Взети на тридесет и второто заседание
ИмеВзети на тридесет и второто заседание
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер197.52 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://karnobat.acstre.com/new/assets/Obshtinski syvet/Resheniq na Obshtinski syvet mandat 2007
Р Е Ш Е Н И Я


ВЗЕТИ НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, ПРОВЕДЕНО НА 12 АВГУСТ 2010 ГОДИНА


1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Отчета за касовото изпълнение на бюджета по пълна бюджетна класификация и Отчета на извънбюджетните сметки и фондове за І шестмесечие на 2010 година.

Р Е Ш Е Н И Я:


380.1.Общински съвет – гр. Карнобат приема уточнения план на бюджета на Община Карнобат към 30.06.2010 година, съгласно Приложения № 1 и № 2, както следва:

По прихода – 15 570 649 лева, в т. ч.:

Приходи с държавен характер – 8 438 573 лв.

в т.ч. обща субсидия от РБ – 7 619 032 лв.

целеви трансфери – 257 077 лв.

получени трансфери – 18 016 лв.

преходен остатък – 544 448 лв.

Приходи с местен характер – 7 132 076 лв.

в т.ч. данъчни приходи – 953 000 лв.

неданъчни приходи – 2 732 000 лв.

обща изравн. субсидия и др. трансфери.– 1 610 000 лв.

целева субсидия за капиталови разходи – 521 600 лв.

целеви трансфери – 165 175 лв.

получени трансфери – 9 955 лв.

трансфер от ПУДООС – 116 374 лв.

временен безлихвен заем от ЦБ – -143 184 лв.

заеми от банки – 800 000 лв.

преходен остатък – 367 156 лв.

По разхода - 15 570 649 лв., в т. ч.:

държавни дейности – 8 438 573 лв.

местни дейности – 7 132 076 лв.

в т.ч. дофинансиране на държ.дейности – 105 000 лв.

380.2.Общински съвет – гр. Карнобат приема отчета на бюджета на Община Карнобат към 30.06.2010 година, съгласно Приложения № 1 и № 2, както следва:

По прихода –  6 586 125 лв.

В т.ч. Приходи за държавни дейности – 3 853 621 лв.

От тях – обща субсидия – 4 247 852 лв.

- трансфери м/у бюдж. и извънб.сметки – -1 484 лв.

- целеви трансфери – 190 082 лв.

- получени трансфери – 18 016 лв.

- остатък от предх.период – 544 448 лв.

- наличност в края на периода – -1 145 293 лв.

В т.ч. Приходи за местни дейности – 2 732 504 лв.

От тях – имуществени данъци – 586 823 лв.

- неданъчни приходи – 1 204 013 лв.

- обща изравнителна субсидия

и др.трансфери – 824 300 лв.

- субсидия за капит.разходи – 64 891 лв.

- целеви трансфери – 165 175 лв.

- трансфери м/у бюдж.сметки – 9 955 лв.

- трансфери м/у бюдж. и извънб.сметки – - 20 927 лв.

- получени трансфери от ПУДДОС – 116 374 лв.

- врем.безлихвени заеми м/у бюдж.

и извънбюдж.с/ки – 1 042 443 лв.

- временен безлихвен заем от ЦБ – -143 184 лв.

- заеми от банки – 359 669 лв.

- погасен заем от банки – -1 370 513 лв.

- в т.ч. от фонд “ФЛАГ” ЕАД – -1 200 268 лв.

- чужди средства от др.лица – 4 лв.

- остатък от предх.период – 367 156 лв.

- наличност в края на периода – - 473 675 лв.

По разхода – 6 586 125 лв.

В т.ч. Разходи за държавни дейности – 3 853 621 лв.

Разходи за местни дейности – 2 732 504 лв.

В т.ч.Дофинансиране на държ.дейности – 74 221 лв.

380.3. Общински съвет – гр. Карнобат утвърждава вътрешни промени в плана и отчета за капиталовите разходи на Община Карнобат до 30.06.2010 г., съгласно Приложение № 3.

380.4. Общински съвет – гр. Карнобат утвърждава уточнен план за 2010 г. и отчета за приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове към 30.06.2010 г., както следва:Вид

Н-ст

на 01.01.10

Уточнен план приход


Отчет приход

до 30.06.10

Уточнен план разход


Отчет разход

до 30.06.10

Н-ст на 30.06.

2010

Н-ст на 31.12.

2010

Извънбюджетна сметка IBSF -3 код 42 по Оперативните програми

2985

6324213

700271

6327198

629878

73378

0

Извънбюджетна сметка IBSF -3 код ДФ “Земеделие”

0

75000

32994

75000

32994

0

0

Всичко:

2985

6399213

733265

6402198

662872

73378

02. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на община Карнобат, относно: Актуализация на бюджета за 2010 г. на Община Карнобат.


Р Е Ш Е Н И Я:


381.1.Приема актуализация на бюджета на Община Карнобат за 2010 г., както следва:


1.1.По прихода – 15 140 264 лева,съгласно Приложение № 1 в т. ч.:


1.1.1.Приходи с държавен характер – 8 357 185 лв.

в т.ч. – обща субсидия съгласно § 5 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. – 7 210 081 лв.

– обща субсидия съгласно промяна в бюджетните взаимоотношения до влизането с сила на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. – 297 985 лв.

– целеви трансфери – 286 655 лв.

– трансфери м/у бюджетни сметки – 18 016 лв.

– преходен остатък – 544 448 лв.


1.1.2. Приходи с местен характер – 6 783 079 лв.

в т.ч. – данъчни приходи – 1 018 000 лв.

– неданъчни приходи – 2 732 000 лв.

– обща изравнителна субсидия – 1 348 900 лв.

– трансфер за зимно поддърж. и снегопочистване- 74 300 лв.

– целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на

местни дейности – 152 500 лв.

– целева субсидия за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища – 290 900 лв.

– заеми от банки – 1 500 000 лв.

– целеви трансфери – 165 175 лв.

– получени трансфери – 9 955 лв.

– трансфер от ПУДООС – 116 374 лв.

– временен безлихвен заем от ЦБ – -143 184 лв.

– временен безлихвен заем – 1 042 443 лв.

– погасени заем – -1 870 513 лв.

– трансфери м/у бюджетни и извънб. сметки – - 20 927 лв.

– преходен остатък – 367 156 лв.


1.2 По разхода - 15 140 264 лв.,съгласно Приложение № 2 в т. ч.:

1.2.1. държавни дейности – 8 357 185 лв.

1.2.2. местни дейности – 6 783 079 лв.

в т.ч. дофинансиране на държ.дейности – 74 222 лв.

381.2. Утвърждава плана за капиталовите разходи на Община Карнобат за 2010 г. , съгласно Приложение № 3.

381.3. Утвърждава субсидия за читалищата в Общината в размер на

213 686 лв.

381.4. Утвърждава средства за съвместна работа с органите за осигуряване на охрана и сигурност в общината от бюджета на функция “Отбрана и сигурност” в размер на 12 750 лв.

381.5. Общинският съвет утвърждава средствата от § 40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” в размер на 750 000 лв. да се ползват за обект “Реконструкция главни улици, гр.Карнобат и водопроводна мрежа под тях. Пътна връзка и мост над р."Порой", гр.Карнобат” през 2010 г.

381.6. Общинският съвет определя максимален размер на новия общински дълг за 2010 г. 1 500 000 лева.

3. ОТЧЕТ за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него за първото полугодие на 2010 година.


Р Е Ш Е Н И Е:


382.1. На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА Общинския съвет – Карнобат приема за сведение ОТЧЕТ за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него за първото полугодие на 2010 година.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Изпълнение на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2010 година.

Р Е Ш Е Н И Е:


383.1. На основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА Общински съвет – Карнобат приема за сведение Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет за първото полугодие на 2010 година.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост.


Р Е Ш Е Н И Я:


384.І. Общински съвет-Карнобат, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.41 ал.2 от същия закон и във връзка с чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОПРЕДЕЛЯ за продажба следните имоти – частна общинска собственост:

1. ДВОРНО МЯСТО с площ от 785 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот, I общ. в квартал №18 по плана на с.ИСКРА, отреден за жилищно строителство, при граници: изток – улица; запад - УПИ VIII общ. ; север - улица ; юг - УПИ II324, собственост на община Карнобат съгласно АЧОС №2377/16.05.2002 г., с данъчна оценка 1637.20лв. при начална цена – ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА : 2120.00(Две хиляди сто и двадесет) лева , без ДДС.

2. ДВОРНО МЯСТО с площ от 615 кв.м.представляващо урегулиран поземлен имот VIII общ. в квартал № 18 по плана на с.ИСКРА, отреден за жилищно строителство , при граници: изток - УПИ I общ ; Запад - улица ; север - улица ; юг - УПИ-VII-325, собственост на община Карнобат съгласно АЧОС №2376/16.05.2002 г. , с данъчна оценка1282,60лв., при начална цена - ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА : 1660.00 (Хиляда шестстотин и шестдесет ) лева , без ДДС.

3. ДВОРНО МЯСТО с площ 660,00(шестстотин и шестдесет)кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот ХVобщ. от кв.15 по плана на с.ИСКРА, отреден за жилищно строителство, при граници: север: упи Х-260; изток: упи ІХ-261;юг: улица; запад: улица, собственост на община Карнобат съгласно акт за ЧОС №6145 / 03.08.2010г. с данъчна оценка1376,50лв. и НАЧАЛНА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ: 1783(хиляда седемстотин осемдесет и три)лева, без ДДС.

384.ІІ. Продажбата на имотите по т.І да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

384.ІІІ. Определените купувачи следва да заплатят достигната цена на имота, 2 % местен данък, съгласно чл.34, ал.2 от Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат, 2 % такса, съгласно чл.41 от Наредба №1 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат, 20 % ДДС, в случаите, предвидени в ЗДДС, както и стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на пазарната оценка.

384.ІV. Общински съвет - Карнобат упълномощава Кмета на община Карнобат да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга и с осъществяването на правните сделки.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Осигуряване на мостово съфинансиране от общинския бюджет до възстановяване на разходите от ОПОС, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и изпълнение на договор за предоставена безвъзмездна помощ.


Р Е Ш Е Н И Е :

385.1. На основание чл.21, ал.1, т.23 Общински съвет – Карнобат дава съгласие средствата за покриване на първоначалните разходи по претоварната станция на община Карнобат, до възстановяване от ОПОС, да бъдат финансирани от общинския бюджет.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Обявяване на имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Р Е Ш Е Н И Я :


386.І. Общински съвет Карнобат, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и във връзка с чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост обявява имотът публична общинска собственост с местонахождение с.Хаджиите, община Карнобат, кв.15, УПИ І общ., представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І общ. от кв.15 по плана на с.Хаджиите с площ 822,00 /осемстотин двадесет и два/ кв.м.; МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с избено помещение, ползваща се за кметство, със застроена площ 75,00/седемдесет и пет/ кв.м., построена през 1950 г. за частна общинска собственост.

386.ІІ. Общински съвет Карнобат упълномощава Кмета на община Карнобат да извърши всички правни действия свързани с обявяването на имота за частна общинска собственост.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот публична общинска собственост.


Р Е Ш Е Н И Я :


387.І. Общински съвет Карнобат, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.13”а”, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество предоставя за безвъзмездно управление КИНО ВИДЕО КЛУБ, находяща се в гр.Карнобат, ул.”Хр.Смирненски”, кв.46, УПИ – І по плана на град Карнобат, изградена в първия /партерен/ етаж на жилищен блок построен през 1977 година, на ОУ”Хр.Смирненски” за периода до приключване на строително ремонтните дейности по проекта.

387.ІІ. Общински съвет – Карнобат задължава директора н ОУ”Христо Смирненски” – Карнобат да поддържа, стопанисва и управлява имота – публична общинска собственост, предоставен му безвъзмездно за управление с грижата на добър стопанин.

387.ІІІ. Общински съвет Карнобат упълномощава кмета на община Карнобат да извърши всички правни действия за предоставяне на имота.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост на РИОКОЗ-Бургас.


Р Е Ш Е Н И Я :


388.І. Общински съвет Карнобат, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост дава съгласие за предоставяне на апартамент на ул.”Граф Игнатиев” № 2, ет.2, ап.3 частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от РИОКОЗ-Бургас за период от 1/една/ година.

388.ІІ. Общински съвет Карнобат упълномощава кмета на община Карнобат да извърши всички правни действия за предоставяне на имота.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров - кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем на язовири – общинска собственост.


Р Е Ш Е Н И Я :


389.1. Обектите да бъдат включени в годишната програма за управление и стопанисване на обекти – общинска собственост.

389.2.Общински съвет-Карнобат на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.14 ал.8 от ЗОС, ОПРЕДЕЛЯ базисни цени за отдаване под наем на язовири-общинска собственост, както следва:

2.1.Язовир с площ 26.690 дка, образуващ имот с № 000144 по КВС в землището на с.Соколово, актуван с акт за публична общинска собственост № 6057/14.07.2010 год., при базисна наемна цена 22.50 лв./декар/година;

2.2.Язовир с площ 37.805 дка, образуващ имот с № 000028 по КВС в землището на с.Соколово, актуван с акт за публична общинска собственост № 6056/14.07.2010 год., при базисна наемна цена 22.50 лв./декар/година ;

2.3.Водоем с площ 4.839 дка, образуващ имот с № 000120 по КВС в землището на с.Сърнево, актуван с акт за публична общинска собственост № 6058/14.07.2010 год., при базисна наемна цена 7.50 лв./декар/година ;

389.3.Отдаването под наем да се извърши след проведен публичен търг по реда на Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС.

389.4. Общински съвет-Карнобат упълномощава Кмета на община Карнобат да извърши необходимите действия във връзка с изпълнение на настоящите решения.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров - кмет на Община Карнобат, относно: Извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесия.


Р Е Ш Е Н И Я :

390.1. Общинският съвет – Карнобат отменя решения 255.І и 255.ІІ взети на 22-то заседание на Общинския съвет, проведено на 24.09.2009 година.

390.2. Общински съвет-Карнобат на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 ал.2 от Закона за концесиите, дава съгласие и упълномощава кмета на община Карнобат да се извършат подготвителни действия и да се внесе мотивирано предложение пред концедента /Общински съвет-Карнобат/ за предоставяне на концесия на земи – общински горски фонд, както следва:

2.1.част от имот, който представлява територии за нуждите на горското стопанство, целият с площ 1028.170 дка , находящ се местността „Карабюлюк” , образуващ имот № 000801 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на гр.Карнобат, актуван с АПОС № 3449/20.09.2005 год., която част е голина с площ от 205 дка и образува отдел 373, подотдел 2 по ЛУП от 2003 год.;

2.2.част от имот, който представлява територии за нуждите на горското стопанство, целият с площ 1028.170 дка , находящ се местността „Карабюлюк” , образуващ имот № 000801 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на гр.Карнобат, актуван с АПОС № 3449/20.09.2005 год., която част е голина с площ от 107 дка и образува отдел 374, подотдел 4 по ЛУП от 2003 год.;

2.3.част от имот, който представлява дървопроизводителна горска площ, целият с площ 2377.196 дка , находящ се местността „Средния кайряк” , образуващ имот № 000988 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на гр.Карнобат, актуван с АПОС № 3451/20.09.2005 год., която част е голина с площ от 100 дка и образува отдел 359, подотдел 1 по ЛУП от 2003 год.;

2.4.част от имот, който представлява дървопроизводителна горска площ, целият с площ 2377.196 дка , находящ се местността „Средния кайряк” , образуващ имот № 000988 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на гр.Карнобат, актуван с АПОС № 3451/20.09.2005 год., която част е голина с площ от 147 дка и образува отдел 358, подотдел 2 по ЛУП от 2003 год.;

2.5.част от имот, който представлява залесена горска територия, целият с площ 667.777 дка , находящ се местността „Дрянова могила” , образуващ имот № 024001 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на с.Драганци, актуван с АПОС № 2838/13.01.2005 год., която част е голина с площ от 261 дка и образува отдел 379, подотдел 1 по ЛУП от 2003 год.;

2.6. част от имот, който представлява залесена горска територия, целият с площ 667.777 дка , находящ се местността „Дрянова могила” , образуващ имот № 024001 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на с.Драганци, актуван с АПОС № 2838/13.01.2005 год., която част е голина с площ от 258 дка и образува отдел 379, подотдел 4 по ЛУП от 2003 год.;

2.7.част от имот, който представлява залесена горска територия, целият с площ 109,054 дка , находящ се местността „Бабалията” , образуващ имот № 074001 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на с.Соколово, актуван с АПОС № 3623/16.03.2006 год., която част е поляна с площ от 79 дка и образува отдел 358, подотдел 1 по ЛУП от 2003 год.;

2.8.част от имот, който представлява залесена горска територия, целият с площ 1551,999 дка , находящ се местността „Черното място” , образуващ имот № 042005 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на с.Детелина, актуван с АПОС № 2909/16.02.2005 год., която част е голина с площ от 223 дка и образува отдел 376, подотдел 1 по ЛУП от 2003 год.;

2.9.част от имот, който представлява залесена горска територия, целият с площ 431.125 дка , находящ се местността „Черното място” , образуващ имот № 042004 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на с.Детелина, актуван с АПОС № 2910/16.02.2005 год., която част е голина с площ от 210 дка и образува отдел 376, подотдел 2 по ЛУП от 2003 год.;

2.10.част от имоти, които представляват залесена горска територия, целият с площ 1551,999 дка , находящ се местността „Черното място” , образуващ имот № 042005 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на с.Детелина, актуван с АПОС № 2909/16.02.2005 год. и залесена горска територия, целият с площ 431.125 дка , находящ се местността „Черното място” , образуващ имот № 042004 по КВС върху гори и земи от горския фонд в землището на с.Детелина, актуван с АПОС № 2910/16.02.2005 год., която част е голина с площ от 267 дка и образува отдел 377, подотдел 2 по ЛУП от 2003 год.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров - кмет на Община Карнобат, относно: Участие на Община Карнобат в учредяване на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група – Карнобат” и определяне на представители на местната власт в „МИГ – Карнобат”.


Р Е Ш Е Н И Я :


На основание чл.21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА , Общински съвет-Карнобат:

391.1. Дава съгласие за участие на Община Карнобат в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група - Карнобат”.

391.2. Определя следните представители на Община Карнобат в колективния управителен орган на „Местна инициативна група - Карнобат” :

- Кремена Красимирова Събева – секретар на Община Карнобат;

- Тотка Атанасова Георгиева – директор на дирекция „Управление на общинската собственост” в Община Карнобат;

- Румен Лефтеров Генов – общински съветник, председател на ПК „Селско и горско стопанство и екология” към ОбС-Карнобат.

391.3. Оправомощава Кмета на Община Карнобат и определените представители по т.2 да участват в учредителното събрание за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група - Карнобат”.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров - кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на средства за изпълнение на договор № РД 50-372/28.12.2009 г. по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Карнобат”.

Р Е Ш Е Н И Е :


392.1. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , Общински съвет-Карнобат дава съгласие за предоставяне на общински средства в размер на 75 000/седемдесет и пет хиляди/ лева за продължаване на работата по Договор № РД 50-372/28.12.2009 год. за предоставяне на финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, които да бъдат възстановени от бюджета на проекта.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров - кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на ПУП – Парцеларен план /ПП/ за външно кабелно електрозахранване на сгради за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар в ПИ № 109001 по КВС в землището на гр.Карнобат.


Р Е Ш Е Н И Е :


393.І. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Общински съвет – Карнобат ОДОБРЯВА проект за ПУП – Парцеларен план за външно кабелно електрозахранване на сгради за съхраняване на селскостопанска продукция и инвентар в ПИ № 109001 по КВС в землището на гр.Карнобат.

Настоящото решение да се изпрати в 7 /седем/ дневен срок за обнародване във в. „Държавен вестник”.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Оптимизиране на училищната мрежа и дофинансиране на паралелки с ученици под минимален брой и слети паралелки в общинските училища за учебната 2010/2011 година.


Р Е Ш Е Н И Е :


394.І. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и на основание чл.11, ал. 1, т. 2 и 3 и ал.2 от Наредба № 7 на МОМН, Общински съвет- Карнобат, реши за учебната 2010/2011 г. да бъдат формирани и дофинансирани от община Карнобат паралелки с ученици под минималния брой и слети паралелки в следните учебни заведения

  1. ОУ” Христо Ботев”, с. Кликач1 паралелка в І клас от 10 ученици;

1 паралелка - ІІ клас от 13 ученици;

1 слята паралелка в ІІІ и ІV клас от 10 ученици (4+6);

1 паралелка в V клас от 11 ученици;

1 паралелка - VІ клас от 11 ученици ;

1 слята паралелка в VІІ и VІІІ клас от 12 ученици (6+6)


2. НУ „Христо Ботев”, с. Соколово

1 паралелка в І клас от 12 ученици;

1 паралелка във ІІ клас от 13 ученици;

1 паралелка в ІІІ клас от 13 ученици;

1 паралелка в ІV клас от 11 ученици

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на групи с недостатъчен брой деца в детските заведения на територията на община Карнобат за учебната 2010/2011 г. и закриване на полудневни групи към детските градини, разкрити в населените места на територията на общината.


Р Е Ш Е Н И Я:


395.І. На основание чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.2, ал.8, чл.2а, ал.1 от Наредба № 7 на МОМН, Общински съвет – Карнобат, реши през учебната 2010/2011г. да бъдат формирани групи в полудневни детски градини с недостатъчен брой деца в следните детски заведения:

  1. ЦДГ „Мечо Пух” с. Соколово – филиал в с. Драгово – 1 група с 9 деца

  2. ЦДГ „Яна Лъскова” гр. Карнобат – филиал в с. Искра – 1 група със 7 деца

  3. ОДЗ „Вълшебство” гр. Карнобат –филиал в с. Кр. градище – 1 група с 9 деца

395.ІІ. На основание чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.2а, ал. 1 от Наредба № 7 на МОМН, Общински съвет- Карнобат, реши да бъдат закрити полудневните групи към следните детски градини:

  1. Филиал на ОДЗ „Вълшебство” в с. Зимен;

  2. Филиал на ОДЗ „Мир” в с. Венец;

  3. Филиал на ЦДГ „Славейче” в с. Сигмен;

  4. Филиал на ЦДГ „Иглика” в с. Хаджиите;

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров - кмет на Община Карнобат, относно: Създаване на публично-частно партньорство между Община Карнобат и „Агроекоферма”” ООД с.Сърнево за възстановяване и експлоатация на водоем № 000120 по КВС в землището на с.Сърнево.


Р Е Ш Е Н И Я :


396.1. Общински съвет-Карнобат на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8 ал.1 от ЗОС, дава съгласие за публично-частно партньорство между Община Карнобат и „Агроекоферма” ООД с.Сърнево. Партньорството включва:

- Община Карнобат предоставя за временно и възмездно ползване на „Агроекоферма” ООД с.Сърнево собствения си имот, а именно : водоем с площ 4.839 дка, образуващ имот с № 000120 по КВС в землището на с.Сърнево, актуван с АПОС № 6058/14.07.2010 год. за срок от 5 /пет/ години;

- „Агроекоферма” ООД с.Сърнево възстановява и поддържа водоема, и го използва съгласно предназначението му ;

- дължимата от „Агроекоферма” ООД с.Сърнево годишна цена за ползването на водоема е 7.50.лв./дка;

- всички подобрения, извършени в имота – общинска собственост, след изтичане срока на договора за партньорство, остават в патримониума на Община Карнобат, без последната да дължи каквито и да е плащания .

397.2. Общински съвет-Карнобат упълномощава Кмета на община Карнобат да извърши необходимите действия във връзка с изпълнение на решението по т.1.

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на доклад-анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Карнобат.


Р Е Ш Е Н И Я:


398.І. Общински съвет-Карнобат на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 36а, ал.3 от ППЗСП приема доклад-анализа на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги на територията на община Карнобат.

398.ІІ. Във връзка с разработването на областна стратегия за развитие на социалните услуги, Кметът на Общината да предприеме необходимите действия за предоставянето на доклад-анализа на Областният управител.

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Имот собственост на Туристическо дружество”Орловец”, гр.Карнобат.

Р Е Ш Е Н И Е:


399.1. Общинският съвет – Карнобат отменя решения № 207.І и 207.ІІ, взети на деветнадесетото заседание, проведено на 15 май 2009 г. за закупуване на имот, представляващ сграда за отдих и туризъм – хижа „Орловец”.

20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров - кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на недвижим имот, включен в капитала на „Общински имоти” ЕООД.

Р Е Ш Е Н И Я:


400.1. Общински съвет-Карнобат, на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.15 ал.1 т.16 от Наредбата за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие за отдаване под наем на бивш Ресторант Карнобат със застроена площ 784 кв.м., находящ се в гр.Карнобат, ул.Аспарух, УПИ VІІ-4119, актуван с акт за ЧОС № 29/24.07.1997 год., включен в капитала на „Общински имоти” ЕООД.

400.2.Общински съвет - Карнобат упълномощава Управителя на „Общински имоти” ЕООД, да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга/ конкурса и да сключи договор за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години.

21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Именуване на улици в кв. 231 и 232 по плана на град Карнобат.

Р Е Ш Е Н И Я:


401.І. Общински съвет – Карнобат, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА именува улиците в кв. 231 и 232 по плана на гр. Карнобат, както следва:

1.ул. „Атанас Караиванов” – от ул. „Сакар планина” до ул. „Капитан Петко войвода”;

2.ул. „Капитан Петко войвода” – от ул. „Атанас Комшев” до ул. „Маркели”;

3.ул. „Паисий Хилендарски” - от ул. „Атанас Комшев” до подножието на Карказан баир;

4.ул. „Атанас Комшев” – от ул. „Сакар планина” до ул. „Хан Кардам”;

5.ул. „Маркели” – от източния край на ул. „Стефана Чамурова” до задния двор на бившия „ДАП”;

6.ул. „Хан Кардам” – от ул. „20 юли” до ул. „Маркели”;

7.ул. „Иван Карановски” – от ул. „Капитан Петко войвода” до ул. „Паисий Хилендарски”;

8.ул. „Атанас Жеков” – от ул. „Стефана Чамурова” до подножието на Карказан баир;

9.ул. „Атанас Тодоров” – от ул. „Капитан Петко войвода” до задния двор на бившия „ДАП”;

10.ул. „Паскал Петров” – от ул. „Капитан Петко войвода” до ул. „Паисий Хилендарски”;

11.ул. „Хаджи Мина Попов” – от ул. „Паисий Хилендарски” до ул. „Хан Кардам”;

12.ул. „Яков Жибцов” – от ул. „Маркели” до ул. „Хаджи Мина Попов”;

13.ул. „20 юли” – от ул. „Стефана Чамурова” до главен път София – Бургас.

401.ІІ. Общински съвет – Карнобат упълномощава Кмета на Общината да утвърди така предложената номерация и да осигури поставяне на табели на именуваните улици.

22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Драгомир Вълчев – общински съвет от коалиция „Демократи за Карнобат”.


Р Е Ш Е Н И Е:

402.1. Общински съвет град Карнобат, на основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и Статута за морално стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към Община Карнобат, присъжда званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА КАРНОБАТ” на Нягол Панайотов Станчев.

23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на община Карнобат, относно: Даване на съгласие за продажба на недвижими имоти включени в капитала на фирма”Общински имоти”-ЕООД Карнобат.


Р Е Ш Е Н И Я:


403.І. Общински съвет-Карнобат, на основание чл.147, ал.2 от Търговския закон , чл.15 ал.1 т.16 от Наредбата за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества,във връзка с чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА дава съгласие за продажба на следните имоти, дълготрайни материални активи на „Общински имоти-Карнобат” ЕООД :

1. Урегулиран поземлен имот Х-1497 (десети за п.и. хиляда четиристотин деветдесет и седем)- ТЕРЕН от кв.124 (сто двадесет и четири) по плана на гр.Карнобат, с площ 751,00 (седемстотин петдесет и един) кв.м. , отреден за обслужващи дейности, актуван с акт за ЧОС № 6146/05.08.2010 год., с данъчна оценка 23 656,50 лв. при базисна тръжна цена – ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА: 200 000,00, без ДДС.

  1. ВТОРИ ЕТАЖ от масивна сграда /бивше общежитие на ликвидираната общинска строителна фирма „Маркели”/ със застроена площ 210 кв.метра, състоящ се от общи коридор, общи санитарен възел и пет броя едностайни апартаменти включващи една стая, кухня, килер и входно предверие и ТАВАНСКИ ЕТАЖ със застроена площ 210 кв.метра с обособени складови помещения, заедно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху общински имот, съставляващ поземлен имот №1502, целия с площ 205 кв.метра, който заедно с поземлени №1500 и №3559 образуват УПИ І-1500,15021,3559 от квартал 124 по плана на град Карнобат, целия с площ 699 кв.метра отреден за обществено обслужващи дейности,актуван с АЧОС №9/1997 година, при базисна тръжна цена, на основание чл.41,ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.46,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, равна на данъчната оценка – 73592,50 лева.

403.ІІ. Продажбата на имотите по т.І да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на управителя на „Общински имоти-Карнобат” ЕООД, по реда на Наредбата за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества .

403.ІІІ. Определените купувачи следва да заплатят достигната цена на имота, 2 % местен данък, съгласно чл.34, ал.2 от Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат, 2 % такса, съгласно чл.41 от Наредба №1 за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат, 20 % ДДС, в случаите, предвидени в ЗДДС, както и стойността на разходите за изготвяне на пазарната оценка.

403.ІV. Общински съвет - Карнобат упълномощава управителя на „Общински имоти-Карнобат” ЕООД да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга и с осъществяването на правните сделки.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАРНОБАТ

Свързани:

Взети на тридесет и второто заседание iconПротоко л
Днес, 27 януари 2010 година (сряда) от 9,00 часа в заседателната зала на І етаж в сградата на Общината, се проведе тридесет и второто...
Взети на тридесет и второто заседание iconПротоко л
На 21 септември 2005 г., от 09. 00 до 17. 30 ч се проведе Тридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството...
Взети на тридесет и второто заседание iconВзети на тридесет и третото заседание
Докладна записка от Георги Димитров кмет на Община Карнобат, относно: Промени в Наредба №1 за определянето и администрирането на...
Взети на тридесет и второто заседание iconЗаседание на тридесет и първи и януари
Левченски районен съд в публично съдебно заседание на тридесет и първи и януари 2011 г в състав
Взети на тридесет и второто заседание iconПротоко л
Тридесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Николай Апостолов,...
Взети на тридесет и второто заседание iconТридесет и седмо народно събрание двеста тридесет и шесто заседание
Председателствували: председателят Благовест Сендов и заместник-председателите Нора Ананиева и Атанас Железчев
Взети на тридесет и второто заседание iconЗаседание на общински съвет карнобат, проведено на 15 април 2011 година
Взети на тридесет и осмото заседание на общински съвет – карнобат, проведено на 15 април 2011 година
Взети на тридесет и второто заседание iconЗаседание на общински съвет карнобат, проведено на 07 декември 2007 година
Взети на второто заседание на общински съвет – карнобат, проведено на 07 декември 2007 година
Взети на тридесет и второто заседание iconЗаседание на общински съвет карнобат, проведено на 30 ноември 2011 година
Взети на второто заседание на общински съвет – карнобат, проведено на 30 ноември 2011 година
Взети на тридесет и второто заседание iconЗакрито заседание точка първа
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в редовно заседание, проведено на 21 септември 2010 година /протокол №10
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом