Общинанесебъ р обявление
ИмеОбщинанесебъ р обявление
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер87.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nesebarinfo.com/files/Uved.-_ot4ugd._2.doc
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р


ОБЯВЛЕНИЕ


Община Несебър, уведомява съгласно чл.25, ал.1 от ЗОС собствениците на имоти- частна собственост, части от които се засягат с ПУП-парцеларен план, за изграждане на обект от първостепенно значение – публична общинска собственост „Довеждащи пътни връзки за претоварна станция за неопасни битови отпадъци в ПИ 61056.21.2, м.”Мерата”, землище на с.Равда, одобрен с решение №1423 от протокол №38/22.07.2011г. на Общински съвет – Несебър и решение №73 от протокол №4/21.12.2011г. на Общински съвет -Несебър, обнародвани в ДВ бр.69/08.09.2011г. и ДВ бр.5/17.01.2012г., че се открива процедура по издаване на Заповед по реда на чл.21, ал.1 от ЗОС, за принудително отчуждаване на реални части от собствените им имоти описани по-долу, които ще послужат за разширение на съществуваща пътна връзка, съгласно влязлия в сила подробен устройствен план - парцеларен план, описан по-горе, след предварително и равностойно парично обезщетение, както следва:


№ на имот

по КК –с.Равда


Мест-ност


Предна-

значение


НТП


Кате-

гория


Площ

на имота

в кв.м


собственици

Площ за отчужда

ване в

кв.м


Парично обезщете

ние в лева

61056.9.7

Мерата

земеделска

нива

ІV

7903

Тодор Андонов Бакалов

Нина Димитрова Бакалова

Петър Андонов Бакалов

Елена Андонова Бербатова

Величка Андонова Георгиева

Дора Николова Бакалова


111.93


2034.88

61056.12.1

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5014

Димитър Костадинов Колодеев

727.98

13234.67

61056.12.2

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5001

Цветана Младенова Кипрова

Мария Младенова Драмчева

Гюрга Божинова Йовчева

481.64

8756.22

61056.12.3

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

4993

„М.Питаджис енд п.Йона”ООД

408.85

7432.89

61056.12.4

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5002

Димитър Атанасов Бояджиев

535.67

9738.48

61056.12.5

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5000

Атанас Костадинов Колодеев

574.46

10443.68

61056.12.6

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5005

Георги Видев Ракаджийски

603.22

10966.54

61056.12.7

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

5013

Георги Видев Ракаджийски

991.02

18016.74

61056.13.3

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

3503

Георги Видев Ракаджийски

311.20

5657.62

61056.13.4

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

15000

Църковно настоятелство

1425.98

25924.32

61056.13.5

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

4000

Ганчо Петров Иванов

474.72

8630.41

61056.13.6

Мерата

земеделска

нива

VІІІ

10866

Георги Видев Ракаджийски

524.20

9529.96

61056.15.15

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

5314

Стоян Димитров Петров

299.90

5452.18

61056.15.17

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

10707

Донка Димитрова Ганева

443.45

8061.92

61056.15.18

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

10707

Стойко Димитров

Петров

488.83

8886.93

61056.15.19

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

10707

Киро Николов Стоянов

Паунка Кирова Стоянова

Събина Николова Златинова

487.43

8861.48

61056.15.20

Чокур чалък

урбанизирана

За др. склад
8931

Димитър Георгиев Илчев

322.93

5870.87

61056.15.21

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

4465

Иванка Липчева Липчева

Дока Жекова

Мерджанова

Димитър Маринов Мерджанов

Любомир Маринчев Мелджанов

144.46

2626.28

61056.15.22

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

4465

Стоянка Липчева Неделчева

154.76

2813.54

61056.15.23

Чокур чалък

земеделска

пасище

VІІІ

8929

Гюргина Стойкова Славова

287.98

5235.47

61056.33.2

Чешме тарла

земеделска

Др.вид нива

ІV

36700

Андон Георгиев Главов

796.45

14479.46

61056.34.8

Чешме тарла

земеделска

За скл. база
323

ЕТ ”Моретур1- Димитър Семерджиев”

Росен Стоянов Христозов

Николай Борисов Данаилов

8.15

148.17

61056.35.1

Бряста

земеделска

нива

ІV

7570

Лиляна Петрова Шишкова

Венера Петрова Матеева

Христо Петров Попов

Петър Георгиев Олчев

Тодор Петров Олчев

Соня Кирилова Костадинова

Райна Кирилова Либшанова

Кирил Станилов Костадинов125.82

2287.41


Заинтересованите лица – собственици на имотите описани по-горе или техни наследници, могат да направят справка или да представят документи за определяне на квотите на съсобственост в срок до 1 месец от публикуване на настоящото уведомление, в отдел „Общинска собственост”.

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР:…………..

/Николай Димитров/

Свързани:

Общинанесебъ р обявление iconОбщинанесебъ р
Зоп, с предмет: „ Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите...
Общинанесебъ р обявление iconОбщинанесебъ р
Бургас. С влезлия в сила подробен устройствен план парцеларен план, описан по-горе се засягат реални части от имоти – частна собственост,...
Общинанесебъ р обявление iconОбщинанесебъ р заповед №72 Гр. Несебър,24. 01. 2013 год
Пристан за риболовни и туристически лодки и яхти и морски клуб за обучение на младежи и туристи за използване на морски съдове, като...
Общинанесебъ р обявление iconОбщинанесебъ р запове д
Закона за местните данъци и такси и Писмо изх.№08-00-368/28. 10. 2011 год на Кметство Равда, Писмо изх.№908/21. 10. 2011 г на звено”бкс”...
Общинанесебъ р обявление iconОбявление за възлагане на договори за предоставяне на
Обявление за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Общинанесебъ р обявление iconОбявление за възлагане на договори за предоставяне на
Обявление за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Общинанесебъ р обявление iconОбявление за възлагане на договори за предоставяне на
Обявление за възлагане на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Общинанесебъ р обявление iconДокумент: Обявление за малка обществена поръчка Възложител
Документ: Обявление за малка обществена поръчка Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /умбал/ "Света...
Общинанесебъ р обявление iconОбщинанесебъ р гр. Несебър,ул."Еделвайс" №10, отд. „Капитално строителство и проектиране" тел: 0554 / 29350 и 29364
Несебър,ул.”Еделвайс” №10, отд. „Капитално строителство и проектиране” тел: 0554 / 29350 и 29364
Общинанесебъ р обявление iconЛетище софия 1540
Обявление за поръчка
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом