Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г
ИмеФормуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г
Дата на преобразуване10.12.2012
Размер119.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mont.mikc.bg/sites/mont.mikc.bg/files/Formulqr.doc


Формуляр за кандидатстване 2008/2009

Входящ № ............. /2008г.

Попълва се от Фондация “Комунитас”

Ι. Информация за кандидата


1.

..............................................................................................................................................................

( Име Презиме Фамилия )


ЕГН .......................... Адрес: .......................................................................................................................................,


дом. тел: .......................... мобилен телефон: ................................... e-mail: ................................................................
Попълва се от кандидата

2.

Клас:        

VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ


Профилирана паралелка: ...................................


Успех: ..................................................................

(годишна оценка за учебната 2007-2008 г.)


Месечен доход на

член от семейството (нетен): .......................................


3.

Училище:......................................................................................................................................................................................................................

(наименование, населено място)


тел: ........................................... (на училището)


e-mail: ……………………….. (на училището)

4. Посочете, ако ситуацията Ви налага, допълнителна информация относно семейно положение, социален и/или здравен статус.


 полу-сирак  под институцио-  намалена двигателна  силно ограничена зрителна

 сирак нализирана грижа способност или слухова способност

 нисък семеен доход (под 170 лв. на член от семейството)  другоПроектът „1000 стипендии” позволява приоритетно да се вземе предвид специфичен социален и/или здравословен статус на кандидата. Тези характеристики са с допълнителна тежест при поне 40% от всички стипендии за учебната 2008/2009 г. Дори и с определена тежест, този фактор не отменя необходимостта от показване на специални знания, умения и таланти чрез останалите документи, постижения и есето.


ІІ. Интереси на кандидата

Попълва се от кандидата

  1. Стипендията се отпуска на ученици със задълбочен интерес в областта на естествените и хуманитарните науки и изкуството. Моля, посочете предмета, към който проявявате най-голям интерес и в областта на който бихте желали да развивате и задълбочавате знанията, уменията и таланта си (отмята се само един предмет).


 Математика  Български език и  Изобразителни и визуални изкуства

 Физика и астрономия литература  Музика

 Химия  История  Танцово изкуство

 Биология  Икономика  Театрално и филмово изкуство

 География  Чужди езици  Друго (посочете)

 ИТ и информатика  Философия, психология и гражданско образование


Важно! Проектът приема интереса към чуждите езици като водеща дисциплина само в случаите, когато чуждият език е самата цел на бъдещо индивидуално и професионално развитие, а не инструментално за постигането на друга цел.


Важно! Областта на спорта не е предмет на тази стипендия.


  1. Участвали ли сте досега в олимпиади или други състезания и конкурси?

 ДА  НЕ

Ако ДА, посочете какви (име на състезанието, година на участие и постигнат резултат)

Важно! Участията и постиженията в олимпиади, областни и национални конкурси и международни състезания носят допълнителни точки. Тяхната относителна тежест е 20% от общата оценка на кандидатурата на първи кръг. Моля, представете при възможност копия от съответните постижения. ....................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................(продължете на отделен лист, ако е необходимо)


ІІІ. Автобиография

Моля, приложете кратка автобиография, която да акцентира на участия, постижения, овладени умения и допълнителни обучения, в максимален обем до две страници.


ІV. Есе

Задължителна и неразделна част от комплекта за кандидатстване по програмата “1000 стипендии” е есето. То е Вашето лично представяне и е възможност да споделите от какво се интересувате, към какво се стремите и какви са специалните Ви качества, умения и постижения. То ще има най-голяма относителна тежест при преценката на Вашата кандидатура. Отчитайки различните форми на изразност при трите области на познанието, Фондацията прилага диференциран подход при преценката на кандидатурите. При хуманитарните и естествените дисциплини, есетата ще имат относителна тежест 60% от цялостното представяне на първи кръг, а при дисциплините в областта на изкуствата есето ще е с относителна тежест 40%. Всяко есе се проверява от двама специалисти.


  1. Изисквания за есето. Есето задължително трябва да има изразена теза, аргументация, изводи и лично мнение. То трябва да показва конкретни знания в областта на заявения интерес, умения за анализ и за проблематизиране на темата. Сред критериите за оценка са и задълбоченост на разсъжденията и познанията, оригиналност, критичност на мисълта и грамотност на изказа и правописа.

  2. Обем. Текстът трябва да е в обем около 2 стандартни печатни страници (или 700 думи) като трябва да е не по-малко от страница и половина (550 думи) и не повече от три страници (1100 думи).

  3. Предложен е избор от теми, който е подготвен така, че всеки да може да впише интереса си в някоя от тях. Моля изберете само една тема и пишете по нея.

  4. Кандидатите, които през учебната 2008-2009 година ще бъдат ученици в VІ или VІІ клас, може да пишат и по по-свободно формулираната тема от предишния конкурс.

  5. Плагиатството (представянето на част или на цял чужд текст като авторски) и чуждата помощ при написване на есето ще бъде санкционирано.


ТЕМИ ЗА ЕСЕ


 „Всяка наука започва като философия и завършва като изкуство.” Уил Дюран, от „Историята на философията”, 1926

 „Фактите не са наука, така както речникът не е литература.” Мартин Х. Фишер

 „Науката не знае колко много дължи на въображението” Ралф Уолдо Емерсън

 „Колкото и форми на държавно управление да има, в науката винаги е имало и ще има само една – формата на свободата” Ф. Бейкън

 Човек вижда толкова, колкото знае.

 Където думите не могат...

 „Чистата математика е по свой начин поезия на логическите идеи” Алберт Айнщайн

 „В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.” Евангелие от Йоан 1:1

 „Човек смята, че листата на дърветата са пожълтели от есента, и едва после, когато поразмисли, разбира, че огънят и страстите на лятото са направили това.” Атанас Далчев

 Минало и бъдеще: има ли смисъл историческото познание?

 „Да знаеш много езици значи да имаш много ключове за една врата” Волтер

 Свобода и ограничения в изкуството

 „Всеки стил е едни компромис между индивидуални и общоприети форми на израз. Изграден само от първите, той рискува да остане недостъпен. Ограничен само във вторите, той е вече шаблон, не стил.” Атанас Далчев


САМО ЗА ШЕСТОКЛАСНИЦИ И СЕДМОКЛАСНИЦИ – ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР:


Коя е областта, в която са моите интереси? Какво ме привлича в нея? Какво в нея ме интересува най-силно и с какво бих искал да се занимавам? Защо? Как ще използвам своите знания и умения, за да имам успешно бъдеще? С какво участието в “1000 стипендии” ще ми помогне по този път?


Моля, прикрепете Вашето есе към настоящия формуляр за кандидатстване.


V. Портфолио и допълнителни материали

Участниците в конкурса, които кандидатстват с водещ интерес в областта на изкуствата или информатиката и ИТ, трябва да представят своето творчество и постижения в подходяща за преценка форма. Това би могло да стане посредством електронен носител (dvd/cd), снимков материал или на хартиен носител. Фондацията се задължава да използва представените авторски материали само и единствено за целите на конкурса. Предоставените материали не подлежат на връщане на авторите им. Всички кандидати в останалите дисциплини, по своя преценка, могат да предоставят допълнителни материали, които да представят уменията им в съответната област.


VІ. Препоръка от учител

Към настоящия формуляр, моля приложете препоръчително писмо от учител, което да съдържа данни за учителя (име, месторабота, предмет, по който преподава и адрес и телефон за връзка). Препоръката трябва да посочва наблюденията на учителя върху индивидуалните качества и работа на кандидата. Бланковата препоръка не е приемлива форма за представяне на кандидата пред Фондацията. Писмото трябва да е подписано и датирано. В случай, че представлява проблем предоставянето на такава препоръка, кандидатът ще трябва да посочи двама учители, с които да се свържем в случай на необходимост. За тази цел, отново е необходимо да бъдат представени следните данни: име, месторабота, предмет, по който преподава и телефон за връзка.


VІІ. Документ на успеха от изминалата учебна година

Към настоящия формуляр, моля приложете копие на документ за успеха от учебната 2007/2008 година (или служебна бележка с годишните оценки, издадена от училището), заверено от директора и с печат на училището. Годишният успех от предходната година представлява 20% от общата оценка в първи кръг.


VІІІ. Учител-наставник

“1000 стипендии” предвижда възможността ученик и учител от училището на ученика (или учител от общински детски комплекс, посещаван от ученика) да кандидатстват в екип. За да е валидно участието в екип, задължителни са и следните условия: учителят да е преподавател в областта на интерес, посочен като водещ от ученика и да няма пряка родствена връзка между учител и ученик в екип. Фондацията силно окуражава този избор. В действителност, прекият състезател е ученикът. Ако той спечели стипендията, ние ще уважим желанието му да признаем ролята на неговия учител. Защо? При успех, учителят ще осигури непосредствена подкрепа на ученика по време на продължителността на стипендията, както и помощ на стипендианта да задълбочи познанията и интересите си в предпочитаната област. При избор на кандидата за стипендиант, учителят-наставник получава кредит за книги, достъп до Общността на учителите-наставници на талантливи ученици в страната, символичен паричен стимул и други бонуси за подкрепата на стипендианта.


За да бъде избрана тази опция, е необходимо учителят да попълни Приложение 1 на настоящия формуляр, след което кандидатът да го приложи към комплекта документи за кандидатстване.


Участието в конкурса на “1000 стипендии” е (отбележете едното):

 самостоятелно

 в екип с учител-наставник


Ако кандидатурата е екипна, моля попълнете следната информация за учителя и приложете попълнено от него/нея ­Приложение 1
…………………………………………………………………….......................... ,

(Име и фамилия на учителя)

Преподавател по: .......................................................................……………….....

Учебна институция: .................................................................................................

Контакт: ...................................................................................................................

(телефон, email адрес)


ІХ. Условия на стипендията


Стипендиите по проекта “1000 стипендии” са с продължителност от два учебни срока (десет месеца). След изтичане на този период, стипендията се прекратява. При обявяването на новия конкурс, настоящите стипендианти ще имат право да кандидатстват отново при равни условия с останалите кандидати.


За конкурса „1000 стипендии” 2008-2009 могат да участват кандидати, които през учебната 2008-2009 г. ще бъдат ученици в VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ или ХІІІ клас.


През учебната 2008-2009 г. общият брой на отпуснатите стипендии е 1500.


През учебната 2008-2009 г. Фондация „Комунитас” дава възможност да се кандидатства за следните стипендии:


Стипендия за високи умения. Размерът на стипендията е общо 500 лв. за периода от десет месеца. Неразделна част от стипендията е и възможността за поръчка на книги на обща стойност 200 лв. за периода на стипендията. За учебната 2008/2009 г. общият брой на стипендията за високи умения е 1400. При поне 40% от тях, наред с показаните умения и знания, проектът позволява приоритетно да се вземе предвид специфичен социален и/или здравословен статус на кандидата. Подкрепата на деца в неравнопоставено положение остава ключов елемент в проекта. Това включва деца от семейства с месечен доход на член от семейството под 170 лв., деца-сираци, полу-сираци и такива под институционализирана грижа, както и деца със степен на инвалидност и други сходни обстоятелства.


Стипендия за изключителни постижения. Размерът на стипендията е общо 1000 лв. за периода от десет месеца. Неразделна част от стипендията е и възможността за поръчка на книги на обща стойност 400 лв. за периода на стипендията. За участие в състезанието за тази стипендия е необходимо да се представи допълнителен материал, според Приложение 2. За учебната 2008/2009 г. общият брой на стипендията за високи умения е 100.


След финализиране на подбора на стипендиантите, Фондацията си запазва правото да определи и поощрителни стипендии. Те ще се състоят в даване на възможността за поръчка на книги на обща стойност 200 лв. за периода на стипендията.


Стипендията за първия срок ще бъде изплатена наведнъж в неговия край, а стипендията за втори срок ще бъде изплащана на равни вноски всеки месец.


­­Фондацията си запазва правото да не усвои обявената квота от 1500 стипендии в случай, че кандидатурите не са достатъчно конкурентни и съдържателни.


Х. Заявление на кандидата


Аз, ........................................................................................................................, заявявам че предоставената тук от мен информация е точна и достоверна. Заявявам, че съм съгласен с така посочените във формуляра условия за кандидатстване и съм наясно, че в случай, че не уведомя своевременно Фондацията за настъпили промени в мой адрес или телефон, Фондацията не носи отговорност за невъзможност да ме уведоми за следващи стъпки на конкурса.


Наясно съм, че при непредоставяне на всички задължителни документи, кандидатурата ми автоматично става невалидна.


  • Прилагам следните документи (отметни валидната информация; желателно е да бъдат представени в този ред):


Задължителни документи

 попълнен Формуляр за кандидатстване (с необходимите подписи)

 автобиография

 есе

 портфолио и допълнителни материали (само за кандидатите в областта на изкуствата и информатиката и ИТ)

 копие на документ за успех с подпис и печат на училището

 препоръка от учител или посочени контакти на препоръчител (освен, ако кандидатурата е екипна. Тогава тази препоръка е с характер на допълнителна)

 в случай на кандидатстване в екип с учител:

 попълнено Приложение 1

 препоръка за кандидата от този учител

Допълнителни документи

 копия от свидетелства за участие в олимпиади, конкурси, семинари, грамоти, награди и други – общо .......... бр.


  • Наясно съм със сроковете за кандидатстване. Последната дата е 31 юли 2008 г. (валидно е пощенското клеймо). Адресът за изпращане е:


По проект “1000 стипендии”

Фондация “Комунитас”

бул. “Патриарх Евтимий” №22

гр. София 1000


Дата: .................. Подпис: ............................................


ХI. Съгласие на родителя

­

Аз, ......................................................................................................................................................................,

(трите имена на родителя)

в качеството си на родител/настойник/отговорен директор на ....................................... ......................................................................................................................... (трите имена на кандидата), с настоящото давам своето одобрение и съгласие той/тя да участва в конкурса на проекта “1000 стипендии”. Осъзнавам, че процесът на кандидатстване изисква предоставянето на лична информация за детето, информация за успеха и постиженията му/й в училище от училищните власти, както и препоръка от негов/неин учител. В подкрепа на усилията на детето, съм съгласен/съгласна да предоставя информация за семейния доход, тъй като съм наясно, че това може да повлияе на окончателния избор и да му/й даде възможност да получи допълнителни знания в областта на своите интереси посредством месечна стипендия и достъп до консултациите на изявени български учени и специалисти.


Прегледах данните, попълнени в настоящия формуляр и удостоверявам тяхната вярност.

Подпис на родителя/настойника/директора ........................................................

Телефон за връзка ..................................................................................................

Дата: ......................
Попълва се задължително от родителя/настойника на кандидата или в случаите на институционализирана грижа, от директора на дома, в случаите, когато кандидатът е под 18-годишна възраст.


Съгласно чл. 17 от Закона за защита на личните данни, Фондация “Комунитас” е регистрирана в Комисията за защита на личните данни, с което се задължава да съхранява и ползва събраните лични данни само и единствено за нуждите на проекта “1000 стипендии”.

Съгласно чл. 17 от Закона за защита на личните данни, Фондация “Комунитас” е регистрирана в Комисията за защита на личните данни, с което се задължава да съхранява и ползва събраните лични данни само и единствено за нуждите на проекта “1000 стипендии”.

Свързани:

Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г iconФормуляр за кандидатстване Формуляр за кандидатстване – Документите трябва да бъдат подадени до 15 ноември 2012 г. Собствено и фамилно име
Собствено и фамилно име
Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г iconФормуляр за кандидатстване
Моля попълнете четливо този формуляр – по възможност с пишеща машина или с черен химикал. Благодаря!
Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г iconУказания за попълване на формуляра за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване – състои се от IX основни раздела и приложения, които трябва да се попълнят както следва
Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г iconФормуляр за кандидатстване
Моля, попълнете този формуляр и изпратете по електронен път на адрес или по факс на: 02/9616010 преди 23 март 2007 г
Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г iconОбучение и консултации по бизнес планиране за нпо формуляр за кандидатстване
Моля изпратете попълнения формуляр на ел поща или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа” №6, за бцнп
Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г iconФормуляр за кандидатстване
С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации, организирана...
Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г iconЗакон за Висшето Образование
Постановление №96 от 12 май 2008 г за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната...
Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г iconРаботна инструкция по безопасност на хранителните продукти ри-07-01
На входящ контрол подлежат всички закупени стоки и материали, описани в Класификатора за входящ контрол. Приети стоки, които могат...
Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г iconПрограма „ учене през целия живот " еразъм формуляр за кандидатстване 2009 за Интензивни езикови курсове по секторна програма „Еразъм"
Забележка: таблиците, посочени в някои от полетата, можете да намерите в приложението
Формуляр за кандидатстване 2008/2009 Входящ № /2008г iconФормуляр за кандидатстване в двудневен семинар за интерактивни методи на обучение и организиране и провеждане на лагери, организиран от Корпус на мира на сащ в България Срок за кандидатстване: 10 май 2012 г
София, 29-30 май или Велико Търново, 4-5 юни (Отбележете в кой семинар желаете да участвате*)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом