текст “Вярно с оригинала”(само за НПО)

23

33.5-2-087/07.05.2009

Община Костенец

гр. Костенец, обл. Софийска

1. По І. Допустимост на проектното предложение

o І.5 Бюджетът на проектното предложение по параграфи не е в допустимите граници, посочени в Указанията за попълване на приложенията от Насоките за кандидатстване по съответните Програми.

24

33.5-2-092/07.05.2009

ОУ "Неофит Рилски"

гр. Костандово 4046, общ. Ракитово

1. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.10 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”

25

33.5-2-093/07.05.2009

ОУ "Никола Й. Вапцаров"

гр. Асеновград 4230, обл. Пловдив

1. По І. Допустимост на проектното предложение

o І.2 Проектното предложение не е в определения вид и форма за настоящата процедура – трите папки не са идентични

2. По ІІ.А. За водещата институция

o ІІ.4 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”

3. По ІІ.Б. За партньори

o ІІ.8 Няма копия от документ за вписване в Централния регистър към Министерството на правосъдието, заверени с подпис и печат на водещата институция и текст “Вярно с оригинала”(само за НПО)

o ІІ.10 Няма копие от регистрация по БУЛСТАТ, заверено с подпис и печат на водещата институция и текст „Вярно с оригинала”

Свързани:

Конкурсна процедурата №33. 5-2009 iconКонкурсна процедурата №33. 5-2009
Програма 3 ” Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства”
Конкурсна процедурата №33. 5-2009 iconКонкурсна комисия
Чл. С наредбата се определят процедурата и начините за провеждане на конкурсите за назначаване на държавни служители
Конкурсна процедурата №33. 5-2009 iconСправк а за копродукциите по реда на тяхното подаване, за извънредната конкурсна сесия на стф „Екран – 30. 10. 2009 г
За копродукциите по реда на тяхното подаване, за извънредната конкурсна сесия на стф „Екран” – 30. 10. 2009 г
Конкурсна процедурата №33. 5-2009 iconРъководител
На свое заседание проведено на 30. 11. 2011г, Централната конкурсна комисия реши да се публикуват на сайта на ту-софия оценките на...
Конкурсна процедурата №33. 5-2009 iconРъководител
На свое заседание проведено на 30. 11. 2011г, Централната конкурсна комисия реши да се публикуват на сайта на ту-софия оценките на...
Конкурсна процедурата №33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 5-2009
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Конкурсна процедурата №33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 6-2009
Програма 2 "Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства"
Конкурсна процедурата №33. 5-2009 iconКонкурсна процедура 33. 6 2009 год
Програма 3 "Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства"
Конкурсна процедурата №33. 5-2009 iconСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
Конкурсна комисия, назначена със заповед № лс-04-6/06. 01. 2009 г на министъра на правосъдието, въз основа на постигнатите от кандидатите...
Конкурсна процедурата №33. 5-2009 iconСписък на допуснатите и недопуснати кандидати до конкурса
Конкурсна комисия, назначена със заповед № лс-04-6/06. 01. 2009 г на министъра на правосъдието, въз основа на постигнатите от кандидатите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом