Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
ИмеСъгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер23.11 Kb.
ТипРешение
източникhttp://plovdiv.riosv.com/files/_documents/09_DO_753_01.doc

Образец № 12


Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от ЗУО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водитеРЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. ПЛОВДИВ


РЕШЕНИЕ№ 09-ДО-753-01 от 16.05.2011 г.


за прекратяване на действие на разрешение за дейности по отпадъците


Във връзка със заявление № УО-992 от 27.04.2011 г.

на ЕТ „Атанас Йончев”

и

и на основание чл. 43, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),


ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО


на Решение № 09-ДО-753-00 от 21.07.2008 г.

на

ЕТ „Атанас Йончев” ЕИК: 825023438, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Благовест” № 10, ет. 1, ап. 1, лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Атанас Кръстев Йончев, адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Благовест” № 10, ет. 1, ап. 1, сл. тел.: 0888351587,


считано от 27.04.2011г.


Във връзка с прекратяването на дейността, търговецът е задължен да предприеме следните действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и/или възстановяването (рекултивацията) на терена:


1.Всички отпадъци, генерирани при извършване на производствената дейност на ЕТ „Атанас Йончев”, да бъдат предадени за последващо третиране /оползотворяване и/или обезвреждане/, съгласно действащото екологично законодателство на фирми, притежаващи разрешително по чл.37 от ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава Седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.


2. Документите, относно отчета за вида и количествата на формираните и предадени за последващо обезвреждане отпадъци, при извършване на производствената дейност и при прекратяване на дейността на ЕТ „Атанас Йончев”, да се съхранят и предадат, съгласно изискванията и сроковете, поставени в чл.25, ал.2 и 3 от Закона за управление на отпадъците и чл.10, ал.6 от Наредба №9 от 2004г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и за реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности.


В срок до 16.06.2011г. търговецът да върне разрешението на компетентния орган, издал решението.

Прекратяването на действието на решение № 09-ДО-753-00 от 21.07.2008 г., да се отрази в публичния регистър на закритите обекти и дейности, воден от министъра на околната среда и водите или оправомощеното от него лице.


Решението на директора на РИОСВ, гр. Пловдив може да се обжалва пред министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 7-дневен срок от неговото съобщаване.


ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Пловдив

..................................................

/инж. Валя Атанасова/


Свързани:

Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление № кпд-07-363...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление № уо-1860...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №3 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №3 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление вх.№...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление №1948...
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №1 Съгласно чл. 78, ал. 9 от зуо
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (зуо) и във връзка със заявление вх....
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №2 на заявление по чл. 104, ал. 1 от зуо
Закона за управление на отпадъците (зуо) на брокер по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на зуо
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconОбразец №14 Съгласно чл. 52, ал. 1 от зуо
Регистрацията е валидна за извършване на дейности по събиране и транспортиране /Т/ на отпадъци, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 3 и т....
Съгласно чл. 43, ал. 3, т. 3 от зуо iconІ. класификация на неопасните строителни отпадъци код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 Зуо за класи­фикация на отпадъ­ците
Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 Зуо за класи­фикация на отпадъ­ците
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом