Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/12
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер409.72 Kb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1112.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1112


По протокол №27/17.12.2009 г. на заседанието си на 17.12.2009 г. Общински съвет–Самоков, по представен отчет в изх.№08-00-190/08.12.2009 г. от Ангел Симеонов Николов, кмет на община Самоков, относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Самоков от общинска администрация-Самоков за периода октомври 2008 г. – октомври 2009 г., на основание чл.21 ал.1, т.24 и във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков Общински съвет – Самоков, протокол №21 на ПК по „Стопански дейности и екология”, протокол № 31 на ПК по „Устройство на територията”, протокол №41 на ПК по ЗОРРОС, протокол №24 на ПК по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол №25 на ПК по “Образование, култура, младежта и спорта”, след явно гласуване с 26 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет – Самоков приема отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет – Самоков от общинска администрация-Самоков за периода октомври 2008 г. – октомври 2009 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА


/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1113


По протокол № 27/17.12.2009 г. на заседанието си на 17.12.2009 г. Общински съвет–Самоков, докладна записка изх.№08-00-187/07.12.2009 г. от Ангел Николов - кмет на Община Самоков, относно предложение за размера на местните данъци и такса битови отпадъци за 2010 г. съгласно чл.1 ал.2 от ЗМДТ и чл.3 ал.1 от Наредба № 13 на Община Самоков, чл.66 от ЗМДТ и §17 от преходните и заключителни разпоредби на ЗМДТ/обн. ДВ бр.95 от 2009 г., на основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА, протокол №24 на ПК по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол №21 на ПК по „Стопански дейности и екология”, след поименно гласуване с направеното допълнение от г-н Димитров с 25 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1.Да се запази размера на данъчните ставки от 2009 г. , приети с решение №710 от 29.01.2009 г. за данък върху недвижимите имоти, решение №711/29.01.2009 г. за такса битови отпадъци и Наредба № 13 от 31.01.2008 г. за данък върху наследствата, данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин за 2010 година.

2.Независимо от декларираните данни и начислени такси за сметосъбиране и сметоизвозване на база съдове за битови отпадъци, лицата заплащат дължимите такса по чл.67 ал.1 т.4 от ЗМДТ за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковете и други територии на населените места, предназначени за обществено ползване пропорционално върху данъчната оценка /отчетната стойност по реда на т.7 от решение №711/29.01.2009 г.

3.Такса битови отпадъци се заплаща на четири вноски: от 1 март до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември.

4.Такси за сметосъбиране и сметоизвозване не се събират за :

- незастроени имоти на лица, подали заявление по чл.17 ал.5 от Наредба № 12;

- сградите на трафопостовете;

- имотите, стопанисвани от звената на общинска бюджетна издръжка и общинска фирма „Мальовица” ЕООД.

5.Заявленията по чл. 17 ал.5 от Наредба № 12 се приемат от лица с погасени задължения за имота към датата на подаване на заявлението.

6.Общински съвет възлага на кмета на общината да организира отпечатване и изпращане на съобщения до задължените лица за дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010 година.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА


/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1114


По протокол №27/17.12.2009 г. на заседанието си на 17.12.2009 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-177/23.11.2009 г. от Ангел Симеонов Николов, кмет на община Самоков, относно застраховане на имоти – частна общинска собственост, на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.9 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.12А ал.2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №24 на ПК по „Бюджет, проекти и финансиране”, след поименно гласуване с 24 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


Общински съвет – Самоков определя следните имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане:
по

ред

Инвент.

номер

Общински обект

Балансова

стойност

Акт за частна

общинска собственостгр.САМОКОВ1.

3

Адм.сграда – бившо МВР кв.65

37 268 лв.

№ 551/2000 г.

2.

31

Мазе /стария съвет/

24 892 лв.

№ 393/1999 г.

3.

32

ІІ етаж от сграда /стария съвет/

40 219 лв.

№ 393/1999 г.

4.

33

ІІІетаж от сграда /стария съвет/

35 052 лв.

№ 393/1999 г.

5.

41

бивша Топлофикация

239 173 лв

№ 5657/2007 г.

6.

1162

„Китова къща” кв.81

6 916 лв.

№ 630/2000 г.

7.

1178

Дърводелска р-ца сграда 1 кв.206

18 816 лв.

№ 4283/2004 г.

8.

1179

Дърводелска р-ца – склад кв.206

3 528 лв.

№ 4283/2004 г.

9.

1180

Дърводелска р-ца сграда 2 кв.206

5 148 лв.

№ 4283/2004 г.

10.

1181

Дърводелска р-ца – навес кв.206

2 484 лв.

№ 4283/2004 г.

11.
Дом за стари хора

453244лв.

№ 585/2000 г.

12.
ТП „Мальовица”

22 000 лв.

№ 1895/2002 г.

13.

1183

Търговски обект „Кутна хора”

70 555 лв.

№ 433/1999 г.

14.
Общински хотел

7 956 864
15.

1117

Временни търг.обекти /ларго/

165 315 лв


с.РАЙОВО16.

1292

Кметство п-л І кв.36

16 466 лв.

№ 557/2000 г.

17.

1423

Магазин п-л Х кв.50

9 557 лв.

№ 3242/2002 г.с.КОВАЧЕВЦИ18.

1246

Читалище п-л Х кв.31

4 963 лв.

№ 979/2001 г.

19.

1247

Търговски обект

2 738,20

№ 979/2001 г.

20.

1248

Търговски обект

1 628 лв.

№ 979/2001 г.с.МАЛА ЦЪРКВА21.

1383

Здравна служба

17 996 лв.

№ 553/2000 г.к.к.БОРОВЕЦ22.

1232

Бунгало /4 секции/ кв.21

28 318 лв.

№ 1237/2001 г.

23.

1233

Бунгало /4 секции/ кв.21

28 318 лв.

№ 1237/2001 г.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Община Самоков от реализиране на приходи от наеми. Ето защо и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, протокол №63 на пк по „Законност,...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом